ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας, έως το 2050, σε κλιματική ουδετερότητα με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση των απορροφήσεων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, καθώς και την ομαλή μετάβαση της οικονομίας στην κλιματική ουδετερότητα.
2. Προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος για κλιματική ουδετερότητα της παρ. 1, ορίζονται ως ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για τα έτη 2030 και 2040, η μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και ογδόντα τοις εκατό (80%), αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (L 328).

 • Σχόλιο επί της αρχής

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, τα τελευταία 7 χρόνια ήταν και τα 7 πιο θερμά που έχουν καταγραφεί ποτέ. To 2021 αποτέλεσε το πέμπτο πιο θερμό έτος στην ιστορία καταγράφοντας τεράστιες καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα που χτυπήθηκε από καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Παρόλα αυτά, το 2021 σημειώθηκε η μεγαλύτερη (από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2010) ετήσια αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ενεργειακό τομέα (κατά περισσότερο από 6%), ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και των ανεπαρκών πολιτικών για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
  Κοιτώντας το μέλλον, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι σημαντικότεροι και πιθανότεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια συνδέονται κυρίως με την κλιματική κρίση και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόγνωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που διαθέτουμε και τα οποία συνηγορούν στο ότι εάν δεν υιοθετήσουμε πολύ πιο φιλόδοξη και τολμηρή πολιτική για το κλίμα και τη φύση, κατευθυνόμαστε προς έναν πλανήτη κατά 2,4oC θερμότερο με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την ανθρωπότητα.

  H ψήφιση ενός φιλόδοξου και επιστημονικά τεκμηριωμένου κλιματικού νόμου μπορεί να αποτελέσει την πιο σημαντική εξέλιξη της χρονιάς για την κλιματική δράση της χώρας, σηματοδοτώντας την περιβαλλοντικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά αποδοτική μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ωστόσο, ένα τελείως ανεπαρκές βήμα. Απαιτούνται τομές για την ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την προστασία της φύσης με γενναίους όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ως βασική προϋπόθεση για να αποτρέψουμε μία ανεξέλεγκτη κλιματική κατάρρευση.

  Οι οργανώσεις και φορείς οι οποίοι σε συνεργασία με εκατοντάδες πολίτες συνδιαμόρφωσαν την πρώτη πρόταση κλιματικού νόμου, την οποία κατέθεσαν στην κυβέρνηση και τα μέλη του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2021, συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας εκτενή σχόλια. Στόχος τους να συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση του σχεδίου νόμου και να καλέσουν την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές βελτιώσεις και να καταθέσει το τελικό κείμενο στη βουλή προς ψήφιση.

  Άρθρο 1 – Σκοπός

  Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας δεν πρέπει να λογίζεται απλά ως ένας πολιτικός στόχος, αλλά ως το πλανητικό όριο, πέρα από το οποίο η ανθρωπότητα δεν είναι ασφαλής. Ως εκ τούτου ο κλιματικός νόμος θα πρέπει να αναφέρει ρητά ως στόχο τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου, όπως περιγράφεται στην Συμφωνία του Παρισιού η οποία έχει κυρωθεί με τον Ν.4426/2016, καθώς και το Σύμφωνο για το Κλίμα της Γλασκόβης.

  Είναι επίσης απαραίτητο οι κλιματικοί στόχοι να είναι νομικά δεσμευτικοί ώστε να δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση την αδιαμφισβήτητη βούληση της Πολιτείας να μετασχηματίσει τη χώρα σε μία κλιματικά ουδέτερη κοινωνία και οικονομία και να μην τελούν υπό την αίρεση τυχόν διαφορετικών προβλέψεων στο ΕΣΕΚ (“λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ”) αν αυτές οδηγούν στη μείωση των ποσοτικών στόχων.

  Η ενσωμάτωση ενδιάμεσων ποσοτικών στόχων για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τόσο για το 2030, όσο και για το 2040, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο αυτού του σχεδίου νόμου. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικά προωθημένοι σε σύγκριση με τις σημερινές επιδόσεις της Ελλάδας, αλλά και τους στόχους για το 2030, όπως αυτοί προβλέπονται στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ (42% έως το 2030), δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και δεν συνυπολογίζουν τη δίκαιη κατανομή που θα πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα ως ανεπτυγμένο κράτος. Η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει στόχο μείωσης των ακαθάριστων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 65% έως το 2030 και κατά 95% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2045, επιτυγχάνοντας αρνητικές εκπομπές μετά το 2045.

  Ήδη αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πιο φιλόδοξους και νομικά δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Λίστα κρατών με νομικά δεσμευτικούς στόχους για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας

  Γερμανία (2045) | Σουηδία (2045) | Δανία (2050) | Ηνωμένο Βασίλειο (2050) | Ιρλανδία (2050) | Γαλλία (2050) | Λουξεμβούργο (2050) | Ουγγαρία (2050) | Ισπανία (2050) | Φινλανδία 2035/2050

  Επίσης είναι σημαντικό να προβλεφθούν ενδιάμεσοι, πενταετείς στόχοι τουλάχιστον για το έτος 2035 και συμπληρωματικά για το 2025. Οι ενδιάμεσοι στόχοι επιτρέπουν τον καλύτερο σχεδιασμό της πολιτικής και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων με δεδομένο ότι εξασφαλίζουν ένα εκ των προτέρων γνωστό και σαφές πλαίσιο που αξιολογεί την πρόοδο, λαμβάνει υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα και τεχνολογικές εξελίξεις και επιτρέπει την ταχύτερη και πιο αποδοτική τροχιά μηδενισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η διεθνής κοινότητα. Το Σύμφωνο της Γλασκόβης για το κλίμα ενθαρρύνει τα Μέρη να υποβάλουν έως το 2025 Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές για το 2035, έως το 2030 για το 2040 και ούτω καθεξής για κάθε πενταετία στη συνέχεια. Την προτίμηση αυτή έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 για τις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές που θα κατατεθούν μετά το 2031.

  Συμπληρωματικά επισημαίνεται:

  (α) Η “ασφάλεια δικαίου” – ένας, χωρίς αμφιβολία, σημαντικός στόχος του νόμου- δεν είναι ένα αγαθό που αφορά μόνο τους επενδυτές, αλλά όλους τους πολίτες της χώρας (1 παρ. 1 εδ. β’). Επίσης, η αναφορά σε “σταδιακή μετάβαση της οικονομίας” δεν είναι εύστοχη, διότι αφήνει να εννοηθεί ότι αντικείμενο του νόμου είναι μόνο η οικονομία. Σε άλλα σημεία του νόμου, γίνεται λόγος για “ανθρωπογενή συστήματα” (π.χ., άρθ. 1 παρ. 10), ή “κοινωνικές δραστηριότητες” (άρθ. 5 παρ. 2).

  (β) Από το γράμμα της 2ης παραγράφου, δεν προκύπτει, με την απαραίτητη σαφήνεια, ότι οι ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι (2030/2040) είναι νομικά δεσμευτικοί. (Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από το άρθρο 28 παρ. 3 του νομοσχεδίου, το οποίο αναφέρεται σε “νέους” ενδιάμεσους στόχους). Επίσης, δεν προκύπτει, με την απαραίτητη σαφήνεια, η σημασία της επιφύλαξης υπέρ των ρυθμίσεων του ΕΣΕΚ: είναι δυνατόν το ΕΣΕΚ να τροποποιήσει του στόχους αυτούς, και, εάν ναι, προς ποια κατεύθυνση;

  Αναφορικά με τον σκοπό του κλιματικού νόμου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 και αιτιολογείται στο κεφάλαιο 2 της αιτιολογικής έκθεσης επισημαίνουμε ότι ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού δεν απαιτεί μόνο ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Ενεργοβόροι τομείς της οικονομίας με μεγάλη συνεισφορά στις εκπομπές άνθρακα, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν καλύπτονται επαρκώς, αλλά περιορίζονται σε αναφορές σε “κατάλληλα μέτρα και πολιτικές” οι οποίες όμως δεν προσδιορίζονται στα επόμενα άρθρα. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν καλύπτονται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν στη φθηνή και καθαρή ενέργεια (στόχος 7), μηδενική φτώχεια (στόχος 1) και λιγότερες ανισότητες (στόχος 10). Ένας συνεκτικός κλιματικός νόμος δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά σε μέτρα, προβλέψεις και ρυθμίσεις που αφορούν όλους τους παραπάνω στόχους ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Τέλος, ο νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη σημαντική συνεισφορά της βιώσιμης γεωργίας στην εκπλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που καλύπτει το παρόν σχέδιο νόμου αλλά και τους στόχους που προαναφέραμε.

  Συμμαχία οργανώσεων και φορέων: Γ.Σ.Ε.Ε – Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, MEDASSET, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Καλλιστώ, Νόμος & Φύση, Γιατροί του Κόσμου, Vouliwatch, Greenpeace, WWF Ελλάς

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 23:53 | Δ .ΜΑΝΤΗΣ

  Παραθέτοντας ακολούθως οι προτάσεις της επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη του ΣΥΒΙΠΥΣ

  ΜΕΡΟΣ Α, προτάσεις για την βιομηχανία

  1. Μέσω ΔΣΙΤ να προχωρήσουν τα υδροηλεκτρικά έργα που έχουν σχεδιαστεί και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ (πχ. φράγμα Μεσοχώρας).

  2. Να μελετηθεί το παράδειγμα της Γερμανίας η οποία εφαρμόζει πρόγραμμα γέφυρας προς την σταδιακή απολιγνιτοποίηση καταργώντας αφενός 4 μονάδες παλαιάς τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη ενώ ταυτόχρονα έθεσε σε ισχύ την σύγχρονη μονάδα παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων (DATTELN 4). Πρέπει να τονίσουμε ότι στην χώρα μας ο λιγνίτης έχει χαμηλή θερμοδυναμική ικανότητα, άρα επιβαρύνεται με μεγαλύτερα πρόστιμα η παραγωγή του αλλά έχει το πλεονέκτημα της εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

  3. Στις υφιστάμενες ή και στις υπό δημιουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΠΑ να προβλεφθεί η κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από την καύση σκουπιδιών αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση.

  4. Προώθηση εξαγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης όπως έχει ανακοινωθεί στο έργο WHITE DRAGON στη Δ. Μακεδονια και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, οι οποίες θα έχουν επαρκή ηλιοφάνεια

  ΜΕΡΟΣ Β, προτάσεις για την αστική χρήση

  Με δεδομένο ότι η αστική χρήση επηρεάζει δυσμενώς τη βιομηχανική χρήση παραθέτουμε τις εξής προτάσεις που θα αποσυμφωρήσουν την κατανάλωση ενέργειας προς αμοιβαίο όφελος της βιομηχανίας και των νοικοκυριών:

  1. Επιδότηση μέσω του προγράμματος εξοικονομώ οικιών με φωτοβολταικά πάνελ
  2. Επιδότηση πολυκατοικιών για τη εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης καύσης βιομάζας προς αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου
  3. Ανάπτυξη της γεωθερμίας ιδιαίτερα στα νησιά Μηλο, Νισυρο, Σαντορίνη και της περιοχής των Μεθάνων
  4. Λόγω του υψηλού κόστους διασύνδεσης και των υψηλών απωλειών ενέργειας δεν συνίσταται τη διασύνδεση των νησιωτικών συγκροτημάτων με το κεντρικό σύστημα παροχής και διανομής ενέργειας της ενδοχώρας Αντιπροτείνεται η μαζική εγκατάσταση και χρήση συμβατικών ΑΠΕ (αιολική, κυματική και ηλιακή) και ως ενεργείας σταθερής ροής την ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο (σε μεγαλύτερα νησιά προκρίνεται η παραγωγή ενέργειας από τη καύση σκουπιδιών)

  ΜΕΡΟΣ Γ, προτάσεις χρηματοδότηση

  1. Ταμείο ανάκαμψης και ΕΣΠΑ
  2. Απορρόφηση ολόκληρου του ΕΝΦΙΑ στο ΠΔΕ στον κωδικό της ενέργειας
  3. Τα ετήσια κέρδη των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ από τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου να διατεθούν στον ίδιο κωδικό
  4. Αναδιεύθυνση της επιδότησης του κρατικού προϋπολογισμού από τα ευγενή ταμεία (ΔΕΗ/ΔΕΗ ΟΤΕ) ύψους ενός δις ευρώ ανά έτος προς τον ίδιο κωδικό
  5. Μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ η οποία θα προσφέρει επιπλέον έσοδα στο κρατικό ταμείο. Το ποσοστό. μείωσης θα οριστεί από οικονομετρικές μελέτες που θα διεξάγει το Υπουργείο οικονομικών. Η ελάχιστη μείωση κατά 25 % του ΦΠΑ και 33 % του ΕΦΚ αναμένται να έχει καταλυτική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας και μέρος των επιπρόσθετων εσόδων δύνανται να διατεθούν στον ίδιο κωδικό (ενέργειας ΠΔΕ)

 • 13 Ιανουαρίου 2022, 20:55 | Γαβριηλ Παπασαραντης

  Επί του αρθ.1 παρ.1: Οι κλιματικοί στόχοι δεν πρέπει να συνδέονται με συμβατικές χρονολογίες όπως το 2050, αλλά με ποσότητες που να έχουν φυσικό αντίκρυσμα, δηλ. τέτοιο είναι το carbon budget. Σύμφωνα με την αναφορά του IPCC, η ανθρωπότητα για να πετύχει το στόχο του Παρισιού (2015) για συγκράτηση της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς και κοντά στον 1,5 μπορεί να εκπέμψει από το 2022 600 δις τόνους CO2 πριν μηδενίσει τις εκπομπές. Με τους σημερινούς ρυθμούς (37 δις ετησίως) θα το έχει εξαντλήσει σε 16 χρόνια, δηλ. πολύ νωρίτερα από το 2050. Εδώ ερχόμαστε στις επικοινωνιακές αλχημείες που όμως δεν ξεγελούν την Φύση.Όπως επισημαίνει ο Βρετανός καθηγητής Κέβιν Αντερσον, από το 2015 (Παρίσι) έχουμε την εμφάνιση ενός νέου όρου, δηλ. του »net zero» emissions. Αυτός ο όρος έγινε πολύ »δημοφιλής», γιατί μας επιτρέπει να υπερβαίνουμε τώρα αυτό που θα ήταν ένα ισομοιρασμένο έως το 2050 ετήσιο carbon budget, δηλ. 21,4 δις τόνους και είμαστε στους 37 δις, στηριζόμενοι σε αδικαιολόγητες υποθέσεις ότι στα επόμενα 10-15 χρόνια θα αναπτύξουμε τεχνολογίες αρνητικών εκπομπών, ώστε να μαζέψουμε ένα μέρος του CO2 που εκπέμπουμε τώρα. Τέτοιες τεχνολογίες δεν υπάρχουν σε εμπορική λειτουργία. Όπως επισήμανε σε σχετική ερώτηση διαδικτυακής του παρουσίας στην Ισπανία ο Vaclav Smil, παγκοσμίως υπάρχει μόνο ένα μικρο εργοστάσιο συλλογής CO2, η »ORCA»στην Ισλανδία που μαζεύει 4.000 τόνους ετησίως, άρα χρειαζόμαστε πανό από 9.000.000 τέτοια εργοστάσια. Το εργοστάσιο αυτό δεν λειτουργεί με αιολικά ή φωτοβολταϊκά που λόγω στοχαστικότητας είναι ακατάλληλα, αλλά με γεωθερμία που αφθονεί εκεί. Άρα το άρθρο μιλάει για μείωση εκπομπών και αύξηση απορροφήσεων χωρίς να στηρίζεται σε χειροπιαστά δεδομένα μεγάλης κλίμακας.
  Επί της παρ 2.: Οι στόχοι που αναφέρονται και συνεχώς αναβαθμίζονται(και στο ΕΣΕΚ)χρήζουν ερμηνείας και κατόπιν αλλαγής μεθόδου. Από την πρώτη έκθεση IPCC το 1990 και την παγκόσμια παραδοχή του προβλήματος με το κλίμα, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί πάνω από 60%. Όλες οι διεθνείς συμφωνίες έχουν αποτύχει. Η διαρκής αύξηση των στόχων δεν σηματοδοτεί δυστυχώς μια εμβάθυνση της συνείδησης της σοβαρότητας του προβλήματος αλλά απλώς την αποτυχία επίτευξης των προηγούμενων. Δεν ωφελεί να ανεβάζουμε τον πήχη μη έχοντας αλλάξει τίποτα ουσιαστικό από τότε που αποτύχαμε να τον περάσουμε πιο χαμηλά. Έχει προταθεί από πολιτικούς επιστήμονες που ειδικεύονται σε θέματα διεθνών συμφωνιών για το κλίμα, όπως ο David Victor, να μην πηγαίνουμε από αριθμητικό στόχο σε επόμενο αριθμητικό στόχο αλλά από ουσιώδη απολογισμό επίτευξης στόχων σε χάραξη νέων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντικειμενικές συνθήκες.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 13:15 | Βαγενάς Δημήτρης

  Εναλλακτική Λύση για την Κλιματική Αλλαγή : Προσαρμογή*

  energia.gr
  Σαβ, 8 Ιανουαρίου 2022 – 10:39

  Η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε επικεντρώνεται κυρίως στην Ευρώπη και είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της αδυναμίας των πολιτικών της ΕΕ να πείσουν τις αγορές ότι έχουν σχέδιο εφαρμόσιμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η κύρια κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ είναι η αποτροπή – δηλαδή η απανθρακοποίηση της κοινωνίας.

