ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – Άρθρο 07: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

(Α) Μεταφορικές υποδομές
Για την ανάπτυξη του συνόλου των μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών ακολουθούνται οι προτεραιότητες του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις μεταφορές.

Επιπρόσθετα δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
– Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών όλων των σταθμών διακίνησης επιβατών (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί).
– Αξιοποίηση του συνόλου των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, με τη συμμετοχή τους στα ευρύτερα δίκτυα υποδοχέων πτήσεων low cost καθώς και ενεργοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων ανενεργών αεροδρομίων και η λειτουργία ορισμένων από αυτά ως έδρες εταιρειών χαμηλού κόστους.
– Δημιουργία τοπικών δικτύων σύνδεσης τουριστικών προορισμών μέσω της χρήσης υδροπλάνων, με στόχο την ικανοποίηση αναμενόμενης μεγάλης τουριστικής ζήτησης σε παράκτιες, παραλίμνιες περιοχές και νησιά, που υποεξυπηρετούνται σήμερα.
– Πλήρης κάλυψη των τουριστικών πόρων με ειδικές σημάνσεις.
– Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών τουριστικών διαδρομών σε περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία, στις οποίες έχουν ήδη εγκαταλειφθεί ή προβλέπεται
να εγκαταλειφθούν τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών (λειτουργία τουριστικών τραίνων, αναστήλωση, ανάδειξη και επαναλειτουργία παλαιών σταθμών, γεφυρών, κλπ., δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών, κ.α.).
– Προώθηση της ένταξης του σιδηροδρόμου στη διακίνηση τουριστών – επισκεπτών.

(Β) Σταθμοί εισόδου

Απαιτείται η συμπλήρωση και η αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών των σταθμών εισόδου της χώρας.

(Γ) Ύδρευση

Είναι αναγκαία η εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υδατικών πόρων που προορίζονται για την ύδρευση των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται, κατά προτεραιότητα, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων (ολοκληρωμένη), η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, η προστασία της φυτοκάλυψης και η εκτέλεση έργων υδρονομίας για τον εμπλουτισμό των υδροφοριών, η αξιοποίηση πηγών, η δημιουργία ταμιευτήρων νερού, ο έλεγχος της ρύπανσης, η βελτίωση των δικτύων διανομής και η περιστολή της σπατάλης.

Ειδικότερα για τις περιοχές που είναι από τη φύση τους ελλειμματικές σε υδατικούς πόρους προωθούνται δράσεις εξασφάλισης κατάλληλης ποιότητας νερού μέσω ανακύκλωσης ή αφαλάτωσης.

(Δ) Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

Απαιτείται:

– Να επιταχυνθεί και ενισχυθεί η προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασμό και οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.
– Να ληφθούν μέτρα για τον καθαρισμό και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού.
– Με σκοπό τη διατήρηση της αξίας και ποιότητας των τουριστικών πόρων, να αποφεύγεται η δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής ή άλλος τρόπος διάθεσης / διαχείρισης απορριμμάτων στις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και στην άμεση περίμετρο τους καθώς και στις περιοχές που προτείνονται για προστασία ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
– Η κατασκευή συγχρόνου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού συστήματος με επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού.
– Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά σε δράσεις μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων τους και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση τους.

(Ε) Ενέργεια

Σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται:

– Να εξασφαλισθεί η ενεργειακή επάρκεια.
– Να θεσπισθούν κανονισμοί και να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων και νέων κτιρίων φιλοξενίας, εστίασης
και αναψυχής.
– Να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξυπηρέτηση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μονάδων και των υποστηρικτικών τους υποδομών (π.χ. μονάδες αφαλάτωσης).

(ΣΤ) Τηλεπικοινωνίες

Σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται:

– Να καλυφθούν οι ελλείψεις των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
– Η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης με υψηλές ταχύτητες στο διαοίκτυο και με χαμηλό κόστος.
– Με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και της αξίας των τουριστικών πόρων στις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κατά την εγκατάσταση κεραιών πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και το τοπίο.
– Προτείνεται η ανάπτυξη κέντρων τηλεργασίας που να διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τηλεπικοινωνίας.

(Ζ) Υγεία

Στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται:

– Η πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών υγείας καθώς και ο συσχετισμός τους με τις κυρίαρχες τουριστικές δραστηριότητες.
– Ειδικά στις δυσπρόσιτες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές απαιτείται η άμεση, τουλάχιστον, προώθηση των εφαρμογών της τηλεϊατρικής.

 • Άρθρο 7
  Παρατηρήσεις:
  Προτείνεται η ρητή απαγόρευση της χωροθέτησης ΧΥΤΑ ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου διάθεσης/διαχείρισης απορριμμάτων σε περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (προστατευόμενες ή/και ευαίσθητες περιοχές) στις περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000, στην άμεση περίμετρο τους καθώς και στις περιοχές που προτείνονται για προστασία, ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
  Προτείνεται η ρητή απαγόρευση της χωροθέτησης κεραιών σε περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και στα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

 • 20 Μαρτίου 2012, 11:17 | Γιώργος Στραβόλαιμος, Αντιδήμαρχος Μεσσήνης

  «- Αξιοποίηση του συνόλου των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, με τη συμμετοχή τους στα ευρύτερα δίκτυα υποδοχέων πτήσεων low cost καθώς και ενεργοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων ανενεργών αεροδρομίων και η λειτουργία ορισμένων από αυτά ως έδρες εταιρειών χαμηλού κόστους.»

  Στην ανωτέρω παράγραφο να συμπεριληφθεί η λέξη «υφισταμένων» πριν την λέξη περιφερειακών.

 • 3. Το Άρθρο 7 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ να διαμορφωθεί ως εξής:
  (Α) ……………..
  (Η) Προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
  Όλες οι ειδικές και τεχνικές υποδομές που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. “Σχεδιάζοντας για Όλους”, καθώς και το ISO 21542-2011 “Building construction – Accessibility and usability of the built environment” ή/και τον «ADA- Standards for accessible design» σε τομείς που δεν καλύπτουν οι παραπάνω Οδηγίες Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

  Eλπίζουμε οι παραπάνω προτάσεις μας να συμπεριληφθούν στην υπό διαβούλευση Απόφαση με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικά πρωτοποριακού Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό της χώρας που να προωθεί τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την κοινωνική συνοχή, όπως ήδη αναφέρεται από τον συντάκτη της υπό διαβούλευση Απόφασης στο παρακάτω σημείο της παραγράφου «Β. Εκτιμώντας ιδίως τα ακόλουθα :………….. 2. Η βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένας μείζονος στρατηγικής σημασίας στόχος που πρέπει να κατευθύνει το σύνολο των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή και την οικονομική ευημερία. Ο τουρισμός σχετίζεται με το σύνολο των εν λόγω διαστάσεων. Έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της απασχόλησης και η εξέλιξή του επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, ενώ αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.»

 • 13 Μαρτίου 2012, 23:29 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Νομίζω ότι πρέπει στο παρόν άρθρο 7(Α) μαζί με τον σιδηρόδρομο να συμπεριληφθεί και:
  «η προώθηση της ένταξης των ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ στην μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών»

 • ΑΝ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, ΑΦΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ, ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ -ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΡΘΡΑ- ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ, ΠΑΡΑ ΜΕ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΩΣΤΟΤΟ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΑΠΕ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΓΟΥΣΑΣ!!!!!!! ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ.