Άρθρο 5 Οικονομικά στοιχεία

1. Η εταιρεία έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της.
2. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Πρόεδρο της Βουλής.

  • 10 Ιανουαρίου 2011, 22:26 | Λάμπρου Νικόλαος

    Θα πρέπει η εταιρεία αυτή να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της και κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (δηλ. κατά τον αμερικάνικο τρόπο) ώστε να γίνονται κατανοητά και από (πιθανούς) ξένους επενδυτές.

    Επίσης, για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, θετική εντύπωση θα δημιουργούσε στα ξένα κεφάλαια αν χρησιμοπόιηθεί ελεγτική εταιρεία διεθνούς φήμης κι όχι εγχώρια δεδομένου ότι υπάρχει διεθνώς δυσπιστία όσαν αφορά οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται από Έλληνες!

  • 29 Δεκεμβρίου 2010, 23:07 | Χρίστος Λιόλιος

    Σχετικά με τη δημοσίευση των ισολογισμών κατά τον παραδοσιακό τρόπο, ίσως είναι καιρός πέρα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να δημοσιεύονται οι ισολογισμοί σε ειδική ιστοσελίδα και στο διαδύκτιο. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλους τους ισολογισμούς των ΑΕ, ΕΠΕ αλλά και σε φορείς σαν τον παρόντα.