Άρθρο 1 Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.

1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε δύο (2) μήνες από την δημοσίευση του Νόμου αυτού, συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ‘Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ’ (ΕΔΕΥ ΑΕ) (στην αγγλική Greek Regulatory Corporation for Hydrocarbons SA (GRE.CO.HY S.A)) η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κ.N. 2190/1920 (Α΄144) και τις διατάξεις του ν. 2289/1995(Α΄27) όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του K.N. 2190/1920 (Α΄144), και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 1.
4. Η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, σε σχέση με τη σύνταξη και την τροποποίηση του καταστατικού της. Για τις λοιπές πράξεις τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
5. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο ή τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας καθώς και από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

 • Προς: Υπουργό ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη
  Κοιν.: Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Ιωάννης Μανιάτης

  Θέμα: Κοινή επιστολή Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για τη σύσταση φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

  Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για τη σύσταση κρατικού φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ και Greenpeace επιθυμούν με την παρούσα επιστολή να εκφράσουν την έντονη ανησυχία και την αντίθεσή τους προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θέτοντας παράλληλα ένα διαφορετικό πλαίσιο συζήτησης στο δημόσιο διάλογο που πραγματοποιείται.

  Για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος κειμένου, είμαστε πεπεισμένοι ότι η εκμετάλλευση τυχόν κοιτασμάτων υδρογονανθράκων δεν αποτελεί λύση για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας και ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Επιπλέον, κρατάει δέσμια την Ελλάδα σε ένα μη-βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, ενώ συνεισφέρει στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την αλλαγή του κλίματος, μια από τις μεγαλύτερες απειλές για όλες τις μεσογειακές χώρες.

  Ακόμα και αν:

  α) ευσταθούν οι ισχυρισμοί περί ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που θα μπορούσαν να καλύψουν μέρος της εγχώριας ζήτησης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και

  β) το κόστος έρευνας, εντοπισμού και εκμετάλλευσης αυτών δεν είναι απαγορευτικό,

  η εξόρυξη δεν πρέπει να προχωρήσει, για σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.

  Πιο συγκεκριμένα:

  Καταστροφικές συνέπειες για τη Μεσόγειο

  Στον απόηχο της μεγαλύτερης οικολογικής καταστροφής στην ιστορία των ΗΠΑ (Κόλπος του Μεξικό), και ενώ η Επιτροπή του Λευκού Οίκου υπήρξε καταδικαστική, όχι μόνο για τη BP, αλλά για το σύνολο της πετρελαϊκής βιομηχανίας, αναφορικά με τις εξορύξεις σε μεγάλα βάθη, θα πρέπει να αναλογιστούμε τις συνέπειες ενός ατυχήματος στη Μεσόγειο. Το πετρέλαιο έχει αργούς ρυθμούς διάσπασης σε κλειστές θάλασσες, όπως η Μεσόγειος, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολλές δεκαετίες μέχρι την πλήρη του βιοδιάσπαση. Συνεπώς, αναμένεται ότι οι επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις ανθρώπινες κοινωνίες θα έχουν διάρκεια πολλών δεκαετιών.

  Η διαρροή πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον επηρεάζει δυσμενώς την επιτυχία αναπαραγωγής, το μεταβολισμό, τη συμπεριφορά, τη φυσιολογία και την ανάπτυξη των ειδών, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων. Εξαιτίας των πολύπλοκων τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών (από τους μικροοργανισμούς, το πλαγκτόν, το βένθος, τη θαλάσσια βλάστηση, τα ψάρια, μέχρι και τους ανώτερους οργανισμούς και, φυσικά, τον ίδιο τον άνθρωπο), αλλά και της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον, οι αλλαγές που υπεισέρχονται σε επίπεδο ποικιλότητας ειδών και ενδιαιτημάτων δύνανται να έχουν καταστροφικές, βραχυ- και μακρο-πρόθεσμες, συνέπειες.

  Πέραν της επίδρασής του στο θαλάσσιο περιβάλλον, το πετρέλαιο μεταφέρεται υπό τη δράση των ανέμων, των θαλάσσιων ρευμάτων, των κυμάτων και της παλίρροιας, καταλήγοντας στις ακτές. Η επικόλλησή του στις βραχώδεις επιφάνειες, αλλά και η ενσωμάτωσή του στο αμμώδες υπόστρωμα παρατείνει τη διάρκεια των επιπτώσεων.

  Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι ένα πιθανό ατύχημα κατά την εξόρυξη δεν είναι ο μόνος περιβαλλοντικός κίνδυνος που σχετίζεται με τις διαδικασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων ρύπων καταλήγουν στο περιβάλλον, υποβαθμίζοντάς το. Για παράδειγμα, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα οξείδια του αζώτου, του θείου, καθώς και άλλες επικίνδυνες ουσίες, όπως βενζόλιο. Επιπλέον, η μόνιμη καύση αερίων στους πυρσούς των εγκαταστάσεων (flaring of gas) για τον έλεγχο της πίεσης εκλύει βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες στον αέρα. Σημαντικά ζητήματα προκύπτουν, επίσης, από την καταστροφή φυσικών ενδιαιτημάτων για την κατασκευή των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών.
  Το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα ήδη υφίσταται σημαντική υποβάθμιση από χερσαίες και θαλάσσιες δραστηριότητες, μια κατάσταση που σε περίπτωση υλοποίησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω Οι δε υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η αλιεία και ο τουρισμός, θα πληγούν ανεπανόρθωτα, καταδικάζοντας έτσι την ευημερία πολλών τοπικών κοινωνιών, αλλά και τη δημόσια υγεία.

  Υπερεκτίμηση αναμενόμενου οικονομικού οφέλους

  Ακόμα και αν τελικά ευσταθούν οι ισχυρισμοί περί ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αξίας 100 δις €, τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν στο ελληνικό δημόσιο συνολικά έσοδα αξίας περίπου 50 δις € σε ένα χρονικό διάστημα 30 ετών, αυτά ωχριούν μπροστά στην οικονομική καταστροφή που θα επιφέρει ένα ατύχημα. Υπενθυμίζεται ότι ο τουρισμός στη χώρα μας (εσωτερικός και εξωτερικός τουρισμός και έμμεσες επιπτώσεις) και η αλιεία αντιστοιχούν περίπου στο 15-17% του ΑΕΠ, συνολικά δηλαδή περίπου 40 δις € ετησίως. Οι δυο συγκεκριμένοι τομείς απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων, συμβάλλοντας περίπου κατά 20% στην απασχόληση. Όπως προαναφέρθηκε, ένα ατύχημα από γεώτρηση σε μεγάλο βάθος θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις που θα διαρκέσουν πολλές δεκαετίες. Το οικονομικό πλήγμα δηλαδή για τη χώρα μας θα μπορούσε δυνητικά να αγγίξει το 1 τρις €.

  Ενάντια στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών

  Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη συστράτευση με τις φωνές εκείνων που οραματίζονται τη στροφή σε ένα βιώσιμο μονοπάτι που εξασφαλίζει το μέλλον των επόμενων γενεών. Η άντληση και χρήση των τελευταίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε καμία περίπτωση δε συνάδει με ένα τέτοιο όραμα, παρά μόνο διασφαλίζει ότι αυξάνονται επικίνδυνα οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα μας και τον πλανήτη.

  Είναι άλλωστε δεδομένο πως η Μεσόγειος έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή στις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Άνοδος της πλανητικής θερμοκρασίας άνω των 2°C θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για τη χώρα μας. Ξηρασίες, καύσωνες, αυξημένη συχνότητα και ένταση πυρκαγιών, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής, συρρίκνωση της βιοποικιλότητας και σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού της χώρας και στην οικονομία, είναι μερικές μόνο συνέπειες από τη συνεχιζόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων τις επόμενες δεκαετίες. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη μελέτη του προγράμματος Ensembles της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει κατά μέσο όρο 6-24 ημέρες καύσωνα για τη Μεσόγειο την περίοδο 2021-50 και 27-67 ημέρες καύσωνα την περίοδο 2071-2100.

  Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), τα αναπτυγμένα κράτη θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 25-40% ως το 2020, και όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι εφικτό, ως το μέσα του αιώνα, προκειμένου να υπάρξουν αυξημένες πιθανότητες διατήρησης της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από +2°C. Οι εισηγήσεις της IPCC έγιναν αποδεκτές από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών στην πρόσφατη διάσκεψη για το κλίμα στο Κανκούν. Αυτό συνεπάγεται μείωση της καύσης ορυκτών καυσίμων και μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης, βασικοί πυλώνες του οποίου θα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ΑΠΕ. Εκτιμάται ότι, τυχόν καύση ποσοστού άνω του 25% των υπαρχόντων εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων πετρελαίου, θα επιφέρει καταστροφικές κλιματικές αλλαγές.

  Πρόταση αντί επιλόγου

  Αντί της προτεινόμενης σύστασης κρατικού φορέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αναγνωρίζουμε την ανάγκη της σύστασης κρατικού φορέα συντονισμού και προώθησης των απαραίτητων δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στον αντίποδα κάποιου υποθετικού δυναμικού, ο συγκεκριμένος φορέας θα έχει να διαχειριστεί ένα τεράστιο, ήδη γνωστό και απολύτως αξιοποιήσιμο «εδώ και τώρα» δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα παρατηρούμενα προβλήματα και καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία, οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες υπηρεσιών και υπουργείων οδηγούν πρακτικά σε ακυρώσεις έργων. Ρόλος του νέου φορέα θα είναι να ανατρέψει αυτή την πραγματικότητα, με ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα.

  Αξιότιμη κυρία υπουργέ, είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

  Με εκτίμηση

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:09 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

  Στo ΓΕΩΤΕΕ έχοντας εντοπίσει το πρόβλημα από χρόνια, έχουμε ήδη τοποθετηθεί θετικά για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Δικαιωμάτων ΄Ερευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
  Η πλέον πρόσφατη τοποθέτηση, έγινε από τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ στην εναρκτήρια διαδικασία του Συνεδρίου, που οργάνωσαν οι Εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια στις αρχές του 2010 και σαν συνδιοργανωτές συμμετείχαμε στην Οργανωτική Επιτροπή και στα κρίσιμα Στρογγυλά Τραπέζια ως συνδιαμορφωτές των συμπερασμάτων.
  Το ΓΕΩΤΕΕ, ως ένας από τους δυο πλέον αρμόδιους Συμβούλους της Πολιτείας στις τοποθετήσεις του, θεώρησε ότι ο Φορέας πρέπει να ανήκει στη δικαιοδοσία του στενού κράτους και σαν λύση στη δύσκολη συγκυρία πρότεινε το ΙΓΜΕ με τις κατάλληλες νομοθετικές και καταστατικές αλλαγές.
  Η Προτεινόμενη Νομοθετική ρύθμιση, αν και δεν ταυτίζεται με τη λύση που προτείναμε, εντούτοις βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση καθώς εμπλέκει το ΙΓΜΕ σαν ενδιάμεσο φορέα για μια σειρά δράσεων-εργασιών (αποτρέποντας έτσι την εκδοχή μελλοντικού γιγαντισμού του υπό ίδρυση φορέα και αποφυγή του προηγούμενου της ΔΕΠ ΕΚΥ ) κατά το Δανικό Πρότυπο τη δυαδική σχέση Danish Energy Authority–GEOUS (Γεωλογική Υπηρεσία Δανίας) . Σημειώνουμε ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του ΙΓΜΕ νομοθετικά.
  Πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι στις ρυθμίσεις που προτείνονται δεν υπάρχει μέριμνα για την ανάκτηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ :ΔΕΠ ΑΕ –ΔΕΠ ΕΚΥ –ΕΛΠΕ, η οποία θα χαθεί οριστικά καθώς οι περισσότεροι θα συνταξιοδοτηθούν σύντομα.
  Όμως παράλληλα με την Ίδρυση του Νέου Φορέα, για να μην υπάρξουν χρονοβόρες καθυστερήσεις όσον αφορά στην προκήρυξη του Νέου Γύρου παραχωρήσεων, θα ήταν σκόπιμο να προωθηθούν μια σειρά βελτιώσεων του Νόμου 3228/95 και να ενσωματωθούν δοκιμασμένες καλές πρακτικές στο διάστημα που έχει παρέλθει από το 1995.

  Ιδιαίτερα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια αναθεώρησης του Νόμου τα παρακάτω:

  • Σύστημα «ανοικτής πόρτας» (open door)

  • Σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης

  • Δοκιμαστική παραγωγή (Early Production)

  • Ο Συντελεστής φορολόγησης κερδών αναδόχων

  • Η Διάρκεια εκμετάλλευσης :

  Θα ήταν σκόπιμο, η διάρκεια του σταδίου εκμετάλλευσης να καθορίζεται χωριστά σε κάθε άδεια, συναρτήσει των ιδιομορφιών της κάθε περίπτωσης, όπως τα υπολογιζόμενα αποθέματα υδρογονανθράκων της συγκεκριμένης περιοχής και ο χρόνος μέσα στον οποίο προβλέπεται ότι αυτά θα εξαντληθούν (Παράδειγμα οι τύποι άδειας του Η.Β )

  Θεσσαλονίκη 31-1-2011 Ευθύμιος Σπυρίδης
  Γεωλόγος
  Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:19 | Παναγιώτα Γεωργοπούλου

  1. ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ-Ή ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Η υπογράφουσα, συμμετέχει σε αυτή τη διαβούλευση, με γνώμονα όχι μόνο την προσδοκία, αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα περί ισηγορίας στη συμπόρευση Κοινωνίας και Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό, με το κείμενό αυτό,θα βγεί εκτός του προσχηματικού πλαισίου αυτής της δημόσιας διαβούλευσης. Το περιεχόμενο αυτών που θα ακολουθήσουν, θα αναδείξει την ανάγκη να συζητήσουμε έντιμα, ειλικρινά, και με επιστημονική ακρίβεια για το θέμα Υδρογονάνθρακες. Όπως αυτό υπαγορεύεται από τη σοβαρότητα του ζητήματος.
  Το 1998, η ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ, ενσωματώθηκε στα ΕΛΠΕ. Όταν ο Όμιλος Λάτση απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών των ΕΛΠΕ, αποφάσισε για δικούς του λόγους, να μην ασχοληθεί επιχειρηματικά με αυτό καθ’εαυτό το αντικείμενο της ΔΕΠ-ΕΚΥ. Έτσι πουλήθηκε ο πλήρης εξοπλισμός της εταιρείας για την έρευνα και εκμετάλλευση των Υ/Γ (γεωφυσικός εξοπλισμός, γεωτρύπανα, περιφερειακός εξοπλισμός) αξίας δισεκατομμυρίων δραχμών, έναντι πινακίου φακής. Η πλειοψηφία του εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, υψηλών προδιαγραφών, έμεινε ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ. Τα χρόνια πέρασαν και άρχισαν οι συνταξιοδοτήσεις. Η γνώση και εμπειρία των συναδέλφων δεν μεταδόθηκαν σε νεότερους επιστήμονες. Σήμερα, οι 30 περίπου ειδικοί επιστήμονες που απέμειναν, περιμένουν απλώς να συνταξιοδοτηθούν σε 3 έως 5 χρόνια. Και μόνον το γεγονός, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού των ΕΛΠΕ ότι ΔΕΝ τους περιλαμβάνει, η εισήγηση του νομοσχεδίου αυτού προς τον κ. Μανιάτη, από τους Συμβούλους του, η εισήγηση κρίνεται περίεργη,ελλιπής και ασαφής.

  Το αιτιολογημένο και βάσιμο ερώτημα είναι γιατί ο τότε Πρωθυπουργός, κατήργησε στην πράξη την ΔΕΠ-ΕΚΥ το 1998; Με την πράξη του αυτή ΑΚΥΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ.
  Επιχειρώντας μια ερμηνεία εκείνης της απόφασης, μήπως θα βοηθούσε αν αναφέραμε ότι, από το 1990 έως και το 1997, ο Γαλλογερμανικός Άξονας «κατέβασε» ερευνητικά πλοία στη Μεσόγειο, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ;Κατά τις οποίες, επιβεβαιώθηκε το ενεργειακό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
  Ας λάβουμε επίσης υπ’όψιν ότι,οι προσεκτικοί παρατηρητές των εξελίξεων της προηγούμενης δεκαετίας, βάσιμα αντιληφθήκαμε ότι το ενεργειακό ενδιαφέρον όντως μετατοπιζόταν προς τη Μεσόγειο.

  Όταν η Ελληνική Πολιτεία, α)θα μάθει κάποτε να κοιτάει τον εαυτό της στα μάτια, β)θα αντιληφθεί ότι, η Πολιτική πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της την ωριμότητα και σοβαρότητα της ελληνικής κοινωνίας, τότε θα αναζητήσει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες αυτής της χώρας (επιστήμονες, επιχειρηματίες,εργαζόμενους),εκτός των κανόνων του επικοινωνιακού μάρκετινγκ. Και τα νομοσχέδια που θα εισηγείται, δεν θα είναι ΠΡΟΣΧΗΜΑ επικοινωνίας στη δημόσια διαβούλευσή τους. Η δε αναφορά στους επιχειρηματίες -που αλλοιώς τους λένε «συμφέροντα»-γίνεται για να υπενθυμίσει ότι η φύση των μηχανισμών τους είναι σε εγρήγορση. Γι’αυτό πάντα ενεργός. Πράγμα που σημαίνει ότι, γνωρίζουν να προσαρμόζονται όταν συνδιαλέγονται με ένα συγκροτημένο, ευνομούμενο, λειτουργικό, λιγότερο εξαρτημένο -άρα δυνατό-και αποφασισμένο Κράτος.

  Και εδώ τίθεται το ερώτημα που έπρεπε να προηγηθεί του νομοσχεδίου για τον «νέο ολιγομελή φορέα ΑΕ».
  ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ θέλουμε; ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΥΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ; Η οποία έχει και ΟΝΟΜΑ και σχεδιασμό και τακτική και μεθόδευση.
  Η σημασία αυτών των ερωτημάτων μπορεί να μεταβληθεί αν διατυπωθεί διαφορετικά: ΤΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ; Πόσα διαπραγματευτικά μέσα και περιθώρια μπορεί να έχει η κυβέρνηση ώστε η ελληνική κοινωνία να ελπίζει ότι η εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου θα διαχυθεί προς αυτήν; Πολύ περισσότερο σήμερα που σύρεται από την ανέχεια, αντιμετωπίζοντας ωστόσο ακόμη ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, όσα υφίσταται;
  Και επειδή ακριβώς ΔΕΝ είναι ακόμη σαφές αν πραγματικά μπορεί κανείς να δώσει μια ΕΝΑΡΓΗ απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, ή ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ-πολύ περισσότερο όταν ΔΕΝ την έχει ήδη δώσει-σε συνθήκες ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, είναι μάλλον βέβαιο ότι, το οργανωτικό σχήμα του «ολογομελούς φορέα ΑΕ» -ούτε καν Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής-, που εισάγεται με αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ.

  2.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ.

  Ο σημερινός Πρωθυπουργός, είναι ένας προσεκτικός άνθρωπος. Προσεκτικός, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, που διακατέχονται από ένα αυξημένο περί Δικαίου αίσθημα. Δεν του διαφεύγει η ουσία των ζητημάτων και σε αυτήν αντιστοιχεί τις προτεραιότητες που προτάσσει. Παρά τις προκλήσεις που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζει, και τις ισορροπίες που καλείται να εξασφαλίσει, ελπίζουμε να καταφέρει να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κατανομή του πλούτου που μπορεί να αντλήσει η Ελλάδα, από το ενεργειακό δυναμικό της.
  Ο κ. Παπανδρέου, δήλωσε πρό δύο περίπου μηνών από τηλεοράσεως: «…Η Ελλάδα πρέπει κάποτε να σταματήσει να δανείζεται και να αρχίσει να παράγει το δικό της πλούτο, βασιζόμενη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα…».
  Η δήλωση αυτή, είναι απόρροια μιας δύσκολης πολιτικής απόφασης. ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 1998. Χρειάζεται όμως να αποδειχθεί ότι είναι και γενναία. Ο σημερινός Πρωθυπουργός δεν υπολείπεται ούτε θέλησης, ούτε ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ούτε μιάς εις βάθος αντίληψης της ανάγκης, για χάραξη ενός καλά οργανωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, που θα κατατάξει την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες, για την οποία οι πολίτες ΔΕΝ θα ντρέπονται γι’ αυτήν. Οι οποίοι πολίτες,σήμερα, σε μεγάλο μέρος τους, κινδυνεύουν να περάσουν από τη σχετική στην απόλυτη εξαθλίωση.
  Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποτραπεί πάσει θυσία. Και η εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είναι η μεγάλη πολιτική πρόκληση για έναν ηγέτη.

  Εκείνο ίσως, για το οποίο χρειάζεται ο Πρωθυπουργός μια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ πληροφόρηση, είναι το ΕΥΡΟΣ και η ΠΟΙΟΤΗΤΑ άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας, κατά την καθετοποίησή της προς την κοινωνία.

  ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΤΑ. Η διαφοροποίηση της παραδοσιακής αυτής τακτικής άλλαξε ως προς το «πολιτικό χρώμα» του αποκλεισμού. Τώρα πια η «σύγκριση» γίνεται μεταξύ «συγκριτικών πλεονεκτημάτων» των προς αποκλεισμό!!

  Η Υπουργός ΥΠΕΚΑ είναι επίσης ένας ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ άνθρωπος. Ασκεί πολιτική με γνώμονα τις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, των θεμάτων της αρμοδιότητάς της

  Για τους δύο παραπάνω λόγους, διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία (σε σχέση με τις διεθνείς πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος Υ/Γ) ότι, το νομοσχέδιο θα ανακληθεί προσωρινά, προκειμένου να συμπληρωθεί και ενδεχομένως να αλλάξει, ώστε να οργανωθούν οι απαιτήσεις αυτού του εγχειρήματος, με κριτήριο την Αριστεία επιλογών και στόχων.

  3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  α)Όταν μιλάμε για έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Γ θα πρέπει να μην μάς διαφεύγει ότι μιλάμε για χρονικό ορίζοντα βιωσιμότητας 50 χρόνων.
  β)Θα πρέπει επίσης να μην μάς διαφεύγει ότι σε αυτό το νομοσχέδιο πουθενά δεν γίνεται η διάκριση μεταξύ αυτού που αποδίδεται ως research και ως exploration. Οι αναφορές περί «..αναθέσεων σε διάφορους φορείς..», ως προς αυτή τη διάκριση, είναι ανύπαρκτες. ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ.
  ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΦΟΡΕΑ ΑΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΛΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ!

  4.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ

  Α) Προτείνεται η ίδρυση μιάς νέας εταιρείας ΑΕ, με αποκλειστική αρμοδιότητα την έρευνα και εκμετάλλευση Υ/Γ. Τη συμμετοχή της νέας εταιρείας σε ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ώστε το Κράτος να αυξήσει τα έσοδά του, συμμετέχοντας στην ερευνητική διαδικασία αφ’ ενός, αφ’ ετέρου να αποκτήσει καλύτερη γνώση της πετρελαϊκής βιομηχανίας εκ των έσω.
  Β) Μέγιστο μέλημα της νέας εταιρείας θα πρέπει να είναι ο έλεγχος των εξωφρενικών υπερτιμολογήσεων που επιχειρούν οι εταιρείες. Καθώς και η προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε να μην επαναληφθούν ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ σε θέματα Ασφάλειας τύπου ΒΡ.
  Γ) Η νέα εταιρεία χρειάζεται να επανιδρυθεί με τους ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, όπως: ΕΛΠΕ( γεωεπιστήμονες από την πρώην ΔΕΠ-ΕΚΥ), ααπό το ΙΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Για όσους άλλους χρειαστεί, μπορεί να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό.
  Γ) Η νέα εταιρεία να έχει εκτός από ερευνητικές, ρυθμιστικές και ελεγκτικές επίσης αρμοδιότητες.

  ΚΎΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΝΤΑΞΙΟΥΣ, ΑΥΤΟΥ.

  Παναγιώτα Γεωργοπούλου
  Μηχανικός Γεωφυσικός – ΙΓΜΕ

 • Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων είχε από χρόνια επισημάνει, με επανειλημμένες δημόσιες παρεμβάσεις του, το κενό που είχε δημιουργηθεί στο στη διαχείριση των δικαιωμάτων του δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, μετά την απορρόφηση της ΔΕΠ-ΕΚΥ από τα ΕΛ.ΠΕ. και ακολούθως την ιδιωτικοποίησή τους. Επίσης είχαμε τονίσει την ανάγκη ύπαρξης κρατικού φορέα που θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα αυτά.

  Ο Σ.Ε.Γ. θεωρεί ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι μια θετική εξέλιξη για τον τομέα των υδρογονανθράκων αλλά και για το γεωλογικό χώρο, έστω και αν έχει διαφοροποιήσεις από τις παλαιότερες προτάσεις μας, για τις οποίες έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις.

  Θεωρούμε επίσης θετικό το γεγονός ότι ρητά αναφέρεται στο ρόλο της γεωλογικής υπηρεσίας της χώρας (του Ι.Γ.Μ.Ε.) για την έρευνα των υδρογονανθράκων. Η πρόβλεψη αυτή όμως θα πρέπει να ενισχυθεί με την αντίστοιχη αλλαγή του άρθρου 3, §2 του Ν.2702/1999 με το οποίο οι έρευνα υδρογονανθράκων έχει εξαιρεθεί από τους σκοπούς του Ι.Γ.Μ.Ε. Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί η παραπάνω εξαίρεση και να προστεθεί ότι η βασική έρευνα υδρογονανθράκων περιλαμβάνεται στους σκοπούς του Ι.Γ.Μ.Ε.

  Έχουμε να επισημάνουμε ακόμη ότι, παράλληλα με την Ίδρυση του Νέου Φορέα, για να μην υπάρξουν χρονοβόρες καθυστερήσεις όσον αφορά στην προκήρυξη του Νέου Γύρου παραχωρήσεων, θα ήταν σκόπιμο να προωθηθούν μια σειρά βελτιώσεων του Νόμου 2289/95 και να ενσωματωθούν δοκιμασμένες καλές πρακτικές της διεθνούς εμπειρίας στο διάστημα που έχει παρέλθει από το 1995. Ιδιαίτερα πιστεύουμε ότι πρέπει να εξεταστούν τα παρακάτω:

  Μέθοδος παραχώρησης «ανοικτής πόρτας» (open door): δεν προβλέπεται στον Ν. 2289/95, απαιτείται επομένως συμπλήρωση του Νόμου (ίσως στο άρθρο 2 παρ 10), δεδομένου ότι αυτή προβλέπεται στο άρθρο 3, §3 της Οδηγίας 94/22/ΕΚ. Η μέθοδος ακολουθείται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα για τις αντίστοιχες διαδικασίες εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας σε περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος

  Σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης: Να εξεταστεί το θέμα της δυνατότητας του κρατικού φορέα να αναθέτει σεισμικές έρευνες της κατηγορίας αυτής, κάτι που αποτελεί σήμερα διεθνή πρακτική, και θα πρέπει να εισαχθεί με νέα ρύθμιση στο Νόμο 2289/95. Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως οι θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους.

  Άδεια αναζήτησης: Να εξεταστεί η τροποποίηση του άρθρο 2 παρ. 6 του Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί σημαντικά η επιφάνεια της κάθε περιοχής, για την οποία δίδεται άδεια αναζήτησης (σήμερα 750 τετρ. χλμ. στην ξηρά και 1500 τετρ. χλμ. στη θάλασσα). Την έκταση της περιοχής πρέπει κάθε φορά να ορίζει ο κρατικός φορέας.
  Ακόμη, μπορούν να εξεταστούν παροχές για προσέλκυση επενδυτών όπως φορολογικά προνόμια, μισθώματα μετά από διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο και προσανατολισμένα στη διεθνή πρακτική, πακέτα παροχών και αντιπαροχών ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού χώρου.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Για την κατανόηση του σχολίου μου θα διευκρινίσω τον όρο «έρευνα» επειδή στη γλώσσα μας αποδίδει 2 διαφορετικούς όρους της Αγγλικής, δηλ. το «exploration» και το «research». Το exploration αναφέρεται στην έρευνα εντοπισμού πετρελαίου και στη συνέχεια την παραγωγή του, ενώ το «research» αναφέρεται στην βασική έρευνα ή έρευνα υποδομής που όμως δεν αποσκοπεί στον άμεσο εντοπισμό κοιτάσματος αλλά προσδιορίζει πετρελαιοπιθανές περιοχές. Το σύστημα έρευνας και παραγωγής πετρελαίου στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει τους εξής παίκτες:
  1. τις εταιρίες έρευνας και παραγωγής που εςίναι συνήθως μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες και διαθέτουν την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία αναζήτησης (αυτές κάνουν exploration & production).
  2. οι αρχές διαχείρισης των δικαιωμάτων του Δημοσίου που είναι συνήθως στην Ε.Ε. ο στενός δημόσιος τομέας, και έχει την ευθύνη ανάθεσης έρευνας & παραγωγής μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών, τη σύναψη συμβάσεων, την παρακολούθηση συμβάσεων, τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, κ.α.. Αυτοί οι φορείς δεν κάνουν οποιαδήποτε έρευνα!
  3. οι Γεωλογικές Υπηρεσίες ή Ινστιτούτα κάθε χώρας που εκτελούν την έρευνα υποδομής και τροφοδοτούν το φορέα διαχείρισης με στοιχεία για τις προκηρύξεις διαγωνισμών. Αυτό είναι συνήθης πρακτική στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν σοβαρή παραγωγή πετρεκαίου (Δανία, Νορβηγία,Ολλανδία, Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο). Κάποιες από τις ερευνητικές αυτές εργασίες αναφέρονται ότι θα δύνανται να ανατίθενται στο ΙΓΜΕ. Το σύνολο των εργασιών είναι σύνθετες απαιτούν πολλές ειδικότητες γεωεπιστημόνων που μόνο οι Γεωλογικές Υπηρεσίες διαθέτουν. Είναι τυχαίο ότι όσοι ομιλούν για τα πετρέλαια και αέρια στη ΝΑ Μεσόγειο αναφέρονται σε μελέτες της Γερωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (U.S.G.S.)?

  Πρόταση μου είναι όπως στο σχέδιο νόμου ο φορέας να περιοριστεί στα καθήκοντα «διαχείρισης μόνο των δικαιωμάτων του Δημοσίου στους υδρογονάνθρακες». Να γίνει σαφής αναφορά ότι το ΙΓΜΕ θα εκτελεί τη βασική έρευνα υποδομής για υδρογονάνθρακες σε στενή συνεργασία με το φορέα για την υποστήριξη του έργου του. Οι δε εταιρίες πετρελαίου, εγχώριες και αλλοδαπές, θα αναλαμβάνουν την έρευνα (exploration) και παραγωγή υδρογονανθράκων. Έτσι δεν θα υπάρχει σύγχυση για τις αρμοδιότητες και προσαρμογή στα διεθνή κρατούντα. Δεν είναι κατανοητή η επιθυμία άλλων ερευνητικών φορέων για ανάληψη επί μέρους εργασιών. Φανερώνει επεκτατική επιθυμία όπως έγινε ‘ηδη με τα εσωτερικά νερά.
  Ένα μεγάλο ακόμη σημείο είναι η διαχε’ιριση των πολυάριθμων στοιχείων των ερευνών που πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλη την ερευνητική κοινότητα της χώρας (ιδιωτική και δημόσια). Η αρχειοθέτηση τους στη σύγχρονη βιβλιοθήκη του ΙΓΜΕ θα εξασφαλίσει την ισότιμη νπρόσβαση όλων, αφού λαμβάνεται υπόψη η εμπιστευτικότητα τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 23:20 | Μυρσίνη Βαρτή- Ματαράγκα

  Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων αποτελεί ίσως τον μοναδικό Φορέα που έγκαιρα (2002) είχε εντοπίσει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την απορρόφηση της ΔΕΠ ΕΚΥ καθώς και τις επιπτώσεις από την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στα ΕΛΠΕ και είχε ενημερώσει γραπτώς τη τότε πολιτική ηγεσία του ΥΒΕΤ.
  Στη συνέχεια είχαμε προειδοποιήσει για το ασυμβίβαστο της διατήρησης από τα ΕΛΠΕ των παραχωρήσεων που είχαν δοθεί στην τότε ΔΕΠ ΕΚΥ αλλά και στη συνέχεια της ανάγκης επιστροφής του αρχείου ερευνών στο Δημόσιο.
  Τοποθετηθήκαμε δημόσια όταν η προηγούμενη Κυβέρνηση συζητούσε (κρυφά) τα παραπάνω θέματα και είχαμε τονίσει την ανάγκη δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ερευνάς και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
  Σήμερα βρισκόμαστε εμπρός από ένα σχέδιο νόμου που θεσπίζει μεν το φορέα αλλά το προτεινόμενο Νομικό Πρόσωπο δεν ταυτίζεται με όσα εμείς είχαμε προτείνει.
  Εντούτοις βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση μια και εμπλέκει το ΙΓΜΕ σαν ενδιάμεσο φορέα για μια σειρά δράσεων-εργασιών (αποτρέποντας έτσι την εκδοχή μελλοντικού γιγαντισμού του υπό ίδρυση φορέα και αποφυγή του προηγούμενου της ΔΕΠ ΕΚΥ ) κατά το Δανικό Πρότυπο τη δυαδική σχέση Danish Energy Authority –GEOUS(Γεωλογική Υπηρεσία Δανίας) στην οποία και εμμένουμε χωρίς υποχωρήσεις.

  Όμως παράλληλα με την Ίδρυση του Νέου Φορέα για να μην υπάρξουν χρονοβόρες καθυστερήσεις όσον αφορά στην προκήρυξη του Νέου Γύρου παραχωρήσεων θα ήταν σκόπιμο να προωθηθούν μια σειρά βελτιώσεων του Νόμου 2289/95 και να ενσωματωθούν δοκιμασμένες καλές πρακτικές της διεθνούς εμπειρίας στο διάστημα που έχει παρέλθει από το 1995.

  Ιδιαίτερα πιστεύουμε ότι πρέπει να εξεταστούν τα παρακάτω:

  • Σύστημα «ανοικτής πόρτας» (open door) :
  Δεν προβλέπεται στον Ν. 2289/95. Απαιτείται επομένως συμπλήρωση του Νόμου (ίσως στο άρθρο 2 παρ 10), ώστε να προβλέψει την μέθοδο παραχώρησης «ανοικτής πόρτας» (open door), δεδομένου ότι αυτή προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ 3 της Οδηγίας 94/22/ΕΚ.

  • Άδεια αναζήτησης :
  Να εξεταστεί η τροποποίηση του άρθρο 2 παρ 6 του Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί σημαντικά η επιφάνεια της κάθε περιοχής, για την οποία δίδεται άδεια αναζήτησης (σήμερα 750 τετρ. χλμ. στην ξηρά και 1500 τετρ. χλμ. στη θάλασσα). Την έκταση της περιοχής πρέπει κάθε φορά να ορίζει ο κρατικός φορέας.

  • Σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης :
  Να εξεταστεί το θέμα της δυνατότητας του κρατικού φορέα να αναθέτει σεισμικές έρευνες της κατηγορίας αυτής σε τέτοιες εταιρείες, που αποτελεί σήμερα διεθνή πρακτική, και θα πρέπει να εισαχθεί με νέα ρύθμιση στο Νόμο 2289/95 . Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως οι θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους.

  Δοκιμαστική παραγωγή (Early Production) :
  Να εξεταστεί η σκοπιμότητα εισαγωγής ρύθμισης για το θέμα που αφορά στην δοκιμαστική παραγωγή Υ/Α μετά από ανακάλυψη κοιτάσματος και πριν από τη δήλωση επιβεβαίωσης της οικονομικής εκμεταλλευσιμότητας του κοιτάσματος.

  Δρ Μυρσίνη Βαρτή- Ματαράγκα
  Γεωλόγος, Γεν. Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 22:04 | Εκ μέρους ομάδας εργασίας προσωπικού ΙΓΜΕ, Γιάννης Κατσίκης

  Η ομάδα εργαζομένων του ΙΓΜΕ χαιρετίζει την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου, το οποίο θεωρεί απαραίτητο βήμα για την ανακάλυψη και αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Πιστεύει ωστόσο πως το Σχέδιο Νόμου για την «ΕΔΕΥ Α.Ε.» χρειάζεται κάποιες σημαντικές βελτιώσεις.

  1. Για την καλύτερη επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και για να μην υπάρξουν στο μέλλον νομικές επιπλοκές, που θα εμποδίσουν την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε πιθανά σχήματα συνεκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, πρέπει να υπάρξει αλλαγή της Νομικής Μορφής του φορέα και αντί της μορφής Ανώνυμης Εταιρείας να δημιουργηθεί Δημόσια Υπηρεσία, (ως παράδειγμα αναφέρεται Ειδική Γραμματεία στο ΥΠΕΚΑ).
  Αυτό θα εμποδίσει την δημιουργία αμφισβητήσεων του τύπου, η ίδια Υπηρεσία να είναι ελέγχων και ελεγχόμενος. Επίσης θα επιτρέψει αποτελεσματικότερο έλεγχο των εταιρειών που μελλοντικά θα αναλάβουν τις παραχωρήσεις ως προς α) τα οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου, β) τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σε μια κλειστή θάλασσα όπως η Μεσόγειος η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες αναγέννησης, και γ) την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
  Η όποια επιχειρηματική δράση του Δημοσίου θα πρέπει να αναληφθεί από άλλον νομικό φορέα, μάλλον υπό μορφή Α.Ε. είτε αυτόνομη είτε θυγατρική του φορέα.

  2. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπλοκή στην έρευνα των υδρογονανθράκων Ερευνητικών Φορέων που ήδη υφίστανται. Αυτό θα επιτρέψει α) οικονομίες κλίμακας β) ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα σε κατεύθυνση της σύνδεσης της έρευνας με την ανάπτυξη της χώρας, (κάτι που βρίσκεται σε συμφωνία με τις εξαγγελθείσες κυβερνητικές επιδιώξεις), και τέλος γ) καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε άλλες συναφείς έρευνες, πχ. στην εύρεση ή ανάπτυξη άλλων υποθαλάσσιων ή χερσαίων κοιτασμάτων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

  3. Για τους παραπάνω λόγους, χρειάζεται σαφέστερη δέσμευση στο Σχέδιο Νόμου πως η υφιστάμενη γεωλογική υπηρεσία της χώρας (Ι.Γ.Μ.Ε.) θα εμπλέκεται σε όλα τα στάδια των ερευνών υδρογονανθράκων τα οποία είναι σχετικά με τα αναφερόμενα στους ιδρυτικούς νόμους του, π.χ. γεωλογικές χαρτογραφήσεις, διάφορες επί μέρους γεωφυσικές έρευνες (π.χ. μαγνητοτελουρικές), ιζηματολογικά και πετρογραφικά στοιχεία -κοκκομετρία και ταυτοποίηση αργίλων ή ενεργό πορώδες- καθώς και σε αξιοποίηση υπαρχόντων εργαστηρίων).
  Για την επίτευξη των ανωτέρω:
  Α. Πρέπει σε κάποιο άρθρο να προστεθεί η αναφορά: «Το ΙΓΜΕ αποτελεί Επιστημονικό Σύμβουλο του φορέα.»
  Β. Στην αναφορά «Ο φορέας δύναται να αναθέτει στο ΙΓΜΕ» θα έπρεπε να απαλειφθεί η λέξη «δύναται» και η αναφορά να γίνει: «Ο φορέας αναθέτει στο ΙΓΜΕ».
  Γ. Να γίνει εξαντλητική αναφορά των αρμοδιοτήτων του φορέα και των συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων, ώστε στο μέλλον να μη δημιουργηθούν διελκυστίνδες αντιπαραθέσεων που θα υπονομεύουν την έρευνα των υδρογονανθράκων. Στο υπάρχον Σχέδιο Νόμου υπάρχουν αρκετά σημεία δημιουργίας τέτοιας μορφής αντικινήτρων.
  Δ. Στο ΙΓΜΕ να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο αποτελεσματικά χωρίς να δημιουργούνται περιττές -χρονικές ή άλλης μορφής καθυστερήσεις- π.χ. η κατάλληλη στελέχωση.

  4. Στην έρευνα των υδρογονανθράκων πρέπει να αξιοποιηθεί υπάρχον επιστημονικό προσωπικό, υψηλής στάθμης και με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα, για την εκπαίδευση του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο χρειάστηκε πολύ χρόνο και χρήμα.
  Θα πρέπει να ληφθεί επομένως μέριμνα, όσοι εξ αυτών το επιθυμούν, να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην έρευνα υδρογονανθράκων και στο μέλλον (είτε στον φορέα που θα δημιουργηθεί είτε στο ΙΓΜΕ).

  5. Χρειάζεται να δημιουργηθούν αμέσως οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του πολύτιμου αρχείου της πρώην ΔΕΠ-ΕΚΥ (απόρρητο), το οποίο περιέχει πληροφορίες για την έρευνα των υδρογονανθράκων και για την φύλαξη του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα μόνο πληρώνει χωρίς να το αξιοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα η μεταφορά του στο ΙΓΜΕ.

  Επειδή, παρά την πολύτιμη συνεισφορά του OPEN GOV στην επεξεργασία προτάσεων επάνω στα Νομοσχέδια, ο διάλογος αυτός δεν είναι αρκετός, τα Συνδικάτα του ΙΓΜΕ και της πρώην ΔΕΠ-ΕΚΥ, ζητάμε επείγουσα συνάντηση με την Υπουργό ΠΕΚΑ προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για την ορθολογική χάραξη μιας εθνικά συμφέρουσας πολιτικής πάνω στην έρευνα των υδρογονανθράκων.

  Για την ομάδα εργαζομένων του Ι.Γ.Μ.Ε.
  Κατσίκης Γιάννης

 • Το ψήφισμα του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ενάντια στις θαλάσσιες εξορύξεις στη Μεσόγειο.

  Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τους τελευταίους μήνες, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να συντονίσει εκστρατεία σε ευρω-μεσογειακό επίπεδο, με σκοπό την ενδυνάμωση της φωνής των πολιτών για την προστασία της Μεσογείου από τις θαλάσσιες εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πυρήνα της εκστρατείας αποτελεί κείμενο ψηφίσματος που φιλοξενείται στην πλατφόρμα συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας eMPOWER (www.ep-empower.eu ). Όλες οι υπογραφές θα συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα που θα συνοδεύει το κείμενο του ψηφίσματος και το οποίο θα κατατεθεί σε Εθνικές Κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και UNEP/MAP. Από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει βρει πάνω από 1.000 υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων πολίτες και φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Αποτελεί γεγονός ότι τα χερσαία και παράκτια κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων αδυνατούν πλέον να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες ενός σύγχρονου κόσμου, που επιμένει να εξαρτάται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας και, κυρίως, από το πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει στραφεί προς πιο ‘δύσκολα’ θαλάσσια περιβάλλοντα, όπως είναι τα μεγάλα βάθη, στα οποία οι εξορυκτικές δραστηριότητες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα και από το πρόσφατο ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικό, η υπάρχουσα τεχνογνωσία δεν είναι επαρκής ώστε να καλύψει απόλυτα τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τις ιδιαίτερες συνθήκες της βαθιάς θάλασσας και να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων εξόρυξης. Η διαφαινόμενη τάση για μετατροπή της Μεσογείου στο νέο παράδεισο για το κυνήγι του «μαύρου χρυσού» προδιαγράφει ένα δυσοίωνο μέλλον για τη μοναδική αυτή θάλασσα, καθιστώντας την άμεση λήψη γενναίων αποφάσεων και ουσιαστικών μέτρων περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

  Η εκμετάλλευση υποθαλάσσιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν αποτελούν κάτι καινούριο για τη λεκάνη της Μεσογείου. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα: νέα κράτη εκφράζουν την επιθυμία να προχωρήσουν στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου τους, ενώ όσα ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα δείχνουν πρόθυμα να συνεχίσουν-επεκτείνουν την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων τους. Ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν τα σχέδια για εξόρυξη σε μεγάλα βάθη, όπως είναι αυτά της BP για τη Λιβύη, που περιλαμβάνουν άντληση από βάθος μεγαλύτερο από το βάθος της γνωστής σε όλους πια πετρελαιοπηγής Macondo (Κόλπος Μεξικό).

