ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – Άρθρο 06: ΕΙΔΙΚΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Α) Συνεδριακός –Εκθεσιακός τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάπτυξη συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού στις ευρύτερες περιοχές των αστικών κέντρων της υπό στοιχείο Β του παρόντος άρθρου ειδικής – εναλλακτικής μορφής τουρισμού και στις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της χώρας (περιοχές υπό στοιχείο Α του άρθρου 4) με επαρκή προσβασιμότητα (κυρίως αεροπορική) και δυνατότητες δραστηριοτήτων για τους σύνεδρους και τους συνοδούς τους [ενδεικτικά: παρακολούθηση εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (μουσεία, φεστιβάλ, εκθέσεις, κ.ά.), γαστρονομία, επίσκεψη αξιοθέατων, κλπ.]
– Δημιουργία εγκαταστάσεων συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού μικρότερης κλίμακας σε μικρότερα αστικά κέντρα και άλλους τουριστικούς προορισμούς, βάσει κριτηρίων, όπως: ύπαρξη Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων, παρουσία κάποιου ισχυρού/ κυρίαρχου παραγωγικού τομέα στην περιοχή, ύπαρξη διεθνούς φήμης ή άλλων αξιόλογων στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ιστορίας, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, κ.α.
– Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων / τουριστικών περιοχών, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων, είτε αμιγών είτε συνδυασμένων με καταλύματα υψηλών προδιαγραφών με συνεδριακά κέντρα.
– Μετατροπή κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις) σε χώρους συνεδριακών εκδηλώσεων και εκθέσεων.
– Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις υποδομές του συνεδριακού – εκθεσιακού τουρισμού.
– Πρόσθετα κίνητρα για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών.
– Σύνδεση του συνεδριακού με τον εκθεσιακό τουρισμό.

(Β) Αστικός Τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάπτυξη αστικού τουρισμού κατά προτεραιότητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο) και σε τουριστικές περιοχές με αξιόλογα αστικά κέντρα (όπως ο Βόλος, το Ναύπλιο, η Χώρα της Κέρκυρας, η Χώρα της Ρόδου, η Πόλη των Χανίων, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Ερμούπολη, η Μυτιλήνη, η Κω, η Καλαμάτα, η Κομοτηνή, η πόλη του Ρεθύμνου, η Χαλκίδα, η Κοζάνη, τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Δράμα, η χώρα της Καλύμνου).
– Υποστήριξη του ρόλου των πόλεων ως αυτόνομων προορισμών τουρισμού σύντομης διάρκειας (city break).
– Ανάδειξη και αναβάθμιση των ιστορικών κέντρων. μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των ανωτέρω αστικών κέντρων.
– Δικτύωση βάσει θεματικών ενοτήτων π.χ. κοινή ιστορία, αρχιτεκτονική, τοπική παραγωγή, κ.α.
– Εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όπως μουσεία, Εκθετήρια, σύγχρονες εγκαταστάσεις πληροφόρησης, φεστιβάλ και άλλες θεματικές εκδηλώσεις.
– Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας του ξενοδοχειακού δυναμικού των παραπάνω αστικών περιοχών με κατασκευή νέων καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων, επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος οποιασδήποτε χρήσης με τη μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα και υποστηρικτικές χρήσεις και οργανωμένους χωρικούς υποδοχείς στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων.
– Απόσυρση καταλυμάτων με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν.
– Κατάλληλη σήμανση και ενημέρωση των επισκεπτών για τη θέση και το περιεχόμενο των τουριστικών πόρων και εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε αυτούς.
– Αναβάθμιση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
– Βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πεζών.

(Γ) Θαλάσσιος Τουρισμός
(Γ1) Τουρισμός κρουαζιέρας
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Δημιουργία εγκαταστάσεων σταθμών εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας (cruise passenger terminals) σε λιμάνια που έχουν ήδη δυνατότητα, ή μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκονται σε περιοχές τουριστικούς ενδιαφέροντος. Κατά προτεραιότητα οι περιοχές αυτές είναι: Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, Βόλος, Καβάλα, Κως, Πάτμος.
– Προσδιορισμός χρήσεων στην λιμενική ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισμού κρουαζιέρας και για αντίστοιχες λιμενικές και χερσαίες κατασκευές.
– Πρόβλεψη διαχωρισμού λιμενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας και ζώνη εμπορικού / επιβατικού-ακτοπλοϊκού λιμένα.
– Βελτίωση οδικής προσβασιμότητας στους λιμενικούς χώρους κρουαζιέρας για διευκόλυνση της διακίνησης επισκεπτών.
– Ανάπτυξη έξω από την λιμενική ζώνη, εμπορικής περιοχής και χώρων ψυχαγώγησης των επιβατών κρουαζιέρας για τη διάρκεια της διημέρευσης του κρουαζιεροπλοίου.
Περιοχές όπου κατά προτεραιότητα προβλέπονται ή χρειάζονται βελτιώσεις λιμενικών ή χερσαίων υποδομών (ο κατάλογος μπορεί να αυξηθεί μεταγενέστερα):
(Γ2) Τουρισμός γιώτινγκ (με χρήση ιδιόκτητων και εκμισθωμένων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, ιστιοπλοϊκών ή μηχανοκίνητων)
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) και εποχική αύξηση της χωρητικότητας τους.
– Πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια και ξενοδοχειακοί λιμένες) με χωροθέτηση και κατασκευή νέων, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική συνοχή του δικτύου, με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελλιμενισμού στα σκάφη αναψυχής στο τέλος της ημερήσιας διαδρομής τους.
– Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κλπ. στους πάσης φύσεως τουριστικούς λιμένες.
– Ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κλπ.).
– Δημιουργία επαρκούς αριθμού κέντρων υποστήριξης τουρισμού γιώτινγκ με σύγχρονες υποδομές ελλιμενισμού σε συνδυασμό με υπηρεσίες ανεφοδιασμού, επισκευών, διοικητικής υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες, κλπ. Η επιλογή των περιοχών για την ανάπτυξη των κέντρων αυτών λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη σύγχρονης υποδομής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας και γειτνίασης με αεροδρόμιο.
(Γ3) Άλλες μορφές θαλάσσιου τουρισμού (Αλιευτικός, καταδυτικός)
(Γ3.1) Αλιευτικός τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στο σύνολο των υδάτων της χώρας, θαλάσσιων, λιμναίων, ποτάμιων, λιμνοθαλασσών, όπου ασκείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, μπορεί δε να διεξάγεται και με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και να εντάσσεται στους τρόπους εκμετάλλευσης των εν λόγω υδάτων.
– Δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού δύνανται να πραγματοποιούνται και στην χερσαία ζώνη των περιοχών της Κατηγορίας Ε του άρθρου 5.
(Γ3.2) Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάπτυξη τουρισμού καταδύσεων αναψυχής με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη οργανωμένων θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων αναψυχής.
– Θαλάσσια καταδυτικά πάρκα αναψυχής οριοθετούνται σε θαλάσσιες περιοχές εφαπτόμενες ή μη της ακτής, προστατευμένες από την αλιεία και από άλλες θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες και εντός των οποίων αναπτύσσονται και διεξάγονται καταδυτικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και όπου επικεντρώνονται ειδικά στοιχεία ενδιαφέροντος των αυτοδυτών, όπως θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερη γεωμορφολογία βυθού, ναυάγια, υποβρύχια σπήλαια και άλλα στοιχεία ανθρωπογενούς δραστηριότητας ή ιδιαίτερης φυσικής ή τεχνητής μορφολογίας.
– Αναπτύσσονται σε περιοχές που διαθέτουν: α) τους απαιτούμενους προς τούτο πόρους (υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηματισμοί και πλούσια σε ιχθυοπανίδα οικοσυστήματα ή επιδεχόμενα αναβάθμισης σε αριθμό και μέγεθος ειδών με κατάλληλα μέτρα, ναυάγια, εναλίες αρχαιότητες, κλπ), β) ικανή πρόσβαση και γ) βρίσκονται σε χρονοαπόσταση το πολύ 90 λεπτών από υποδομές υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. ύπαρξη θαλάμου υπερβαρικής θεραπείας σε λειτουργία).
– Για την υποστήριξη της καταδυτικής δραστηριότητας δύνανται να αναπτύσσονται χερσαία ή υποβρύχια μουσεία, ενυδρεία, κλπ.

(Δ) Πολιτισμικός Τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Αναβάθμιση και διασύνδεση του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού κεφαλαίου της χώρας.
– Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ειδικότερα των ιστορικών κέντρων των πόλεων αλλά και μεμονωμένων κτιρίων.
– Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα έργα υποδομών/ Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα.
– Δημιουργία μουσείων και θεματικών πάρκων συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής.
– Ενίσχυση δράσεων για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών, μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων (σύνδεση καινοτομίας-πολιτισμού).
– Ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
– Ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και ένταξη του στο τουριστικό προϊόν (ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητας τους).
(Δ.1) Θρησκευτικός Τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάδειξη πόλων προσκυνηματικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων (π.χ. Μετέωρα, Πάτμος, Άγιο Όρος), συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα.
– Βελτίωση της προσβασιμότητας τους καθώς και των μεταξύ των συνδέσεων.
– Προώθηση μέτρων εξωραϊσμού / αναβάθμισης και ανάδειξης των λατρευτικών χώρων, των συνοδών τους εγκαταστάσεων διημέρευσης και διαμονής καθώς και του περιβάλλοντα χώρου τους.
– Διαφύλαξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των μοναστηριών από νέες μη προσαρμοσμένες στο χαρακτήρα τους κτιριακές επεκτάσεις.
– Στήριξη δράσεων που αφορούν στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.
– Προώθηση / στήριξη προγραμμάτων ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων.

(Ε) Αθλητικός Τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων (Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος), ιδίως για τη διοργάνωση τακτικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.
– Ενίσχυση δυνατοτήτων εξειδικεύσεων αθλητικών εκδηλώσεων θέασης (αγώνες ταχύπλοων σκαφών, κωπηλατικοί αγώνες, κλπ.) σε πόλεις ή περιοχές που διαθέτουν κατάλληλες φυσικές ή τεχνητές εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακή υποδομή, καθώς και αεροδρόμια.
– Ανάπτυξη προπονητικών κέντρων σε περιοχές του ορεινού και ημιορεινού χώρου που διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση και ξενοδοχειακή υποστήριξη, καθώς και σε παραθαλάσσιες και παραλίμνιες περιοχές για τις δραστηριότητες του θαλάσσιου σκι, ιστιοδρομίες, κλπ. Τα προπονητήρια και οι λοιπές σχετικές υποδομές πρέπει να εναρμονίζονται με την κλίμακα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης.
– Δημιουργία υποδομών μηχανοκίνητου αθλητισμού.
(Ε.1) Γκολφ
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ιωάννινα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, Ζάκυνθος, Κως και στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής, Αχαΐας, Αργολίδας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιάς), καθώς και ως μορφή ειδικής τουριστικής υποδομής που συνδυάζεται με ξενοδοχειακά καταλύματα και οργανωμένους υποδοχείς τουρισμού και τμήμα ολοκληρωμένων τουριστικών επενδύσεων με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία ή από αφαλάτωση. Στην κατεύθυνση αυτή είναι επιθυμητή η χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας με μικρές απαιτήσεις σε υδατικούς πόρους σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές άρδευσης και ο περιορισμός της δημιουργίας τεχνητών λιμνών.
– Αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων γκολφ και δημιουργία δικτύων γηπέδων στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη δημιουργία «τουριστικού προορισμού γκολφ» σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος, ενδεικτικά, των περιοχών των κατηγοριών Α και Β1, καθώς και σε οργανωμένους υποδοχείς του τουρισμού.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η λήψη μέτρων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης.
(Ε. 2) Χιονοδρομικός τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης πιθανής συμπλήρωσης, επέκτασης και αναβάθμισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στα σημαντικότερα τουλάχιστον χιονοδρομικά κέντρα και ταυτόχρονη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πρόσβασης (οδικό δίκτυο).
– Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, κατά προτεραιότητα, σε ορεινά συγκροτήματα που δεν διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και γύρω από ορεινούς οικισμούς, οι οποίοι διαθέτουν ικανοποιητική υποδομή φιλοξενίας και εστίασης.
– Ρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών τουριστικών και συναφών δραστηριοτήτων στα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα.
– Βελτίωση προσβασιμότητας με μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου.
(Ε.3) Αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στον ορεινό χώρο
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (σπορ) στον ορεινό χώρο (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, κανόε-καγιάκ, rafting, αιωροπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς). Ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν σε μικρότερο βαθμό και στον ημιορεινό και πεδινό χώρο.
– Περιβαλλοντική προστασία περιοχών με δυνατότητες ανάπτυξης αναρριχητικών πεδίων, με πρόβλεψη περιορισμένης προσβασιμότητας.

(ΣΤ) Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
α) Αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων με σκοπό την ανάπτυξη περιοχών θερμαλισμού με κριτήρια:
– Την αξία / ιαματικότητα/ θεραπευτικές ιδιότητες (με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα), σε συνδυασμό με την επάρκεια του φυσικού πόρου για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
– Την ποιότητα του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του φυσικού ιαματικού πόρου.
– Το βαθμό χωροταξικής ένταξης τους σε περιοχές που παρουσιάζουν ευρύτερο τουριστικό ενδιαφέρον.
– Την προσβασιμότητα της περιοχής και την υποστήριξη της με σύγχρονη τεχνική και κοινωνική υποδομή.
– Τη δυνατότητα υποστήριξης με ξενοδοχειακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών καθώς και με συναφείς εγκαταστάσεις ελευθέρου χρόνου, αναψυχής, αθλητισμού.
β) Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη του φυσικού πόρου από τη ρύπανση και γενικότερα κάθε είδους υποβάθμιση και
γ) Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των ιαματικών μέσων, ανάπτυξη σχετικής επιστημονικής έρευνας / τεκμηρίωσης των θεραπευτικών ιδιοτήτων σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές και εκπαίδευση / εξειδίκευση επιστημονικού και μη προσωπικού.
δ) Χωροθέτηση σε περιοχές με αναγνωρισμένους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιαματικούς φυσικούς πόρους (φυσικά νερά, ατμοί, φυσικά αέρια, πηλοί, και λοιπά), ειδικές περιοχές όπου αναπτύσσεται ή δύναται να αναπτυχθεί μία συνολική προσφορά τουριστικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών (που περιλαμβάνουν υποδομές και εγκαταστάσεις προσβασιμότητας, διαμονής, εστίασης, ψυχαγώγησης, κλπ.) συνδυασμένων με, ή επικεντρωμένων στην παροχή υπηρεσιών θερμαλισμού, υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, με βάση τον ή τους εμπεριεχόμενους ιαματικούς φυσικούς πόρους, με τον χαρακτηρισμό «Λουτροπόλεις», με σκοπό την ανάδειξη συγκεκριμένης τουριστικής ταυτότητας, βασισμένης στην προστασία και αξιοποίηση των εμπεριεχόμενων στην περιοχή τουριστικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός χρήσεων γης, η επέκταση ή η τροποποίηση υφισταμένων σχεδίων πόλεων, η χωροθέτηση ή η εγκατάσταση ή η επέκταση γεωργικών, κτηνοτροφικών, λατομικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή τουριστικών μονάδων, καθώς και η εν γένει ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων εντός καθορισμένων ζωνών προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την ποιότητα και ποσότητα των ιαματικών φυσικών πόρων, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
ε) Δημιουργία γενικότερα κέντρων θεραπευτικού τουρισμού (θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας, υδροτουρισμού – spa, τουρισμού ευεξίας – wellness, κ.ά.) με έμφαση στον συνδυασμό πρόληψης / θεραπείας -αποκατάστασης, αναψυχής και παραθερισμού σε περιοχές που διαθέτουν, σε αντιστοιχία με το αντικείμενο «θεραπείας», κατάλληλους πόρους, ιδιαίτερα σε ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές της χώρας με καλή προσβασιμότητα.

