Άρθρο 4 Διοίκηση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική – διοικητική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, από τις οποίες οι δύο (2) οικονομικού περιεχομένου. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω μέλη της εταιρείας επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζονται με πράξη του στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα. Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανόμενων του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 2. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όσα μέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του μέλους και περί αυτού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
7. Αν μέλη του Δ.Σ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των πιο πάνω επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν αποκτήσει πριν από το διορισμό τους από οποιαδήποτε αιτία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους μόνον από κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι σύζυγοί τους.
8. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α΄209) όπως ισχύει κάθε φορά .
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Δ.Σ. κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας.
10. Η εταιρεία στις σχέσεις της με τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της. Σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση έλλειψης, κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
11. Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση οι οποίες δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στον Τομέα Έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

 • άρθρο 4.3
  Απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση του τρόπου διορισμού νέου μέλους σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου. Δηλαδή θα πρέπει να διευκρινισθεί με ποίου την εισήγηση θα διορίζεται το μέλος αυτό (π.χ. ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κ.λπ.)

  ———————————————–
  Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης
  http://www.iene.gr

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 01:44 | Τσακιρόπουλος Δημήτρης

  Αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας είναι σαφές ότι πρέπει σε αυτήν να τοποθετηθούν διακεκριμένοι επιστήμονες αμέμπτου ηθικής. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ισχύουν αυστηροί κανόνες αναφορικά με τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων με αυστηρό τακτικό έλεγχο απο τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Η δε οικονομική τους παρουσία πέραν της εν λόγω εταιρείας πρέπει ορθά να αποτελεί παρελθόν κατα την μακροσκελή (5ετή) παρουσία τους στην εταιρεία.
  Κάποια πρόβλεψη ανανέωσης αυτόματου τύπου πρέπει να επεξεργαστεί και να προβλεφτεί σε περίπτωση που η εταιρεία επιτύχει συγκεκριμένους στόχους δίνοντας κίνητρα ουσιαστικά στα στελέχη της να είναι ζωντανά κύτταρα μια συνεχούς προσπάθειας και όχι άλλους 5 υψηλά αμοιβόμενους δημοσίους υπαλλήλους που απλά θα μετράνε τις ώρες για να πάνε σπίτι τους.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 21:07 | Γεώργιος Σακκάς

  Νομίζω πώς το άρθρο 11 είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Το χρονικό διάστημα πρέπει να είναι μικρότερο, της τάξης του ενός έτους. Επίσης, θεωρώ πώς το Δ.Σ. πρέπει να απαρτίζεται από τους αντίστοιχους με την έρευνα υδρογονανθράκων επιστήμονες. Σημαντικό θεωρώ πώς πρέπει να αξιοποιηθούν και οι νέοι έλληνες επιστήμονες της χώρας μας, ώστε με καινοτόμες ιδέες να εξελίξουν την προσπάθεια που γίνεται.

 • 7 Ιανουαρίου 2011, 13:07 | Πάνος Κυριακόπουλος

  Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο ο νόμος να προβλέπει και την δυνατότητα σύστασης μίας συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες οι οποίοι μέσω αυτού του θεσμού να μπορούν να βοηθούν το έργο αυτού του φορέα. Μέλη της επιτροπής αυτής μπορεί να είναι και Ελληνες επιστήμονες του εξωτερικού και επιτυχημένοι επιχειρηματίες και Managers.
  Η συμμετοχή στην επιτροπή αυτή θα είναι τιμητική (δεν θα υπάρχει αμοιβή, παρά μόνο κάλυψη τυχόν εξόδων).

  Ο θεσμός αυτός ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα πρόσβασης του νέου φορέα σε ανθρώπους με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία χωρίς κόστος και ουσιαστικά υποκαθιστά μερικώς το πρόβλημα που έχουν όλοι οι κρατικοί φορείς συνεργασίας με εμπειρογνώμονες λόγω υψηλού κόστους.

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 22:24 | Σταύρος Πετρολέκας

  α) – Ως προς το 4;11.

  Προσωπικά βρίσκω υπερβολικά αυστηρή την τριετή απαγόρευση απασχόλησης σε ομοειδή εταιρεία ΥΑ μετά την λήξη της θητείας μέλους του ΔΣ. Εξ όσων γνωρίζω, στο εξωτερικό η σχετική ρήτρα απαγόρευσης δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο, περίοδο την οποία προτείνω να υιοθετηθεί και στο παρών Νομοσχέδιο.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 17:30 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Στα άρθρα 6 και 7 να προστεθούν οι μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες και τα ναυπηγεία, αφού οι παραπάνω κλάδοι εμπλέκονται εμμέσως αλλά σαφώς σε διαδικασίες μελέτης και κατασκευής των έργων ετνοπισμού, εξόρυξης και μεταφοράς υδρογονανθράκων. Σε ότι αφορά ειδικότερα την ιδιότητα του υπαλλήλου πιθανόν θα αρκούσε η προσωρινή αναστολή της ιδιότητας.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 12:08 | Στέφανος

  Γιατί να προδιαγράψουμε τα μέλη από τώρα; Για να προκηρύξουμε θέσεις με φωτογραφικές διατάξεις στη συνέχεια; Και τι ακριβώς σημαίνει (Παράγραφος 2):
  «..ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.»;
  Ότι αντί να φέρουμε απ έξω τους καλύτερους (πχ αγγελία σε παγκόσμια κλαδικά περιοδικά), θα φέρουμε τους Έλληνες ημέτερους και ημιμαθείς.

  Όπως πρότεινα και σε άλλο άρθρο της διαβούλευσης, ο φορέας δεν πρέπει να είναι αμιγώς δημοσίου χαρακτήρα. Επίσης, το Δημόσιο δεν πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο του φορέα (πάνω από 49%), καθώς μόνο κακοδιαχείριση έχει να επιδείξει. Το Δημόσιο ασ επιλέξει ως μέλη του ΔΣ όποιον θέλει. Έτσι κι αλλιώς δεν περιμένουμε και πολλά απ’ αυτόν.

  Προφανώς, τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την κεφαλαιουχική σύσταση της εταιρείας. Έτσι, αν προσκληθούν και ιδιωτικές εταιρείες (πετρελαϊκές, διυλιστήρια, τράπεζες, Venture Capital κλπ), αυτές θα προτείνουν τα μέλη (τα οποία και θα πρεσβεύουν και τα συμφέροντα του επενδεδυμένου κεφαλαίου).

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 19:31 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

  ΙΣΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΒΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ .Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ .ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΑΣΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80.
  ΟΧΙ ΑΛΛΑ GOLDEN BOYS ,ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΕΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 20:57 | Δημήτρης Καρακατσιώτης

  Το μόνο, που μπορώ να πώ είναι ΝΤΡΟΠΗ. Όταν απολύονται συμβασιούχοι, με μικρούς μισθούς, φτιάχνουμε Δ.Σ., νέες εταιρίες, χωρίς έδρα, χωρίς πραγματικά έσοδα, με κρατικούς πόρους για μισθοδοσία των αργόσχολων, κλπ. Που είναι οι μετατάξεις, που τόσο πολύ ακούγονται; Τι θα κάνουν τα κρατικά ερευνητικά ιδρύματα;
  Η υπόθεση βρομάει πάρα πολύ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 13:27 | giorgos

  Οικονομολογοι στο Δ.Σ?Για να κανουνε οικονομια και ελεγχο κοστους?πλακα μας κανεις πως θα κανουνε οικονομια αν δεν γνωριζουν το αντικειμενο,οικονομολογους και αποτυχημενους ανεργους,χρηματιστες εχει γεμησει ο κοσμος,αν παει καλα η εταιρια που θα παει σιγουρα αν βαλετε τους σωστους ανθρωπους στις σωστες θεσεις και πανω απο ολα εντιμους,δυσκολα ομως θα βρειτε οικονομολογους εντιμους αφου σπουδαζουν την νομιμη ατιμια.
  Επιστημονες με πυγμη και οραμα εντιμους.και οσο για το περιβαλον οι διεθνεις κανονισμοι υπαρχουν ,αρκει να τους εφαρμοσετε.
  Μακαρι παει καλα μα κανεις δεν θα βγει χαμενος!

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 16:06 | Κυριακος Π. Μπερμπερακης

  Δεν βλεπω σχολια,μαλλον ολοι θα κουνανε με νοημα το κεφαλι τους!
  Η αποψη μου ειναι οτι το μισο ΔΣ πρεπει να ειναι οικονομολογοι και οχι ολοι μηχανικοι υδρογονανθρακων(που να αποκτησαν αραγε την εμπειρια τους αφου εμεις εδω δεν παραγουμε και τιποτα σπουδαιο!)η μηχανικοι γενικως.Το ειδος ειναι χρηματιστηριακο..και θελει τις αντιστοιχες προσοχες του αλλα το κυριοτερο τον ελεγχο του κοστους εξορυξης.Ειπαμε να παραγουμε οχι ομως και με οποιο κοστος?Αυτο θα πρεπει να ειναι ανταγωνιστικο στα πλεσια της παγκοσμιας αγορας.Διαφορετικα θα γεμισουμε και παλι απο ελλειματα-κρατικοδιαιτους-κρατικοσυντηρητους κτλ.Το θεμα μας δεν ειναι το να κλεισουμε μια τρυπα(ελλατωση η εξοφληση του χρεους μας απο τα εσοδα μεσω της μειωσης της εξαρτησης απο εισαγωγες υδρογονανθρακων)ανοιγοντας αλλη τρυπα…αυτα τελειωσαν.