  Η Μεσόγειος είναι μια ημίκλειστη θάλασσα, με αργούς ρυθμούς ανανέωσης των υδάτων της, γεγονός που την καθιστά πιο ευάλωτη στη ρύπανση. Επιπλέον, οι έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις (κατακερματισμός/ υποβάθμιση ενδιαιτημάτων, υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων, ρύπανση, εισαγωγή ξενικών ειδών, κλιματική αλλαγή) έχουν δημιουργήσει, και συνεχίζουν να δημιουργούν, μια σειρά σοβαρών περιβαλλοντικών και κοινωνικo-οικονομικών προβλημάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Δυστυχώς, αντί να δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση αυτών των κρίσιμων και γνωστών ζητημάτων, που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή στη Μεσόγειο, γίνονται επιλογές που μόνο καταστροφικές συνέπειες μπορούν να έχουν για το θαλάσσιο περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κακών επιλογών και αποφάσεων αποτελεί το γεγονός ότι ήδη καταστρώνονται σχέδια για νέες εξορυκτικές δραστηριότητες στη βαθιά θάλασσα προτού καν ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες για τα ακριβή αίτια του πρόσφατου ατυχήματος, καθώς και η ατολμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει μορατόριουμ στις εξορύξεις σε μεγάλα βάθη.

  Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν προκύπτουν μόνο από πιθανό ατύχημα στην περιοχή της πετρελαιοπηγής. Σε όλη την παραγωγική διαδικασία (έρευνα, ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης, παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά) μπορούν να διαπιστωθούν περιστατικά ρύπανσης, είτε λόγω παράνομων απορρίψεων και ατυχημάτων είτε κατά τις συνηθισμένες λειτουργικές διαδικασίες. Με αυτόν τρόπο καταλήγει στο περιβάλλον μια ευρεία γκάμα ρύπων, από απορρίμματα, πετρελαιοειδή, μεθάνιο, βαρέα μέταλλα, ραδιενεργές ουσίες κ.α., που οδηγούν στην υποβάθμισή του και ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ευημερία -δύο συνιστώσες που ως γνωστόν συνδέονται άμεσα με τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες.

  Οι πολύπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις που συνδέονται με τις εξορυκτικές δραστηριότητες, ο πεπερασμένος χαρακτήρας των ορυκτών καυσίμων και η ανάγκη για να υπάρξει άμεσα κατάλληλος σχεδιασμός για τη σταδιακή απεξάρτηση από αυτά, αλλά και τα οφέλη που απορρέουν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καταπολέμηση κλιματικών αλλαγών, θέσεις εργασίας), δεν μπορούν πια να αγνοούνται χάριν του εύκολου κέρδους και των κυριαρχικών βλέψεων.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 16:16 | Δρ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης

  Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ

  Με αφορμή τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με την ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την επικείμενη σύσταση ελληνικού κρατικού φορέα για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Η ίδρυση κρατικού φορέα, αρμόδιου για τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας, θεωρούμε ότι αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στην αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου. Η δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενέργεια αυτή.
  2. Ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προφανώς δεν εξαντλείται στην εύρεση και μεταφορά των υδρογονανθράκων στην επιφάνεια της γης, (upstream). Έπονται η μεταφορά και αποθήκευση, η επεξεργασία, ο τομέας των αναλύσεων σε όλα τα στάδια, παράγωγα προϊόντα, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ., (downstream). Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Τ.Τ.Π.Φ.Α.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας, είναι το μοναδικό Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, με επιστημονικό αντικείμενο αποκλειστικά τους υδρογονάνθρακες σε όλα τα στάδια: Από τον εντοπισμό, την εξόρυξη, την επεξεργασία, τη μεταφορά και αποθήκευση, τον έλεγχο των ιδιοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τ.Τ.Π.Φ.Α. αποτελείται από διεθνούς κύρους εξειδικευμένους επιστήμονες στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα καλύπτοντας όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων.
  Από το 1976 που ξεκίνησε η λειτουργία του Τ.Τ.Π.Φ.Α. οι απόφοιτοί μας έχουν στελεχώσει πολλές μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας και μεταφοράς υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απόφοιτοί μας εργάζονται σε εξέδρες πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία στη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Νότια Κορέα. Άλλωστε η γειτνίαση του Τμήματός με τις εγκαταστάσεις του κοιτάσματος του Πρίνου, συνετέλεσε στη διασύνδεσή του με όλους τους συναφείς παραγωγικούς φορείς. Επιπλέον το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με αυξανόμενη παρουσία στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

  3. Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι πρόθυμο να θέσει στη διάθεση του νέου φορέα τόσο το επιστημονικό δυναμικό όσο και την υλικοτεχνική υποδομή που έχει. Σημειώνεται ότι διαθέτουμε υψηλής τεχνολογίας ερευνητικό εξοπλισμό (π.χ. scanning electron microscope, small angle x-ray scattering, high pressure relative permeability rig κτλ) ενώ έχουμε ήδη προκηρύξει και νέο ύψους άνω των €2.000.000 με κινητό σύστημα γεωφυσικών καταγραφών.
  Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη συμπαράταξή μας στις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και στις δικές σας προσπάθειες, για τη βούληση και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύετε προς την κατεύθυνση μίας αποτελεσματικής εθνικής ενεργειακής πολιτικής καθώς επίσης να δηλώσουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλουμε με το θεσμικό μας ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Ως προς το Σχέδιο Νόμου επιθυμούμε να κάνουμε τις εξής προτάσεις:

  1. Στο άρθρο 4, Διοίκηση της ΕΔΕΥ ΑΕ, διαφαίνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας θα στελεχωθεί μετά από προκήρυξη και όχι με ex officio πρόσωπα. Στη ρύθμιση αυτή συμφωνούμε απόλυτα, εάν όμως υπάρξουν και θέσεις ex officio, τότε θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και εκπρόσωπος του Τμήματός μας.

  2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρα.2 του αρ.8 να προστεθεί και «…Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου.»

  3. Στο άρθρο 9, γίνεται ειδική μνεία στο ΙΓΜΕ παρότι στο άρθρο 6, παρ.2 γίνεται γενική αναφορά σε ερευνητικούς φορείς, όπως γίνεται αναφορά και στα ΤΕΙ. Προφανώς η ειδική αναφορά του άρθρου 9 στο ΙΓΜΕ είναι λόγω της εξειδίκευσης του Ινστιτούτου. Αναλογικά θα ηδύνατο να γίνει αναφορά και στο Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για τους ίδιους λόγους.

  Με εκτίμηση
  Ο Προϊστάμενος του ΤΤΠΦΑ

  Καθηγητής Αχιλλέας Χριστοφορίδης

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 14:32 | Αντώνης Βαφείδης

  Η δημιουργία του Φορέα υδρογονανθράκων αποτελεί θετική εξέλιξη και το πρώτο βήμα στον μακρύ δρόμο για την αναζήτηση και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
  • Η αναζήτηση, αξιολόγηση, σχεδιασμός εκμετάλλευσης και η παραγωγή κοιτασμάτων υδρογονανθράκων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου σε τρία κυρίως αντικείμενα: Εφαρμοσμένες Γεωεπιστήμες (Γεωφυσική, Γεωχημεία), Μηχανική Πετρελαίου και Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων. Απαιτεί επίσης μεγάλης κλίμακας επενδύσεις οι οποίες στην παρούσα φάση (οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα) είναι δυνατόν να προέλθουν μόνο από τον ιδιωτικό τομέα.
  • Για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών, δηλαδή Εταιρειών Πετρελαίου, οι οποίες είναι οι μόνες που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και μπορούν να διαθέσουν αυτά τα χρήματα είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που να κάνουν ελκυστική την επένδυση.
  • Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό με σημαντικές εμπειρίες και σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού το οποίο αν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς στο ΕΜΠ, στο Παν. Πάτρας και στο Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και για διακεκριμένους Ελληνικής καταγωγής τεχνοκράτες (γεωεπιστήμονες και μηχανικούς) οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες πετρελαίου ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν εκφράσει την διάθεση να προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την εμπειρία τους.
  • Ειδικότερα το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ.Ο.Π.)του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει τη μεγαλύτερη συγκροτημένη ομάδα στην Ελλάδα που ασχολείται ενεργά στην έρευνα και εκπαίδευση σε αντικείμενα ανεύρεσης και εξόρυξης υδρογονανθράκων με αξιόλογη εμπειρία στον διεθνή χώρο. Αναλυτικότερα καλύπτει τους τομείς αναζήτησης με γεωφυσικές μεθόδους (Καθηγ. Αντ. Βαφείδης), τεχνικής γεωτρήσεων (Αν. Καθηγ. Β. Κελεσίδης), Μηχανικής Πετρελαίου και Εκμετάλλευσης Ταμιευτήρων (Καθηγ. Ν. Βαρότσης) και Γεωχημεία Πετρελαίου, Ανάλυση Πετρελαιοειδών και ταυτοποίηση πετρελαϊκών ρύπων στο περιβάλλον (Επικ. Καθηγ. Ν. Πασαδάκης). Επιπρόσθετα, το τμήμα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα υποστηρικτικά ερευνητικά εργαστήρια Βραχομηχανικής, Θραυστομηχανικής, Πετρολογίας και Γεωστατιστικής. Το Τμήμα Μηχ. Ο.Π. συνεργάστηκε και συνεργάζεται σε έργα έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής αλλά και σε παροχή εξειδικευμένων συμβουλών με τις εταιρείες Schlumberger, Καβάλα Οιλ, την Statoil, Norsk Hydro, MOL, ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, Cyclon Hellas, κλπ. Έχει ήδη συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίαςκαι ήδη συνεργάζεται με το Petroleum Engineering Department του Πανεπιστήμιου Stavanger της Νορβηγίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση υδρογανθράκων και συνεργάζεται ερευνητικά με τα Heriot-Watt University, Robert Gordon University, University of Houston καθώς και με το ινστιτούτο πετρελαίου του Canadian Geological Survey.
  • Οσον αφορά στις ειδικότητες του προσωπικού που συστήνονται για τον Φορέα (Αρθρο 8) προτείνουμε να συμπεριληφθεί και η ειδικότητα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, καθώς το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχ.Ο.Π παρέχει εξειδικευμένα μαθήματα με αντικείμενο τους υδρογονάνθρακες. Επιπλέον, ο Γ‘ Κύκλος Σπουδών δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα στην θεματική ενότητα «Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων».

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνης Βαφείδης Καθηγητής

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 13:35 | Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΙΓΜΕ

  Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού του ΙΓΜΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και του αρμόδιου υφυπουργού κ. Μανιάτη για τη σύσταση φορέα με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.», η οποία θα προωθήσει, μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης, την έρευνα και την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας στον τομέα των υδρογονανθράκων.
  Το επιστημονικό προσωπικό του ΙΓΜΕ με τις σπουδές, τη γνώση και την πολυετή εμπειρία που διαθέτει μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στις όποιες σχετικές εργασίες του ανατεθούν.
  Με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση και διοίκηση ενός τέτοιου φορέα στον στρατηγικής σημασίας τομέα των υδρογονανθράκων, η συμμετοχή εκπροσώπου του Ι.Γ.Μ.Ε στα διοικητικά όργανα του φορέα, πιστεύουμε ότι θα έχει καθοριστική σημασία.
  Είμαστε πρόθυμοι με όλες μας τις δυνάμεις να συμβάλλουμε στην επιτυχία των στόχων σας και στο καλό της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 13:24 | Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού Ελληνικών Πετρελαίων

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Λ.Π.Ε.

  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ Ν\ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΔΕΥ Α.Ε.»

  Οι εργαζόμενοι των φορέων που ασχολούνται με την Έρευνα, θεωρούν ότι το σχέδιο Νόμου για την «Σύσταση φορέα για την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων»
  του ΥΠΕΚΑ δεν μας ικανοποιεί με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένο, αφού:
  1. Η δημιουργία της ΕΔΕΥ Α.Ε δεν εκπληρώνει τους σκοπούς της, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2 και αναλύονται στη συνέχεια. Στην καλύτερη περίπτωση το σχέδιο νόμου προδιαγράφει ένα φορέα, ο οποίος θα προετοιμάζει γύρους παραχωρήσεων για την πετρελαϊκή έρευνα. Υπό την έννοια αυτή δεν απαιτείται δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας, αφού δεν προβλέπεται να ασκεί επιχειρηματική δράση και επιπλέον, σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει Φορέας με μορφή Α.Ε.. Τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι εστιασμένα σε επιχειρηματικές λογικές λόγω του στρατηγικού και του θεσμικού ρόλου της καθώς και του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της Ενέργειας.
  2. Ο φορέας που θα έχει σαν αντικείμενο την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 2, θα πρέπει να επιτελεί πρωτίστως τον βασικό στόχο που περιγράφεται στην παράγραφο γ του Άρθρου 2, δηλαδή την αναζήτηση ,αξιολόγηση και ανάπτυξη του δυναμικού της Χώρας σε Υδρογονάνθρακες. Επίσης με διάφανο και επιστημονικό τρόπο πρέπει να ιεραρχούνται και επιλέγονται περιοχές ενδιαφέροντος προς παραχώρηση. Δηλαδή απαιτείται ένας Φορέας που θα ανταποκρίνεται στις Ερευνητικές προδιαγραφές που είχε η ΔΕΠ-ΕΚΥ κατά το παρελθόν – χωρίς να είναι ΑΕ – και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει ανάλογο προϋπολογισμό, εργασιακές σχέσεις σταθερής απασχόλησης και προσωπικό αυστηρά επιλεγμένο, με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια ανάλογα αντίστοιχων φορέων, με ιδιαίτερο βάρος στην διεθνή και Ελληνική εμπειρία και αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση.
  Η δημιουργία φορέα που γίνεται με «κατά παρέκκλιση» αποσπάσεις και με την «αδόκιμη» για το δημόσιο διαδικασία μεταφοράς προσωπικού μόνο εγγύηση για διαφάνεια και αξιοκρατία δεν μπορούν να εγγυηθούν. Από την άλλη πλευρά, τα εργασιακά δικαιώματα σε μια ΑΕ του Δημοσίου, τα οποία θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις δημιουργούν μια διελκυστίνδα ατελεύτητων διαδικασιών και αντιπαραθέσεων, με αποτέλεσμα την παρακώλυση του έργου του φορέα.
  3. Στη δυνητική εμπλοκή του ΙΓΜΕ, όπως αναφέρεται στο Ν/σχέδιο υπάρχει μια σύγχυση σε ότι έχει σχέση με τα καθήκοντα που μπορούν να του ανατεθούν, έναντι των σκοπών και της λειτουργίας του φορέα αφού οι εργασίες και υπηρεσίες που δύναται το ΙΓΜΕ να αναλάβει, επικαλύπτονται κατά περίπου 80% με τις αρμοδιότητες του φορέα.
  Η εμπλοκή του σε μια σειρά επιμέρους ερευνητικές εργασίες όπως οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις, η συμβολή του σε θέματα τα οποία αφορούν ιζηματολογικά-πετρογραφικά στοιχεία, η αξιοποίηση των υπαρχόντων εργαστηρίων του για προσδιορισμό κοκκομετρίας, ενεργού πορώδους, ταυτοποίησης αργίλων και σε επιμέρους γεωφυσικές έρευνες κ.α.) θα μπορούσαν να αναληφθούν με την προϋπόθεση της οικονομικής στήριξής του προκειμένου να έχει επαρκή στελέχωση και τις απαιτούμενες υποδομές, που να υποστηρίζουν υψηλής τεχνολογίας δεδομένα.
  Η ενδεχόμενη μετατροπή του ΙΓΜΕ σε ερευνητικό φορέα για την έρευνα και ανάπτυξη Υδρογονανθράκων απαιτεί εκτός από την πολιτική βούληση, σοβαρότατες οικονομικές και θεσμικές αλλαγές, αφού με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι διαφορετικές οι ερευνητικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα Ινστιτούτο σαν το ΙΓΜΕ, από τις έρευνες και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την αναζήτηση και ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
  Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι με τη σημερινή ραγδαία συρρίκνωση του ΙΓΜΕ σε προσωπικό είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ακόμη και στα επιστημονικά προγράμματα που προωθεί μέσω ΕΣΠΑ.
  Σε κάθε περίπτωση όμως η εμπλοκή τόσο του ΙΓΜΕ, όσο και άλλων Ινστιτούτων ή σχετικών ΑΕΙ θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην πετρελαϊκή έρευνα με την αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού και των εργαστηριακών υποδομών των σχετικών φορέων (οικονομία κλίμακας) αλλά και την καλλίτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων συναφών ερευνών.
  Μια τέτοια συνεργασία απαιτεί, ξεκαθάρισμα ρόλων και προϋποθέσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τους σκοπούς ενός Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα για την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.

  Είναι ώρα ν’ αναλάβει το Δημόσιο τις ευθύνες του στο τομέα της έρευνας Υδρογονανθράκων, αφού με την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ σοβαρές δημόσιες αρμοδιότητες, που αφορούν την Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων υποβαθμίστηκαν, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού. Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η αναστολή της προώθησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και η έναρξη θεσμικού διαλόγου με εκπροσώπους των Συλλόγων, Συνδικάτων, ΑΕΙ, Ινστιτούτων και άλλων που εμπλέκονται πραγματικά στον τομέα της Πετρελαϊκής Έρευνας.

  ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Ε.Ε.Π.

  Ο Πρόεδρος
  Π. Οφθαλμίδης
  Ο Γεν. Γραμματέας
  Αθ. Σταμούλης

  ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Π. Ε.Λ.Π.Ε.

  Ο Πρόεδρος
  Ε. Καμπέρης
  Ο Γεν. Γραμματέας
  Σπ. Σωτηρόπουλος

  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.

  Ο Αντιπρόεδρος
  Β. Αρβανιτίδης
  Ο Γεν. Γραμματέας
  Χ. Σμυρνιώτης

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 23:36 | ΤΕΡΕΖΑ ΦΟΚΙΑΝΟΥ – ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ- ΑΛ. ΧΩΡΙΝΟΣ

  Επί της ουσίας το κείμενο του νομοσχεδίου δεν παραπέμπει σε φορέα διαχείρισης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
  Πρόκειται για μία ΔΕΚΟ η οποία πολύ σύντομα , αν όχι από την στιγμή της ίδρυσης της, θα καταστεί προβληματική και ζημιογόνα, χωρίς να φέρει εις πέρας τον στόχο της δημιουργίας της. Εξ’ άλλου σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει φορέας με αυτή τη μορφή.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 21:35 | Κωστας

  Η εκμεταλλευση να γίνει ΜΟΝΟ εφόσον αποδεδειγμένα αλλά και ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ (ένεκα της εκμετάλλευσης) θα αναβαθμιστεί αισθητά (τουλάχιστον στο επίπεδο των δυτικοευρωπαίων) το βιοτικό επίπεδο ΟΛΩΝ των Ελλήνων πολιτών και θα εδραιωθεί παράλληλα η εθνική, πολιτική, οικονομική και ενεργειακή ανεξαρτησία της.

  Να είναι εγγυημένα τα έσοδα του Κράτους (εναντι των – ξένων – εταιριών που θα αναλάβουν το έργο) τα οποία να βελτιώσουν την εκπαίδευση, τις υποδομές.

  Ας φέρει ο Πρωθυπουργός καταξιωμένους στο αντικείμενο Έλληνες του εξωτερικού (με αποδεδειγμένη εμπειρία και επιτυχία), (επιστήμονες – τεχνοκράτες) που θα πληρούν τα εχέγγυα της ανεξατησίας και αποτελεσματικότητας και να τους εγγυθεί ότι κανένας γραφειοκράτης δεν θα τους δέσει τα χέρια.

 • Ιανουάριος 2011

  Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου

  για τη σύσταση Φορέα για την ‘Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογοναμθράκων

  To Iνστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙENE) ασχολήθηκε συστηματικά με το θέμα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Το θέμα υπήρξε ειδικό αντικείμενο ειδικής έκθεσης που ετοίμασε το ΙΕΝΕ τον Απρίλιο του 2006 (Έκθεση Νο. 004/06) με θέμα «Η Αναδιοργάνωση του Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα», καθώς και θεματολογίας συνεδρίων και αντικείμενο ειδικών ημερίδων που διοργανώσαμε στις 23 Ιουνίου 2005, 6 Ιουλίου 2006 και 1 Ιουλίου 2010, τα πρακτικά των οποίων μαζί με την ανωτέρω έκθεση κοινοποιήσαμε στο τότε ΥΠΑΝ. Για αυτό σήμερα χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και ελπίζουμε ότι αυτή την φορά θα ολοκληρωθεί με την ίδρυση του φορέα, ο οποίος θα συμβάλει αποφασιστικά στο άνοιγμα της αγοράς έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, και στην προσέλκυση επενδύσεων.

  ΘΕΣΕΙΣ: ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Ο φορέας θα πρέπει να είναι καθόλα ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος από κάθε εξάρτηση από οποιαδήποτε εταιρία, δημόσια, ή ιδιωτική που δραστηριοποιείται στον τομέα Ε&Π Υ/Α.

  1. Πρέπει να διαχειρίζεται (και όχι να ασκεί) τα αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

  2. Πρέπει να λειτουργεί με συνθήκες διαφάνειας και να αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους ενδιαφερόμενους.

  3. Πρέπει να αποτρέπει τη δημιουργία συνθηκών δεσπόζουσας θέσης.

  4. Πρέπει να μεριμνά για την τήρηση των κανονισμών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

  5. Πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στα αρχεία έρευνας και παραγωγής, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την ευκαιρία να διαμορφώνουν τεκμηριωμένη άποψη για τις περιοχές παραχώρησης.

  6. Πρέπει να στελεχώνεται και εκπροσωπείται από άτομα που διαθέτουν τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου.

  7. Πρέπει οι θέσεις και απόψεις του φορέα να λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση προκειμένου να καθορισθούν οι εκάστοτε περιοχές παραχώρησης.

  Ειδικά σε ότι αφορά τη στελέχωση του Φορέα, η αποστολή του ελληνικού δημοσίου με δεδομένες τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας, οφείλει να κάνει επιλογές που απέχουν κάθε έμμεσης ή άμεσης εξάρτησης (έμμισθης ή όχι) και σύνδεσης με συμφέροντα οποιασδήποτε εταιρείας δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά.
  Για να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Σχέδιο Νόμου και να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας (ειδικά στις σημερινές δύσκολες για την χώρα μας συγκυρίες), το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να αξιοποιήσει τη σωρευμένη γνώση, ήδη υφιστάμενων και εν λειτουργία δημοσίων φορέων όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), καθώς και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποδεδειγμένη γνώση και αντίληψη της αγοράς και των δραστηριοτήτων της. Πρέπει να αποφευχθεί ο ξεπερασμένος τρόπος δημιουργίας και συντήρησης πελατειακών σχέσεων, ή εξυπηρέτησης συμφερόντων γιατί ένα τέτοιο στραβοπάτημα θα έχει σαν αποτέλεσμα τον οριστικό ενταφιασμό του θέματος.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Σκοπός της εταιρίας αναφέρεται ότι είναι « …η άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων…». Πιστεύουμε ότι η άσκηση δικαιωμάτων παραπέμπει σε ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, οπότε ο φορέας θα έχει διπλό ρόλο, δηλαδή διαχειριστικό για λογαριασμό του δημοσίου και ενδεχομένως και επιχειρηματικό. Αυτό, εάν γίνει, θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και μεγάλη παρέκκλιση από το βασικό σκεπτικό ίδρυσης του φορέα. Κατόπιν τούτου προτείνεται η διαγραφή …της άσκησης δικαιωμάτων και περιορισμός στην διαχείριση των δικαιωμάτων.

  2. Μετοχικό Κεφάλαιο. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 200.000 ευρώ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές λειτουργικές δαπάνες της ΕΔΕΥ ΑΕ . Όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου και την εισηγητική έκθεση η στελέχωση και λειτουργία της ΕΔΕΥ ΑΕ θα απαιτεί δαπάνες πάνω από 2.000.000 ευρώ ( 5 μέλη ΔΣ με αποδοχές κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 10 μέλη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με αμοιβές ανάλογες, πρόσληψη συμβούλων, ανάθεση μελετών και εργασιών κ.λπ. κ.λπ.)

  3. Προέλευση προσωπικού και μελών ΔΣ. Εφόσον το προσωπικό και τα μέλη του ΔΣ της ΕΔΕΥ, συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από κάποια δημόσια υπηρεσία ή δημόσιο φορέα, από όπου προέρχονται, τότε δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Εάν όμως υπάρξει άμεση ή έμμεση σύνδεση της μισθοδοσίας κάποιου από το μετακινούμενο προσωπικό, από εταιρία (στην οποία συμμετέχει έστω και μειοψηφικά το δημόσιο), και η οποία ασκεί δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και είναι ανταγωνιστική με άλλες ομοειδείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τότε δημιουργείται θέμα υποθήκευσης της ανεξαρτησίας της ΕΔΕΥ ΑΕ και νόθευσης του ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διαγραφούν από το σχέδιο νόμου όλες οι διατάξεις οι οποίες αφήνουν οποιαδήποτε περιθώρια μετακίνησης ή μετάταξης ή απόσπασης προσωπικού από τέτοιες εταιρίες.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 13:37 | ελενη

  Βρισκομαι σε μια περιοχη που για 20 χρονια απ’οσο γνωριζω το ΙΓΜΕ εκανε ερευνες για ζεστα νερα.Βρηκε λοιπον τόσο ζεστο νερο που μπορει
  να ζεστανει ολοκληρο ισως το νομο κατι που δεν υλοποιηθηκε φυσικα.Επισης εμεις οι κατοικοι της περιοχης γνωριζουμε οτι τα βουνα
  της περιοχης μας ειναι γεματα ουρανιο.Τι σας κανει να θεωρειτε οτι ενας καινουριος φορεας θα κανει πραγματα τα οποια ενας αλλος φορεας με τοση εμπειρια δεν το εχει κανει στις εκαστοτε ερευνες τοσων χρονων;

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 14:35 | Ανδρέας Γοντζές

  Νομίζω ότι για πρακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος να πάρει τη μορφή ρυθμιστικής αρχής και να επιλεγεί ανοιχτό μοντέλο παραχώρησης αδειών έρευνας / εκμετάλλευσης σ όλους μετά από διεθνή διαγωνισμό. Γιατί Α.Ε. ?

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 12:30 | Tiago M. Alves

  An excellent idea, but very dependent on the (oil) economic climate. Exploration in other regions of Europe with Petroleum Potential has been undertaken in 10-year cycles, with periods of extreme activity alternating with periods of low interest. The main driver for this cycles is oil prices, with booms in exploration occurring just after major oil crises. Would the company struggle under a low-interest, low-exploration period?

  Tiago M. Alves

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 11:20 | Β Χαρισιος

  κ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ

  Η διαβουλευση ητο να ληξη στις 15 Ιανουαριου , την πηγατε 16 ημερες αργοτερα.ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ :ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ , Γιατι ??

  Η ΦΟΒΙΑ , ΔΕΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΛΜΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ .(Με το δηθεν καλυμα της συνεσης)

  ΣΑΣ » δουλευουν » ΧΟΝΔΡΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ,και τωρα συνεχιζουν ,και εσεις μιλατε ανερυθριαστα για » προοδο » .Δεν μπορειτε πια να κοροιδεψετε τον Ελληνικο Λαο .

  ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ.

  Οι Τουρκοι εκαναν παραχωρησεις σε εταιρειες εντος της ελληνικης ΑΟΖ Νοτια του Καστελοριζου . ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ???

  κ ΠΡΟΕΔΡΕ

  Δηλωσατε οτι θα κινηθητε γρηγορα στην καταλληλη χρονικη στιγμη. ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΣΕ 5 η 10 η 15 ΧΡΟΝΙΑ ??? ΠΕΡΑΣΑΝ ΗΔΗ 30. Η ΧΟΥΝΤΑ ΠΡΙΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΓΑΛΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

  Ο μ. πρεσβυς Μ.Δουντας ειχε πη οτι απεναντι στην Τουρκια «ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ και οχι λεπτοι »

  Γιατι δεν συμφωνησατε την ΑΟΖ με την Ιταλια ?? Γιατι δεν «ΠΙΕΖΕΤΕ» την Αλβανια???.Ακομη και οι Αλβανοι μας ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ .ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΟΖ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ,ΔΗΘΕΝ, ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Η ΛΙΒΥΗ .

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ Ε.Ε (Γερμανια, Γαλλια) «ΕΒΙΑΣΤΙΚΑ» ΕΣΤΩ , ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ???

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 12:16 | Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού Ελληνικών Πετρελαίων

  Σχετικά με το σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ για τη δημιουργία Φορέα

  Συμφωνούμε για την αναγκαιότητα ίδρυσης του Φορέα, που πρέπει να έχει ξεκάθαρο ρυθμιστικό και ελεγκτικό χαρακτήρα.
  Τίθεται το καίριο ερώτημα σχετικά με την νομική του υπόσταση, αν πρέπει να είναι Ανώνυμη Εταιρεία ή Ρυθμιστική Αρχή.

  1. Επιλέγεται για το Φορέα η μορφή της Α.Ε.

  Η Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή με βασικό κριτήριο το κέρδος. Επειδή από την ανάγνωση του σχεδίου νόμου δεν φαίνεται επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή στις κοινοπραξίες κ.λ.π.) νομίζουμε ότι καλύτερα θα ήταν ο φορέας να έχει τη δομή μιας ανεξάρτητης αρχής με αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση της Έρευνας δηλαδή, τη διενέργεια των ερευνητικών γύρων, επιλογή των αναδόχων, ελέγχου των κοινοπρακτικών σχημάτων και τη διαμόρφωση κανονισμών για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
  Επιπρόσθετα πρέπει να έχει αρμοδιότητα επί ρυθμιστικών θεμάτων και να γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο Υπουργείο.
  Το κράτος μπορεί, αν το επιθυμεί, να ιδρύσει μια νέα εταιρεία Α.Ε με αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή του στα κοινοπρακτικά σχήματα, για να αυξήσει τα έσοδά του και να αποκτήσει καλύτερη γνώση – εκ των έσω – της πετρελαϊκής βιομηχανίας.
  Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο ελέγχων και ελεγχόμενος να συνυπάρχουν στην ίδια νομική μορφή.

  2. Μας προβληματίζουν ιδιαίτερα:

  α) το ολιγάριθμο της στελέχωσης

  Συγκριτικά με το τεράστιο έργο που καλείται να διεκπεραιώσει ο Φορέας η προτεινόμενη στελέχωση είναι υποτυπώδης. Η υποτυπώδης στελέχωση επαυξάνει τους φόβους μας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα υπολειτουργούν και η ασφάλεια των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα έσοδα του κράτους θα αφεθούν στις διαθέσεις των επιχειρηματικών συμφερόντων.
  Η εμπειρία μας έδειξε ότι ένα ολιγομελές σχήμα δεν θα είναι οικονομία αλλά σπατάλη, αν σκεφτούμε τα διαφυγόντα κέρδη ή τις πιθανές οικολογικές επιπτώσεις από τον ελλιπή έλεγχο.

  β) ο αποκλεισμός από την στελέχωση όσων εργάζονται στα ΕΛΠΕ.

  Οι εργαζόμενοι στον τομέα έρευνας & εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στα ΕΛΠΕ, έχουν την τεχνογνωσία σχετικά με το αντικείμενο του Φορέα, από την επαγγελματική τους πορεία στη ΔΕΠ Α.Ε. , ΔΕΠ-ΕΚΥΑ.Ε. και ΕΛΠΕ Α.Ε. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο Φορέα.

  γ) η δημιουργία φορέα μέσα στον φορέα (άρθρο 9)

  Η έστω δυνητική ανάθεση στο ΙΓΜΕ περίπου όλων των αρμοδιοτήτων πλην της διενέργειας των ερευνητικών γύρων και της επιλογής των αναδόχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 9, ισοδυναμεί με την ουσιαστική δημιουργία ενός νέου φορέα μέσα στον φορέα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια διάσπαση του αντικειμένου, με ότι αυτό συνεπάγεται (αύξηση γραφειοκρατίας κ.λ.π).

  δ) η γραφειοκρατική διαδικασία για την αξιοποίηση των στοιχείων του αρχείου.

  Για την αξιοποίηση των στοιχείων του αρχείου χρειάζεται η επιλογή μιας πιο ευέλικτης διαδικασίας.

  ε) η θωράκιση του Νόμου με επιμέρους ρυθμίσεις, που προϋποθέτει πολλή δουλειά από τώρα.
  Ο νόμος τοποθετεί το γενικό πλαίσιο και πολλές κρίσιμες επιμέρους ρυθμίσεις, προωθούνται με προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις. Αξίζει να επισημανθεί ότι παρότι προβλέπονται επιμέρους θέματα στο Νόμο, η απουσία σχετικών ρυθμίσεων στη συνέχεια τον καθιστά μετέωρο.
  Η θωράκιση του Νόμου βρίσκεται και σ’ αυτές τις επιμέρους ρυθμίσεις, που προϋποθέτουν πολύ δουλειά, όπως και την ύπαρξη έμπειρου ελεγκτικού μηχανισμού για να τις εφαρμόσει.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 22:11 | Δημήτρης Τσακιρόπουλος

  Αναφορικά με την ανάγκη εξόρυξης υδρογονανθράκων αυτή είναι εδώ και έτη επιβεβλημένη χωρίς να κινδυνεύει το περιβάλλον απο αυτήν.
  Μεσω των σύγχρονων τεχνικών πλέον τα ατυχήματα είναι ελάχιστα και όταν συμβαίνουν απλά δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.
  Απο το 1970 και ποιο πριν ακούγονται ανοησίες περι απεξάρτησης απο το πετρέλαιο και τα παράγωγά και λοιπά ουτοπικά όνειρα. Ερχόμενοι στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και ούτε θα συμβεί.
  Τα κοιτάσματα αυτά καθαυτά δεν θα εξασφαλίσουν την οικονομική ευημερία μιας χώρας. Μια χρήση τους απο ένα διεθφαρμένο κράτος όπως αυτό της Τυνησίας απλά θα μεγαλώσει τις κοινωνικές ανισότητες.Αντιθέτως μια χρήση του με ορθό και οργανωμένο τρόπο κατα τα πρότυπα τις Νορβηγίας(στην οποία δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα) θα άρει κοινωνικές ανισότητες και θα οδηγήσει σε σημαντικά εσοδα για τον κρατικό προυπολογισμό.
  Όλα εν ολίγοις είναι θέμα ορθής διαχείρισης και αυτός ο νόμος θα πρεπει αν θέσει με προσοχή τις βάσεις για το σύστημα που θα έρθειπου δεν νομίζω να έρθει, μέσα απο μαζικές κομματικές μεταθέσεις υποδεέστερων ,απο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε αυτόν τον νεοσύστατο οργανισμό.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 00:35 | Μαρια Μπογη

  Τη στιγμή που όλοι έχουμε δει και καταλάβει ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι παρούσες. Τη στιγμή που η ΕΕ δημιουργεί σχέδια νόμου και διατάγματα που μιλούν για την σταδιακή μείωση και απεξάρτηση μας από τους υδρογονάνθρακες. Τη στιγμή που όλοι ακόμα και ο Πρωθυπουργός μιλεί για Πράσινη Πολιτική. Τη στιγμή που όλοι, από τους μεγάλους μέχρι και τα παιδιά μιλούν και κάνουν ότι μπορούν για ένα καθαρό περιβάλλον. Τι στιγμή που μαθαίνουμε καθημερινά το πόσο υπεύθυνοι είναι οι υδρογονάνθρακες και τα υποπροϊόντα τους για την μόλυνση του πλανήτη μας και την καταστροφή της υγείας μας.
  Βρίσκονται τόσοι άνθρωποι και μάλιστα επιστήμονες και πολιτικοί, που θα περίμενε κάνεις να είναι περισσότερο υπεύθυνοι απέναντι στην υγεία των πολιτών , και την καθαρότητα του τόπου μας , και μιλούν για έρευνα , εκμετάλλευση και για εξόρυξη υδρογονανθράκων.. Και μάλιστα στο Αιγαίο σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από σεισμογενή ρήγματα και. σε μια περιοχή τουριστική που θα έπρεπε να την φυλάμε και να την προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού.
  Κύριοι απορώ γιατί αισθάνομαι να πλανιέται ένας εμπαιγμός απέναντι στον Ελληνικό λαό..
  Θεωρείτε ότι θα γίνουμε σεΐχηδες;
  Πιστεύεται ότι είναι τόσα πολλά τα χρήματα που θα βγάλουμε από αυτή τη δραστηριότητα;
  Μα εσείς στην Αιτιολογική σας έκθεση γράφεται για κέρδη που είναι περίπου 3 δις στα εικοσιπέντε χρόνια. Θεωρείτε ότι είναι τόσο πολλά αυτά τα χρήματα ώστε αξίζει να επιβαρύνουμε το Αιγαίο με μόλυνση και κίνδυνο μεγαλύτερης μόλυνσης,
  να βρεθούμε σε δύσκολη διπλωματική σχέση με τους γείτονες μας λόγο υφαλοκρηπίδας;να πληρώνει ο φορολογούμενος επιπλέον πρόστιμα για εκπομπές διοξειδίου και για τη διατήρηση της εταιρείας που επιδιώκετε να συσταθεί., και ποιος ξέρει πόσα ακόμα για πράγματα που αυτή τι στιγμή δεν μπορούμε ακόμη να φανταστούμε.;
  Κύριοι απορώ γιατί αισθάνομαι να πλανιέται ένας εμπαιγμός απέναντι στον Ελληνικό λαό…

 • 13 Ιανουαρίου 2011, 11:56 | Αποστόλης Φωτόπουλος

  Παρατηρούμε, τελευταία, μια έντονη διάχυση της άποψης ότι η εξόρυξη ορυκτών υδρογονανθράκων μπορεί να βελτιώσει δραματικά την οικονομική κατάσταση της χώρας. Αυτό, βέβαια, είναι μέγα λάθος. Η σημερινή δυσχερής οικονομική κατάσταση της χώρας δεν οφείλεται στην απουσία επενδύσεων στα ορυκτά καύσιμα, αλλά σε άλλους λόγους που όλοι ξέρουμε. Παγκοσμίως, βλέπουμε χώρες που εκμεταλλεύονται κοιτάσματα υδρογονανθράκων και είναι πάμφτωχες (π.χ. Βενεζουέλα) ενώ από την άλη βλέπουμε χώρες που δεν έχουν υδρογονάνθρακες και είναι πάμπλουτες (π.χ. Ιαπωνία).
  Η δυσχερής οικονομική κατάσταση που βιώνουμε οφείλεται σε λόγους που αν δεν εκλείψουν, όσους ορυκτούς πόρους και αν εκμεταλλευτούμε δεν πρόκειται να δούμε μια συνολική πρόοδο και ευημερία.
  Η χάραξη στρατηγικής γύρω από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων γίνεται με βάθος χρόνου δεκαετιών.
  Βλέπω ότι η εν λόγω σύσταση του φορέα έχει ξεσηκώσει τυχοδιώκτες οι οποίοι είναι εθισμένοι στην πρότερο τρόπο λειτουργίας του δημοσίου και τρίβουν τα χέρια τους ικανοποιημένοι ότι (και) αυτήν τη φορά θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.

  Αποστόλης Φωτόπουλος
  Χημικός Μηχανικός MSc PhD

 • 12 Ιανουαρίου 2011, 17:52 | alexandros

  Αλλος ένα ΝΠΙΔ το οποίο θα καταντήσει σαν την ΕΤΑ όπως και άλλα πολλά ΝΠΙΔ με πολύ ωραίους στόχους, αλλα κακή στελέχωση απο ανίκανους υπαλλήλους.

  Η Ελλαδα οφείλει να επενδύσει σε ΣΔΙΤ έργα αξιοιίησης της γεωθερμικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Προς αυτον τον σκοπό πρεπει να κινηθούμε ενεργειακά και όχι στην εκμεταλευσητων υδρογονανθράκων.

 • 12 Ιανουαρίου 2011, 13:23 | Βασιλης Ισσαρης

  Κατανοητες κ σεβαστες οι αποψεις ολων των σχολιαστων..Αυτο που πρεπει να γινει τωρα ειναι να κινηθει το κρατος ταχιστα για τη δημιουργια του φορεα αυτου..Αλλα επειδη γενικα ειμαι προκατειλλημενος εναντι των πολιτικων μας και διολου καλοπιστος θα πρεπει να κινητοποιηθουμε κ εμεις οι πολιτες…Ολοι εσεις οι ακαδημαικοι αλλα κ γνωστες πανω σε τεχνικα θεματα δεν ειναι δυνατον να ιδρυσετε μια επιτροπη η οποια να μπορει να εχει συμβουλευτικο χαρακτηρα πανω σε τετοια θεματα η ακομα και να ασκει πιεσεις για την επισπευση των διαδικασιων αν αυτες καθυστερουν αδικαιολογητα?Αν μη τι αλλο μια ομαδα ατομων με το κυρος ακαδημαικων κ οχι μονο,σ ενα τετοιο ζητημα θα εχει αντικτυπο στη κοινωνια και ισωσ επιτελους να αφυπνιστει ενα μεγαλο μερος της κοινωνιας..Αν υπαρξουν πιεσεις απ τη μερια του λαου τοτε οι πολιτικοι Θ αναγκαστουν να καθορισουν την ΑΟΖ και τα λοιπα..Ειναι ωρα να κανουμε κατι για τη σωτηρια της χωρας..δεν εχουμε να χασουμε κατι…
  Με εκτιμηση,Β.Ι

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 17:38 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου

  «Σύσταση Φορέα για την ‘Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογοναμθράκων»

  Το νέο σχέδιο νόμου με το οποίο προωθείται η υλοποίηση Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων και έχει τεθεί σε διαβούλευση, αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πραγματικής αποτίμησης και αξιοποίησης του εθνικού μας πλούτου. Το έλλειμμα που δημιουργήθηκε από την ενσωμάτωση της πρώην ΔΕΠ ΕΚΥ στα ΕΛΠΕ και τα προβλήματα που δημιούργησε στον κλάδο της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, πρέπει σύντομα να αντιμετωπιστούν.
  Δεδομένου ότι ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερης εθνικής, πολιτικής και οικονομικής σημασίας, η στελέχωση και η λειτουργία του Φορέα θα πρέπει να διασφαλίζει απόλυτα τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της προάσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
  Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ως η Σχολή που φέρει την κύρια ευθύνη στην εκπαίδευση και την έρευνα που αφορά στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, παρά την επί χρόνια απραξία της χώρας μας στον τομέα των υδρογονανθράκων, συνέχιζε να αναπτύσσει αυτό το επιστημονικό πεδίο, να ενισχύει τη διεθνή παρουσία της και να εκπαιδεύει νέους επιστήμονες που να μπορούν να στηρίξουν με τις γνώσεις τους τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.
  Στεκόμαστε ιδιαίτερα στο άρθρο 8 παράγραφο 2 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά στις επιστημονικές ειδικότητες του προσωπικού που συστήνονται για τον Φορέα και επισημαίνουμε πως η ειδικότητα του Μηχανικού Πετρελαίων δεν υφίσταται επίσημα στη Χώρα μας. Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, πέραν των μαθημάτων που αφορούν στην έρευνα, εντοπισμό, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων υλών, στην οικονομία των ορυκτών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος, παρέχει και απόλυτα εξειδικευμένα στον τομέα των υδρογονανθράκων μαθήματα όπως Τεχνολογία (βαθιών) Γεωτρήσεων και Μηχανική Πετρελαίων.
  Πιστεύουμε πως οι απόφοιτοί μας έχουν όλα τα εφόδια να ανταποκριθούν επάξια στις απαιτήσεις που προκύπτουν. Επομένως, θεωρούμε ότι στις επιστημονικές ειδικότητες του προσωπικού που συστήνονται για τον Φορέα πρέπει να συμπεριληφθεί και η ειδικότητα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού. Άλλωστε, οι εξειδικευμένες γνώσεις μπορούν να πιστοποιηθούν από τα επίσημα έγγραφα της Σχολής που συνοδεύουν τον απόφοιτο, καθώς βέβαια και από τις όποιες συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακές σπουδές του.
  Η Σχολή μας, στο σύνολο της, θα σταθεί αρωγός της προσπάθειας αυτής και θα συνδράμει με τις επιστημονικές και ερευνητικές δυνατότητες της σε κάθε εξειδικευμένη εργασία που απαιτείται για την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση του πετρελαϊκού δυναμικού της Χώρας μας.

  Ο Πρόεδρος της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών
  Ι. Πασπαλιάρης, Καθηγητής

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:01 | Λαγκαδινός Ιωάννης

  Να ιδρυθεί ο φορέας ,καμία αντίρηση,αλλά αυτά που ακούγονται για συνεκμετάλευση με την Τουρκία μόνο αφελείς ονειροπόλοι ή έχοντες προσωπικά συμφέροντα μπορούν να τα λάβουν ως σοβαρά!

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 10:53 | Στέφανος Ξενόπουλος

  Σχόλια στον υπό ίδρυση φορέα ‘ΕΔΕΥ’ του ΥΠΕΚΑ:
  1.Ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στα της δημιουργίας του νέου φορέα με απόσπαση εργαζομένων ή αναθέτοντας εργασίες σε υπάρχουσες δομές, ας γίνει παράλληλα προσπάθεια αξιοποίησης της -τριακονταετούς τουλάχιστον- εμπειρίας των απασχοληθέντων στην ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ από το 1975 σε δραστηριότητες απόλυτα ταυτιζόμενες με τους σκοπούς της ΕΔΕΥ που παρουσιάζονται στο άρθρο 2.
  2.Το μετοχικό κεφάλαιο των 200000 Ευρώ φαίνεται μικρό για τις ανάγκες του φορέα αυτού, αφού και οι αμοιβές από διάθεση ερευνητικών στοιχείων δεν αναμένεται να αντισταθμίσουν τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΔΕΥ. Συγκριτικά μπορεί να αναφερθεί ότι σημαντικός πόρος για ΔΕΠ/ ΔΕΠ-ΕΚΥ την δεκαετία του 80 ως τις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν το Μερικό Μερίδιο του Δημοσίου από την παραγωγή του Πρίνου. Αυτός ο πόρος όμως ελαττώθηκε σημαντικά με την αλλαγή των οικονομικών όρων που προέκυψαν από την β’ τροποιητική σύμβαση του Πρίνου το 1993, παράλληλα με την φυσιολογική ελάττωση της παραγωγής.
  3.Θα χρειασθούν διορθώσεις στον νόμο 2779/99 όπου η ΕΛΠΕ είχε ορισθεί ως ειδικός διαιτητής μεταξύ των εργαζομένων και της Καβάλα Οιλ , έχοντας γνωματεύσει δυο φορές στην δεκαετία 2000-10 σε διαφορές μεταξύ των δυο μερών αυτών. Εξάλλου αναφορά για την ΔΕΠ-ΕΚΥ υπάρχει και στην πρώτη τροποποιητική σύμβαση του Πρίνου (1988), όπου η ΔΕΠ-ΕΚΥελέγχει την φυσιολογική δραστηριότητα στις ερευνητικές περιοχές.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:38 | Νικος Γ

  κ. Μανιατη

  Εχετε καθυστερησει ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ στην δημιουργια του Φορεα. Εχουμε 16 μηνες κυβερνηση ΠΑΣΟΚ ηδη ,και μαλιστα σε τετοιες ΚΡΙΣΙΜΕΣ συνθηκες.
  Και απ’οτι λετε θα χρειασθη πολυς καιρος ακομη μεχρι να αρχισουν γεωτρησεις και εκμεταλλευση Υδρογονανθρακων. Γιατι???

  22 χρονια κυβερνηση ΠΑΣΟΚ και 8 χρονια Ν.Δ δεν κανατε τιποτε,τοσο ανικανοι εισθε ολοι?? Η επαρατη χουντα ητο πιο ικανη??

  Γιατι δεν καθοριζετε αμεσα την ΑΟΖ προς την Κυπρο, την Αλβανια, την Αιγυπτο,την Ιταλια,και την Λιβυη ???

  Η Τουρκια σας κοροιδευει συστηματικα,ο Ελληνικος Λαος το ξερει, μονο η Κυβερνηση ΔΕΝ το καταλαβε.

  Το Πολιτικο Συστημα, ητοι ολα τα κομματα, ΑΠΕΤΥΧΑΝ παταγωδως τα τελευταια 30 χρονια σ’ολα τα θεματα και απεναντι στην Τουρκια και στην εκμεταλλευση Υδρ/κων.

  Δειξετε Επιτελους ΤΟΛΜΗ και ΘΑΡΡΟΣ απεναντι στην Τουρκια και προχωρηστε ΤΑΧΥΤΑΤΑ στην εκμεταλλευση ελληνικων Υδρ/κων.

 • Υπέρ της άποψης του σχολιαστή κ. Σπανού συνηγορεί η αντίστοιχη διαβούλευση για τις άδειες εξερεύνησης γεωθερμικού δυναμικού: http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2010/08/geo.pdf

  Θα πρέπει να εξηγηθεί με ποιά λογική δύο ίδιες στην ουσία διαδικασίες πρέπει να τις χειριστεί το κράτος με δυο διαφορετικούς τρόπους.

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 20:04 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ

  Η Ελλάδα πάντα βαδίζουσα με τον αραμπά, καθυστερεί στη σύσταση φορέων που θα συμβάλλουν στην οικονομική της ανάπτυξη. Επιτέλους τώρα γίνεται ορατή η ελπίδα σύστασης φορέα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Το ερώτημα όμως είναι: τι γίνεται με την οριοθέτηση ΑΟΖ στην οποία δεν έχουμε προβεί. Μήπως πίσω από όλη την οχλοβοή για τους υδρογονάναθρακες κρύβονται πολυεθνικές και τουρκικά συμφέροντα και, εμείς θα έχουμε μεν κοιτάσματα υδρογονανθράκων αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε μη προνομιούχοι και φτωχοί επαίτες; Ανήκει πια η Ελλάδα στους Έλληνες; Ανήκει ως αξιόλογος εταίρος στην οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών και φάρος πολιτισμού για την ανθρωπότητα;

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 22:15 | Γιωργος Μαραντιδης

  Αγαπητοι φιλοι
  Εργαζομε ως Diving Superintendent-Dive Medic-Dive technician εδω και πολλα χρονια,και τα περισσοτερα απο αυτα σε εταιρειες εξορυξης φυσικα στο εξωτερικο(Βορεια Θαλασσα-Περσικο-Ινδικο) και λεω φυσικα με λυπη μιας και στην χωρα μου στην δουλεια μου δεν υπαρχει το αναλογο επιπεδο.
  Με χαρα ακουσα πριν λιγο καιρο για αυτην την κινηση-αποφαση με σκοπο την εκμεταλευση των δικων μας κοιτασματων(οσα κι αν ειναι αυτα)
  Ευχομαι απο καρδιας να τα βρουν(οχι με τον γνωστο τροπο)οι εθνοπατερες μας κι επιτελους να αρχισουν να δουλευουν κια λιγο για την ελλαδα μας κι οχι για τους «συμαχους» μας
  Υπαρχουν ελληνες που δουλευουν και αποδιδουν στο εξωτερικο τιμουντε-μνημονευοντε απο τις εκει κυβερνησεις κι ερχονται στην πατριδα μονο για διακοπες.Κυριοι των Αθηνων μαζεψτε τους Ελληνες του εξωτερικου και αρχιστε εναν νεο αγωνα με σκοπο το εθνικο συμφερον.
  Η επιστολη του φιλου Αγγελου Μαυροματιδη με βρισκει καθολα συμφωνο.
  Καλη χρονια καλλα μυαλα σε ολους

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 22:07 | Σταύρος Πετρολέκας

  Εισαγωγή

  Οπως και πολλοί άλλοι σχολιαστές, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει σε σύσταση Φορέα Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Η Ελλάδα είναι μία από τις 3/4 χώρες της Ευρώπης όπου δεν διεξάγεται σχεδόν καμμία αναζήτηση για υδρογονάνθρακες, παραμένοντας έτσι όμηρος των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με τεράστια ζημία στην οικονομία, στην απασχόληση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Ο υπο σύσταση ολιγομελές και ευέλικτος Φορέας αντιπροσωπεύει γιά μένα το πρώτο ουσιαστικό βήμα χειραφέτησης της απο αυτή την καταστρεπτική εξάρτηση. Πάντα όμως μέσα στο κεντρικό πλαίσιο σεβασμού και προστασίας του ευάλωτου περιβάλλοντος της χώρας μας.
  Ακολουθούν (κατά άρθρο) ορισμένες παρατηρήσεις/σχόλια δοσμένα με (τον ίσως υπερφίαλο) στόχο της βελτίωσης η εμπλουτισμού του κειμένου του Νομοσχεδίου ή/και της συλλογιστικής που το πλαισιώνει. Βασίζονται κυρίως σε μιά άμεση εμπειρία ιδιωτικών επενδύσεων επτά περίπου ετών, εστιασμένη αποκλειστικά σε εταιρείες E&P του εξωτερικού.
  ————

  Δύο παρατηρήσεις ως προς το 1.1

  α) – Η σύσταση Φορέα με την μορφή κρατικής ΑΕ είναι τελέσφορη, εάν και εφ’όσων δεν (θα) συμμετέχει άμεσα άλλη κρατική/ημικρατική νομική οντότητα σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης (Exploration & Production/E&P) Υδρογονανθράκων (ΥΑ).
  Εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση, ίσως θα ήτο προτιμότερο (απο πλευράς κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού) ο υπο σύσταση Φορέας να πάρει την μορφή Ανεξάρτητης Αρχής.

  Σε αυτή την περίπτωση πρέπει βέβαια να τροποποιηθεί σχετικά η διατύπωση στα υπόλοιπα άρθρα/εδάφια του Νομοσχεδίου. Η πολιτική ουσία όμως παραμένει. Η κατεύθυνση και στρατηγική Υ/Α διατηρείται ακεραία από την Κυβέρνηση/ΥΠΕΚΑ. Ο Φορέας, ανεξαρτήτου μορφής, υλοποιεί και μεταμορφώνει σε πράξη την πολιτική αυτή.

  [Επίσης, έαν επιλεχθεί η μόρφη της Αρχής, σε μεταγενέστερο χρόνο, δέν πρέπει να αποκλεισθεί η σκοπιμότητα συστέγασης – ακομη και συγχώνευσης – του Φορέα με την (νέα) ΡΑΕ, κατά το πρώτυπο της ΕΕΤ(ηλεπικοινωνιών) & T(αχυδρομείων), με το επιχειρημα ότι και αυτοί (Φορέας/ΡΑΕ) ρυθμίζουν επιμέρους δραστηριότητες ενός ενιαίου συνόλου….ο μέν Φορέας το λεγόμενο upstream (δηλαδή ολόκληρο το κύκλωμα Ε&P), η δε ΡΑΕ το downstream (ολόκληρο το κύκλωμα διύλησης, διανομής και κατανάλωσης).]

  β) – Γλωσσικά ορθές αποδώσεις της ΕΔΕΥ ΑΕ στα Αγγλικά είναι «Greek Hydrocarbons Regulatory Authority/Agency/Corporation». Σε οποιαδήποτε από αυτές τις εκφάνσεις το « S.A.» είναι περιττό.

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 21:19 | Νικόλαος Ματαράγκας

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Η Ελλάδα δεν είναι Eldorado και αυτοί που διατίνονται ότι θα «πνιγούμε» στο πετρέλαιο στερούνται σοβαρότητας. Καλό είναι να γίνει ο φορέας αρκεί να μην βάλετε πάλυ μέσα σε αυτόν όλους αυτούς τους τύπους που κταχράστηκαν -διέλυσαν-απαξίοσαν την ΔΕΠ…. Φοβάμαι οι ίδιοι σπογκοκολάριοι θα μπενοβγένουν στα γραφεία του Υπουργείου. Εργάζομαι 25 χρόνια στην Γεωφυσική έρευνα υδρογονανθράκων σε μεγάλες εταιρείες του εξωωτερικού και μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε διευθυντικές θέσεις. Μπορώ να σας πώ ότι «Αν δεν γίνουν γεωφυσικές έρευνες και δεν αξιλογιθούν» ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ βασιζιόμενοι μόνο σε απαρχαιομένες γεωλογικές παρατηρήσεις και σε επιπόλεες εκτιμήσεις. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΔΑΒΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ενός τόσο σοβαρού θέματαος. Με εκτίμηση
  Ν.Μ.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 23:22 | patriwths

  H EKMETALEUSH TOU ORUKTOU PLOUTOU THS XWRAS MAS EINAI ANAGAIA…8A VGOUME APO THN KRISH ALWVHTOI…MHN KWLUSIERGEITE ALLO KURIOI THS KUVERNHSHS…ALASKA EINAI TO KRATOS MAS APO PETRELAIO SE AIGAIO,NOTIA KRHTH,IONIO PELAGOS..KANTE AOZ STO KASTELORIZO EITE ME ISRAHL EITE ME KUPRO…KANTE EXORUSH XRUSOU STH MAKEDONIA KAI DIAMANTIWN STHN XALKIDIKH KAI OURANIOU STH DRAMA…OI TOURKOI 8ELOUN 8RAKH GIA TO OURANIO…OI SKOPIANOI MAKEDONIA GIA TO XRUSO KAI TA DIAMANTIA KAI OI TOURKOI DEN PROXWROUN TO 8EMA UFALOKRHPIDA APO TA 6 12 MILIA WSTE NA MN KANOUME EXORUXH TWN PETRELAIWN POU MAS ANHKOUN ETSI WSTE ARGA H GRHGORA NA BOUN KI AUTOI STO PAIXNIDI…EIMASTE LIGOI POU TA XEROUME ALLA XEROUME OTI TA XERETE KI AS KANETE OTI DEN TA XERETE GIATI EKEI MAS ODHGEITE…8A TO GNWSTOPOIHSOUME OMWS KAI STON UPOLOIPO KOSMO KAI DEN THA EPITREPSOUME THN OPOIADHPOTE SUNEKMETALLEUSH STO AIGAIO GT KATI POU MAS ANHKEI EINAI DIKO MAS KAI MONON…

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  Επιτέλους, μετά από μία απραξία 15 ετών κάτι κινείται στο θέμα εξερεύνησης υδρογοναθράκων στην χώρα μας. Πρέπει το υπουργείο να κινηθεί τάχιστα καθώς οι διαδικασίες αυτές είναι ούτως ή άλλως χρονοβόρες.
  Έως σήμερα η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει ένα πλήρες πρόγραμμα γεωτρήσεων με επιμονή και συνέπεια, ενώ μπορούμε να πούμε ότι την τελευταία δεκαπενταετία ήταν ταμπού η αναφορά στο αντικείμενο αυτό. Κατά καιρούς γράφονται διάφορα σχετικά με την ύπαρξη πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην Ελλάδα. Ένα είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν ‘λίμνες’ πετρελαίου αλλά υπάρχουν κοιτάσματα, εντοπισμένα μέχρι στιγμής στη Θάσο, στο Κατάκολο και στην Επανομή. Επίσης υπάρχουν εκτιμήσεις για πετρελαιοπιθανές περιοχές, αγνώστων όμως διαστάσεων και ποιότητας, καθώς υπάρχουν επιφανειακές εμφανίσεις πετρελαϊκών κηλίδων αλλά και δομές που θα μπορούσαν να φιλοξενούν τέτοια κοιτάσματα, όπως έχει προκύψει από αναλύσεις γεωφυσικών δεδομένων. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, Ο ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ. Επισημαίνω ότι έχουν πραγματοποιηθεί άλματα στην τεχνική γεωτρήσεων που επιτρέπουν την διενέργεια γεωτρήσεων σε δύσβατα μέρη, σε μεγάλα βάθη θάλασσας (γεωτρήσεις έως και 3000 μ νερού, ολοκλήρωση γεωτρήσεων έως και 2500 μ νερού), σε οριακές περιοχές, που έως πριν 10-15 χρόνια θα ήταν αδύνατον και να το σκεφθούμε.
  Τα τελευταία αποτελέσματα ανακάλυψης ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ σε τέτοια βάθη και απόσταση από την ακτή, σε όχι μακρινές περιοχές από εμάς (κοιτάσματα LEVIATHAN, TAMAR & DALIT στην ΑΟΖ του Ισραήλ) υπονοούν πολλά για την Μεσόγειο. Ας φροντίσουμε τάχιστα για την οριοθέτηση της Ελληνικής ΑΟΖ στην Μεσόγειο.
  Η δημιουργία του Φορέα αυτού θα δώσει (και πρέπει να δώσει) την δυνατότητα στην χώρα μας για την δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων προσέλκυσης επενδυτών εξερεύνησης και εξόρυξης υδρογοναθράκων, με ελάχιστο κόστος. Δεν γνωρίζουμε αν βρεθούν νέα κοιτάσματα, αλλά ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ σε πιθανούς επενδυτές να ψάξουν; Αντιθέτως, είναι επιβεβλημένη η κίνηση αυτή και το Ελληνικό κράτος έχει αναιτιολόγητα αδρανήσει. Το κύριο ζητούμενο είναι ο Φορέας αυτός να το πράξει με υπευθυνότητα και κατάλληλη προεργασία, χωρίς καθυστερήσεις, διασφαλίζοντας τα οφέλη του Δημοσίου, τόσο από τις παραχωρήσεις όσο και από πιθανές ανακαλύψεις. Χρειάζεται ένα FAST TRACK κύριε Υφυπουργέ.

