Δημόσια Διαβούλευση αποφάσεων στο πλαίσιο του Ν.3855/10

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τα σχέδια υπουργικών αποφάσεων με τίτλο «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας και Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώων: α) των Φορέων παροχής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης και β) των Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης» και «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση».

Με την πρώτη υπουργική απόφαση :

  • Δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι διανομείς ενέργειας, διαχειριστές δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας και καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία εγγραφής και  λειτουργίας του, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του. Προβλέπεται η διάκριση των φορέων σε υπόχρεους για την υποβολή περιοδικών ενεργειακών και λοιπών στατιστικών στοιχείων και σε απαλλασσόμενους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της δραστηριότητας τους.
  • Δημιουργείται Μητρώο Στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία τελικής ενεργειακής χρήσης και άλλες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές, τα οποία υποβάλλουν οι υπόχρεοι φορείς, καθορίζεται το περιεχόμενο των εν λόγω στοιχείων, η περιοδικότητα και η διαδικασία υποβολής καθώς και ο τρόπος χρήσης τους.

Με τη δεύτερη Υπουργική Απόφαση θεσπίζεται γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας για τη μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συνολικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης. Περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ καθορίζεται το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής