ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – Άρθρο 08: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ

1. Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς

Α. Δάση και δασικές εκτάσεις

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφρών, μη μόνιμων, υποδομών εξυπηρέτησης ειδικών μορφών τουρισμού φύσης, αποκλειστικά για τη φύλαξη εξοπλισμού και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων του άρθρου 40 του ν. 3105/2003 και δασικών χωριών του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 998/1979.

Β. Αγροτική γη

Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας: Επιβάλλεται η διατήρηση του υψηλού καθεστώτος προστασίας που προβλέπεται από την Ισχύουσα νομοθεσία.
Κατ` εξαίρεση είναι δυνατή η δημιουργία τουριστικών υποδομών που σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004 όπως Ισχύει, προσδιορίζονται ως έχουσες σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση.

Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται ύστερα από στάθμιση παραγόντων κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 του παρόντος.

Η έγκριση της χωροθέτησης των επενδύσεων αυτών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, του άρθρου 3 του ν. 2742/1999, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997.

Λοιπή γεωργική γη: Τα Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.ΟΟΑ.Π. και λοιπά σχέδια χρήσεων γης πρέπει να διερευνούν τη σκοπιμότητα για τον καθορισμό ζωνών τουριστικής ανάπτυξης με στόχο τον περιορισμό της διάχυσης τουριστικών εγκαταστάσεων στο χώρο.

2. Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις

Α. Τουρισμός – Βιομηχανία: Σε περιοχές με αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα είναι κατά κανόνα επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε οργανωμένους υποδοχείς. Η τυχόν επιτρεπόμενη σημειακή χωροθέτηση της βιομηχανίας δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους.

Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας – χειροτεχνίας καθώς και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό κρίνεται επιθυμητή.

Β. Τουρισμός – Εξόρυξη: Η άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων, η πρωτογενής επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών στους χώρους εξόρυξης και η εξασφάλιση των αναγκαίων θαλάσσιων διεξόδων για τη διακίνηση των προϊόντων εντός των περιοχών που χαρακτηρίζονται με το παρόν ως περιοχές προτεραιότητας τουρισμού δεν μπορεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της δραστηριότητας να αποκλειστεί. Η επέκταση της δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και σε τμήματα που εντοπίζονται νέα κοιτάσματα, είναι δυνατή ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών (εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εξόρυξης, επεξεργασίας, μεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων, περιορισμού / αντιμετώπισης των οχλήσεων και αποκατάστασης του τοπίου) παραμέτρων.
Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των παλιών μεταλλείων είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή.

Γ. Τουρισμός – Αιολικές Εγκαταστάσεις: Εντός των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού, απαιτείται η ελεγχόμενη συγκέντρωση ανεμογεννητριών χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός τους με την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τους όρους που προβλέπει το Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.

Δ. Τουρισμός – Υδατοκαλλιέργειες: Η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς.

Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή. Απαραίτητος όρος για τη συνδυασμένη ανάπτυξη τους είναι η διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος.

 • Άρθρο 8
  Η προσέγγιση που ακολουθείται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι εσφαλμένη καθώς επιδιώκει μέσω γενικών ρυθμίσεων να επιλύσει ζητήματα που σχετίζονται με κατηγορίες του χώρου με ειδικό καθεστώς. Τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι εξαιρετικά σύνθετα και γι’ αυτό είναι προτιμότερο να εξετάζονται κατά περίπτωση.
  Το συγκεκριμένο άρθρο δεν επιλύει τις όποιες συγκρούσεις και δεν χρησιμοποιεί εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού για την επίλυσή τους, συμβάλλοντας συνεπώς με αυτόν τον τρόπο στη συνέχιση της ασάφειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 2Α, η οποία προβλέπει πως είναι επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε περιοχές με ανεπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα, αντί να ορίζει χωρικά με σαφήνεια τις τουριστικές και τις βιομηχανικές ζώνες και τις προϋποθέσεις χωροθέτησης τους.
  Επίσης θα πρέπει να εξαιρεθεί κάθε είδους παρέμβαση τουριστικού περιεχομένου σε περιοχές αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, εκτός αν καθοριστεί με σαφήνεια, είτε η περιορισμένη κλίμακα των παρεμβάσεων είτε το συγκεκριμένο είδος της τουριστικής δραστηριότητας.
  Η παραπομπή στο αρ. 8 του Π.Δ. 23.02.87. (ΦΕΚ 166/Δ/1987) αποκαλύπτει την πραγματική στόχευση της διάταξης, καθώς το άρθρο 9 περιέχει πολύ δυσμενέστερες διατάξεις σε σχέση με το ισχύον τόσο σε σχέση με τους όρους δόμησης, τις αρτιότητες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις όσο και όσον αφορά τους χωρικούς περιορισμούς χωροθέτησης.

 • 19 Μαρτίου 2012, 15:32 | Καρβέλας Παναγιώτης

  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
  Ταχ. Δ/νση : Πλ. Νέστορος
  240 01 – Πύλος

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ .

  1. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές μπορεί να συνυπάρξει ο τουρισμός με λατομεία, λιγνιτωρυχεία, βιομηχανία, υδατοκαλλιέργειες κ.α. Aντίθετα αυτό θα αποτελέσει την τροχοπέδη στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή τους .
  Στις ανεπτυγμένες τουριστικά δεν προβλέπονται οι ανωτέρω δραστηριότητες .Γιατί αυτή η διάκριση, τη στιγμή που οι αναπτυσσόμενες είναι αυτές που χρειάζονται ώθηση .
  2. Στον Δήμο μας έχουμε εκπονήσει ΣΧΟΟΑΠ τα οποία έλαβαν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής σε οτι αφορά το είδος της τουριστικής ανάπτυξης που χρειάζεται περιοχή μας .Με το προτεινόμενο πλαίσιο ουσιαστικά το ΣΧΟΟΑΠ ακυρώνεται .
  3. Άποψή μας είναι ότι στις περιοχές του δικτύου NATURA και σε μια ζώνη πλάτους 500μ. από το όριό της θα πρέπει να απαγορευτούν :(α) η οποιαδήποτε άσκηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων και (β) οι υδατοκαλλιέργειες .
  Επιπρόσθετα η ανάπτυξη μικρών τουριστικών μονάδων θα πρέπει να επιτραπεί .

 • Είναι γνωστό ότι πριν τεθεί σε ισχύ το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-2008), η εφαρμοζόμενη νομοθεσία απαιτούσε το αιολικό πάρκο να απέχει τουλάχιστον 500μ. από τα όρια οικισμών.

  Με την εφαρμογή του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ προστέθηκε διάταξη που απαιτεί απόσταση 1000μ. εάν ο οικισμός χαρακτηρίζεται »δυναμικός», αγνοώντας αν το έργο είχε ήδη λάβει άδεια παραγωγής.

  Προκειμένου να μην ακυρωθούν έργα σχετικά ώριμα και για να μην στερηθούν οι κάτοικοι των οικισμών την πίστωση του 1% επί του κύκλου εργασιών του πάρκου υπό μορφή πίστωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και ο ΟΤΑ το 2% όπως προβλέπεται, προτείνουμε την εξής τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ και την ενσωμάτωσή της στο υπό διαβούλευση ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό:

  «Να επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε απόσταση μέχρι και 500μ. από τα όρια του οικισμού, εφόσον συναινεί το Τοπικό και το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να χάνεται ο χαρακτηρισμός του «δυναμικού» και εφόσον η άδεια παραγωγής του έργου έχει εκδοθεί πριν την ισχύ του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ.»

 • 11 Μαρτίου 2012, 22:19 | Τσαλτας Κωνσταντινος

  Για την ανταγωνιστικοτητα της ελληνικης τουριστικης βιομηχανιας, απαιτουνται νεες συγχρονες μοναδες για την καλυψη των διαφοροποπιημενων καταναλωτικων απαιτησεων πρωτιστως, των βιομηχανικων χωρων της Ευρωπης.
  Αυτες οι νεες μοναδες, που να ανταποκρινονται στα νεα καταναλωτικα προτυπα ειναι δυνατον να υλοποιηθουν σε γηπεδα εκτος σχεδιου…
  Οποτε η προσεγγυση νεων επενδυτων θα πρεπει να διευκολυνθει οσο το δυνατον περισσοτερο γινεται, χωρις ιδιαιτερες γραφειοκρατικες διατυπωσεις..
  Οποτε ξκαθισταται αδιανοητο και τελειως ανεπικαιρο το γεγονος του χαρακτηρισμου παρακτιων περιοχων ως ζωνες υψηλης γεωργικης παραγωγικοτητας.. Για την τουριστικη εκμεταλλευση αυτες οι παρακτιες περιοχες, ειναι ολως απαραιτητες και δεν ειναι λογικο για τον αποχαρακτηρισμο των να εμπλεκονται διαφοροι φορεις και να απαιτουνται γνωματευσεις και εγκρισεις απο ολες σχεδον τις διοικητικες βαθμιδες..
  Ετσι ανοιγουμε τις πυλες της διαφθορας.. γιατι η σκληρη πραγματικοτητα μας εχει δειξει, οτι για καθε υπογραφη και σφραγιδα απαιτουνται, λαδωματα.. Κανενας, ομως, σοβαρος επιχειρηματιας δεν εμπλεκεται σε τετοιες διαδικασιες.., οποτε ενα τεραστιο επενδυτικο δυναμικο μενει αναξιοποιητο..
  Το θεμα της γεωργικης γης ειναι αρκετα σημαντικο.. Η χωρα μας ευτυχως διαθετει υπεραρκετη γεωργικη γη για να θρεψει χωρις προβλημα το τριπλασιον του ελληνικου πληθυσμου.. Δεν καθισταται σε καμια περιπτωση αναγκαιο, οι παραλιακες ζωνες να δεσμευονται ως ,,γη υψηλης παραγωγικοτητας,, ενω ταυτοχρονα εχουμε τεραστιες περιοχες στην κεντρικη και βορειο Ελλαδα οπου μπορουν να αξιοποιηθουν αναλογα για καθε ειδους καλλιεργεια..
  Δηλαδη, εμενα μου ειναι τελειως αδιανοητο, σε εκτασεις που εχουν προσβαση σε θαλασσα, να καλλιεργουνται καλαμποκια και να μην επιτρεπεται σε αυτες καμια τουριστικη εκμεταλλευση, εστω και σε περιορισμενο μεγεθος..
  Οποτε προτεινω..
  1. … Αρση του χαρακτηρισμου ως γης υψηλης παραγωγικοτητας, σε παρακτιες περιοχες και σε βαθος 2 εως 3 χιλιομετρων απο την θαλασσα.. ανευ ορων..
  2. Η αρση αυτη γινεται κατοπιν σχετικης αιτησεως του ενδιαφερομενου επενδυτη, ο οποιος ταυτοχρονα υποβαλλει και γενικο σχετικο σχεδιο διαταξης της εγκαταστασης..
  3. Κατοπιν της λειτουργειας της επιχειρησεις να εκπιπτει ενας σχετικος φορος υπερ του Δημου, ως φορος αλλαγης χρησης γης..
  4. Για καθε τετραγωνικο μετρο δομημενης επιφανειας να απαιτηται εις διπλουν αποκατασταση του φυσικου περιβαλλοντος εντος του γηπεδου, ή το τετραπλουν σε αναδασωτεο χωρο υποδειξεως του δασαρχειου.. Το ειδος και η ποσοτητα των φυτων να υποδεικνυεται απο την αρμοδια δασικη υπηρεσια..
  5. να υπαρχει αναλογια εκτασεως/κλινων και κλινων/πρασινου..

  Πρεπει να κατανοησουμε τελικα, οτι η πηγη της οικονομικης μας καταρρευσης οφειλεται στην δαιδαλωδη και ανηθικη γραφειοκρατεια.. Για την καταπολεμηση της μονο η δραστικη καταργηση της ειναι το φαρμακο.. Και τελος το κρατος πρεπει να δειξει εμπιστοσυνη στους πολιτες, αφηνοντας ορισμενο πεδιο δρασης στην διαθεση των.

 • 11 Μαρτίου 2012, 12:14 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

  Άρθρο 1ο ᾱρθρο08-παράγραφος 2β.Να εξαιρεθούν απο την λατομικη και εξορυκτικη δραστηριότητα,οι περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς Natura και οι εντός ζώνης Θαλάσσιων Πάρκων περιοχές.

 • 10 Μαρτίου 2012, 14:31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Ιδιαίτερα για τον πολύπαθο Ν.Θεσσαλονίκης, που έχει επιρρέασθεί πολύ περισσότερο από την Αθήνα λόγω της Οικ.κρίσης, άρα και τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα μεγάλα, θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του Τουρισμού, γιατί¨:
  1. είναι μια Ιστορική πόλη με πολλά Βυζαντινά μνημεία, φυσικές ομορφιές, Βουνό και θάλασσα σε απόσταση αναπνοής,μεγάλο λιμάνι και αεροδρόμιο.Και επίσης σε εύκολα προσβάσιμες (λόγω Εγνατίας οδού) πόλεις υπάρχουν σημαντικότατοι αρχαιολογικοί χώροι(Βεργίνα,Δίον κλ.π.), Φυσικές ομορφιές, Όλυμπος, Χαλκιδική που επισκέπτονται σε ημερήσιες εξορμήσεις από Θεσσαλονίκη.
  Έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή, η οποία σχεδόν δεν χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της, πόσο μάλλον από Τουρίστες, γιατί απ΄λά δεν είναι προσβάσιμη σε πολλά σημεία. Δεν αξιοποιείται και δεν αναδεικνύεται γιατί οι διάφορου φορείς δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, αφού δεν είναι ξεκάθαρο, ποιά υπηρεσία, ποιό υπουργείο ή ποιός Δήμος έχει δικαίωμα να επέμβει και υποχρέωση να δαπανηθούν χρήματα για εξωραισμό. Σε πολλά σημεία η παραλία του Δ.Καλαμαριάς (ένας από τους πιό ακριβούς Δήμους της Θεσσαλονίκης), δεν περπατιέται, είναι γεμάτος από σκουπίδια, περιττώματα ζώων, σάπια φύκια που βρομίζουν κι ας μην συνεχίσω καλύτερα. Το πιο προσεγμένο κομμάτι της παραλίας,η Μαρίνα της Αρετσούς και η Μαρίνα του ΝΑΟΚΘ, δείχνουν σημάδια εγκατάλειψης με υποτυπώδεις υποδομές. Και όσο εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, Οι άλλοτε φτωχοί μας Βαλκάνιοι γείτονες πλουτίζουν, και αγοράζουν σκάφη, που ενώ προτιμούν τις ομορφιές της Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής, τα ενλιμενίζουν στην Κροατία κ.λ.π. για την υψηλή παροχή υπηρεσίας και ασφάλειας που τους παρέχουν. Φυσικά κοντά στον ελλιμενισμό, χάνουμε συννάλαγμα που θα ξόδευαν κάθε φορά που θα ερχόταν να πάρουν ή να αφήσουν τα σκάφη τους. Η ίδια κατάσταση και πολιτική ισχύει και για το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα. Ένας εγκατελελειμένος πνεύμονας πρασίνου, στο καλύτερο σημείο της Θεσσαλονίκης, σημαντικός Αρχαιολογικός χώρος, με θαυμάσια εγκατελελλειμένα Ιστορικά κτίρια,που θα μπορούσε από μόνο του να γίνει θεματικό,Ιστορικό πάρκο ,αλλά παραμένει αναξιοποίητο.
  2.Και το πιο σημαντικό. Θεσσαλονίκη δεν είναι το ήδη δύσκολο κέντρο της, που δεν μπορεί να κάνει κάποιος και πάρα πολλά πράγματα για να το αναμορφώσει λόγω της πολεοδόμησης της πόλης και των φυσικών της συνόρων. Η θάλασσα από κάτω, το δάσος του Σέιχ Σου από πάνω, και η ανάπτυξη της Βιομηχανικής ζώνης Δυτικά. Άρα η ανάπτυξη και δει η Τουριστική, πρέπει να γίνει στο Ανατολικό κομμάτι, όπου διαθέτει μεγάλες εκτάσεις, καθαρό περιβάλλον, θέα προς θάλασσα και άμεση πρόσβαση σε αεροδρόμιο,λιμάνια Δ.Θερμαικού, Μεγάλα Νοσοκομεία,Εμπορικά κέντρα και τόσα άλλα.Λόγω της ενασχόλησής μου επαγγελματικά με την Κτηματαγορά της Θεσσαλονίκης, γνωρίζω ότι πολλές φορές σε διεθνή συνέδρια real-estate παράγοντες της εγχώριας αλλά και της ξένης πλέον κτηματαγοράς, έχουν ενδιαφερθεί για το μεγάλο κομμάτι που εκτείνεται πάνω από τον πρώην Δήμο ΘερμαΙκού, στα όρια που παλιά ενώνονταν ο Δ.Θερμαικού-Δ.Επανωμής και Δ.Μηχανιώνας. Είναι πολύ μεγάλη έκταση,με υπέροχη θέα στη θάλασσα και τον Όλυμπο, σήμερα αποτελούν πλέον ένα Δήμο (άρα είναι πιο εύκολες οποιεσδήποτε αποφάσεις και πλάνα να υλοποιηθούν καλύτερα. Την περιοχή που αναφέρω, σήμερα διασχίζει μία προχειροφτιαγμένη άσφαλτος, που ξεκινά από το Πλαγιάρι και τελειώνει στην Μηχανιώνα. Σήμερα χαρακτηρίζεται σαν ζώνη υψηλής παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν μεγάλες τουριστικές υποδομές και εκεί να δημιουργηθεί, γιατί όχι, αυτό που οι ξένοι real estate agencies ονομάζουν η Φλώριντα της Βόρειας Ευρώπης.Τι υψηλής παραγωγικότητας είναι πλέον η περιοχή, όταν έχουν πουληθεί τα περισσότερα αγροτεμάχια σε αστούς και οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί πολύ ώστε να μην συμφέρει η μονοετής καλλιέργεια που συνηθιζόταν στην περιοχή; Υπάρχουν όλες οι υποδομές που προανέφερα, τις οποίες θέτουν ως προυπόθεση οι Τουρίστες Τρίτης ηλικίας. Να επιτραπεί να γίνουν μεγάλα αλλά χαμηλά συγκροτήματα με σπιτάκια, που θα τους παρέχουν άνεση, ησυχία, ασφάλεια και εγγύτητα αν θέλουν στην θάλασσα και στην κοσμικότητα των κοντινών κοινοτήτων, όπου μπορούν να συγχρωτιστούν με τους ντόπιους και να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής τους. Και για οποιοδήποτε λόγο, υγείας ή υπηρεσίας θελήσουν, η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι σε απόσταση αναπνοής. Υπάρχουν βέβαια μικροσυμφέροντα. Αναγκάζονται οι τοπικοί άρχοντες να υποκύπτουν στις πιέσεις των γνωστών & φίλων (που συνεισέφεραν με την τακτική τους στο ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην δεινή θέση που είναι) και να εντάσσουν στο σχέδιο τα οικοπεδάκια γύρω από την παλιά κοινότητα για να χτίσουν σπίτι ή να πάρουν αντιπαροχή για τα παιδιά τους. Δώστε την Δυνατότητα να μπορούν να γίνουν πραγματικά μεγάλα έργα,ίσως με ιδιωτική πολεοδόμηση και με τις κατάλληλες υποδομές που θα πείσουν τους ξένους τουρίστες να επενδύσουν στην Ελλάδα.
  3.Επιτέλους το πολύπαθο Μετρό Θεσσαλονίκης, να πάει μέχρι τον Δήμο Θερμαικού και την Μηχανιώνα. Άντε και ήρθαν ξένοι Τουρίστες, πώς θα μετακινούνται όλοι αυτοί; Με το μποτιλιάρισμα που μετακινούνται στη Χαλκιδική και με τα δεκάδες θανατηφόρα δυστυχήματα που δυστυχώς γίνονται; Αυτή η εξωτερική ΠΕριφερειακή της Θεσσαλονίκης που φτάνει μέχρι το Αγγελοχώρι, είναι απαραίτητο να γίνει για να αναπνεύσει η πόλη. Θαλάσσια συγκοινωνία. Την χρησιμοποιούν χρόνια τώρα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Ν.Υόρκη. Η Θεσσαλονίκη την χρησιμοποιούσε πριν πολλά χρόνια και ήταν πανέμορφα και τώρα που είναι θέμα ανάγκης δεν υπάρχουν.
  4.Αξιοποιήστε το θαλάσσιο μέτωπο της Καλαμαριάς, αλλά και του Δήμου Θερμαικού, που όλες οι Κοινότητές του έχουν σκάλες και Λιμάνια. Η Μηχανιώνα διαθέτει, τον μεγαλύτερο αλειευτικό στόλο της Ελλάδος.Οι θάλασσες πρέπει να γεμίσουν σκάφη κυρίως Ιστιοπλοικά, που δεν ρυπαίνουν και να δοθούν κίνητρα στους ντόπιους να αναπτύξουν θαλάσσιο Τουρισμό και κρουαζιέρα. Τα σημερινά παιδιά που ασχολούνται με την Ιστιοπλοία, μόλις μεγαλώνουν, την παρατάνε γιατί δεν μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά. Δώστε κίνητρα σε αθλητές ΙΣτιοπλοίας να ασχοληθούν με θαλάσσιο Τουρισμό.
  Νομίζω, πως πολλά από αυτά που σας επεσήμανα, ίσως να τα γνωρίζετε, αλλά τώρα είναι ευκαιρία που το ξαναβλέπουμε ,να κάνουμε επιτέλους μια προσπάθεια προς την σωστή κατεύθυνση και όχι προς την κατεύθυνση που εξυπηρετούνται κυρίως οι ψηφοφόροι. Ας φύγουμε από το στενό εγώ και το παιδίμου και ας πάμε στο εμείς μπορούμε καλύτερα.Και πραγματικά η Ελλάδα αξίζει να κάνουμε την προσπάθεια. Είναι από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Ας την αναδείξουμε σε πιο καλή και δελεαστική συσκευασία, για να προσελκύσουμε τον πιο ποιοτικό και πλούσιο πελάτη, γιατί αυτόν χρειαζόμαστε. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Εξάλλου είμαστε μια μικρή Πανέμορφη χώρα και χρειαζόμαστε ένα μέρος από τους Ποιοτικούς Τουρίστες. Η μάζα των Τουριστών που έρχεται,μεθοκοπάει και αδιαφορεί ουσιαστικά για την ομορφιά και την Ιστορία της Ελλάδας δεν πρέπει πια να μας απασχολεί. Αυτοί ας πάνε σε άλλους φθηνότερους προορισμούς, εξάλλου το αλκοόλ είναι ίδιο παντού.
  Πρέπει από δω και πέρα να στοχεύσουμε σε πλούσιους Τουρίστες γιατί το προιόν μας είναι μοναδικό. Πρέπει και οι υπηρεσίες που θα δημιουργήσουμε να είναι μοναδικές. Γιατί και αστακούς και χαβιάρια αν σου σερβίρουν σε σπασμένο και λερωμένο πιάτο δεν θα το φας και δεν θα πας στο μαγαζί που σε αντιμετώπισαν έτσι. Εκπαίδευση των νέων παιδιών και επαγγελματιών που διψούν για δουλειά. Οι καλοί να αμοίβονται παραπάνω. Οι κακοί και αγενείς ας μείνουν στα 470 ευρώ.Στο χέρι τους είναι.
  5.Η Θεσσαλονίκη έχει το 2ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας μας. Αποκεντρώστε τις σχολές, (Περαία και Μηχανιώνα, σε εκτάσεις που ήδη έχουν δοθεί) και χρησιμοποιήστε τις εντός Θεσσαλονίκης εκτάσεις, που είναι δυσεύρετες για άλλες χρήσεις.
  Ευχαριστώ και συγνώμη για το μακροσκελές μύνημά μου, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να τα πω, γιατί νοιώθω και εγώ συνυπεύθυνη για την σημερινή κατάντια μας. Πρέπει και εμείς οι πολίτες, όταν έχουμε τεκμηριωμένη άποψη να την λέμε και να μην περιμένουμε μόνο από τους πολιτικούς να τα σκεφτούν. Ειδικά αν λόγω επαγγέλματος έχουμε πιο σχετική άποψη, είναι υποχρέωσή μας να καταθέτουμε την άποψή μας.
  Πάντως παραμένω στην διάθεση όποιου θέλει κάποιες διευκρινίσεις, για όσα αναφέρω,
  Μαρία Παπαδοπούλου,
  […]