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής αυτής είναι ότι η υπόλοιπη υφήλιος, που εκπέμπει το 92% του CO2 και κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες που εκπέμπουν το 65%, διστάζουν να δεσμευθούν. Αυτό καθιστά την πολιτική αποτροπής στην πράξη σχεδόν ουτοπική. Συνεπώς, εκτός από το τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο, πρέπει να σκεφτούμε και πως θα προσαρμοστούμε σ’ αυτόν. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές αντιμετώπισης της αυτού του είδους, έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα:

  Δεν χρειάζεται καταρχάς να βασίζονται σε καμιά υπόθεση σχετικά με την αιτία του φαινομένου. Είτε είναι ανθρωπογενές είτε είναι φυσικό, θα αναγκαστούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που προετοιμαζόμαστε (παραδείγματος χάριν) για τους σεισμούς. Έστω και αν κάποτε πιστεύαμε ότι προκαλούντο από τους Θεούς. Συγχρόνως απαλλασσόμαστε από την ψυχολογική φθορά που προκαλούν οι αλληλοκατηγορίες περί επιστημοσύνης ή θρησκευτικού φανατισμού στις οποίες αρέσκονται οι πνευματικοί μας ηγέτες.

  Είναι σημαντικό ότι οι πολιτικές προσαρμογής είναι ανάλογες με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κοινωνία και αλλάζουν εύκολα όταν αλλάζει η πιθανότητα και το μέγεθος των επιπτώσεών τους. Ξεκινάμε με μικρές αλλαγές και τις τροποποιούμε καθώς το κλίμα μεταβάλλεται με μικρότερο ή μεγαλύτερο του αναμενομένου ρυθμό.

  Πολύ σημαντικό είναι ότι οι πολιτικές προσαρμογής είναι επικεντρωμένες τοπικά. Αυτό γιατί οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν θα είναι οι ίδιες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Έχουν δε το πλεονέκτημα ότι αντανακλούν τις προτεραιότητες των τοπικών πληθυσμών πράγμα που τις κάνει πολιτικά πιο εύκολα αποδεκτές. Δεν χρειάζεται να υπάρξει η ομόφωνη συναίνεση σε παγκόσμιο επίπεδο που είναι απαραίτητη για τις πολιτικές αποτροπής.

  Ακόμα καλύτερα, ορισμένες πρωτοβουλίες προσαρμογής μπορούμε βάσιμα να ελπίσουμε ότι θα είναι αυθόρμητες. Δεν θα χρειαστεί καν να τις σχεδιάσουμε με κρατική παρέμβαση. Οι άνθρωποι πάντα έπαιρναν τις συλλογικές πρωτοβουλίες που απαιτούντο για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Οι κάτοικοι της Ολλανδίας για παράδειγμα, χτίζουν εδώ και αιώνες φράγματα για να διεκδικήσουν γη από την Βόρεια θάλασσα.

  Τέλος οι πολιτικές προσαρμογής είναι αποτελεσματικές. Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν ανθίσει σε περιβάλλοντα από τον αρκτικό κύκλο μέχρι τους τροπικούς. Η προσαρμογή στις αλλαγές του κλίματος βοηθάει στην μείωση των επιπτώσεων σε σχέση με το ποιες θα ήταν χωρίς τις παρεμβάσεις μας. Δεν υπάρχει συλλογική πρόθεση να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Αντίθετα η ιστορία δείχνει ότι έχουμε πετύχει βελτίωση των όρων διαβίωσης των ανθρώπων στον πλανήτη.

  Οι πολιτικές προσαρμογής δεν συζητούνται επαρκώς. Οι πολίτες υφίστανται θυσίες για να σωθεί ο πλανήτης μέσω πολιτικών αποτροπής χωρίς να εξηγηθεί ότι αυτές είναι εντελώς άκαρπες αν δεν υπάρξει ομοφωνία για αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο και μηχανισμός επιβολής της απόφασης. Από την άλλη μεριά αναρωτιούνται για το πόσο καλά προστατεύονται από τους πραγματικούς (πιθανούς) κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Με άλλα λόγια, οι πολίτες βομβαρδίζονται καθημερινά με αναφορές στους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή χωρίς συγχρόνως να πληροφορούνται ότι οι θυσίες στις οποίες υποβάλλονται δεν συνεισφέρουν στην αντιμετώπισή τους.

  Είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η ισορροπία στον δημόσιο διάλογο. Που έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί και πρέπει να γίνει τοπικά εδώ στην Ελλάδα, γιατί τόσο το κόστος όσο και τα οφέλη των εναλλακτικών λύσεων μας αφορούν άμεσα. Μήπως πρέπει να μεταφέρουμε πόρους (που δεν είναι απεριόριστοι!) από πολιτικές αποτροπής σε υποδομές προσαρμογής; Ίσως το ερώτημα πρέπει να τεθεί επειγόντως – πριν οι πολίτες αρχίσουν να αισθάνονται ότι εμπαίζονται.

  * Το παρόν κείμενο είναι ερμηνεία και προσαρμογή στην “ελληνική πραγματικότητα” απόψεων του Steven Koonin όπως αυτές διατυπώνονται στο βιβλίο του “Unsettled – What Climate Science Tells us, What it Doesn’t and Why it Matters”.

  (από allazorevma.gr)

 • 6 Ιανουαρίου 2022, 11:29 | Βαγενάς Δημήτρης

  Γενικές Παρατηρήσεις:

  1) Η ύπαρξη Παγετωνικών Περιόδων στο Κλίμα είναι ευρέως διαθέσιμη σε όλους καθώς υπάρχει περίσσεια πληροφόρησης μέχρι και στη Wikipedia (timeline of glaciation)!.
  To ερώτημα περί Ανθρωπόκαινου Αιώνα μετασχηματίζεται στο αν θα προλάβουμε την Παγετωνική Περίοδο ή αν θα την αντιμετωπίσουμε/θεραπεύσουμε (απευκταίο).
  Μακάρι ο Αιώνας μας να είναι Ανθρωπόκαινος ώστε να μπορεί ο Άνθρωπος να επέμβει στο «Κλίμα των Άκρων» και να το «επιπεδώσει». Συνεπώς αν ο Αιώνας μας είναι Ανθρωπόκαινος (να προσευχόμαστε να είναι), τα ορυκτά καύσιμα είναι απαραίτητα ως ρυθμιστής αποτροπής Παγετωνικών Περιόδων (CO2,atm.> 300ppm)!

  2) Μήπως η παρατηρούμενη υπερθέρμανση σηματοδοτεί την λήξη του Ολοκαίνου (Μεσοπαγετώδους Περιόδου για 18 χιλιετίες) και την έναρξη μίας Νέας Παγετωνικής Περιόδου ? Ο πλανήτης από τα διαγράμματα δεν δείχνει να μένει για πολλές χιλιετίες σε συνθήκες υπερθέρμανσης (+3 ˚C). Προσωπικά τ’ απεύχομαι διότι τότε βαδίζουμε στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την επιθυμητή των περισσότερων Πυρηνικών (ή Πυρηνικής Σύντηξης) και λιγότερων ΑΠΕ. Οι Ενεργειακές Ανάγκες της Ανθρωπότητας στον μη Ανθρωπόκαινο Αιώνα είναι πολύ μεγαλύτερες (δυσμενέστερο σενάριο από οικονομικής πλευράς). Στις ακραίες θερμοκρασίες (+3˚C,-8˚C) οι ΑΠΕ δυσλειτουργούν οπότε αν ο Αιώνας μας δεν είναι Ανθρωπόκαινος, το απαραίτητο Απόθεμα Εφεδρικής Ενεργειακής Ισχύος δεν μπορεί να «χτιστεί» από ΑΠΕ ιδίως σε Παγετωνική Περίοδο (κάτι που θα εκτιμήσουν οι χώρες του Βορρά). Σήμερα η πλειοψηφία των επιστημόνων δείχνει να ποντάρει στην κοντή μνήμη των τελευταίων 18 χιλιετηρίδων.

  3) Η Ενεργειακή Μετἀβαση με Υπόθεση Εργασίας τον Ανθρωπόκαινο Αιώνα θα μας κοστίσει 130-170 τρις. δολ. μέχρι το 2050 (capex 95 τρις. δολ. στα «συνθετικά δάση»). Δεν πρέπει να το εξετάσουμε εκτενέστερα ως Θεώρημα και όχι ως Αξίωμα ? Αν ο Αιώνας μας δεν είναι Ανθρωπόκαινος οι επενδύσεις σε συνθετικά δάση πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε πυρηνική σύντηξη.

  4) Χρηματοδότηση του Next Generation EU (800 δις. ευρώ) από
  Α) το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 9 δις. /έτος
  Β) ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), 1 δις. /έτος
  Γ) το 15% των πρόσθετων εσόδων από τη φορολογία εταιρειών που θα λάβουν τα κράτη μέλη της ΕΕ -μετά τη φορολογική συμφωνία του ΟΟΣΑ, 2,5-4 δις. /έτος
  Δλδ. δημιουργείται με πληροφόρηση αμφιβόλου επιστημονικής ακεραιότητας το πρόβλημα του Ανθρωπόκαινου Αιώνα , προτείνεται η λύση – υπερφορολογία και παρουσιάζονται Σωτήρες Ταμεία με τροφοδότη αυτήν την υπερφορολόγηση!

  5) Εκτιμήσεις των πλέον έγκυρων διεθνών οργανισμών συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι μέχρι το 2050 περισσότερο από 60% της ενεργειακής ζήτησης θα εξακολουθεί να καλύπτεται από ένα συνδυασμό ορυκτών καυσίμων. (60%=81%*0,99^30. Δλδ. η πραγματική ταχύτητα μετάβασης δεν θα είναι ούτε το επιθυμητό 2% – όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα σχόλια- αλλά 1% μέχρι το 2050. Με αυτούς τους ρυθμούς ο πλανήτης θα φτάσει σε ένα επιθυμητό 20% συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων του ενεργειακού μίγματος σε 139 έτη (20%=81%*0,99^139). Δλδ. το 2020+139=2159 μχ). Στην δε ΕΕ-27, η σχεδιαζόμενη ταχύτητα μετάβασης στο Fit for 55% είναι 4,6% (81%*0,953^30=19,7%) μέχρι το 2050 και εμπροσθοβαρώς 7,7% (0,923^10=44,9%) μέχρι το 2030. Δλδ. το Fit for 55%, μετασχηματίζεται σε (0,98^10=82% , 100%—82%=18%) Fit for 18% για το 2030 (183 kgCO2/MWh, 2030) συνδυασμένη με καταβόθρες CO2 (συνθετικά δάση).

  6) Αν δούμε την πρωτογενή ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας το χρ. διάστημα 1990-2019 ανά καύσιμο στην ΕΕ, παρατηρούμε ότι η ουσιαστική μεταβολή είναι η μείωση της κατανάλωσης στερεών ορυκτών καυσίμων (-50%) με ισόποση (στο περίπου) αύξηση της κατανάλωσης ΑΠΕ (300%) (εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα το 2019, 70%). Το σοφό είναι στην επόμενη 30-ετία (2020-2050) η ΕΕ να επέμβει λελογισμένα στην αντικατάσταση πετρελαιοειδών (36,4%, 2019) και στερεών ορυκτών καυσίμων (11,3% το 2019) με ΑΠΕ, πυρηνική ενέργεια , φυσικό αέριο. Άρα η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο πρέπει να συμπεριληφθούν στην ευρωπαϊκή ταξινόμηση.

  7) Αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου σε πάνω από 100 mil.bl/d μέχρι τουλάχιστον και το 2026.
  Οι παγκόσμιες δαπάνες για πρότζεκτ πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 40%, στα 309 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και έχουν ανακάμψει μόνον ελαφρά το 2021. Πρέπει να επιστρέψουν σχεδόν στα προ πανδημίας επίπεδα των 525 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για το υπόλοιπο της δεκαετίας για να καλύψουν την αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης International Energy Forum με έδρα στο Ριάντ, αλλά και σύμφωνα με συμβούλους της IHS Markit αλλά και την παραγωγή από όλα τα πετρελαϊκά πεδία τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος σε παραγωγική λειτουργία που μειώνονται με μέσο ρυθμό από 4% έως 8% ετησίως από το 2013.

  8) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) λογαριάζει χωρίς τον Ξενοδόχο –Κίνα (86% εξάρτηση από Κίνα στα 51 πιο κρίσιμα ορυκτά για πράσινες τεχνολογίες και στην εξόρυξη (upstream) και στην επεξεργασία (downstream) και φυσικά και στις Τιμές τους). Επίσης είναι και αιματοβαμμένη (βλ. Κονγκό). Η ειρήνη στην Ευρώπη (που είναι η γενεσιουργός αιτία ύπαρξης της ΕΕ) διατηρείται μόνο μέσω της ασφαλούς προμήθειας φθηνής ενέργειας και ορυκτών πόρων.

  9) Οι ΑΠΕ είναι φθηνότερες ΕΦΟΣΟΝ παραχθεί η ενέργεια. Η αποθήκευση ενέργειας όμως από Μπαταρίες έχει ηλεκτροχημικούς και γεωπολιτικούς περιορισμούς.

  10) Η υποχρεωτική προτεραιοποίηση των ΑΠΕ (και ειδικά των αιολικών) έναντι των άλλων πηγών αποσταθεροποιεί το δίκτυο τάσης των 50Hz (τόσο στην έλλειψη όσο και στην υπερφόρτωση) αυξάνοντας τις τιμές του ρεύματος. Η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει την ηλιακή και την αιολική παραγωγή ενέργειας επιβάλλει δαπανηρές προσαρμογές στο υπολειπόμενο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής και αυτό το κόστος του συστήματος είναι που παραλείπεται, κατ΄ουσίαν από τις αγορές ηλεκτρισμού.

  11) Λιγνίτη δεν θέλουμε, φυσικό αέριο δεν θέλουμε να εξορύξουμε, εισαγωγές από Βουλγαρία & Ρουμανία θέλουμε από λιγνίτη και πυρηνικά (και αύριο και από Τουρκία), ηλεκτρισμό από Φ/Β μέσω Αιγύπτου & Β. Αφρικής και μπλέ ή πράσινο υδρογόνο από Σαουδική Αραβία. Γερμανία, Τουρκία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία δεν μας θέλουν ανεξάρτητους στο ΦΑ.
  Πράσινη Μετάβαση:
  Κατά τήν πρώτη φάση (2021-2030) θά ἀπαιτηθοῦν ἐτήσιες ἐπενδύσεις ὕψους €8,5 δίς, κυρίως γιά ἀνάπτυξη καί ἀποθήκευση ΑΠΕ, ἀναβάθμιση δικτύων καί βελτίωση ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως, ἐνῶ κατά τήν δεύτερη φάση (2030-2050) οἱ ἀνάγκες ἀνεβαίνουν στά €10,6 δίς ἐτησίως, μέ σημαντικό ἀποδέκτη τόν κλάδο τῶν μεταφορῶν. (Greece: 8,5*9+10,6*20=76,5+212= €bn 288,5 , World: 288,5*1,17/0,24%=$tr. 140,6 , EU-27: 288,5/1,22%= €bn23647 ή €bn 788= 1 Next Generation EU ετησίως!) . Από 8/2021-6/2022 η ΕU-27 θα δώσει €bn 350 (μισό περίπου next generation EU) λόγω ενεργειακής κρίσης.! Δεν έχουν άδικο οι Πολωνοί που ζητούν μπλόκο στο «τρελό» πακέτο για το Κλίμα!

  12) Θεωρητικά, με βεβαιότητα 20% πιθανότητα, οι 6 στόχοι τύπου Zohr από τους 30 υποψήφιους, δίνουν 180 Τcf NG ή 5 Τcm NG ή 33 bboe ή 33*1,7 PWh=56,1 PWh ή 56,1PWh/(40KWh/kgH2) ή 40Μtn H2 ή 40/0,321= 125 White Dragons!!! μέσα σε 35 έτη. Ρεαλιστικά, με 25% μετατροπή σε Η2 , 31 White Dragons!!!
  Ανάγκες Ελλάδας σε Πετρέλαιο (2019): 7,2 Mtoe=52,776 Mboe
  Ανάγκες Ελλάδας σε ΦΑ (2019): 5,6 Bcm= 37 Mboe
  (με μέση τιμή τα $ 62,50 το βαρέλι το 2021 σε σχέση με $ 41,70 το 2020) και φυσικού αερίου με μέση τιμή το 2021 τα € 55/MWh συγκριτικά με € 15/MWh το 2020)
  Συνολικό εγχ. ετήσιο κόστος από Πετρέλαιο & ΦΑ = € bn (52,776*41,7/1,17 +15*37*1,7)= € bn (1881+943,5)= € bn 2,825
  Επιπλέον ετήσιο εγχ. Κόστος σε Πετρέλαιο= (62,5-41,7)$/boe*52,776Mboe= $ bn 1,0978= € bn 0,9382
  Επιπλέον ετήσιο εγχ. Κόστος σε ΦΑ = Μ€*(55-15)*37*1,7=€ bn 2,516
  Συνολικό επιπλέον εγχ. ετήσιο κόστος από Πετρέλαιο & ΦΑ = € bn 3,45
  Δλδ. περισσότερο από τα € 3,0 δισεκ. σε επιδοτήσεις που σχεδιάζει να πληρώσει η κυβέρνηση συνολικά μέχρι τέλη Απριλίου 2022 (εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εκταμιεύσει περί τα €1,3 δισεκ.).

  13) Θεωρητικά, 128 km2 επιφάνεια σε Στέγες & Ταρἀτσες στην Ελλάδα σε 4,1M κτήρια δλδ. 31 m2 / κτήριο ή 2 KW ΦΒ/κτήριο ή 8,2 GW ΦΒ στις Στέγες & Ταράτσες. Ρεαλιστικά, με μετατροπή του 66% (2/3) , 5,4 GW ΦΒ στις Στέγες & Ταράτσες στην Ελλάδα μέσα σε 25 έτη με αποθήκευση Ενέργειας από οικιακή φόρτιση Μπαταρίες. Συνδυασμός με μικρές Α/Γ καθέτου άξονα.

  14) Ρυθμιστικός Έλεγχος στο Χρηματιστήριο Ρύπων. Αποθηκευτικοί χώροι σε ΦΑ. Υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας. Διεύρυνση του αντικειμένου της ΕΔΕΥ με Γεωθερμία Υψηλής Ενθαλπίας ως λοιπή Γεω-Ενέργεια.

  15) Πλουραλισμός Ενεργειακού Μίγματος (Υ/Η, ΦΑ & Μπλε Υδρογόνο από εγχώριες πηγές , Λιγνίτης με CCUS στην Πτολεμαΐδα, Γεωθερμία Υψηλής Ενθαλπίας Μήλο-Νίσυρο κλπ., ΦΒ & ΦΒ στις Στέγες με Αποθήκευση- Μικρές Α/Γ καθέτου άξονα, Χερσαία Αιολικά , Υπεράκτια Αιολικά, Αποθήκευση Ενέργειας 2 GW (Αντλησιοταμίευση & Μπαταρίες), Θέρμανση στα Κτήρια με Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες ΦΑ και Καυστήρες πετρελαίου, Εναλλακτικά Καύσιμα στις Μεταφορές (Ηλεκτροκίνηση, Υδρογονοκίνηση, LNG-ΝΗ3-Μεθανόλη-Βιοντίζελ) & Συνθετικά Καύσιμα μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος (CO2+H2O+Ανανεώσιμη Ενέργεια-SAF).

  16) Μείωση της Φορολογίας (από το 64% στο 40%-50%) στα υγρά καύσιμα για πάταξη του λαθρεμπορίου. Δεν μπορεί το Ελ. Δημόσιο (ως Αρχι-λαθρέμπορος!) να λαμβάνει τα 2/3 και όλοι αυτοί που διυλίζουν και εμπορεύονται το προϊόν ν’ αρκούνται στο 1/3. Ότι χάσει από φόρο το Ελ. Δημόσιο το κερδίζει από την αύξηση της κατανάλωσης/τζίρου.

  17) Δεν συμπεριλαμβάνονται ισοδύναμα CO2,eq. στις αριθμητικές τιμές. (δλδ. δεν συμπεριλαμβάνονται τ’ άλλα θερμοκηπιακά αέρια CH4, N2O κλπ.)

  Επιπλέον:
  A1) Πολύ μεγάλη ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα βενζίνης – diesel (14,5 – 15 MWh/m3) σε σχέση με τ’ άλλα υγρά καύσιμα (η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα αυξάνει την χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων και την συχνότητα ανεφοδιασμού δλδ. το κόστος λειτουργίας)
  Α2) Είναι προτιμότερο για το περιβάλλον του πλανήτη να εφαρμόσουμε και να ΕΞΑΓΟΥΜΕ την τεχνογνωσία CCUS στην λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα αντί να την μετατρέψουμε σε μονάδα ΦΑ.
  A3) Δεν μπορεί ο κλιματικός νόμος να απαγορεύει μία τεχνολογική μορφή ενέργειας (πχ. καυστήρες πετρελαίου). Είναι κατάχρηση εξουσίας καθώς μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας. Επίσης γινόμαστε μ’ αυτό τον τρόπο ενεργειακά «γιουσουφάκια» σε χώρες με ανταγωνιστικούς γεωστρατηγικούς στόχους.
  Α4) Σχ.) Διόρθωση στο Σχόλιο: Αντί Μόνιμου Μηχανισμού Ενεργειακών Επιδοτήσεων με ορίζοντα 10ετίας
  ΕΕ-27, Μείωση tn CO2, 2019-1990 : (1-X)^29=1-24,6%, log(1-X)=log(0,754)/29, X= 1- 10^(log(0,754)/29), X=0,97% (αντί του -24,6%/29=-0,85% στο σχόλιο)
  Αύξηση Παγκόσμιων Ανθρωπογενών Εκπομπών CO2, 2019-1990: 60,55%
  (1+X)^29=1+60,55%, log(1+X)=log(1,6055)/29, X= 10^(log(1,6055)/29)-1, X=1,65%
  Αύξηση Παγκόσμιας Πρωτογενούς Κατανάλωσης Ενέργειας, 2019-1990 : 70,62%
  (1+X)^29=1+70,62%, log(1+X)=log(1,7062)/29, X= 10^(log(1,7062)/29)-1, X=1,86%

  Για να μην γίνει ο Κλιματικός Νόμος ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!!! που θα γυρίσει τον Ευρωπαϊκό/Ελληνικό Λαό πίσω στην Ιστορία.!!!

  WaterGate-DieselGate-SofaGate-CARBON GATE!

  Η σιωπή περί Παγετωνικών Περιόδων στο Κλίμα πριν την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης αφήνει υπόνοιες περί Πολιτικών & Οικονομικών υποκινούμενων Θεωριών.

  Η Ανθρωπότητα γενικότερα και η Ευρώπη ειδικότερα απειλείται με οικονομική συρρίκνωση αντί ανάπτυξης λόγω της έλλειψης οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας Ενεργειακής Μετάβασης!

  Η υπερεκτίμηση των κινδύνων οδηγεί σε αδικαιολόγητη αύξηση των Φὀρων !!!

  Το ερώτημα αφορά τους πολίτες: Θέλουν άφθονη και σχετικά φθηνή ενέργεια και να πληρώνουν ένα μέσο ασφάλιστρο έναντι των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή; Πρέπει να απαιτήσουμε τουλάχιστον να μας πουν πιο είναι το ύψος του ασφαλίστρου και το είδος της κάλυψης που μας προσφέρει. Όσο το κρατούν θολό (γιατί δεν ξέρουν ή δεν τολμούν) τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα νέων κλυδωνισμών.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ, ΜΒΑ

 • 3 Ιανουαρίου 2022, 16:51 | Ευάγγελος Μπέης

  Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων ανάσχεσης της Κλιματικής Αλλαγής, ήτοι της Κλιματικής Ουδετερότητας έως το 2050 και της μείωσης των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και ογδόντα τοις εκατό (80%), αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990.
  Άρθρο 1 – Σκοπός

  Ως Αέρια του Θερμοκηπίου ορίζονται:
  1. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2),
  2. το μεθάνιο (CH4),
  3. το υποξείδιο του αζώτου (N2O),
  4. οι υδροφθοράνθρακες (HFCs),
  5. οι υπερφθοράνθρακες (PFCs),
  6. το εξαφθοριούχο θείο (SF6) και
  7. άλλα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο φυσικά, όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία.
  Άρθρο 3 – Ορισμοί

  Δια του Νόμου, θεσπίζονται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα πενταετούς διάρκειας στους ακόλουθους τομείς:
  i. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας,
  ii. μεταφορές,
  iii. βιομηχανία,
  iv. κτίρια,
  v. γεωργία και κτηνοτροφία,
  vi. απόβλητα, και
  vii. δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονίας.

  Οι τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα συνοδεύονται από εφαρμοστικές ρυθμίσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα, τους άξονες δράσεων και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των τιθέμενων στόχων. Οι πρώτοι τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα καταρτίζονται το έτος 2023 για την περίοδο 1.1.2026 – 31.12.2030, ενώ ως αφετηρία για τον υπολογισμό της ποσότητας των εκπομπών κάθε πενταετούς περιόδου λαμβάνεται ο μέσος όρος των εκπομπών του τομέα των τριών (3) τελευταίων ετών που προηγούνται του έτους έναρξης ισχύος του εν λόγω προϋπολογισμού.
  Άρθρο 7 – Τομεακοί Προϋπολογισμοί Άνθρακα

  Για την επίτευξη του στόχου ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να προβαίνει σε αντιστάθμιση εκπομπών μέσω φυτεύσεων, συμπεριλαμβανομένων δασώσεων, μέσω αναδασώσεων, με την αγορά πράσινων πιστοποιητικών με άλλο εναλλακτικό τρόπο ισοδυνάμου αποτελέσματος. Με την απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 28 καθορίζονται:
  i. οι ακριβείς κανόνες υπολογισμού σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα της αντιστάθμισης που επιτυγχάνεται μέσω φυτεύσεων, δασώσεων και αναδασώσεων,
  ii. οι εναλλακτικοί τρόποι αντιστάθμισης και η αποτίμησή τους σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, και
  iii. ο τρόπος ελέγχου και επαλήθευσης των εγκαταστάσεων της παρ. 1 που δεν υπάγονται στο Σ.Ε.Δ.Ε. της υπ. αρ. 181478/965/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
  Άρθρο 16 – Μείωση Εκπομπών από Εγκαταστάσεις

  Έως την 31η Μαρτίου 2023, τα νομικά πρόσωπα τους παρ. 2 υποβάλλουν σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης των εκπομπών. Ως συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ισοδύναμους τόνους εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη εθνική απογραφή εκπομπών. Η μέθοδος υπολογισμού των εκπομπών μπορεί να τροποποιείται ή να εξειδικεύεται περαιτέρω με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 28, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη συγκρισιμότητα ανά κλάδο.
  Άρθρο 17 – Μέτρα για την Μείωση των Εκπομπών από Επιχειρήσεις

  Στο πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής συνεισφέρουν όχι μόνο τα απαριθμούμενα Αέρια του Θερμοκηπίου αλλά και άλλα ανθρωπογενή αέρια τα οποία απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, και όχι μόνο.
  • Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) θεωρούνται η πιο επικίνδυνη μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αυξάνουν την θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσω της απορρόφησης του φωτός.
  • Οι τοξικοί υδρογονάνθρακες (HC) καταστρέφουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην δημιουργία στρώσης παθογόνου όζοντος στο επίπεδο του εδάφους.
  • Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) παρότι δεν προκαλεί την αλλαγή του κλίματος άμεσα, επηρεάζει άμεσα με την παρουσία του την αφθονία των αερίων του θερμοκηπίου όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο.

  Τα τρία ανωτέρω στοιχεία αποτελούν την Αιθάλη (Black Carbon) που, ακόμη και όταν δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού, κατατάσσεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος ανθρωπογενής παράγοντας της Κλιματικής Αλλαγής φέροντας τα δύο τρίτα των κλιματικών επιπτώσεων του διοξειδίου του άνθρακα.

  Οι εναλλακτικοί τρόποι αντιστάθμισης και η αποτίμησή τους σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, δεν πρέπει να περιορίζονται στην Μείωση Εκπομπών από Εγκαταστάσεις, αλλά να επεκτείνονται σε όλα τα πεδία εφαρμογής του Νόμου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επεκτείνεται η δυνατότητα στην μείωση των εκπομπών από επιχειρήσεις του άρθρου 17 και από επιχειρήσεις του άρθρου 7 που υπόκεινται σε ταμειακό προϋπολογισμό άνθρακα.

  Η εξαίρεση αυτής της δυνατότητας θα δημιουργήσει αδιαφορία έως και αντικίνητρα, ιδιαιτέρως ως προς τους εθελοντικούς στόχους και δράσεις μείωσης των εκπομπών.

  Το υγρό ορυκτό καύσιμο έχει δεδομένο περιεχόμενο άνθρακα και έκαστος κινητήρας θα εκπέμψει προδιαγεγραμμένη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Για αυτό άλλωστε υπάρχουν οι συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στην εθνική απογραφή εκπομπών. Δεν είναι όμως εξίσου δεδομένη η ποσότητα εκπομπών PM, CO ή/και HC, δηλαδή των στοιχείων που καταλαμβάνουν τα δυο τρίτα των κλιματικών επιπτώσεων του διοξειδίου του άνθρακα, οι δε ισοδύναμοι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την μείωση αυτών των στοιχείων θα ήταν σκόπιμο να τυποποιηθούν και να μην αποτελούν αποτέλεσμα απόφασης παρ. 10 άρθρου 28.

  Τέλος, ως προς τυχόν μη επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών ή υπέρβασης προϋπολογισμού άνθρακα, αντί του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου ίσως να έπρεπε να υιοθετήσουμε εξ’ αρχής την από 15.12.2021 Πρόταση για νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά σε EU ETS κτηρίων και οχημάτων («σημαντικών» επιχειρήσεων).

  https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf

 • Η πολιτεία μπορεί να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη βιομηχανία της ανταγωνιστική παγκοσμίως και καθιστώντας την κοινωνία της οικονομικά και κοινωνικά ευημερούσα.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος για το κλίμα θα πρέπει να προωθεί τόσο τις οριζόντιες πρωτοβουλίες όσο και τη χρήση καθαρών λύσεων όπως των θερμικών ηλιακών, οι οποίες έχουν άμεσα οφέλη για την απαλλαγή των κτιρίων, των βιομηχανιών και των πόλεων από τις ανθρακούχες εκπομπές και παρέχουν άμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και υγιέστερο περιβάλλον για τους πολίτες της χώρας.

  Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές είναι μια αυξανόμενη πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να δώσει λύση σε όλα, και ένα σενάριο βασισμένο σε 100% ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι εφικτό ούτε ενδεδειγμένο. Η απαλλαγή του τομέα Θέρμανσης και Ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει πρώτα να βασίζεται σε άμεσες λύσεις θερμότητας, και η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο παρέχοντας στήριξη στην έρευνα και καινοτομία καθώς και επαρκή ρύθμιση. Ένα μείγμα όλων των υφιστάμενων τεχνολογιών είναι θεμελιώδες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ταχείας ενεργειακής μετάβασης, και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να συμβαδίζει με άλλα σχετικά ζητήματα όπως η ενεργειακή απόδοση.

  Η ηλιακή θέρμανση και ψύξη έχει τεράστιες δυνατότητες, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογίες γενικής εφαρμογής όπως η θερμική αποθήκευση, και το γεγονός ότι εγκαταστάσεις σημαντικού μεγέθους όπως η ηλιακή τηλεθέρμανση και η ηλιακή θερμότητα για βιομηχανικές διεργασίες γίνονται πραγματικότητα. Όλες οι ρυπογόνες ενεργειακές υποδομές που θα εγκατασταθούν έως το 2030 είναι πιθανό να λειτουργούν (και να παράγουν εκπομπές) το 2050, επομένως η επόμενη δεκαετία θα είναι κρίσιμης σημασίας για την αποφυγή εγκλωβισμού στα ορυκτά καύσιμα. Ο νόμος πρέπει να διευκολύνει την αλλαγή σε μη ρυπογόνες τεχνολογίες για Θέρμανση και Ψύξη αλλά πρέπει να προβλέπει άμεσες δράσεις.

  Για να επιτευχθούν οι κλιματικοί και οικονομικοί στόχοι η χώρα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω λύσεις για τη θερμότητα των ΑΠΕ και να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βιομηχανία της στις παγκόσμιες αγορές, προστατεύοντάς την από τις διακυμάνσεις ως ευμετάβλητες τιμές ενέργειας που επηρεάζουν την επενδυτική ασφάλεια. Η ενίσχυση των τοπικά παραγόμενων και αποκεντρωμένων πηγών ανανεώσιμης θερμότητας θα σταθεροποιήσει το συνολικό ενεργειακό σύστημα, θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα μειώσει την εξάρτησή του από άλλες οικονομίες. Αυτό αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ελλάδας στην ηλιακή θερμική ενέργεια. Τα ηλιακά θερμικά προϊόντα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα που δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι σήμερα.

  Οι ανανεώσιμες και αποδοτικές λύσεις θερμότητας μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας από άλλες οικονομίες και να την προστατεύσουν από τις διακυμάνσεις της αγοράς, όπως οι ασταθείς τιμές της ενέργειας που επηρεάζουν την επενδυτική ασφάλεια και τις τιμές καταναλωτή.

  Οι ηλιακές θερμικές λύσεις είναι εύκολο να ενσωματωθούν με άλλα συστήματα, όπως διάφορες τεχνολογίες ανανεώσιμης θερμότητας (όπως αντλίες θερμότητας, βιομάζας, γεωθερμίας), ηλεκτρική ενέργεια ή ακόμη και με λέβητα φυσικού αερίου και πετρελαίου για την προώθηση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και της δίκαιης μετάβασης σε ενεργειακό μείγμα ουδέτερου άνθρακα.

  Για τους παραπάνω λόγους το νομοσχέδιο πρέπει να συμβάλει ξεκάθαρα στη προώθηση των εφαρμογών των θερμικών ηλιακών συστημάτων σε όλες τις σχετικές διατάξεις και άρθρα (6, 13, 14,16,17,18,22,27).

 • 31 Δεκεμβρίου 2021, 06:42 | Δρ Γιώργος

  Πως ορίζεται και πως θα υπολογίζεται η μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου; Οι στόχοι επιβάλλεται να είναι εφικτοι. Στο παρόν κείμενο δεν φαίνεται να είναι. Επίσης επιβάλλεται να γίνεται συνολικός υπολογισμός εκπομπών άνθρακα για κάθε τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου των εκπομπών για εξόρυξη πρώτων υλών για υλικά που χρησιμοποιούνται.

 • 25 Δεκεμβρίου 2021, 13:45 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΜΠΑΣΟΥΛΟΣ

  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Συνέχεια προηγούμενου σχόλιου μου, συγνώμη που δεν είναι σύντομο αλλά θεωρώ εγώ (ασχολούμαι με το θέμα πολλά χρονια )όπως και άλλοι μεγάλοι διεθνής οργανισμοί ότι η σπάταλη και τα απόβλητα τροφίμων συμβάλουν τα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή,όπως και όλα τα άλλα που αναφέρει ο κλιματικός νόμος.
  Παρακαλώ να συμπεριληφθεί και αυτή η ενότητα στον νόμο,γιατί η σπάταλη και απόρριψη τρόφιμων στα ΧΥΤΑ είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα με συντηρητικά νούμερα πετάμε 1 εκατομμύριο τόνους τρόφιμων το χρόνο, ξεκινώντας από την παράγωγη μετά στις αλυσίδες τροφίμων (έχω στοιχεία φωτογραφικό υλικό από κάδους απορριμμάτων έξω από SUPER MARKET να περιέχουν μεγάλο αριθμό από ατόφια τρόφιμα τα περισσότερα να μην είναι ληγμένα να πλησιάζει η ημερομήνια λήξης η να είναι στραπατσαρισμένη η συσκευασία κλπ.) και ο τελικός υπαίτιος είναι ο ανενημέρωτος καταναλωτής.

  Οι διατροφικές μας συνήθειες συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ένα φαινόμενο που απειλεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον πλανήτη. Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) προειδοποιούν ότι η σπατάλη τροφίμων από μόνη της προκαλεί το 10% των αερίων του θερμοκηπίου και μας προτρέπει να αλλάξουμε τη διατροφή μας για να αντιστρέψουμε την κατάσταση.

  Η σπατάλη τροφίμων συμβαίνει σε όλη τη διαδρομή από τη γεωργική παραγωγή έως την τελική κατανάλωση στο σπίτι.

  Έχουμε μετατρέψει τη Γη σε μια αποθήκη χωρίς πάτο από την οποία τρώμε πολύ συχνά περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Οι ειδικοί λένε: η διατροφή μας έχει πάρα πολύ κρέας, ψάρι, επεξεργασμένα τρόφιμα, λίπη, σάκχαρα και γαλακτοκομικά προϊόντα. και δεν περιέχει βασικά συστατικά όπως φρούτα και λαχανικά. Αυτή η ανισορροπία, μαζί με ένα μη βιώσιμο μοντέλο παραγωγής , αποτελεί απειλή για την υγεία μας και για τον πλανήτη, ο οποίος υπόκειται σε πρωτοφανές διατροφικό στρες.
  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η ΕΚΘΕΣΗ IPCC
  Όχι μόνο παράγουμε πάρα πολλά, αλλά σπαταλάμε πολύ φαγητό. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων ετησίως – το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής – καταλήγουν ως σκουπίδια πριν καν φτάσουν στο τραπέζι. Εν τω μεταξύ, το 10,5% της ανθρωπότητας υποφέρει από υποσιτισμό , το 26% είναι παχύσαρκοι και τα αέρια θερμοκηπίου (GHG) από τη βιομηχανία τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 25 έως 30% των συνολικών εκπομπών που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κλιματική κρίση.
  Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία εκτιμά ότι η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων προκάλεσε μεταξύ 8 και 10% των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη την περίοδο 2010-2016. Σύμφωνα με αυτή τη διεθνή μελέτη – γνωστή ως Climate Change and Land – οι λόγοι για τη σπατάλη τροφίμων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το επίπεδο ανάπτυξής της.
  Για παράδειγμα, το 2018 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) αποκάλυψε ότι η σπατάλη τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία συμβαίνει κυρίως κατά τη διανομή και στο ψυγείο του καταναλωτή. Αντίθετα, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, απώλειες συμβαίνουν σχεδόν σε όλους τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας, καθώς έχουν γενικά φτωχότερες υποδομές, αρχαϊκές τεχνολογίες και λιγότερους πόρους παραγωγής.
  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Οι αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα της σπατάλης τροφίμων με τη σειρά τους θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητά μας να τρέφουμε τον εαυτό μας, σε ένα είδος φαύλου κύκλου. Υπό αυτή την έννοια, η έκθεση της IPCC υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις τέσσερις αρχές της επισιτιστικής ασφάλειας:

  Διαθεσιμότητα
  Έχοντας επαρκή προμήθεια τροφίμων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

    Πρόσβαση
  Έχοντας την οικονομική, φυσική ή πολιτιστική ικανότητα να αποκτήσετε τα πιο βασικά τρόφιμα.

    Κατανάλωση
  Αγορά υγιεινών, ποιοτικών τροφίμων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις διατροφικές ανάγκες.

    Σταθερότητα
  Η ικανότητα αντιμετώπισης κυκλικών ή εποχικών ελλείψεων τροφίμων.
  Ο καθηγητής Priyadarshi Shukla, συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας III της IPCC, δηλώνει ότι τα προβλήματα στο μέλλον που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή — όπως χαμηλότερες αποδόσεις (ειδικά στις τροπικές περιοχές), υψηλότερες τιμές, απώλεια θρεπτικής αξίας και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας — θα αυξάνονται επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανά χώρα, αλλά οι συνέπειες θα είναι πιο δραματικές στις χώρες χαμηλού εισοδήματος της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

  ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Αντιμέτωπη με τον αντίκτυπο της διατροφής μας στην υπερθέρμανση του πλανήτη, η έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα συμβάλει στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αλλάζοντας τι τρώμε ή καλλιεργώντας πιο βιώσιμες και ανθεκτικές καλλιέργειες — εναλλασσόμενες καλλιέργειες, καλλιέργειες κάλυψης, καλλιέργειες χαμηλής συντήρησης, καλλιέργειες διάσπαρτες με βοσκότοπους κ.λπ. — που μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραία ή μεταβλητά καιρικά φαινόμενα.
  Η Δρ. Debra Roberts, συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας II της IPCC, υποστηρίζει ότι μια ισορροπημένη διατροφή που βασίζεται σε τρόφιμα όπως τα δευτερεύοντα δημητριακά, τα όσπρια, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ζωικά τρόφιμα που λαμβάνονται με χαμηλές εκπομπές CO 2 έχει περισσότερες πιθανότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μείωση των επιπτώσεών του.
  Ως αποτέλεσμα, ο ΟΗΕ έχει δεσμευτεί για μια πιο βιώσιμη παγκόσμια προσέγγιση και την εφαρμογή πρώιμων μέτρων ως στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνιστά επίσης συμπληρωματικές πολιτικές που προάγουν τη μείωση της δημογραφικής ανάπτυξης και της ανισότητας, καθώς και καλύτερη διατροφή και λιγότερη σπατάλη τροφίμων.

  Έκθεση του UNEP Food Waste Index 2021

  Το γεγονός ότι σημαντικές ποσότητες τροφίμων παράγονται αλλά δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις: περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 8-10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σχετίζεται με τρόφιμα που δεν καταναλώνονται.
  Η μείωση της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής, εξυπηρέτησης τροφίμων και νοικοκυριού μπορεί να προσφέρει πολύπλευρα οφέλη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη. Ωστόσο, η πραγματική κλίμακα της σπατάλης τροφίμων και οι επιπτώσεις της δεν έχουν γίνει καλά κατανοητές μέχρι τώρα. Ως εκ τούτου, οι ευκαιρίες που παρέχει η μείωση της σπατάλης τροφίμων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες και υποεκμεταλλευμένες. Εάν θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων και μη βρώσιμων μερών σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή και να παρακολουθούμε τη δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων σε κιλά κατά κεφαλήν σε επίπεδο χώρας. Μόνο με αξιόπιστα δεδομένα, θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε την πρόοδο στον στόχο 12.3 του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG), ο οποίος στοχεύει στη μείωση κατά το ήμισυ της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή και τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων απώλειες μετά τη συγκομιδή.
  Η Έκθεση Δείκτης Απορριμμάτων Τροφίμων στοχεύει στην υποστήριξη των στόχων του SDG 12.3. Αυτό το κάνει παρουσιάζοντας την πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων για τα απόβλητα τροφίμων μέχρι σήμερα, την ανάλυση και τη μοντελοποίηση, δημιουργώντας μια νέα εκτίμηση της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων. και δημοσίευση μιας μεθοδολογίας για τις χώρες για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων, σε επίπεδο νοικοκυριών, υπηρεσιών τροφίμων και λιανικής, για την παρακολούθηση της εθνικής προόδου προς το 2030 και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους SDG 12.3. Οι χώρες που χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία θα δημιουργήσουν ισχυρά στοιχεία για να καθοδηγήσουν μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, η οποία είναι αρκετά ευαίσθητη ώστε να ανιχνεύει τις αλλαγές στη σπατάλη τροφίμων σε διαστήματα δύο ή τεσσάρων ετών και που επιτρέπει ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ χωρών παγκοσμίως.

 • 23 Δεκεμβρίου 2021, 01:11 | ΑΜΥΝΤΑΣ

  Δεν πρόσεξα πουθενά στον Εθνικό κλιματικό νόμο εκτός και εάν κάνω λάθος,να αναφέρετε για την σπάταλη και απόρριψη τρόφιμων, που έχει τεράστιες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή.
  Η ΣΠΑΤΆΛΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΈΧΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ…
  Η σπατάλη,απόρριψη τροφίμων έχει μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές συνέπειες: σπατάλη το νερού και ενέργειας που χρειάστηκε για την παραγωγή τoυς και παράγει αέρια θερμοκηπίου 10% των παγκόσμιων εκπομπών, όπως το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα και οι χλωροφθοράνθρακες, που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τρόφιμα που κάθονται αποσυντιθέμενα σε χώρους υγειονομικής ταφής παράγει επίσης ρύπανση αζώτου, η οποία προκαλεί ανθίσεις φυκών και νεκρές ζώνες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άγριας Ζωής, η παραγωγή των τροφίμων που πετιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες το χρόνο, ισοδυναμεί με τις εκπομπές θερμοκηπίου 37 εκατομμυρίων αυτοκινήτων . Εάν οι Αμερικανοί και ο υπόλοιπος ανεπτυγμένος κόσμος συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο απώλειας τροφίμων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.
  Κάτι ανάλογο γίνετε και στην ΕΥΡΩΠΗ Το 1/4 των τροφίμων που παράγονται χάνονται ,σπαταλιούνται και απορρίπτονται , που ισοδυναμεί με 88 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση ενώ ευθύνεται για το 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  Η Ελλάδα κατατάσσεται 3η στον κόσμο στη σπατάλη τροφίμων αφού σύμφωνα με στοιχεια του ΟΗΕ, κάθε κάτοικος πετά 142 κιλά τροφίμων κάθε χρόνο.Αυτή η κακή συνήθεια έχει και τεράστιο κόστος κάπου 1000-1400 ευρώ τον χρόνο από τα τρόφιμα που καταλήγουν στα σκουπίδια, υπολογίζοντας ότι κάθε κιλό του στοιχίζει 7 ευρώ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2021, 16:56 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αντί Μόνιμου Μηχανισμού Ενεργειακών Επιδοτήσεων με ορίζοντα 10-ετίας

  Εν κατακλείδι, αν εφαρμοστούν τα παρακάτω και τροποποιηθεί κατάλληλα ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος θα κοστίσει λιγότερο από τον Σχεδιαζόμενο Μόνιμο Μηχανισμό Ενεργειακών Επιδοτήσεων με ορίζοντα 10-ετίας.

  Για να πάψουμε να είμαστε το ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (χωρίς εγχώριο ενεργειακό πόρο βάσης πλην Υ/Η, με ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές, χωρίς βαριά βιομηχανία, χωρίς διμερείς συμβάσεις και εξαρτημένοι από spot αγορά, με δυσχερή μακροοικονομικά-δημοσιονομικά μεγέθη κλπ.)

  Άλλοι δύο χειμώνες σαν του 2021-22, και θα αγοράσουμε με τις ενεργειακές επιδοτήσεις πυρηνικό αντιδραστήρα 1,2 GW με κύκλο ζωής 65-85 έτη!. (Αν συνολικά το χειμώνα 2021-2022 στην ΕΕ-27 χρειαστούν με πρόχειρους υπολογισμούς συνολικές ενεργειακές επιδοτήσεις 350 δις. ευρώ, τότε με οικονομική κλείδα Ελλάδας 1,22% στην ΕΕ-27 (2021), έχουμε 350 δις. ευρώ *1,22%= 4,27 δις. ευρώ δλδ. δεν χρειάζεται να έλθει άλλος παρόμοιος χειμώνας για ν’ αγοράσουμε τον πυρηνικό αντιδραστήρα 1,2 GW!, 92,5%*8760h*1,2 GW*75yrs=729,27 TWh.Τώρα με αυτές τις επιδοτήσεις στηρίζονται μόνο 4270/(165 ή 300 €/MWh)=25,9 έως 14,2 ΤWh.) Γενικά ήταν προς το συμφέρον του ελληνικού λαού τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ σε επενδύσεις (π.χ. γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας, 74,3%*8760h*0,6GW*25yrs=97,6 TWh ακόμη και με Capex= 4270/600=7,1Μ€/MW) και όχι ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ σε «κάψιμο χρημάτων» -επιδοτήσεις.!

  Συνοπτική Ανακεφαλαίωση:

  1) Η Υπόθεση Εργασίας περί Ανθρωπόκαινου Αιώνα να περάσει στο ΚΥΣΕΑ αντί του ΥΠΕΝ ως θέμα Εθνικής Ασφάλειας. Η ύπαρξη Παγετωνικών Περιόδων στο Κλίμα κάνει εξαιρετικά πιο σύνθετο τον Κλιματικό Νόμο απ’ όσο πιστεύει τόσο ο Εθνικός όσο και ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης.

  2) Αλλαγή βάσης αναφοράς στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε kg CO2/MWh Πρωτογενούς Κατανάλωσης Ενέργειας. Το Fit for 55% πρέπει να γίνει Fit for 115 kg CO2/MWh τo 2030 (εμπροσθοβαρής και παγκόσμιος δεσμευτικός στόχος) για να γίνει κοινά αποδεκτός από το σύνολο των χωρών του πλανήτη. Μία ετήσια μείωση CO2 (0,93^11=45%, 2019-2030) 7%, δεν την αντέχει ούτε η ΕΕ-27 (-24,6%/29έτη=-0,85%,1990-2019, 7%/0,85%=823% δλδ. ο ρυθμός ακολουθεί το ποσοστό ακρίβειας των ενεργειακών προϊόντων άνθρακα ΗΕ-ΦΑ!!!). Δλδ. 0,115tnCO2/MWh*170 PWh =19,55 GtCO2 ή 19,55/36,4=53,7% ή μείωση (1-53,7%)=46,3% το 2030 για ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ (ceteris paribus, 2019). Λογικά οι ενεργειακές τιμές θα μειωθούν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά 7%/2%=350%.

  3) Αν το ανθρωπογενές CO2 είναι το αίτιο της θερμοκρασιακής μεταβολής, τότε που οφείλονται οι μεταβολές του Κλίματος που έχουν βρεθεί επιστημονικά πριν την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης το 1750 μχ και γιατί αποσιωπούνται? Ηλιακή Ακτινοβολία και Θέση & Κινήσεις της Γης στο Ηλιακό Σύστημα ως συνάρτηση του Χρόνου (περαιτέρω έρευνα στο Horizon).

  4) Παραδοχή της επιστημονικής αλήθειας της ύπαρξης στο Κλίμα Παγετωνικών Περιόδων με περίοδο χιλιάδων ετών. Αν το ανθρωπογενές CO2 είναι ρυθμιστής της θερμοκρασίας (προς τα πάνω) είναι και ρυθμιστής αποτροπής Παγετωνικών Περιόδων (προς τα κάτω). Δλδ. υπάρχει ελάχιστο κατώφλι ανθρωπογενών εκπομπών CO2 για την αποτροπή τους (320-350 ppm CO2, atm.). Η Πρόληψη αυτή θα μειώσει την χρηματιστηριακή τιμή του CO2 (εφόσον έχει και θετική προσφορά-όφελος).
  Όσο η συγκέντρωση CO2, CH4 στην ατμόσφαιρα δεν άλλαξε σημαντικά (CO2, 170ppm-300ppm) τα τελευταία 800.000 έτη (πριν το 1750μχ), σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε μέχρι και παγετώδεις περιόδους.

  Τα θέματα 1) έως και 4) είναι Επιστημονική Αλήθεια. Δεν μπορούν ν’ αμφισβητηθούν.

  To θέμα 5) (θα έπρεπε να) είναι προς διερεύνηση στην Συμμετοχική Δημοκρατία.

  5) Υπάρχουν ενδείξεις που αποσιωπούνται ότι το ανθρωπογενές CO2 ΔΕΝ είναι το αίτιο – ρυθμιστής της θερμοκρασίας. Μπορεί να γίνει συμβιβασμός του ρυθμού ενεργειακής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα με ετήσιο ρυθμό 2% αντί 4,7% όπως προτείνεται (19%=81%*0,953^30, 2050). Η διαφορά 2,7% μπορεί να προέλθει από νέα κεφάλαια και όχι από τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων. Οι ετήσιες επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων είναι 5,8 τρις. δολ. (2020) δλδ. 11 εκ. δολ. /min. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η αυξητική τάση των τιμών (περαιτέρω έρευνα στο Horizon).

  α) Ο Άνθρωπος ως Κέντρο του Κόσμου έχει ήδη αποδειχθεί ψευδής Υπόθεση Εργασίας δύο φορές (Γεωκεντρικό πλανητικό σύστημα για Αιώνες, Νευτώνεια Μηχανική με παρατηρητή των φυσικών φαινομένων τον Άνθρωπο αντί της Θεωρίας της Σχετικότητας με παρατηρητή το Φως για δύο και πλέον Αιώνες).

  β) «Εγκλωβισμένη» ακτινοβολία σε W/m2 ως ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ από τα ανθρωπογενή θερμοκηπιακά αέρια: 2,29 W/m2 (1750μχ-2011μχ). Δλδ. 2,29/235=1% της απορροφούμενης ακτινοβολίας από ατμόσφαιρα και έδαφος. Εκτιμάται αύξηση 0,3 W/m2 ανά 10-ετία λόγω ανθρωπογενούς CO2.

  γ) Τα καταναλωτικά ενεργειακά ποσά του ανθρώπινου γένους (που προκαλούν τις ανθρωπογενείς εκπομπές, 170-171 PWh, 2019) είναι αμελητέα σε σχέση με τα ενεργειακά ποσά που διακινεί η υπόλοιπη Βιόσφαιρα.
  Απορροφούμενη ακτινοβολία από έδαφος και ατμόσφαιρα: 237 W/m2 (φυσική σταθερά από ισοζύγιο Ακτινοβολίας): (προσομοιάζει με πυρηνικό 1 GW)
  237 W/m2 ή πυρηνικό 1GW/4,22km2 ή 1GW*8760h*92,5%=8103GWh/3,9km2 ή 8311GWh/4km2 (ετησίως)
  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ: 510.072.000 km2 ,
  Πρωτογενής Ετήσια Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας από το Ανθρώπινο Γένος (2019): 171.000 ΤWh
  237 W/m2= 120,887 PW (X 8760h/yr), 1058970/171 = 6193 φορές
  8760h/6193 φορές = 1,4h (δλδ. σε λιγότερο από 1½ hr o Ήλιος τροφοδοτεί με τόση ενέργεια όση καταναλώνει (πρωτογενώς) το ανθρώπινο γένος σε ένα έτος !).
  RCP (8.5 W/m2, απαισιόδοξο, 2100μχ): (προσομοιάζει με PV)
  (c.f. 100%), 8,5 W/m2 = 1MW/117,65 στρ. = 8,76 GWh/(117,65 στρ. * έτος)= 75 MWh/(στρ.*έτος) ή 300 GWh/4km2 (ετησίως)
  (c.f. 25%), PV: 1MW/12 στρ. = 1,45 GWh/(12 στρ. * έτος)= 121 MWh/(στρ. * έτος) (ίδια τάξη μεγέθους)
  Δλδ. αν αυξηθεί το ποσοστό ακτινοβολίας κατά 300/8311=3,6% σε 80 έτη (2100 μχ) ή αν προσθέσουμε Φ/Β (μειωμένης απόδοσης κατά 38%) σε όλο το πλανήτη πάνω στα πυρηνικά 1 GW σε κάθε 4 km2 της γήινης επιφάνειας, θα καταστραφούν τα ανώτερα θηλαστικά του πλανήτη!.

  δ) Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς θερμοκρασία εντός της Little Ice Age (1750 μχ). Από το 1900 μέχρι το 2020 η αύξηση είναι 0,89 ˚C ή 0,75 ˚C / αιώνα. Υπάρχει δλδ. μεγαλύτερο θερμοκρασιακό περιθώριο και πέραν του έτους 2050.

  ε) Υπάρχει χρονική υστέρηση (ενός έτους σε ετήσια βάση, 6 μήνες σε μηνιαία) των μεταβολών συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τις μεταβολές της θερμοκρασίας και όχι το αντίθετο. Δλδ. η θερμοκρασία είναι το αίτιο και η συγκέντρωση CO2 το αιτιατό.

  στ) Οι ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων CO2 αν και είναι μόνο το 5% των εκπομπών της υπόλοιπης Βιόσφαιρας, φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στο ισοζύγιο άνθρακα τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στους ωκεανούς (οξίνιση). Αν και το έτος της πανδημίας (2020) που μειώθηκαν οι εκπομπές κατά 7% δεν παρατηρείται καμία απόκλιση-μείωση στην αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

  ζ) Δεν αυξάνει η συγκέντρωση των Υδρατμών στην ατμόσφαιρα από την αύξηση της θερμοκρασίας αλλά αντίθετα τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι μειώνεται. Δλδ. δεν εντείνεται ο υδρολογικός κύκλος. (+0,2 W/m2/decade)

  Radiative Forcing (W/m2) (από 1750μχ – 2005-2011 μχ)
  CO2, RF=1,68
  CH4, RF=0,97
  N2O, RF=0,17
  O3 (τροποσφαιρικό), RF=0,4
  Ο3 (στρατοσφαιρικό), RF=-0,05
  HFCs+PFCs+SF6, RF=0,03
  CFCs+HCFCs, RF=0,33
  H2O, RF=0,12
  Αερολύματα, RF=-0,9
  Σύνολο : 2,75 W/m2 (τελικά, 2,29 W/m2)

  Άρα, ΔΕΝ επηρεάζουν σημαντικά οι ανθρωπογενείς εκπομπές το ισοζύγιο Ακτινοβολίας όσο το ισοζύγιο Άνθρακα.

  Τότε όμως, αν οι Ανθρωπογενείς Εκπομπές δεν είναι ρυθμιστές της θερμοκρασίας, θα πρέπει να συνεχίσουμε την αύξηση των ΑΠΕ-ΕΞΕ (ως απόθεμα εφεδρείας για πρόληψη) για ν’ αντιμετωπίσουμε από τις μέρες μας τυχόν Μελλοντική Παγετώδη Περίοδο με πτώση θερμοκρασίας κατά 6-8 ˚C που κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα επέλθει δίχως να μπορεί η Ανθρωπότητα να το αποτρέψει.

  Ένας τρόπος (αν και αδόκιμος) για να ελεγχθεί η Υπόθεση Εργασίας του Ανθρωπόκαινου Αιώνα είναι ν’ αρχίσει ο Άνθρωπος (με κάποιο τρόπο) να μειώνει βαθμιαία την συγκέντρωση του CO2 στην Ατμόσφαιρα κάτω από τα 300 ppm ώστε να ελεγχθεί η απόκριση της θερμοκρασίας.
  Με ρυθμό ενεργειακής μετάβασης 1%, χρειαζόμαστε 1,01^210=8 φορές τουλάχιστον μεγαλύτερη πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας (Q=mCΔΤ, mC Ceteris Paribus, Q0=171 PWh_2019).Οπότε 2021μχ +70(81%*(1-2%)^70=20%) +210= 2301 μχ περίπου.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ, ΜΒΑ

 • 18 Δεκεμβρίου 2021, 13:54 | Σάκης Γαλιγάλης

  Άρθρο 1 Σκοπός
  Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, στο εξής «Σχέδιο», αναφέρεται ουσιαστικά σε προσπάθεια μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που παράγει η κατανάλωση ενέργειας από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Καλό θα ήταν αυτό να διευκρινισθεί, εξ αρχής. Βεβαίως, αέρια του θερμοκηπίου (π.χ. μεθάνιο) παράγονται και από ανθρώπινες δραστηριότητες, που δεν έχουν σχέση με κατανάλωση ενέργειας, π.χ. κτηνοτροφία μηρυκαστικών ζώων για κρεατο-ή γαλακτο-παραγωγή. Το κλίμα εξαρτάται πολύ και από την προστασία της φύσης (π.χ. Διαχείριση υδάτων), κάτι που το Σχέδιο αγνοεί.

 • 15 Δεκεμβρίου 2021, 20:10 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Απόθεμα εφεδρείας ΑΠΕ-ΕΞΕ για πρόληψη Παγετώδους Περιόδου με ρυθμό ενεργειακής μετάβασης 2% από το 2021μχ έως το 2191μχ. (συνέχεια)…

  Εναλλακτικά, για να συμβαδίσουμε και με τον χάρτη ενεργειακής μετάβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας , θα μπορούσαμε να πάμε σε πιο λελογισμένη ενεργειακή μετάβαση σε 70 ἐτη (αντί για 30 έτη, 2050, ΙΕΑ) και τότε θα έχουμε: (1-2%)^70*81%=19,7% (μερίδιο ορυκτών καυσίμων (ύπαρξη και χημικής βιομηχανίας) περίπου 20%, 2091μχ). Δλδ. 40 έτη αργότερα (2091μχ-2050μχ) θα επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής μετάβασης με ρυθμό 2% και όχι 4,7% όπως μας επιβάλλεται. Τα υπόλοιπα ως έχουν.

  Προτείνονται (από Κομισιόν) επίσης αυστηροί κανόνες για τις εκπομπές μεθανίου από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα, για μείωση των εκπομπών σε αυτούς τους τομείς κατά 80% έως το 2030 και για την ανάληψη δράσης για το μεθάνιο εκτός ΕΕ. Δλδ. (0,835^9=19,7%) ετήσια μείωση εκπομπών μεθανίου κατά 16,5% περίπου.

  Δλδ. αγνοώντας επιστημονικές αλήθειες όπως η ύπαρξη Παγετωνικών Περιόδων στο Κλίμα της Γης υπερτιμολογείται ο ρυθμός μετάβασης κατά 4,7%/2%=235%. (κατά 2,35 φορές). Η παραπάνω υπερτιμολόγηση του κλιματικού ζητήματος προκαλεί την εμφανιζόμενη αστάθεια τιμών.

  Αν πρέπει να διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός ενεργειακής μετάβασης (4,7%) το υπόλοιπο 4,7%-2%=2,7% θα πρέπει να επιτευχθεί με νέα κεφάλαια και όχι από τα κεφάλαια της επιδότησης των ορυκτών καυσίμων που αντικαθίστανται με τις πράσινες τεχνολογίες.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ, ΜΒΑ

 • 13 Δεκεμβρίου 2021, 13:00 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Απόθεμα εφεδρείας ΑΠΕ-ΕΞΕ για πρόληψη Παγετώδους Περιόδου με ρυθμό ενεργειακής μετάβασης 2% από το 2021μχ έως το 2230μχ.

  Τέλος, σύμφωνα με τον χάρτη ενεργειακής μετάβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας έως το 2050, το μερίδιο από τα ορυκτά καύσιμα θα μειωθεί από σχεδόν 80 τοις εκατό σε περίπου 20 τοις εκατό. Δλδ. (1-4,7%)^29*81%=20%

  Αντί να πάμε σε 20% στο μερίδιο από ορυκτά καύσιμα το 2050 (2050-2021=29 έτη) με ρυθμό ενεργειακής μετάβασης σε ΑΠΕ-ΕΞΕ= 4,7 % που είναι πολύ μεγάλο και προκαλεί αστάθεια των τιμών, με όσα είπαμε στα προηγούμενα (ούτε το CO2 είναι ρυθμιστής της θερμοκρασίας προς τα πάνω ή προς τα κάτω ούτε ο Αιώνας μας είναι Ανθρωπόκαινος –αν και για την Ανθρωπότητα το τελευταίο θα ήταν προς το οικονομικό συμφέρον της-), θα μπορούσαμε να πάμε σε πιο λελογισμένη μετάβαση σε 109 έτη (2130 μχ) με ρυθμό αντικατάστασης σε ΑΠΕ-ΕΞΕ = 2 %. Δλδ (1-2%)^109*81%=0,9% (μερίδιο ορυκτών καυσίμων <1%, 2130μχ).

  Αφού το 2130 μχ θα έχουμε απαλλαγεί λελογισμένα από τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσουμε την αύξηση των ΑΠΕ-ΕΞΕ (ως απόθεμα εφεδρείας για πρόληψη) για ν’ αντιμετωπίσουμε τυχόν Παγετώδη Περίοδο με πτώση θερμοκρασίας κατά 6-8 ˚C που κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα επέλθει δίχως να μπορεί η Ανθρωπότητα να το αποτρέψει.
  Ενδεικτικά με αύξηση 2% ΑΠΕ-ΕΞΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, σε 100 έτη (2230μχ) θα έχει προστεθεί απόθεμα εφεδρείας για πρόληψη Παγετώδους Περιόδου, 1,02^100-1=6,25 φορές επιπλέον.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ, ΜΒΑ

 • 9 Δεκεμβρίου 2021, 10:16 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ανθρωπόκαινος Αιώνας (20-21ος): Σωστό ή Λάθος ; (2)
  (συνέχεια από προηγούμενο σχόλιο…)
  (Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο HORIZON από το ΚΥΣΕΑ)

  1) Αν ο Αιώνας μας ΔΕΝ είναι Ανθρωπόκαινος,
  τότε αργά ή γρήγορα (θέμα χρόνου) η θερμοκρασία θα πέσει κατά ΔΤ=-6 ως -8 ˚C, T αναφοράς=15˚C) και θα εισέλθει ο πλανήτης σε παγετώδη περίοδο, και το Ανθρώπινο γένος θα χρειαστεί πολλές περισσότερες ΑΠΕ και ΕΞΕ και θα καταναλώνει πρωτογενώς πολύ περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει σήμερα (170-171 PWh, 2019) για ν’ ανταπεξέλθει του ψύχους.
  Εφόσον ισχύει, η χρηματιστηριακή τιμή του CO2 είναι δλδ. στις μέρες μας ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ.

  2) Αν πάλι ο Αιώνας μας ΕΙΝΑΙ Ανθρωπόκαινος,
  τότε το CO2 δεν είναι ρυθμιστής της θερμοκρασίας μόνο προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω, και θα χρειαστεί ένα ποσοστό Χ% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Χ%<83%) για να MHN εισέλθουμε σε παγετώδη περίοδο με τίμημα την ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλεί.
  (Με κατανάλωση ενέργειας κατά 83% προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα , η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υπεύθυνη για περίπου 7 εκ. πρόωρους θανάτους ετησίως.)
  Πάλι τότε, η χρηματιστηριακή τιμή του CO2 είναι στις μέρες μας ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ (αλλά σε μικρότερο βαθμό από την 1η περίπτωση).

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ, ΜΒΑ

 • Αρθρο 1
  Δεν υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με το υφιστάμενο ή το μελλοντικό ΕΣΕΚ και τις προβλέψεις του καθενός. Πιο συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις του υφιστάμενου ΕΣΕΚ για τους ενδιάμεσους στόχους του κλιματικού νόμου ή το υφιστάμενο ΕΣΕΚ θα αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ενδιάμεσους στόχους που τίθενται για το 2030 και 2040. Χρειάζεται έτσι σαφηνεια όσον αφορά τα σενάρια επάνω στα οποία θα βασιστούν οι στόχοι γιατί βρισκόμαστε σε φάση αρχικής μετάβασης και πρέπει οι στόχοι να είναι εναρμονισμένοι απόλυτα (κλιματικοί και ενεργειακοί).

 • 7 Δεκεμβρίου 2021, 17:55 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ανθρωπόκαινος Αιώνας (20-21ος): Σωστό ή Λάθος ;
  Προβλέψεις από το παρελθόν…

  Έχοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές από τα 542 Myrs πριν από σήμερα (π.α.σ.) και τα διαγράμματα (κύκλοι του Milankovitch ) καθώς και τα projects ice cores Greenland GISP2 (Alley,2000) , Antarctica Vostok, EPICA DomeC ice cores καθώς και τα διαγράμματα που προκύπτουν από αυτά (Dansgaard-Oeschger cycles, Younger dryas κλπ.), διαπιστώνουμε τα παρακάτω σχετικά με το κλίμα:

  Στο Ολόκαινο εδώ και 10000 έτη ζούμε σε περιοχή υψηλών θερμοκρασιών (μεσοπαγετώδης περίοδος με μικρές διακυμάνσεις) παρόμοιες με αυτές πριν 130000 έτη που κράτησε περίπου 7000 έτη (132kyrs-125kyrs). Από τότε και μέχρι 18000 π.α.σ. μεσολάβησε μία παγετώδης περίοδος(115 kyrs -18 kyrs) που κράτησε δλδ. περίπου 100.000 χιλ. έτη. Επίσης παρατηρούμε από τα διαγράμματα ότι οι μεσοπαγετώδεις περίοδοι διαρκούν λιγότερο (7-10kyrs) απ’ ότι οι παγετώδεις περίοδοι (100 kyrs). Δλδ. περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να εισέλθουμε στο εγγύς μέλλον σε παγετώδη περίοδο.
  Πριν από το 18000 π.α.σ. τα παγόβουνα έφταναν στο ύψος της ιβηρικής χερσονήσου και η δενδρώδης βλάστηση ξεκινούσε από τα βόρεια σύνορα της σημερινής Ισπανίας και κάτω. Από αυτό το γεωγραφικό πλάτος και πάνω ήταν permafrost εδάφη και παγετώνες ύψους τουλάχιστον 3 km. (Ισουψή παγετώνων 10000 π.χ. Weichsel- Würm- Glaciation).
  Η παγκόσμια θάλασσα ανέβαζε την στάθμη της λόγω αύξησης της θερμοκρασίας και τήξης των παγετώνων κατά 140m/(18000-6000 π.α.σ.)=1,16 cm/έτος μ.ο. από το 16000 π.χ. έως το 4000 π.χ.
  Δλδ. το Αιγαίο είχε χαμηλότερη στάθμη υδάτων κατά 125-150m το 16000 π.χ. και το 4000 π.χ. σταθεροποιήθηκε πια το φαινόμενο στα σημερινά επίπεδα υδάτινης στάθμης. Τα γεωλογικά δεδομένα συμφωνούν και με την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία διότι σε αυτήν περιγράφονται οι κατακλυσμοί του Δευκαλίωνα (μετά το 11000π.χ.), του Ωγύγου (μεταξύ των ετών 12500π.χ. & 10500π.χ.) και του Δαρδάνου (2 φάσεις) (12500π.χ. & 5600π.χ. αντιστοίχως) όσο και το υδρογεωλογικό φαινόμενο Αχελώου-Εχινάδων (14000 π.χ. – 4000 π.χ). Απόδειξη για την συνέχεια και την παλαιότητα της (προφορικής έστω) Ελληνικής Γλώσσας.
  Α) Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα έχει σχέση με τον Κορινθιακό κόλπο και την Θεσσαλία
  Β) Ο κατακλυσμός του Ωγύγου έχει σχέση με την Αττική κυρίως και δευτερευόντως με την Βοιωτία (9.500 π.Χ.(Πλάτων), 2.136 π.Χ. (Βάρρων) και 1.796 π.Χ (Αφρικανός))
  Γ) Ο κατακλυσμός του Δαρδάνου (2 φάσεις) έχει σχέση με την Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο (κατακλυσμός της Σαμοθράκης)

  Οι 6 γενιές θεών (Ησίοδος, Θεογονία) συμβαδίζουν με την συγκεκριμένη γεω-υδρολογική περίοδο (16000 π.χ. – 4000 π.χ.). πχ. ο Απόλλων ανήκει στην 6η (νεότερη) γενιά αφού γεννήθηκε στην Δήλο που έγινε όμως νησί γύρω στο 4000 π.χ. (πλήρωση με νερά του αυχένα Μυκόνου).
  Η Τιτανομαχία (η επικράτηση των «καλών Ολύμπιων» έναντι των «σκοτεινών» Τιτάνων-Γιγάντων) πρέπει να συμβολίζει ή την Έναρξη Τήξης των Παγετώνων (16000 π.χ.) ή την Σταθεροποίηση της στάθμης της θάλασσας (4000 π.χ.) (το πιθανότερο) διότι οι δύο αρχαιότεροι μυθικοί βασιλιάδες της Αθήνας (Κέκροπας και Κραναός) ήσαν παρόντες στην φιλονικία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την Αθήνα και ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα (μετά το 11000 π.χ. και πριν το 5600 π.χ.) έγινε επί βασιλείας Κραναού. Καλλιεργήσιμη ελιά (το δώρο της Αθηνάς) δεν παρουσιάζει απολιθώματα πριν το 5500 π.χ.
  Κατά την ίδια περίοδο ο Άνω Παλαιολιθικός κάτοικος του Αιγαιακού χώρου προσευχόταν στους καλούς θεούς της 4ης γενιάς (Δίας, Ποσειδών κλπ.) να τους βοηθήσει με την άνοδο των νερών (βυθισμένη Αιγηίδα). Μετά την κλιματική σταθεροποίηση γύρω στο 4000 π.χ. , οι «κακοί» θεοί νικήθηκαν από τους «ευεργέτες» θεούς, κυρίως τους Ολύμπιους (4η Γενιά και νεότερες). Από τότε και μετά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των Θεών του Ολύμπου αφορά μία «ανακατανομή» της δικαιοδοσίας των Θεών. Στις νέες κλιματικές συνθήκες οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερες βροχοπτώσεις (ξηρές περίοδοι). Ο Δίας αντικαθιστά τον Ποσειδώνα. Η «θεοποιημένη ατμόσφαιρα» αντικαθιστά την «θεοποιημένη υδρόσφαιρα-λιθόσφαιρα».

  Κατά την χρ. περίοδο 2100 π.χ. μέχρι σήμερα το GISP2 ice core project παρουσιάζει 4 περιοχές θερμοκρασιακών μεγίστων (υψἰθερμων)
  1) την Μινωική – Μυκηναϊκή θερμή περίοδο (1600-1200 πχ) (Κλιματικό Optimum 5000πχ-1200πχ)
  2) την Κλασική –Ρωμαϊκή θερμή περίοδο (500πχ – 100 μχ)
  3) την Μεσαιωνική (Medieval) θερμή περίοδο (800-1100 μχ)
  4) την Σύγχρονη (Modern) θερμή περίοδο (1750-2020 μχ).
  1) Στην Μυκηναϊκή θερμή περίοδο γίνονταν κάθε 30 έτη (ο Κρόνος στον Αστερισμό του Ταύρου) το ταξίδι στην Αμερικανική Ήπειρο (Κρόνος-Άτλας-Ωκεανός 2450πχ , Ηρακλής ο Θηβαίος 1300 πχ.) στο New Foundland του Καναδά (στον κόλπο του Αγ. Λαυρεντίου όπως περιγράφει ο Πλούταρχος το 75μχ το ταξίδι μετ’ επιστροφής του Καρχηδόνιου που έλαβε χώρα το 56-58 μχ.). Από την ίδια περίοδο είναι και ο χάρτης του Piri Reis (1513 μχ) που δείχνει χαρτογραφημένο μέρος της ακτής της Ανταρκτικής χωρίς πάγο!. Επίσης χρησιμοποιείται ελαφρύς ρουχισμός.
  2) Στην Κλασική – Ρωμαϊκή θερμή περίοδο είχαμε χλαμύδες και γενικά ελαφρύ ρουχισμό.
  3) Στην Μεσαιωνική (Medieval) θερμή περίοδο είχαμε τα ταξίδια των Vikings στην Αμερικανική Ήπειρο ακολουθώντας παρόμοια με των Μινωιτών διαδρομή.
  4) Στην Σύγχρονη (Modern) θερμή περίοδο έχουμε συνδέσει την Βιομηχανική Επανάσταση και την εν γένει ανθρωπογενή εκπομπή CO2,eq. με την παρατηρούμενη υπερθέρμανση των 1,1 ˚C από το 1750 μχ αγνοώντας όμως την Little Ice Age (1250-1750μχ, -0.5 ˚C), (-0,25 ˚C, 1500-1750μχ). Για να φτάσει το υψίθερμο της μυκηναϊκής περιόδου πρέπει να ανέβει η ατμόσφαιρα της Γροιλανδίας κατά 3,25 ˚C (με βάση αναφοράς το 1750μχ).
  5) Επίσης λαμβάνει χώρα Dark Age (500-750μχ) με πτώση της θερμοκρασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη αντιμετώπισε δύο επιδημίες μαύρης πανώλης στην Dark Age (730μ.χ.) και στην Little Ice Age (1331-1353μ.χ.)

  Προς Έρευνα:

  1. Ποιο είναι στατιστικά το διάστημα εμπιστοσύνης για να αυξηθεί η θερμοκρασία επιμηκύνοντας την μεσοπαγετώδη περίοδο ή να μειωθεί η θερμοκρασία με είσοδο σε νέα παγετώδη περίοδο ?

  2. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΠΑΓΕΤΩΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ? (πρόβλεψη GISP2 2700-2800μχ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ HOMO SAPIENS. (μαζική ανθρ. μετανάστευση από τις Αρκτικές και πλησίον Ανταρκτικής περιοχές στον Ισημερινό κλπ.)

  Τελικά το κλιματικό ζήτημα αντιμετωπίζεται ως Αξίωμα αντί για Θεώρημα.

  Ειδικά στην Ελλάδα, δεν έχουμε καμία αίσθηση του χώρου και του χρόνου!.
  Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ (ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ) ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ & ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ – ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ – ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ & ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ!!!
  Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε πέσει σε τούτο τον ΤΟΠΟ (τον ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ) με αλεξίπτωτο στις απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης (1750μχ)!
  ΤΕΛΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΑΠ΄ΟΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΘΩΣ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ & ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΕΤΩΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!!!

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές)

 • 7 Δεκεμβρίου 2021, 01:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ

  Ανοησίες περιβαλλοντικής νεοθρησκοληψιας, οριστικής αποβιομηχανοποιησης, κυβερνητικο οικογενειοκρατικο deal εισαγωγης γερμανίκης σαβούρας, ενώ έχουμε κλείσει προ πολλου τις Ελληνικές βιομηχανίες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2021, 11:07 | Βασιλης

  Μπράβο

 • 3 Δεκεμβρίου 2021, 13:45 | Χρίστος Τσαντήλας

  Μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις στο κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης:

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Κεφ. 2. «Γιατί αποτελεί πρόβλημα»
  …Ο στόχος αυτός απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η Ελλάδα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα και πολιτικές για την προσαρμογή στην αναπόφευκτη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, θα αποκτήσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και αναμένεται να πετύχει τη μετάβαση με μικρότερο κόστος και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα καλύτερη πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοδοτικούς πόρους….
  Στην παράγραφο αυτή μνημονεύεται μόνο η απαίτηση για αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και τα υπόλοιπα καλύπτονται από το αόριστο «με κατάλληλα μέτρα και πολιτικές…»
  Εδώ πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στους τομείς που σχετίζονται στενά με την ισορροπία των αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ) και ιδιαιτέρως με τη Γεωργία, η οποία (ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής και μέχρι την κατανάλωση) συμβάλλει στο 50% των εκπομπών ΑτΘ, εισάγοντας από το σημείο αυτό έννοιες όπως η «Γεωργία άνθρακα» .

  Κεφ.7 «Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση»
  Λείπουν οι στόχοι: 1-Μηδενική φτώχεια και 7-Φτηνή και καθαρή ενέργεια, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τη υιοθέτηση του μοντέλου της βιώσιμης γεωργίας που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα (Γεωργία άνθρακα-carbon farming).

 • 1 Δεκεμβρίου 2021, 14:41 | Ελευθέριος

  Θα έπρεπε αρχικά η αυτοκινητοβιομηχανία να καταφέρει αυτονομία των ηλεκτροκίνητων αντίστοιχη με τα βενζινο/πετρελαοκίνητα και στη συνέχεια να δοθούν κίνητρα αντικατάστασης των παλιάς τεχνολογίας οχημάτων…και όχι η κατάργηση όπως επιδιώκεται!!!!

  Επίσης τα οχήματα που έχουν κινητήρα προδιαγραφών Euro6 θα πρέπει να εξαιρεθούν.

  Τα οχήματα πολυτέκνων >7θέσεων είναι συνήθως υψηλού κυβισμού και στην παρούσα χρονική στιγμή τα αντίστοιχα ηλεκτροκίνητα δεν παρέχουν αυτονομία μεγαλύτερη των 300-350χλμ (σε ιδανικές συνθήκες – εργοστασιακές δοκιμές)και το κόστος αγοράς τους κυμαίνεται από 30.000,00€ – 50.000,00€ (8-θέσια & 9-θέσια)

 • 1 Δεκεμβρίου 2021, 10:34 | Ηρακλής

  Νομίζεται ότι ο μέσος Έλληνας μπορεί να αγοράσει καινούργιο αμάξι και δη ηλεκτρικό; Εδώ ελπίζουμε να μπούμε στο εξοικονομώ μπας και αλλάξουμε κουφώματα για να μην κρυώνουν τα παιδιά μας.

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 12:22 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ενεργειακή μετάβαση: Πιο γρήγορα ή πιο αργά;

  1. Η κρίση οφείλεται στην Αβεβαιότητα για το αν ο Αιώνας μας είναι Ανθρωπόκαινος ή όχι και πόσο (και όχι στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα).

  2. Όσο η Αβεβαιότητα (και όχι η εξάρτηση) αυτή διαιωνίζεται, θα υπάρξουν και άλλες παρόμοιες κρίσεις.

  3. Η μόνιμη λύση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση ενέργειας (και η πυρηνική σύντηξη), διότι παράγουν τον πιο φθηνό ηλεκτρισμό και δεν είναι εκτεθειμένες στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων.

  4. H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) (άρα και ο παρόν Κλιματικός Νόμος) έχει ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να επιταχυνθεί εμπροσθοβαρώς για όλους μέχρι το 2030. Από παγκόσμια ένταση ενέργειας 239 Kg CO2/MWh (1990) (πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας) σε 225 Kg CO2/MWh (2019), σε 115 Kg CO2/MWh (2030) και σε 85 Kg CO2/MWh (2050). (Fit for 115, 2030). Η ανθρώπινη εκπνοή λειτουργεί ως ελκυστής με 263 Kg CO2/MWh.
  Χώρα Πρότυπο στα παραπάνω αποτελεί η Νορβηγία που και παράγει 4 εκ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και καταφέρνει να παρουσιάζει (μέσα στις 5 καλύτερες χώρες του δυτικού κόσμου από άποψη έντασης ενέργειας) ένταση ενέργειας μικρότερη από 85 kg CO2/MWh και το 1990 και το 2019.

  5. Αποδεικνύεται ότι χρειαζόμαστε για την ενεργειακή μετάβαση
  ετησίως το 2% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ (Gross World Product, 87,4 trillion USD__2019) (Γιουβάλ Νόα Χαράρι, Ισραηλινός φιλόσοφος-στοχαστής) δλδ. 1,75 trillion USD ετησίως δλδ. οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων – ενεργειακής μετάβασης πρέπει να έχουν αναλογία 70%-30% αντιστοίχως. Συνεπώς στην Ελλάδα η ενεργειακή μετάβαση αντιστοιχεί σε 4,2 δις. δολ. ετησίως.

  Παρατηρήσεις:

  Α) Αν αποδειχθεί όμως ότι ο Αιώνας μας δεν είναι Ανθρωπόκαινος θ’ αναζητηθούν ΠΟΙΝΙΚΕΣ ευθύνες από τους εμπλεκομένους για διασπορά ψευδών ειδήσεων και ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ.
  Για να μην γίνουμε «ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ» της Ιστορίας προπαγανδίζοντας εν αγνοία μας τον ενδεχόμενο δόλο των λίγων με οικονομικό έπαθλο τις ετήσιες επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων για τρεις δεκαετίες…
  Δεν μπορούμε να φορολογούμαστε πόσο μάλλον να υπερφορολογούμαστε επειδή «υποπτευόμαστε» ότι η εξάλειψη των Ανθρωπογενών Εκπομπών Ρύπων είναι η Λύση στο πρόβλημα της παρατηρούμενης Υπερθέρμανσης.

  Β) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙΝΟΣ (ή ΜΗ) 21ος ΑΙΩΝΑΣ είναι θέμα ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΥΣΕΑ).
  (Δεν μπορεί να ξεκινά η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή – CLIMPACT τα forum Διαλόγου με την Γεωργία, Τουρισμό, Πλημμύρες αντιστοίχως και όχι με τον Ανθρωπόκαινο (ή μη) Αιώνα. Αυτό δείχνει βαρύτητα στην καταπολέμηση του προβλήματος και όχι στην αναζήτηση των αιτιών του και άρα προχειρότητα και βιασύνη στην εκπόνηση του κλιματικού νόμου. Δλδ. τον Κλιματικό Νόμο δεν τον εισηγήθηκε η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αλλά είναι τυφλή υιοθέτηση του Green Deal. Χώρια που οι προβολές στο youtube κανάλι είναι μόνο 200 προβολές κάθε φορά δλδ. μικρή συμμετοχή.)

  O Ελληνισμός είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για ν’ αφανιστεί προς χάριν της Εδέμ της Κλιματικής Ουδετερότητας.

  Γενικά, προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί!

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), XM , MBA

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 12:09 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κλιματικές κακοτοπιές…

  1) Η εκδίκηση του βενζινο-ντιζελο-κινητήρα:
  Ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα: 14,5 MWh/m3
  Τι θα γίνει με την ηλεκτροκίνηση σε ακραίες καταστάσεις (χιονιάς, καύσωνας, ανηφόρες και κακοτοπιές σε κακοτράχαλα βουνά) ? Ποια η συμπεριφορά και οι αντοχές της ηλεκτρικής μπαταρίας σε τέτοιες καταστάσεις ?
  Πολύ φοβάμαι ότι ορισμένοι οδηγοί θα μάθουν το παραπάνω νούμερο με τον σκληρό τρόπο και κατόπιν εορτής… στον παράδεισο.

  2) Δεν μπορεί ο κλιματικός νόμος να απαγορεύει μία μορφή ενέργειας (πχ. καυστήρες πετρελαίου). Είναι κατάχρηση εξουσίας καθώς μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας. Μπορεί όμως να φορολογήσει τους ρύπους κάθε μορφής ενέργειας. Με την ίδια λογική θα πρέπει να επιτρέπονται και τα υβριδικά αυτοκίνητα και μετά το 2030.

  3) Carbon Capture Utilization & Storage στην Πτολεμαΐδα. Μήπως θα ήταν προτιμότερο για το περιβάλλον και την οικονομία μας να εξάγουμε την τεχνογνωσία αυτή και να μην κλείσουμε το εργοστάσιο? Δλδ. μπορούμε να εξοικονομήσουμε περισσότερους ρύπους για τον πλανήτη εξάγοντας την τεχνογνωσία CCUS παρά βάζοντας λουκέτο στο εργοστάσιο λιγνίτη.

  4) Αν το 2100 μχ, RCP=8,5 W/m2 (απαισιόδοξο σενάριο) και T=2,1 ˚C , τότε για το χρονικό διάστημα 2020μχ-2100μχ ισχύει: (8,5W/m2)/(2,1˚C-1,2˚C)=9,45 W/(m2*˚C)
  Για προσπίπτουσα ηλιακή ισχύ στο έδαφος (παγκόσμια σταθερά) 237 W/m2, ισχύει: 237/9,45= 25,1˚C (Κανονικές Συνθήκες)

  Βάση (παγκόσμια σταθερά): Προσπίπτουσα ηλιακή ισχύ στο έδαφος 237 W/m2 =
  1 GW/4,22 km2 (πυρηνικό εργοστάσιο 1 GW με capacity factor=92,5% κάθε 3,9 km2)
  Επιπλέον: RCP (Representative Concentration Pathways) (2100 μχ)= 8,5 W/m2 (απαισιόδοξο σενάριο)
  (c.f. 100%), 8,5 W/m2 = 1MW/117,65 στρ. = 8,76 GWh/(117,65 στρ. * έτος)= 75 MWh/(στρ.*έτος)
  (c.f. 25%), PV: 1MW/15 στρ. = 1,45 GWh/(15 στρ. * έτος)= 97 MWh/(στρ. * έτος) (ίδια τάξη μεγέθους)
  Δλδ. θεωρητικά αν προσθέσουμε επιπλέον PVs σε όλο τον πλανήτη θα καταστραφούν τα ανώτερα θηλαστικά ενώ όταν υπάρχει ως βάση ένα πυρηνικό εργοστάσιο 1GW κάθε 4 km2 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει κοινή λογική ?
  Ακόμα, πόσο εγκλωβίστηκε η ηλιακή ακτινοβολία μέχρι σήμερα σε W/m2 ?

  5) Οι ΑΠΕ είναι φθηνότερες εφόσον παραχθεί η ενέργεια. Άρα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την πιθανότητα να παραχθεί η ενέργεια (κόστος στοχαστικότητας ).
  PV: capacity factor: 25%
  Τιμή δημοπρασίας /(MWh*25%) = 4 * τιμή δημοπρασίας /MWh (χωρίς αποθήκευση)
  Χερσαία Αιολικά: capacity factor: 33%
  Τιμή δημοπρασίας /(MWh*33%) = 3 * τιμή δημοπρασίας /MWh (χωρίς αποθήκευση)
  Στην αποθήκευση της ανανεώσιμης ενέργειας c.f.=100%

  6) 413 μέρη στο εκατομμύριο (ppm) CO2 στην ατμόσφαιρα δεν μοιάζει τόσο μεγάλη συγκέντρωση ώστε να δρά ως «κουρτίνα εγκλωβισμού» της ηλιακής ακτινοβολίας.

  7) Και αν η υπερθέρμανση δεν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Άνθρωπο (το 1ο ερώτημα που πρέπει ν’ απαντηθεί ), που οφείλεται ? (το 3ο ερώτημα που πρέπει ν’ απαντηθεί και το πλέον δύσκολο)
  Πως θα γίνει η Ανθρώπινη Προσαρμογή στην παρατηρούμενη Υπερθέρμανση ? (το 2ο ερώτημα που πρέπει ν’ απαντηθεί)

  Πολύ φοβάμαι ότι ο Ανθρωπόκαινος Αιώνας είναι μία καλοστημένη προωθούμενη πολιτική και οικονομική agenda (ίσως πηγάζει από το δόλο μερικών εκμεταλλευόμενων την άγνοια των πολλών) προκειμένου τα 11 εκ. δολ./ min των επιχορηγήσεων σε ορυκτά καύσιμα (5,8 τρις. δολ./έτος) να αντικατασταθούν από τα 10,8 εκ. δολ./min (170 τρις. δολ. στο χρ. διάστημα 2020-2050) των ΑΠΕ-Εξ.Εν. όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Υπάρχει δλδ. διόλου ευκαταφρόνητο οικονομικό έπαλθο (follow the money).

  Δλδ. η συζήτηση ενδέχεται να αφορά σε πρώτο βαθμό τον οικονομικό καταμερισμό της Ενεργειακής Μετάβασης και σε δεύτερο βαθμό τον τρόπο Ανθρώπινης προσαρμογής στην παρατηρούμενη Υπερθέρμανση και στα αρνητικά που αυτή επιφέρει.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ ,ΜΒΑ

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 12:48 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ο Εγωισμός και η Αφέλεια περί Ανθρωπόκαινου Αιώνα και η Νέο-Πτολεμαική Αντίληψη…

  Αναζητούνται δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ με μεγάλο αναγνωστικό κοινό σχετικές με
  Α) το πώς μεταβάλλεται χρονικά το ισοζύγιο Ηλιακής Ακτινοβολίας (σε W/m2) στην τροπόσφαιρα κατά το παρελθόν (πριν το 2021) σε απόλυτες τιμές ή ποσοστιαίες μεταβολές.
  Β) τις συγκεντρώσεις ισοτόπων άνθρακα στην ατμόσφαιρα και το πώς μεταβάλλονται χρονικά κατά το παρελθόν διότι υπάρχουν μεγαλύτερες πηγές άνθρακα από τον Άνθρωπο στην Βιόσφαιρα).
  Δεν φαίνεται ν’ απασχολεί πολλούς το πόσο «στέρεη» είναι η υπόθεση ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων είναι υπεύθυνες και σε ποιο ποσοστό για την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,1 βαθμούς Κελσίου από το 1750 μχ. και μετά.
  Κατά το ισοζύγιο άνθρακα (2020), οι ανθρωπογενείς εκπομπές CO2 απορροφώνται περίπου κατά 44% , 30% , 22% από ατμόσφαιρα, ξηρά, ωκεανούς αντίστοιχα.
  Το Κλίμα δεν περίμενε τον Άνθρωπο και τις εκπομπές του για ν’ αλλάξει μετά το 1750μχ. (οι αρχαίοι ημών πρόγονοι φορούσαν χλαμύδα, οι Βαβυλώνιοι οι Αιγύπτιοι απεικονίζονται με λιγοστά ρούχα, η Γροιλανδία εποικίστηκε από Νορβηγούς-Δανούς μόλις πρασίνισε από την αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 800-1300μχ κλπ.)
  Ο Εγωισμός και η Αφέλεια περί Ανθρωπόκαινου Αιώνα και η Νέο-Πτολεμαική Αντίληψη του Ανθρώπου ως «κέντρου της Βιόσφαιρας», έχει κάνει το βασικό αγαθό της Ενέργειας είδος πολυτελείας.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ ,ΜΒΑ

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 11:44 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Βιόσφαιρα – Ανθρώπινος Εγωισμός: 2-1 ή 3-0 ?

  Την εποχή των Πτολεμαίων ο Άνθρωπος και για Αιώνες πίστευε ότι το πλανητικό σύστημα ήταν γεωκεντρικό μέχρι ν’ αποδειχθεί ότι ήταν ηλιοκεντρικό (1-0).
  Τον 18ο Αιώνα και για να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα είχε ως βάση αναφοράς τον Άνθρωπο-παρατηρητή (μηχανική του Νεύτωνα) μέχρι να έρθει τον 20ο Αιώνα ο Einstein με την Θεωρία (Ειδική & Γενική) της Σχετικότητας να αποδείξει ότι η Φύση προτιμά ως βάση αναφοράς το Φως (2-0).
  Τον 21ο Αιώνα ισχυριζόμαστε ότι ο Αιώνας μας είναι Ανθρωπόκαινος ότι δλδ. ο Άνθρωπος με τις ρυπογόνες Εκπομπές του επηρεάζει κατά το μεγαλύτερο βαθμό το Κλίμα.
  Ο Κόσμος έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα:
  H Δύση με το μικρότερο σημερινό μερίδιο εκπομπών ρύπων (σωρευτικά το μεγαλύτερο από το 1750 μχ) στοιχηματίζει ότι το σκορ θα γίνει 2-1.
  Οι αναπτυσσόμενες & αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου με το μεγαλύτερο σημερινό μερίδιο εκπομπών ρύπων (σωρευτικά το μικρότερο από το 1750 μχ) στοιχηματίζουν ότι το σκορ θα γίνει 3-0.
  Είτε το σκορ τελικά γίνει 3-0 ή 2-1, μέχρι ν’ απαντήσουμε επιστημονικά ορθά στην παραπάνω υπόθεση εργασίας εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν….(είτε δλδ. εξαιτίας κλιματικών μεταβολών είτε ενεργειακής / επισιτιστικής φτώχειας).
  Προσωπικά από τις ενδείξεις που έχω, θα στοιχημάτιζα ότι το σκορ θα γίνει 3-0.
  Όταν κατεβαίνεις σε μία αναμέτρηση έχοντας ηττηθεί στις δύο προηγούμενες, μάλλον είσαι το αουτσάιντερ και όχι το φαβορί…

  Μήπως το Κλιματικό Χρέος είναι μικρότερο απ’ όσο νομίζουμε στην ΕΕ ? Θα φορολογηθεί η κλιματική τρίχα ως τριχιά ?
  Ο Χρόνος πιέζει αντίστροφα την Επιστήμη να δώσει την σωστή Απάντηση…

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ ,ΜΒΑ

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 11:40 | Δημήτρης

  Γιατί ειδικά για την Ελλάδα η Υπόθεση Εργασίας περί Ανθρωπόκαινου ή «Βιοσφαιρικού» 21ου Αιὠνα είναι θέμα Εθνικής Ασφαλείας

  1) Εγχώριος Ορυκτός φυσικός πλούτος : To βασικό σενάριο (όχι το αισιόδοξο) είναι ότι η Ελλάς διαθέτει 5 τρις. κ.μ. ΦΑ στην επικράτειά της που μπορεί να αντληθεί μέσα σε 35 έτη. Αξία περί το 1 τρις. δολ.
  2) Οι γείτονές μας τον επιβουλεύονται
  3) Οι γείτονές μας διαχειρίζονται παρόμοιας αξίας ορυκτό φυσικό πλούτο. Έτσι αν πχ. μας πάρουν το μισό, τότε η αναλογία γίνεται 1,5/0,5=3/1 υπέρ τους.
  Αν μας «φινλανδοποιήσουν» πχ. 80-20, η αναλογία γίνεται 1,8/0,2= 9/1 υπέρ τους.
  Δλδ. «ανοίγει η ψαλίδα» επικίνδυνα.
  4) Έχουν διαφορετική υπόθεση εργασίας περί «Βιοσφαιρικού» Αιώνα ότι δλδ. οι Ανθρωπογενείς Εκπομπές δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το Κλίμα σε αντίθεση με εμάς που ομιλούμε περί Ανθρωπόκαινου Αιώνα. Την ίδια άποψη (πιστεύω) έχουν και άλλες χώρες (πχ. Ρωσία, Κίνα).
  5) Διαρροή άνθρακα (διυλιστήρια, τσιμεντοβιομηχανίες, παραγωγή αλουμινίου κλπ.)
  Επειδή προσωπικά έχω 5-6 ενδείξεις (όχι αποδείξεις) υπέρ του «Βιοσφαιρικού» Αιώνα, θα ήταν συνετό να γίνει μία εκτενής διαβούλευση (ΚΥΣΕΑ, ΥΠΕΝ, Επιστημονική Επιτροπή CLIMPACT, cluster Defkalion κλπ.) αν θέλουμε να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε μετά.

  Γενικά μιλώντας,
  μήπως η Προστιθέμενη Αξία των Ρύπων είναι υπερτιμολογημένη ?
  H υπερτιμολόγηση οδηγεί με την σειρά της σε υπερφορολόγηση.
  Μήπως η ενεργειακή κρίση/ανασφάλεια που βιώνουμε εξαρτάται από την λάθος στάση μας στην ως άνω υπόθεση εργασίας ?
  Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα αυτό είναι περισσότερο αρμοδιότητα του ΚΥΣΕΑ παρά του φαινομενικά αρμόδιου ΥΠΕΝ.

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 11:51 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κλιματική Προσαρμογή : Πως η λανθασμένη αντίληψη περί Κλίματος απειλεί γεωπολιτικά την ΕΕ-27

  Λανθασμένη Υπόθεση Εργασίας:
  Αυξάνεται η συγκέντρωση των αερίων του Θερμοκηπίου (413ppm-278ppm=135 ppm)
  Αυξάνεται η θερμοκρασία κατά 1,1 ˚C στην ατμόσφαιρα (από 1750 μχ)
  Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο Πλανήτης είναι Θερμοκήπιο από την αύξηση των αέριων ρύπων.

  Αποδεικνύεται, ότι οι Ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου δεν είναι υπεύθυνες για την παρατηρούμενη άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,1 ˚C (από 1750 μχ) και μικρή επίδραση έχουν στο Κλίμα. Οι Ανθρωπογενείς ρύποι μειώνονται διότι μπορεί ο Άνθρωπος να το κάνει (είναι στον ΑΜΕΣΟ έλεγχό του) και δεν μπορεί να καταναλώνει μη ανανεώσιμους πόρους επ’ αόριστον.
  Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ενεργειακή Μετάβαση και η Απανθρακοποίηση δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της μείωσης της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος. Πρέπει να παρουσιάζει όμως οικονομικά βιώσιμους χρονικούς ρυθμούς ειδικά για τα χαμηλά εισοδήματα.
  1. Οι Υδρατμοί είναι το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου λόγω της υψηλής συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα. Δεν αυξάνει η συγκέντρωση των Υδρατμών στην ατμόσφαιρα από την αύξηση της θερμοκρασίας αλλά αντίθετα τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι μειώνεται. Δλδ. δεν εντείνεται ο υδρολογικός κύκλος.

  2. Οι ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων CO2 είναι μόνο το 5% των εκπομπών της υπόλοιπης Βιόσφαιρας. Γι’ αυτό το λόγο το έτος της πανδημίας (2020) που μειώθηκαν οι εκπομπές κατά 7% δεν παρατηρείται καμία απόκλιση-μείωση στην αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

  3. Υπάρχει χρονική υστέρηση των μεταβολών συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τις μεταβολές της θερμοκρασίας και όχι το αντίθετο. Δλδ. η θερμοκρασία είναι το αίτιο και η συγκέντρωση CO2 το αιτιατό.

  4. Τα καταναλωτικά ενεργειακά ποσά του ανθρώπινου γένους (που προκαλούν τις ανθρωπογενείς εκπομπές) είναι αμελητέα σε σχέση με τα ενεργειακά ποσά που διακινεί η υπόλοιπη Βιόσφαιρα.

  π.χ. Στο υποτιθέμενο Θερμοκήπιο στην Γη ο Υπεύθυνος θα πρέπει να είναι η «εγκλωβισμένη» Ηλιακή Ακτινοβολία και όχι τα αέρια του θερμοκηπίου που είναι το «μέσο»/ υπόστρωμα.
  Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας στην Γη: 174PW*70%=122 PW
  Ισχύς ηλίου στην Γη: 237 W/m2 (παγκόσμια σταθερά)
  (σαν σε όλη την επιφάνεια της Γης να υπήρχε ένα πυρηνικό εργοστάσιο 1 GW κάθε 4,2 km2!)
  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ: 510.072.000 km2 , 122 PW * 8760h = 1068720 PWh (: 239 W/m2)
  Πρωτογενής Ετήσια Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας από το Ανθρώπινο Γένος (2019): 171.000 ΤWh
  1068720/171 = 6250 φορές
  8760h/6250 φορές = 1,4h (δλδ. σε λιγότερο από 1½ hr o Ήλιος τροφοδοτεί με τόση ενέργεια όση καταναλώνει (πρωτογενώς) το ανθρώπινο γένος σε ένα έτος !).
  Αλλά παρόλα αυτά όλοι μιλάνε για την ενέργεια που καταναλώνει ο άνθρωπος αλλά κανείς σχεδόν δεν μιλά για την ηλιακή ενέργεια.
  Ένας ηλιακός δορυφόρος πρέπει να μετρήσει το ισοζύγιο Ηλιακής ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (με βάση αναφοράς τα 237 W/m2) από την γραμμή karman (100 km) μέχρι την επιφάνεια του εδάφους για να ελεγχθεί πόσο θερμοκήπιο είναι το θερμοκήπιο και πόσο «εγκλωβισμένη» είναι τελικά η ηλιακή ακτινοβολία..

  Λανθασμένο Όραμα στην Ευρώπη:
  Το όραμα της «Πράσινης Συμφωνίας» είναι λανθασμένο.
  Τι είδους όραμα είναι να θέλεις να είσαι ο Πρώτος στο 8% του «προβλήματος» ?.

  Λύση:
  Θέλουμε ένα Kλιματικό Nόμο που θα είναι ανεκτός ΚΑΙ από το υπόλοιπο 92% των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών.
  Δλδ. το μέγεθος παρακολούθησης των ανθρωπογενών εκπομπών θα πρέπει να είναι ΑΝΗΓΜΕΝΟ (ή ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ). Οι απόλυτες τιμές του CO2 (tn CO2) είναι λανθασμένη βάση αναφοράς.
  Παρατήρηση: Όσες χώρες δεν έχουν βάση αναφοράς το έτος 1990 για την επίτευξη των στόχων μείωσης των ρύπων, έχουν το έτος με τους μέγιστους ρύπους ώστε και να φαίνονται ότι έχουν ονομαστικά μεγάλη μείωση και η απόσταση που έχουν να καλύψουν να είναι μικρότερη (πχ. USA με έτος αναφοράς το 2005, 50% μείωση ρύπων)

  Αν σταματήσουμε την ετήσια επιδότηση των 5,9 τρισ. δολ. στα ορυκτά καύσιμα (2020), τότε το ισοδύναμο βαρέλι πετρελαίου (boe) θα αυξηθεί προσεγγιστικά τουλάχιστον κατά 69 δολ. μέσα σε ένα έτος: 85%*171.000 TWh/1,7 MWh*69 δολ. / bbl =5,9 τρις. δολ.
  Το κάρβουνο έκανε 250 έτη για να φτάσει στο 27% του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος. Οι ΑΠΕ στην ΕΕ έκαναν 40 έτη για να φτάσουν στο 20% του ενεργειακού ισοζυγίου.
  Με 3 τρις. δολ. αναγκαίες ετήσιες επενδύσεις σε ΑΠΕ και με τα FDI’s (Foreign Direct Investments) μόνο γύρω στο 1 τρις. δολ., η ΙΕΑ ζητά μείωση πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 33% μέχρι το 2050. Πως θα γίνει αυτό όταν η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 72% από 1990-2019 και οι εκπομπές CO2 το ίδιο χρονικό διάστημα κατά 60,5% ?
  Από την “καθόλου” Ενέργεια ή την «Βρώμικη» Ενέργεια όλοι οι άνθρωποι στον Κόσμο προτιμούν την «Βρώμικη» Ενέργεια διότι η απουσία της σκοτώνει γρηγορότερα από το CO2. Το πετρέλαιο και το κάρβουνο είναι τα ενεργειακά καύσιμα των χαμηλών εισοδημάτων που σήμερα δαιμονοποιούνται.
  Όσοι βγάζουν το ψωμί τους από τις ΑΠΕ , θα κοιμούνται ήσυχα το βράδυ όταν η έλλειψη της «Δαιμονοποιημένης» Ενέργειας των ορυκτών καυσίμων (λόγω των υψηλών τιμών) θα σκοτώνει περισσότερους απ’ όσες ζωές γλιτώνει η μείωση της ρύπανσης του Περιβάλλοντος ?
  Γενικά η ταχύτητα/ο ρυθμός της Ενεργειακής Μετάβασης είναι αφρόνως ιλιγγιώδης ειδικά στην ΕΕ και κυρίως για τα χαμηλά/μεσαία εισοδήματα, παρουσιάζει δλδ. ταξικά χαρακτηριστικά και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες …
  Τελικά, σε ένα μεγάλο ποσοστό (μένει να ποσοτικοποιηθεί),
  Κλιματικά Ουδέτερο το Ανθρώπινο Γένος ήταν ανέκαθεν!
  «Κλιματικά προσαρμοσμένο» δεν είναι.!
  Το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει ο αλαζονικός Εγωισμός του Ανθρώπου που ‘βαυκαλίζεται’ με Ανθρωπόκαινους Αιώνες!
  Καλό θα ήταν να επενδύσουν (πχ. σε ηλιακούς δορυφόρους) όλοι όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με την Ενέργεια στο παραπάνω ερώτημα ώστε να ληφθούν οι σωστές επενδυτικές αποφάσεις.

  Ελ. Επαγ/τίας, Μελετητής (Ενεργειακές & Βιομηχανικές), ΧΜ ,ΜΒΑ

 • 25 Νοεμβρίου 2021, 13:08 | Ιορδάνης

  Θα μπει μέσα και η θυροφυλακη?? για χρηματοδοτήσεις, αυτοκινήτων, εξόδων, προσωπικού και άλλων.
  Αντίστοιχα στις θαλάσσιες περιοχές θα εμφανιστούν οι ΜΚΟ και τα Foundation για να αντλήσουν κεφάλαια και θέση ισχύος αφου οι κρατικοί θεσμοί είναι επιεικώς ακατάλληλοι για χρήση κεφαλαίων με παραγωγή έργου.
  Το Κράτος δεν εμπιστεύεται το ίδιο του τον εαυτό.
  Ενώ την ΜΚΟ…. Αύριο την αλλάζει, εύκολα.
  Ξυπνήστε…..
  Η ανίκανη πολιτεία/Κράτος αντιμετωπίζει την ανίκανη εκάστοτε πολιτική ηγεσία ΓΙΑ Ριζικές ΑΛΛΑΓΕΣ, με τις ΜΚΟ εις βάρος των πολιτών και των δικαιωμάτων που έχουμε ως κάτοικοι αυτής της θαυμάσιας χώρας. Μιας χώρας που ορίζεται απο σύνορα και όρια ενώ οι ΜΚΟ δεν έχουν. Όπου υπάρχει χρηματοδότηση υπάρχουν και αυτές.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».