(Ζ) Τουρισμός υπαίθρου
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ο τουρισμός υπαίθρου αναπτύσσεται σε περιοχές της υπαίθρου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών , πλην των περιοχών των κατηγοριών 1 (Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης). Στις περιοχές των κατηγοριών 2 (Περιοχές προστασίας της φύσης) και 3.1 (Εθνικά πάρκα) επιτρέπονται μορφές τουρισμού φύσης μόνο πολύ ήπιου χαρακτήρα που προσιδιάζει στις περιοχές αυτές (πχ. ορειβατικός, γεωτουρισμός) με τις απολύτως αναγκαίες συνοδευτικές εγκαταστάσεις (καταφύγια μέχρι 200 τ.μ.).
– Στα περιφερειακά φυσικά πάρκα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη τουρισμού της υπαίθρου, με την οριοθέτηση περιοχών οικοανάπτυξης με επέκταση της σχετικής δυνατότητας και εκτός οικιστικών ενοτήτων.
– Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο), ως πόλων ανάπτυξης τουρισμού φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. Τέτοιες περιοχές αποτελούν καταρχήν οι προστατευόμενες περιοχές που διαθέτουν Φορέα Διαχείρισης.
– Αξιοποίηση επιλεγμένων περιοχών προστασίας της φύσης ή του τοπίου, αξιόλογα καταγεγραμμένα φυσικά τοπία, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αισθητικά δάση), ως πόλων ανάπτυξης, τοπικής ή ευρύτερης εμβέλειας, ενός ήπιου ρεύματος τουρισμού φύσης.
– Καθιέρωση τοπικών δικτύων, διαδρομών – μονοπατιών, πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση.
– Σήμανση των διαδρομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης.
– Εμπλουτισμός των διαδρομών με εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες mountain bike, ιππασία) και ένταξη σε αυτές, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών οικισμών με υποδομές εστίασης και αναψυχής.
– Διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής.
– Δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά καταφύγια).
Ειδικότερα για την προώθηση του αγροτουρισμού:
– Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικισμών ή συνόλων οικισμών με στόχο τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς.
– Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την αγροτοτουριστική κατανάλωση (σύμφωνα τοπικής ποιότητας, κλπ).
– Ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού με δράσεις προώθησης της ελληνικής κουζίνας και των επιμέρους εκδοχών της ως σημαντικού τουριστικού πόρου.
– Προώθηση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας καθώς και τοπικά μεταποιημένων προϊόντων ποιότητας.
– Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο προς μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη.
Ειδικότερα για την προώθηση του οινοτουρισμού:
– Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικισμών ή συνόλων οικισμών με στόχο τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς.
– Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την κατανάλωση (σύμφωνα τοπικής ποιότητας, κλπ).
– Προώθηση της εμπορίας τοπικά μεταποιημένων προϊόντων ποιότητας.
– Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη.

(Η) Γεωτουρισμός
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
– Ανάδειξη, προβολή και δραστηριότητες επισκεψιμότητας των γεωτόπων της χώρας (ηφαίστεια, σπήλαια, φαράγγια, απολιθωματοφόρες θέσεις, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, αρχαία ή ανενεργά μεταλλεία και λατομεία, γεωμορφές και τοπία που δημιούργησε στην διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση) και δραστηριότητες για την ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα (θεματικά ή μη) ανάλογα με τα ιδιαίτερα (γενικά ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.
– Εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους και διαχείριση ροών επισκεπτών με σεβασμό στην αντοχή του εκάστοτε οικοσυστήματος.
– Ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα (θεματικά ή μη) ανάλογα με τα ιδιαίτερα (γενικά ή ειδικά) χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.

(Θ) Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:
Προώθηση ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με τον αστικό τουρισμό, όπου δύνανται να εντάσσονται τα θεματικά πάρκα, τα πάρκα περιπέτειας, τα πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks), κ.ά. Τα πάρκα αυτά δύνανται να συνδυάζονται με άλλες δραστηριότητες όπως πολυκινηματογράφοι, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, λούνα παρκ, ιδίως στις μείζονες αστικές συγκεντρώσεις.
Επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προωθούνται και άλλες ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής. Οι μορφές αυτές μπορεί να συνδέονται με τοπικούς τουριστικούς πόρους και οικονομικές δραστηριότητες της κάθε περιοχής (βιομηχανία, ενέργεια, αλιεία, κυνήγι, κ.ά.).
Προβλέπεται η αξιοποίηση ανενεργών λατομείων (πέραν της αποκατάστασης τοπίου) για τουριστικές δραστηριότητες, όπως θεματικά πάρκα ή άλλες μορφές τουρισμού.

 • Προκειμένου για την ένταξη των Ιαματικών Πόρων – Λουτροτόπων στο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού, σας καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις για την αναπτυξιακή εξέλιξη του τοπικού Θερμαλισμού – Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας:

  1. Αντικείμενο ένταξης στο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού:
  Το αντικείμενο ένταξης στο ειδικό χωροταξικό δεν είναι απλά οι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι, αλλά μία συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση. Στο εσωτερικό περιβάλλον της γεωγραφικής αυτής έκτασης ασκείται σήμερα ή πρόκειται να ασκηθεί στο μέλλον η ανθρώπινη κοινωνική δράση που αναφέρεται ως Θερμαλισμός – Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας.
  Συγκεκριμένα λοιπόν, το σύνολο των θεραπευτικών και προληπτικών για την υγεία εφαρμογών με τη χρήση Ιαματικών Φυσικών Πόρων, σε συγκεκριμένο χώρο και σε συγκεκριμένο χρόνο, αναφέρεται ως «Θερμαλισμός».
  Καθώς με την έννοια «Θερμαλισμός» αναφερόμαστε σε χώρο – κάτι που γίνεται παγκοσμίως, το θέμα είναι, πώς θα καθορισθεί αυτή η έκταση, ο χώρος, έτσι ώστε να ασκούνται οι ενέργειες και οι δράσεις του Θερμαλισμού απρόσκοπτα. Στην κατεύθυνση αυτή παρατηρούμε ότι κάθε Ιαματικός Φυσικός Πόρος συγκροτεί, μαζί με τα τοπικά φυσικά στοιχεία και τις τοπικές φυσικές συνθήκες, ένα οικοσύστημα. Η κοινωνική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό το οικοσύστημα με το πέρασμα του χρόνου το μετασχημάτισε σε ένα οικο-κοινωνικό σύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά των Λουτροτόπων.
  Για να προσεγγίσουμε ολιστικά το οικοσύστημα και να το χαρακτηρίσουμε οφείλουμε να διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε
  α) Τους Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους οι οποίοι είναι δημιούργημα της φύσης και των μηχανισμών της και αποτελούν την πρώτη ύλη. Το σύστημα αυτό καθορίζεται με υδρογεωλογική μελέτη. Στην ουσία καθορίζουμε τα ποιοτικά, ποσοτικά και άλλα υδρογεωλογικά – περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του υδάτινου συστήματος που μας οδηγούν στην προστασία (ζώνες προστασίας) και τη συνολική αειφορική διαχείριση του συστήματος,
  β) τον Θερμαλισμό – Ιαματικό Τουρισμό ως τομέα δράσεων με οικονομικό, κοινωνικό, οικολογικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. Η περιοχή – έκταση που οριοθετείται στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως τουριστική – θερμαλιστική ζώνη ή ζώνη Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και στον καθορισμό της είναι αναγκαίο να μελετούνται τα παρακάτω:

  • Η έκταση χώρου – εγκαταστάσεις στις οποίες ασκείται η αγωγή φυσικής υγείας, η διατροφή καθώς και άλλες θεραπείες.
  • Η έκταση χώρου στον οποίο ασκείται η ψυχική υγεία. Χώροι αναψυχής, άθλησης, ψυχαγωγίας κ.λπ.
  • Θόρυβος, εστίες ρύπανσης, κλιματικά στοιχεία, φύση, τοπίο.
  • Ιστορικό περιβάλλον Λουτροτόπου, κοινωνικά-πολιτισμικά στοιχεία κα.

  Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία και να προσδιορίσουμε ζώνες Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού. Καθώς όμως τα στοιχεία διαφέρουν από τόπο σε τόπο κάθε περιοχή θα έχει τη δική της έκταση.
  Έτσι, σε κάθε περιοχή θα αναδεικνύεται η θερμαλιστική – ιαματική τουριστική πράξη, καθώς θα διαχωρίζεται ο ρόλος και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αυτής περιοχής από το άλλο περιβάλλον, και οι θερμαλιστικές περιοχές θα αναδείξουν τη διαφορετικότητά τους.
  Συμπερασματικά σημειώνουμε:
  Η ένταξη μιας περιοχής και ο περαιτέρω καθορισμός ζώνης Θερμαλισμού – Ιαματικού Τουρισμού στο τουριστικό χωροταξικό χάρτη, είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης των τοπικών δεδομένων. Τα δεδομένα σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικά.

  2. Φυσιογνωμία της πρότασης

  Καθώς το υγιές περιβάλλον είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του Θερμαλισμού – Ιαματικού Τουρισμού σε ένα τόπο, τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία οφείλουν να προσαρμοστούν και να θεμελιωθούν στην οικολογική τοπική σφαίρα. Είναι ωστόσο γεγονός αναμφισβήτητο, ότι μέχρι σήμερα δεν εκφράστηκε συγκεκριμένη πολιτική για άμεση και συστηματική προώθηση της βιώσιμης – αειφόρου τοπικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού στη χώρα μας.
  Η πολιτική, ένας από τους συντελεστές της βιώσιμης ολοκληρωμένης ανάπτυξης της χώρας και κατά συνέπεια των επί μέρους γεωγραφικών περιοχών που προσδιορίζονται σε επίπεδο περιφέρειας είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, είναι σε ανεπάρκεια ή σε λανθάνουσα κατάσταση, σε σχέση με τις προκλήσεις της εποχής. Φωτεινά παραδείγματα για την ανάδειξη και αξιοποίηση του λουτρολογικού πλούτου αποτελούν οι τοπικές κοινωνίες που διαχρονικά επιβεβαιώνουν ότι, παρά την έλλειψη εξειδικευμένου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, είναι σε θέση να μετασχηματίζουν τους ιαματικούς και άλλους διαθέσιμους πόρους και να θέσουν σε λειτουργία το τοπικό θερμαλιστικό – ιαματικό τουριστικό σύστημα.

  Οι Λουτρότοποι της χώρας μας που έχουν Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους διαθέτουν εγκαταστάσεις υδροθεραπείας, πάρκα αναψυχής-ψυχαγωγίας και άλλες κτηριακές υποδομές που υποστηρίζουν τον τοπικό Ιαματικό Τουρισμό.
  Συνδέονται με πόλεις, μέσω πολλαπλών μεταφορικών μέσων, και έχουν τις απαραίτητες υποδομές να αναπτυχθούν σε πολλούς τομείς της οικονομίας, πάντα με πυρήνα τον Θερμαλισμό.

  Οι Ιαματικοί Πόροι:
  • Αποτελούν το κλειδί για την οικονομική υποστήριξη και την αστική βιώσιμη ανάπτυξη πολλών περιοχών της περιφέρειας
  • Αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας του τοπικού γεωθερμικού – θερμαλιστικού περιβάλλοντος.
  • Θέτουν σε κίνηση πολυάριθμες δραστηριότητες, εμπορικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές.
  • Συνδέονται με την ιστορία την παράδοση του τόπου μας.

  Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ραγδαία τρεις θερμαλιστικές κατευθύνσεις
  α) ο Ιαματικός Τουρισμός – υδροθεραπεία, πηλοθεραπεία, ποσιθεραπεία κ.λπ.,
  β) ο Τουρισμός Υγείας & ευεξίας με χρήση ιαματικών φυσικών πόρων ή και άνευ
  γ) η Θαλασσοθεραπεία,
  είναι αναγκαίο, για να διαφυλάξουμε – προστατεύσουμε τους Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους της χώρας μας, να οριοθετήσουμε χωροταξικές ζώνες Θερμαλισμού – Ιαματικού Τουρισμού προτάσσοντας τους κανόνες και τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης (φέρουσα ικανότητα, βιοποικιλότητα, προστασία, φυσικοί κύκλοι και συστήματα, πολιτισμική ποικιλότητα, πολιτιστική κληρονομιά κα) που οδηγεί στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

  Προτάσεις:

  1. Ένταξη στο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού όλων των αναγνωρισμένων Λουτροτόπων (Ιαματικοί Πόροι – χώροι όπου ασκείται ο ιαματικός – θερμαλιστικός τουρισμός) .
  2. Να καθοριστεί «Ζώνη Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού» ανάλογα με τα μορφολογικά , οικολογικά, υδρογεωλογικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
  3. Με τη μελέτη κάθε περιοχής στο υδρογεωλογικό – περιβαλλοντικό πεδίο να καθορίζεται και «ζώνη ιαματικών φυσικών πόρων και περιβάλλοντος».
  4. Να επιμεληθεί ομάδα εργασίας του θερμαλιστικού χαρακτηρισμού των περιοχών με βάση τα στοιχεία κάθε περιοχής και να δώσει συγκεκριμένη ταυτότητα έτσι ώστε να προσδιορίζεται τουριστικά – θερμαλιστικά ο χώρος, και να δημιουργηθεί διαφορετικότητα που θα κάνει πλούσιο τον ελληνικό Θερμαλισμό.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου στο σχέδιο νόμου για τον καταδυτικό τουρισμό και συγκεκριμένα στο σημείο γ. Αυτή η προυπόθεση, στην ουσία, απαγορεύει τη δημιουργία θαλασσίων πάρκων στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος γιατί θάλαμος υπερβαρικής από όσο γνωρίζω υπάρχει μόνο στα Χανιά, στη Θεσ/νίκη, στην Κάλυμνο, στον Πειραιά και στην Αθήνα. Επίσης απ’ότι γνωρίζω ένας θάλαμος υπερβαρικής κοστίζει αρκετά με αποτέλεσμα στη σημερινή οικονομική κρίση να είναι πραγματικά αδύνατη η δημιουργία ιατρικών μονάδων με θάλαμο υπερβαρικής. Υπάρχουν μέρη τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν υπέροχα θαλάσσια καταδυτικά πάρκα όπως η θαλάσσια περιοχή του Αγ Νικολάου στην Κρήτη. Όμως τα Χανιά βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 90 λεπτών! Υπάρχουν ασφάλειες που καλύπτουν την μεταφορά των δυτών με ελικόπτερο και με αυτό τον τρόπο μικραίνουν οι αποστάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη μεταφορά των δυτών σε περιοχές με θάλαμο! Στην ουσία τα περισσότερα τουριστικά μέρη είναι παραπάνω από 90 λεπτά απόσταση από θάλαμους αποσυμπίεσης. Εκτός κι αν μας ενδιαφέρει μόνο οι αστικές περιοχές όπως η Αθήνα και η θεσ/νικη!

 • (Γ3.2) Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής

  Ονομάζομαι Παύλος Στεφανίδης και είμαι μέλος του ΕΣΕΚ (Ελληνικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κατάδυσης).

  Επί σειρά ετών η πολιτεία δουλεύει νομοσχέδια για την δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο πλαίσιο της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού.

  Όλα τα έως τώρα σχέδια νόμου ήταν διαμορφωμένα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενες ΑΕ με τους αντίστοιχους «συλλόγους» τους να έχουν την αποκλειστική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πάρκων αποκλείοντας και δυσκολεύοντας τη λειτουργία των 200 περίπου καταδυτικών κέντρων και πολυάριθμων συναφών επαγγελματιών που ζουν αποκλειστικά και μόνο από την αυτόνομη κατάδυση και τον καταδυτικό τουρισμό.

  Ο Σύνδεσμος μας έχει κάνει και εναλλακτικές προτάσεις όπως οι ΧΟΚ (Χώρος Οργανωμένης Κατάδυσης).

  Ελάτε σε επαφή μαζί μας να συζητήσουμε για να διαπιστώσετε πια είναι τα πραγματικά προβλήματα του καταδυτικού τουρισμού, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες.

 • Θα ήθελα να σχολιάσω το σχέδιο νόμου που αφορά τον καταδυτικό τουρισμό. Δραστηριοποιούμε στον χώρο αρκετά χρόνια και είμαι καλός γνώστης όχι μόνο της Ελληνικής καταδυτικής αγοράς αλλά και της παγκόσμιας. Θα ήθελα να υποβάλω την ένσταση σου μου στην παράγραφο που απευθύνεται στην χρονικό όριο που πρέπει να οριοθετηθεί μεταξύ του καταδυτικού πάρκου και του θαλάμου αποσυμπίεσες. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε σε κάθε γωνία της Ελλάδος και θάλαμος υπερβαρικής για την αντιμετώπιση καταδυτικών περιστατικών. Επειδή όμως αυτό θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος επένδυσης και λειτουργίας το κάνει πρακτικά σχεδόν αδύνατον να γίνει εκτός βέβαια αν έχετε σκοπό να δημιουργήσετε πάρκα μόνο στο νομό Αττικής . Η πιο λογική σειρά που πρέπει να γίνουν τα πράγματα κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι να αναπτύξουμε τον καταδυτικό τουρισμό και μετά θα δημιουργηθούν υπερβαρικοί θάλαμοι όπου αυτό θα μπορούσε να γίνει και από ιδιωτικές επενδύσεις με κοντινό παράδειγμα την Αίγυπτο. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι η χρονική απόσταση των 90′ είναι κάτι πολύ σχετικό γιατί το 99% αν όχι το 100% των καταδυτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα παρέχουν ασφάλεια DAN (Divers alert Network) όπου στις παροχές καλύψεων καλύπτεται και η αερομεταφορά με ελικόπτερο όπου το χρονικό όριο των 90′ λεπτών καλύπτει όλη την Ελλάδα. Οπότε αν θέλετε να παρέχετε ένα τέτοιο μέτρο ασφάλειας θα ήταν πιο λογικό να υποχρεώσετε τους παροχείς που θα δραστηριοποιούνται σε καταδυτικά πάρκα να έχουν ασφάλεια DAN.

 • Άρθρο 6
  Παρατηρήσεις:
  (Γ) Τουρισμός κρουαζιέρας
  Σε ορισμένα νησιά που δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, όπως για παράδειγμα, η νήσος Πάτμος, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον κατάλογο των περιοχών που καταγράφονται ως περιοχές προτεραιότητας ανάπτυξης τουρισμού κρουαζιέρας, διότι η φέρουσα ικανότητα αυτών των νησιών είναι δυσανάλογα μικρή ως προς το μεγάλο μέγεθος της προτεινόμενης περαιτέρω ανάπτυξης μαζικού τουρισμού κρουαζιέρας. Πολύ περισσότερο για την περίπτωση της Πάτμου που διέπεται από ειδικό καθεστώς προστασίας (Ιερά Νήσος).

  (Ε.1.) Γκολφ
  Προτείνεται η επανεξέταση των περιοχών, που καταγράφονται ως περιοχές κατάλληλες για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων γκολφ, σε σχέση με τους περιορισμούς στους φυσικούς τους πόρους (π.χ. υδατικό ισοζύγιο στην Αργολίδα). Η εξέταση της φέρουσας ικανότητας της κάθε περιοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν τη χωροθέτηση τέτοιων χρήσεων, λαμβανομένου πάντα υπόψη και της δυνατότητας της ανακύκλωσης).

 • Στο σχέδιο Ειδικού Πλαισίου στο προτεινόμενο Αρθρο Πρώτο -άρθρο 6 με τίτλο ΕΙΔΙΚΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και στην παράγραφο (Γ3.2) όπου περιέχονται ρυθμίσεις για τον τουρισμό καταδύσεων αναψυχής γίνεται αναφορά στα καταδυτικά πάρκα τα οποία μπορούν, όπως αναφέρεται, να αναπτύσσονται σε περιοχές που διαθέτουν: «…β) ικανή πρόσβαση και γ) βρίσκονται σε χρονοαπόσταση το πολύ 90 λεπτών από υποδομές υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. ύπαρξη θαλάμου υπερβαρικής θεραπείας σε λειτουργία)».
  Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κατάδυσης (ΕΣΕΚ) προτείνει να αφαιρεθεί το σημείο «β) ικανή πρόσβαση», καθώς για τις καταδύσεις αναψυχής που πραγματοποιούνται είτε από στεριά είτε από θάλασσα, χρησιμοποιούνται τα ανάλογα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, σκάφη, ή απλά πρόσβαση από την παραλία). Σε πολλά καταδυτικά σημεία, τα οποία είναι υποθαλάσσια η πρόσβαση γίνεται μέσω της δραστηριότητας της αυτόνομης κατάδυσης αναψυχής (δηλαδή κολυμπώντας). Όπως γίνεται αντιληπτό είναι περιττή η ύπαρξη αυτής της προϋπόθεσης για μία περιοχή ώστε να μπορέσει αναπτυχθεί σε αυτή καταδυτικό πάρκο. Για το λόγο αυτό ζητούμε και την αφαίρεσή της.
  Οσον αφορά στο σημείο «γ) βρίσκονται σε χρονοαπόσταση το πολύ 90 λεπτών από υποδομές υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (π.χ. ύπαρξη θαλάμου υπερβαρικής θεραπείας σε λειτουργία)» ο ΕΣΕΚ διαφωνεί με αυτή την απαίτηση για την ανάπτυξη καταδυτικού πάρκου. Όσοι ασχολούνται με τις καταδύσεις αναψυχής γνωρίζουν ότι σε περίπτωση καταδυτικού ατυχήματος δεν είναι η ύπαρξη θαλάμου σε κάθε καταδυτικό πάρκο ή καταδυτικό κέντρο, ή νησί που θα σώσει το θύμα. Αυτό που απαιτείται είναι η ταχύτερη δυνατή μεταφορά και με ασφάλεια του θύματος σε θάλαμο υπερβαρικής θεραπείας, ανεξάρτητα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο θάλαμος. Δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες όπου οι καταδύσεις αναψυχής αποτελούν σημαντικό τουριστικό προϊόν δεν διαθέτουν θαλάμους υπερβαρικής θεραπείας σε κάθε πάρκο που διαθέτουν (π.χ. Μαλδίβες, Ερυθρά Θάλασσα –Αίγυπτος, Σεϊχέλες κλπ).
  Αντίθετα, η δημιουργία θαλάμων υπερβαρικής θεραπείας σε κάθε καταδυτικό πάρκο απαιτεί υψηλό κόστος για τη δημιουργία, συντήρηση και στελέχωσή τους, κάνουντας απαγορευτική τη λειτουργία του θαλάμου, σε περίπτωση που βρίσκεται σε ιατρικό κέντρο ή νοσοκομείο, και μη βιώσιμη την ύπαρξη του πάρκου, σε περίπτωση που η ύπαρξη του θαλάμου γίνει μέσα σε αυτό.
  Παράλληλα απαίτηση δημιουργίας θαλάμου υπερβαρικής θεραπειας κάνει αδύνατη την ανάπτυξη ακριτικών περιοχών της χώρας καθώς είναι αδύνατη η λειτουργία και συντήρηση θαλάμου σε αυτές.
  Αυτό που απαιτείται είναι το κάθε καταδυτικό πάρκο, να διαθέτει τις σωστές διαδικασίες και εξοπλισμό εκτάκτου ανάγκης ώστε να μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες και μεταφορά του θύματος στον πλησιέστερο θάλαμο.

 • 19 Μαρτίου 2012, 12:52 | ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΡΟΣ : Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Κο Παπακωνσταντίνου Γεώργιο
  Οικονομικών
  Γραφείο Υπουργού
  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  Κα Διαμαντοπούλου Άννα
  Πολιτισμού και Τουρισμού
  Κο Γερουλάνο Παύλο
  Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Κο Σηφουνάκη Νίκο

  Γλυφάδα 19 Μαρτίου 2012
  Αρ. Πρωτ. 2263

  Σχόλια στο Σχέδιο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό ως προς την ειδική / εναλλακτική μορφή τουρισμού «γκολφ»
  Tην Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Eιδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (http://www.opengov.gr/minenv/?p=4059). Η διαβούλευση λήγει στις 20 Μαρτίου 2012.
  Στο σχέδιο Ειδικού Πλαισίου στο προτεινόμενο άρθρο 6 με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις για το γκολφ υπό Ε.1.

  Είναι γεγονός ότι το προτεινόμενο πλαίσιο προτείνεται για δημόσια διαβούλευση για ιδιαιτέρως μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που δεν συμβαδίζει με τη σημασία ενός κειμένου που θα υπαγορεύσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην πιο σημαντική της βιομηχανία: τον τουρισμό. Επίσης, δε φαίνεται να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στο θέμα του γκολφ που μπορεί να παίξει ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
  Για το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής:

  Η δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ καθορίζεται στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς και εντός παρενθέσεως αναφέρονται διάφορα μέρη της Ελλάδος. Δε διευκρινίζεται εάν η παράθεση αυτή είναι ενδεικτική ή αποκλειστική. Για παράδειγμα, η Κρήτη παρουσιάζεται σαν μεγάλο αστικό κέντρο ανάμεσα στα Ιωάννινα και την Κέρκυρα χωρίς να διευκρινίζεται εάν η αναφορά αυτή ισχύει και για τους 4 νομούς της. Δε διευκρινίζεται εάν αφορά στην ευρύτερη περιοχή των αστικών κέντρων ή και σε εκτός σχεδίου περιοχές μακριά από τα Αστικά Κέντρα. Θα έπρεπε να αναφέρονται ποια αστικά κέντρα.
  Περαιτέρω, προτείνεται η δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ και ως μορφή ειδικής τουριστικής υποδομής που συνδυάζεται με τουριστικά καταλύματα και οργανωμένους υποδοχείς. Δεδομένου όμως ότι από άλλες διατάξεις του εν λόγω σχεδίου προκύπτει ότι στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές τα νέα τουριστικά καταλύματα θα επιτρέπονται μόνο εντός οργανωμένων υποδοχέων, άρα επιτρέπει τη δημιουργία νέων γηπέδων αποκλειστικά σε αυτές τις περιοχές. Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη νέων γηπέδων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ετήσια λειτουργία και αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων καταλυμάτων σε περιοχές που διατηρούν ακόμα την ταυτότητα και τον πλούτο του φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος.

  Ως προς το θέμα του χλοοτάπητα προτείνεται από το πλαίσιο η χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας. Γίνεται επίσης πολύς λόγος για τα προβλήματα που συνδέονται με τυχόν ξενικά είδη, κυρίως διότι κυκλοφορεί η αντίληψη ότι χρησιμοποιούνται είδη χλοοτάπητα που είναι επιθετικά και επιφέρουν ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

  Η πρόταση αυτή για τη χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας δυστυχώς είναι θεωρητική. Η Στρατηγική Μελέτη που συνοδεύει το σχέδιο του Ειδικού Πλαισίου, ορθά επικεντρώνει τις ανησυχίες της στους περιβαλλοντικούς τομείς: την ποιότητα των εδαφικών πόρων, τις απολήψεις νερού, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοπίου, την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και το ενδεχόμενο ρύπανσης λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών. Από τη διεθνή πρακτική η κατασκευή γηπέδων γκολφ είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις ιδιαιτερότητες της χλωρίδας και πανίδας του τόπου του έργου και σε επέκταση διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

  Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι ορθής διαχείρισης γηπέδων γκολφ, με ορθολογική διαχείριση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ειδικές μεθόδους αποστράγγισης, κατάλληλη επιλογή ειδών χλοοτάπητα και φυσικά άρδευση με χρήση ανακυκλωμένου ή αφαλατωμένου ύδατος και πολλά προγράμματα πιστοποίησης της περιβαλλοντικής επίδοσης των γηπέδων γκολφ όπως το Committed to Green και το Audubon Signature Program.

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο κάνει βέβαια λόγο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων, για το θέμα όμως του είδους του χλοοτάπητα αναφέρεται στη χρήση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας αόριστα, χωρίς όμως καν να έχει ερευνηθεί, σε συνεργασία με τους ειδικούς του αθλήματος του γκολφ, ποια είδη είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε γήπεδα γκολφ. Αυτό που θα ήταν πραγματικά χρήσιμο είναι η επιλογή μη επιθετικού είδους που να ανταποκρίνεται σε ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και να διαθέτει χαρακτηριστικά τέτοια που με την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρασίτων να περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων και λοιπών χημικών.

  Στην Ελλάδα οι σπόροι που κυκλοφορούν και που χρησιμοποιούνται είτε σε χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων (ποδόσφαιρο, γκολφ..κλπ) είτε για καλλωπιστικούς σκοπούς (κήπους, κλπ) εισάγονται κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ειδών αλλά και μειγμάτων ποικιλιών ή ειδών, των οποίων η σύνθεση στηρίζεται κυρίως σε προτάσεις και εμπειρίες των ξένων τεχνικών. Οι χλοοτάπητες διακρίνονται σε Ψυχρόφιλους (αντοχή στην σκιά στο πάτημα, στην καταπόνηση από ξηροθερμικές συνθήκες των καλοκαιρινών μηνών, στην άρδευση με υφάλμυρα νερά και σε περιορισμό των αναγκών συντήρησης) και Θερμόφιλους (μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης του χλοοτάπητα σε δραστηριότητα, αντοχή στην κυκλοφορία και τα υφάλμυρα νερά καθώς και γρήγορη αναβλάστηση). Η χρήση των παραπάνω δύο (2) κατηγοριών χλοοτάπητα γίνεται επιλεκτικά, ανάλογα με την σκοπό για τον οποίο προορίζονται και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν. Ειδικότερα για το γκολφ, η γενική τάση είναι ο περιορισμός των μειγμάτων στους Ψυχρόφιλους χλοοτάπητες και μεγαλύτερη προτίμηση στα θερμόφιλα και ξηροφυτικά είδη, με τελική επιδίωξη την εγκατάσταση χλοοταπήτων με μικρότερες ανάγκες σε πότισμα. Παράδειγμα αποτελεί η ποικιλία Paspalum vaginatum, η οποία δημιουργήθηκε ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότητα το πρόβλημα της έλλειψης αρδευτικού νερού ή και να αξιοποιηθεί η χρήση ανακυκλωμένου ή μερικώς επεξεργασμένου νερού. Εξάλλου, η ανακατασκευή και η δημιουργία νεότερων γηπέδων γκολφ (όπως του Costa Navarino) έφεραν νέες πρακτικές και πιο εξελιγμένους μεθόδους στην εγκατάσταση και διαχείριση του χλοοτάπητα. Στο τελευταίο π.χ. εφαρμόσθηκε με επιτυχία η μέθοδος της υδροσποράς, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές σε συνδυασμό με την τεχνολογία για να διευκολύνουν τον αερισμό και να καθυστερήσουν την υπερβολική συμπίεση του εδάφους..

  Ως εκ τούτο προτείνεται να διαγραφεί η πρόταση χρήσης ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας άλλως έστω να συμπληρωθεί από είδη μη επεκτατικά που παρουσιάζουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να παρατεθούν παραδείγματα τέτοιων ειδών, άλλως πάλι θα υπάρχει νομική ανασφάλεια ως προς το είδος του χλοοτάπητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα γήπεδο γκολφ.

  Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ο περιορισμός της δημιουργίας τεχνητών λιμνών, χωρίς όμως να είναι σαφές εάν αυτές αφορούν σε κατασκευές για άρδευση ή για κατασκευές που προσδιορίζουν το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού. Πάντως, σε πολλές περιπτώσεις όπου τέτοιες λίμνες κατασκευάζονται σε περιοχές με σημεία εποχικής εμφάνισης νερού η ύπαρξή τους έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την πανίδα της περιοχής. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα γηπέδων γκολφ, όπου η χρήση τεχνητών λιμνών αποτέλεσε καταφύγιο της πανίδας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων γηπέδων στην Ελλάδα αποτελούν τα γκολφ της Κέρκυρας, Πόρτο Καρράς. Ως εκ τούτου έχουμε την άποψη ότι δε θα έπρεπε να περιλαμβάνονται τέτοιοι περιορισμοί, ιδίως όταν πολλές φορές συμβάλλουν στην προστασία των ειδών της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.

  Τέλος, όσον αφορά στη δημιουργία γηπέδων γκολφ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδος θα έπρεπε να διευκρινίζεται εάν στις περιοχές Β1 (αναπτυσσόμενες με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού) επιτρέπονται μόνο εντός οργανωμένων υποδοχέων ή και εκτός αυτών (όπως προαναφέρθηκε), φαίνεται ότι αποκλείονται οι περιοχές Β2 παρά το γεγονός ότι είναι κατάλληλες για ήπιες ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού (όπως το γκολφ δηλαδή) και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε δια παντός να έκλεινε το θέμα ως προς τη χωροθέτηση γηπέδων γκολφ εντός περιοχών του δικτύου Νatura, φυσικά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η κατάλληλη ειδική αξιολόγηση που προβλέπεται για έργα εντός περιοχών του δικτύου Νatura.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σχετικός χάρτης που συνοδεύει το πλαίσιο.

  Τα παραπάνω σχόλια και προτάσεις μας επί του Ειδικού Σχεδίου του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, σκοπό έχουν να συμβάλλουν σε μία σωστή και ορθολογική αποτύπωση κανόνων και όρων, που να διασφαλίζει σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές την ομαλή ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, η οποία θα αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και συνεργασία και ευελπιστούμε ότι οι παραπάνω προτάσεις μας θα γίνουν αποδεκτές.

  To Διοικητικό Συμβούλιο
  του Ομίλου Γκολφ Γλυφάδας Αθηνών

  Σημείωση: Η παρούσα επιστολή έχει αποσταλεί εντύπως σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς.

 • 16 Μαρτίου 2012, 23:56 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Στην παράγραφο Ε για τον αθλητικό τουρισμό να προβλεφθεί ρητά η ενίσχυση του αεραθλητικού τουρισμού, ιδιαίτερα για την ανεμοπορία και τα υπερελαφρά αεροσκάφη. Ένα σημαντικό βήμα έχει γίνει ήδη με την θέσπιση κανονισμού υπεραλαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ 1360, 2.9.2010). Στη βάση του κανονισμού αυτού να θεσπιστούν κίνητρα για τον αεραθλητικό τουρισμό, που θα εκμεταλλευτεί το ιδανικό κλίμα της Ελλάδας για να την καταστήσει διεθνώς κέντρο αεραθλητισμού. Η αόριστη αναφορά στα αεροδρόμια στη 2η παράγραφο δεν είναι αρκετή. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη αεραθλητικών κέντρων και τη δημιουργία προπονητικών κέντρων στα υφιστάμενα και σε νέα πεδία προσγείωσης όπως ορίζονται στο παραπάνω ΦΕΚ.

 • Ο ιππικός τουρισμός λείπει εντελώς. Δεν μιλάμε βέβαια για την εικόνα που ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο έχει δυο τρία άλογα δεμένα στην αυλή, αλλά για ΙΠΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ με αξιώσεις ΙΠΠΑΣΙΑΣ, από ΙΠΠΕΙΣ. Και επίσης επιτέλους πρέπει να ρυθμιστεί το δίκαιο της αδειοδότησης των αγροτουριστικών μονάδων, που παρέχουν διαμονή και διατροφή, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν και ζώα. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα ζώα ενός αγροκτήματος ως μιάσματα και να πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις του υγειονομικού κανονισμού. Η μαγεία του αγροκτήματος είναι να μπορούν να συνυπάρχουν όλες οι δραστηριότητες και να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των επισκεπτών τους εντός του αυτού ενιαίου χώρου. Δεν λέω βέβαια τίποτε άλλο από το αυτονόητο, που ισχύει σε όλον τον κόσμο, εκτός από την χώρα μας, όπου μας απαγορεύουν οι υγειονομικές αρχές να διατηρούμε ζώα σε ένα αγρόκτημα, αν αυτό διαθέτει εστιατόριο ή ξενώνα και να μας στέλνει κατηγορούμενους στα ποινικά, ωσάν να διαπράττουμε έγκλημα!!!

 • 14 Μαρτίου 2012, 19:55 | Γιώργος

  Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κάμπινγκ δεν βλέπω πάλι να υπαρχει πρόθεση για τον εξυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας (1987). Η ισχύουσα νομοθεσία στο συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα παροχημένη και ευνοεί μόνο τη δημιουργία μεγάλων μονάδων (που ανείκουν σε εταιρίες ή μεγαλοκαρχαρίες) και ουσιαστικά δεν δίνει το δικαίομα σε μικρές μονάδες να είναι νόμιμες δημιουργόντας ένα σορό προβλήματα(ρύπανση, ασφάλεια κτλ). Προταση: να μειωθούν τα απαιτούμενα στρέμματα και τα μέτρα των δρόμων πρόσβασης που απαιτούνται για την αδειοδότηση οργανωμένου κάμπινγκ από τον ΕΟΤ όπως επίσης και να εξυχρονίστεί η νομοθεσία πλαίσιο των οργανομένων κάμπινγκ δίνοντας έμφαση και στις οικογενιακες επιχειρίσεις και όχι μόνο στην προάσπιση των συμφερόντων των μεγάλων εταιριών.

 • 13 Μαρτίου 2012, 09:19 | ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

  13 Μαρτίου 2012 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
  Αγαπητοί φίλοι/λες: ο τίτλος ιαματικός και θεραπευτικός
  τουρισμός κατά τη γνώμη μου δεν είναι δόκιμος. Θα έλεγα και παραπλανητικός καθώς δεν δηλώνει το αντικείμενό του. Σας προτείνω τον τίτλο «Θερμαλισμού -τουρισμού υγείας και ευεξίας»
  Εφόσον μιλούμε για «στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης» θα σας πρότεινα: α)έχει σημασία ο θερμαλιστικός τόπος να έχει ταυτότητα. Ο ιαματικός φυσικός πόρος είναι το μέσον για την αγωγή υγείας, (πρόληψης, αποκατάστασης, ευεξίας). Η χώρα μας πλούσια σε διαφορετικά περιβάλλοντα που διαθέτουν ιαματικούς φυσικούς πόρους οφείλει να διαθέτει και διαφορετικότητα σε θερμαλιστικούς τόπους που στην ουσία θα αποτελούν τόπους φροντίδας της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας. Φέρτε στη σκέψη σας το εξής: Ο ιαματικός πόρος είναι το μέσον, ο τόπος εμπεριέχει πολλές μεταβλητές που μορφώνουν την ποιότητα και γενικότερα τα δομικά στοιχεία ενός χώρου θερμαλισμού-τουρισμού. Στον τόπο και σε σχέση με τον πόρο ή πόρους (ποιότητα, είδος κτλ) προσδιορίζουμε και αναγνωρίζουμε το είδος των θερμαλιστικών ενεργειών και τα οποία θα δώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο ή ταυτότητα στην θερμαλιστική μας περιοχή. Έμφαση λοιπόν σε Ζώνη ή τόπο θερμαλισμού – τουρισμού με συγκεκριμένο προσδιορισμό. β) η ιστορία, τα πολιτισμικά στοιχεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη των θερμαλιστικών τόπων να μπούν στα κριτήρια γ) να καταγράφονται, να ερμηνεύονται, να αναδεικνύονται, τα περιβαλλοντικά προσόντα μιας θερμαλιστικής περιοχής δ)προσοχή η προστασία μιας θερμαλιστικής περιοχής είναι το ζητούμενο (θόρυβος,οικολογικά στοιχεία κτλ) και όχι μόνο η προστασία του Ι.Φ.Π.
  δ) Καθώς στη χώρα μας οι ιαματικοί λουτρότοποι και γενικότερα ο θερμαλισμός ασκείται σε περιβάλλοντα που είναι τελείως διαφορετικά (δίπλα στη θάλασσα, βουνό, παραλίμνια, πεδινό περιβάλλον) φυσικό να είναι να υπάρχουν δυσκολίες στη νομοθετική προσέγγιση. Κατά τη γνώμη
  λοιπόν οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων, αλλά και όλων των φυσικών πόρων που συνδέονται με τη ζώνη τοπικού θερμαλισμού οφείλουν να γίνουν κανόνας των χρηστών (διαχειριστών Ι.Φ.Π.) και αυτό να υπαγορεύεται νομοθετικά και να ελέγχεται.
  Τέλος η βιωσιμότητα (τέρταρη σειρά) δεν αφορά μόνο την οικονομία της επένδυσης αλλά ο όρος (βιωσιμότητα) να αφορά και αυτό να φαίνεται στο νόμο το τοπικό θερμαλιστικό σύστημα. Να πάει καλά η επένδυση αλλά συγχρόνως να διασφαλίζεται και το φυσικό-κοινωνικό υπόβαθρο.
  Ευχαριστώ για το βήμα

 • 10 Μαρτίου 2012, 09:33 | Μάκης

  Οι εναλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά το ελληνικό τουριστικό προιόν. Σημαντικό όμως είναι να αναδειχθούν και άλλα σημεία της χώρας. Ανάδειξη και άλλων σημείων ιαματικού, θρησκευτικού, γεωλογικού κλπ μορφών τουρισμού από αυτά τα λίγα που αναφέρονται. Σημαντικό είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα αυτά τα σημεία. Να επιτραπεί η χρήση πτήσεων τσάρτερ και στα 50 αεροδρόμια τις χώρας όλο το χρόνο και προβολή τους στο διαδύκτιο. Να χωροθετηθούν άμεσα υδατοδρόμια σε όλα τα νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και παραλίμνιες περιοχές. Εφαρμογή του ενιαίου εισητηρίου ανά περιοχή όπου με ένα εισητήριο θα μπορεί να δεί όλα τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, γεωλογικά, αρχαιολογικά, μνημεια της περιοχής με προβολή τους πάνω στο εισητήριο πληρώνοντας στον πρώτο χώρο που θα επισκεφθούν. Καλό είναι να προβάλονται και οι χώροι με δωρεάν είσοδο. Η διάρκειά του καλό είναι να είναι 2 ή 3 μέρες. Ανάδειξη των τοπικών προιόντων και προτροπή για παραγωγή τέτοιων με ευκολότερη τυποποίηση και προώθηση, που θα στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες. Καλή η πρόθεση αλλά πρέπει να περάσουμε στα έργα άμεσα άν δεν θέλουμε να χάσουμε την τελευταία ευκαιρία για ανάπτυξη.