  Εδώ και μία εξαετία πιέζουμε, χωρίς αποτέλεσμα έως σήμερα, προς κάθε κατεύθυνση για .. ανάληψη μίας επιθετικής εκστρατείας στο άμεσο μέλλον για έναρξη έρευνας υδρογονανθράκων, μέσω προσέλκυσης εταιρειών πετρελαίου που θα αναλάβουν το κόστος έρευνας, που θα υλοποιείται διαχρονικά, με μεθοδικότητα, υπομονή, επιμονή, συνέπεια…
  A review of recent hydrocarbon exploration in Greece and its potential
  http://drillinglab.mred.tuc.gr/oilgreece/pdfPUbl/mavromatidis_kelessidis_monopolis_amireg04-1.pdf

  Το πετρέλαιο βρίσκεται μόνο με γεωτρήσεις
  http://drillinglab.mred.tuc.gr/oilgreece/pdfPUbl/kelessidis_mavrommatidis_arthro_gr_iene.pdf

  Επιτέλους το Ελληνικό Κράτος με τον Υφυπουργό κ. Μανιάτη αποφάσισε να κινηθεί και ας προχωρήσει αποφασιστικά χωρίς να κοιτάζει πίσω.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
  Αρθρο 4, παρ. 11
  πρέπει να διασφαλισθεί η μη συμμετοχή με οιονδήποτε τρόπο των μελών του ΔΣ της εταιρείας σε παρεμφερή εταιρεία και για μία περίοδο τουλάχιστον 10ετίας μετά την αποχώρηση από το ΔΣ
  και το 10πλάσιο πρόστιμο δεν φθάνει – τα πιθανά ποσά είναι κολοσσιαία, συνεπώς να ανέβει το πρόστιμο σε 1000πλάσιο + πρόβλεψη για νομικές κυρώσεις

  Αρθρο 8, παρ. 2
  Οι ειδικότητες μπορεί να είναι πολλές όπως για παράδειγμα επιπρόσθετα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών
  Το άμεσα ζητούμενο δεν είναι αυτή καθαυτή η ειδικότητα, αλλά η αποδεδειγμένη συνάφεια του αντικειμένου που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος και που έχει ασχοληθεί με την υπό πλήρωση θέση – για παράδειγμα, απλά γεωλόγος δεν επαρκεί – πρέπει να είναι γεωλόγος πετρελαίων ή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα γεωλογίας πετρελαίου.

  Ο φορέας πρέπει να στελεχωθεί με εξειδικευμένα στελέχη, δεν πρέπει να πάρει στην παρούσα φάση άπειρους στο αντικείμενο επιστήμονες με στόχο να τους εκπαιδεύσει.

  Άρθρο 8 παρ. 4 : το θέμα της εχεμύθειας θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα λογω της φύσης του αντικειμένου της εταιρείας – συνεπώς θα πρέπει να προβλεφθεί συνυπογραφή δήλωσης εχεμύθειας που θα αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας και δεν πρέπει να υπαχθεί σε έναν γενικό κανονισμό.

  Άρθρο 9 – Ανάθεση Έργων στο ΙΓΜΕ
  Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο λόγος ανάθεσης τέτοιων μελετών στο ΙΓΜΕ, ειδικότερα τα αναφερόμενα στις παραγράφους (β), (γ), (ε) και (ζ), καθώς κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό για διενέργεια τέτοιων μελετών δεν φαίνεται να υπάρχει – Αναθέσεις αυτού του είδους θα πρέπει να γίνονται μέσα από διαγωνισμό, στους οποίους κάθε ενδιαφερόμενος, και επομένως το ΙΓΜΕ, θα μπορούσε κάλλιστα να συμμετάσχει. Επιπρόσθετα η τεχνολογία εξερεύνησης έχει τόσο πολύ εξελιχθεί που γίνεται πλέον μόνο από εξειδικευμένους φορείς. Το θέμα της φύλαξης των αρχείων, παλαιών και νέων, ιδιαίτερα πυρήνων και σεισμολογικών δεδομένων, οπωσδήποτε είναι μέσα στις δραστηριότητες του ΙΓΜΕ και τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (δ) εκτιμάται ότι μπορούν να ανατίθενται στο ΙΓΜΕ.

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
  Να ζητηθεί από τις εταιρείες που θα έρθουν, τόσο για εξερεύνηση όσο και για εξόρυξη και εκτέλεση γεωτρήσεων, να έχουν ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη, εθνικά, τεχνογνωσίας ελλήνων επιστημόνων μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων επιστημόνων και μηχανικών σε συνεργασία με παρεμφερή τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ του εσωτερικού (τμ. ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης και Σχολή Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, ΤΕΙ Καβάλας).

  Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου με την παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης των επιχειρησιακών σχεδίων για εκμετάλλευση (γεωφυσικά – γεωτρήσεις – παραγωγή), με εκτενέστερη περιγραφή στο άρθρο 1, παρ. (α), ίσως με ξεχωριστή παράγραφο, και δίδοντας αρμοδιότητες σε περίπτωση που παρατηρούνται παρεκλίσεις κατά την υλοποίηση των σχεδίων – δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι στις τελευταίες παραχωρήσεις του 1996, η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των εταιρειών παρακολουθούνταν πλημμελώς, ενώ ουδείς ακόμη σήμερα γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους που εγκαταλείφθηκε η μόνη ουσιαστική γεώτρηση εκείνης της εποχής στο Καλπάκι Ιωαννίνων (γεωτρήσεις ΔΗΜΗΤΡΑ Α ΚΑΙ 1Α) λογω ακριβώς της πλημμελούς παρακολούθησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 19:33 | Δημήτρης Σπανός

  Όπως είναι προφανές και από το 2ο άρθρο περί του σκοπού της Α.Ε., δεν υπάρχει κανένας λόγος, μα κανένας απολύτως, να συσταθεί αυτή η Α.Ε.

  Βλέπω στα σχόλια των συμπολιτών μας απόψεις περί της ύπαρξης ή μη υδρογονανθράκων, περί εξωτερικής πολιτικής, περί γεωπολιτικής, περί ΑΟΖ και βέβαια περί της στελέχωσης της Α.Ε. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια λίγα σχόλια που εστιάζουν στο θέμα της ανάγκης ή μη ίδρυσης μιας τέτοιας Α.Ε.

  Ποιος είναι όμως ο λόγος σύστασης μιας τέτοιας Α.Ε., με μέτοχο το κράτος, που θα «λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» αλλά θα «απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου»? Γιατί δεν μπορεί να είναι μια υπηρεσία μέσα στο ΥΠΕΚΑ? Επειδή θα είναι Α.Ε. θα κινείται γρηγορότερα? Ας μην είμαστε αφελείς.

  Οι μόνοι λόγοι υπέρ της σύστασης της Α.Ε. είναι οι εξείς:
  – Έτσι κάνουν οι άλλες χώρες (καλή δικαιολογία για τους ξενομανείς ιθαγενείς)
  – Φτιάχνω τώρα μια Α.Ε. (βλ. ΔΕΚΟ, ειδική επιτροπή, κ.ο.κ.), προσλαμβάνω τους ημέτερους με ταχείες διαδικασίες και παχυλούς μισθούς, μετά από κάποιο διάστημα απραξίας και αλλοπρόσαλης διαχείρισης την χρεώνω, την απαξιώνω, την μετοχοποιώ/ιδιωτικοποιώ σε τιμή κάτω του κόστους ώστε να κερδίσουν και οι «στυλοβάτες»/επενδυτές της κοινωνίας μας, οι οποίοι βέβαια μας στήριξαν προεκλογικά. (αυτός είναι και ο μόνος πραγματικός λόγος)

  Για όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη, την εξόρυξη υδρογονανθράκων, κλπ., έχω μια εναλλακτική πρόταση αντί για την ίδρυση αυτής της Α.Ε.:

  Θεσμοθέτηση του πλαισίου αδειοδότησης ερευνών και εξόρυξης από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ. Όποιος ιδιώτης επιθυμεί να διεξάγει έρευνες ή εξόρυξη να ξέρει ότι αρκεί να πληρώσει μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό ανά περιοχή και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Μία τιμή προς όλους, χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Ούτε υποβολή μελετών, ούτε πάρε-δώσε με τις υπηρεσίες, ούτε τίποτα άλλο, παρά μόνο άμεση καταβολή των χρημάτων. Να υπάρχει όμως η πρόβλεψη και να το ξέρουν αυτό οι επενδυτές προκαταβολικά, ότι αν δεν ακολουθούν τους διεθνώς αποδεκτούς όρους της τεχνικής και ορθής εκτέλεσης των εργασιών τους, θα ανακαλείται άμεσα η άδεια τους και θα χάνουν το ποσό που έχουν καταβάλλει. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων να επιβάλλεται από τους υπάρχοντες μηχανισμούς (που χρήζουν αναβάθμισης ούτως ή άλλως).

  Για την συγγραφή του πλαισίου αρκούν 3 άνθρωποι και για την παρακολούθηση των ερευνών ή όποιων εργασιών προκύψουν μετά, σε πρώτη φάση αρκούν πάλι 3 άτομα. Πρακτικά δηλαδή δεν υπάρχει λόγος καν για την δημιουργία υπηρεσίας μέσα στο ΥΠΕΚΑ. Ένα γραφείο με 3 ανθρώπους είναι αρκετό. Αν αρχίσουν να συρρέουν οι αιτήσεις και τα κοιτάσματα που θα προκύψουν είναι πάνω από 10, τότε ας ξανασυζητήσουμε.

  Δημήτρης Σπανός

  Μηχ/γος Μηχανικός

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 16:45 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  1. Όπως σε κάθε επίσημη ονομασία (πχ Hellenic Republic, Hellenic Air Force κλπ), έτσι και εδώ πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος Hellenic και όχι Greek. Να αλλάξει συνεπώς η αγγλική ονομασία.
  2. Συμμερίζομαι τις περιβαλλοντικές ανησυχίες ορισμένων σχολιαστών (ειδικά μετά την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού), όμως ακόμη δεν ανακαλύφθηκε τίποτε. Ας βρεθούν πρώτα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα και μετά ας θέσουμε τους όρους αντλήσεως και κατεργασίας των αποβλήτων.
  3. Μεγίστη σημασία αποδίδω στην έρευνα και τον καθορισμό των ΑΟΖ, αφού από μόνες τους ως δραστηριότητες λειτουργούν επωφελώς για την διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
  4. Αποδίδω εξίσου μεγάλη σημασία στο ξεκίνημα και την αρχική στελέχωση της ΑΔΕΥ ΑΕ, γιατί όπου σε αντίστοιχες ΑΕ του ελληνικού δημοσίου έγινε κακή αρχή, αυτές δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν πλήρως τα παιδικά τους προβλήματα (πχ κομματικές παρεμβάσεις στην λήψη αποφάσεων, άσχετοι διορισμοί, δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία).
  5. Προκειμένου να μην παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην έναρξη και λειτουργία της ΑΔΕΥ, προτείνω να προβλεφθεί στον νόμο το στήσιμό της από ξένο οίκο αντίστοιχης εμπειρίας (πχ Νορβηγοί) ο οποίος θα έχει διοικητική ευθύνη για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Το παράδειγμα της Αττικό Μετρό ΑΕ που πρακτικά στήθηκε από τον κατασκευαστικό γίγαντα Bechtel για να μελετήσει και κατασκευάσει το σύγχρονο Μετρό – κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα – είναι απλώς ενδεικτικό.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 12:49 | Νικόλαος Τσιμπουκλής

  Όι απόψεις μου είναι σε πλήρη συμφωνία με τα σχόλια του Δρ. Άγγελου Μαυροματίδη τα οποία εάν συνδυαστούν με τα σχόλια του κ. Αγγελόπουλου Ευάγγελου μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν την βάση της φιλοσοφίας ίδρυσης αυτής της εταιρίας.

  Καλή Χρονιά!

  Υγεία και σκληρή δουλειά!

  Με εκτίμηση,

  Δρ. Νικόλαος Τσιμπουκλής

  (Phd, Petroleum Engineering)

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 10:22 | ΒΡΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  Προχωρήστε αμέσως, με τόλμη και αποφασιστικότητα, ώστε να καλυφθεί επιτέλους το κενό που τόσα χρόνια υπάρχει στη χώρα μας. Οι όποιες προσθήκες ή αλλαγές απαιτηθούν, ας γίνουν στην πορεία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ή θα διαμορφωθούν. Και κάτι ακόμα. Προσοχή στη στελέχωση. Υπάρχουν επιστήμονες με ειδικές σπουδές, γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο. Αυτοί μπορούν νασυμβάλλουν στην επιτυχία του έργου του Φορέα αλλά και να αποτελέσουν τη »μαγιά» γιατο μέλλον.

  ΒΡΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Μηχανικός Ι.Γ.Μ.Ε., Μεταλλειολόγος μηχ/κός Ε.Μ.Π., Μηχ/κός Γεωτρήσεων και Παραγωγής Πετρελαίου E.N.S.P.M. -I.F.P. Γαλλίας, πρώην Τεχνικός διευθυντής της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου και Αν. καθηγητής της σχολής Μηχ.Ο.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 3 Ιανουαρίου 2011, 18:38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  O νέος φορέας πρέπει να θεωρηθεί συνέχεια της ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ η οποία αφότου ενσωματώθηκε στα ΕΛΠΕ αδρανοποιήθηκε προοδευτικά λόγω της βαθμιαίας ιδιωτικοποίησης.Βασικές διατάξεις,know-how,εμπειρία σε παραχωρήσεις και σε έρευνα και εποπτία σε παραγωγή πρέπει να αντληθούν από το ιστορικό της ΔΕΠ.Τίποτε δεν είναι νέο ,όλα συνεχίζονται.Τίποτε δεν επανιδρύεται αλλά συνεχίζεται και βελτιώνεται με προσαρμογή στις καινούργιες συνθήκες της αγοράς και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον.