ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ – Άρθρο 01: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σκοπός του τροποποιημένου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό είναι:
– Η εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και επιλογών του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον κλάδο του τουρισμού.
– Η προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον κλάδο του τουρισμού.
– Η παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου.
– Η προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διατήρηση ενός σταθερού πλαισίου κανόνων, που αφορούν στη χωροθέτηση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών, για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων.
– Η ενσωμάτωση των σχετικών με τον τουρισμό αναπτυξιακών προγραμμάτων και παρεμβάσεων, που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας και τη διάρθρωση του εθνικού χώρου.
– Η εξειδίκευση και προσαρμογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νομοθεσίας, όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και την παροχή ειδικότερων κατευθύνσεων ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων.
Το Ειδικό Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις, κανόνες και κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών, υπό το πρίσμα της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προωθεί δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού, αναδεικνύει θεματικές στις οποίες μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη του κλάδου, ενώ διατυπώνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης.

  • 20 Μαρτίου 2012, 13:26 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΤΙΛΕΑ

    Στο άρθρο ένα γίνεται λόγος για συμπλήρωση βασικών κατευθύνσεων. Δηλαδή δεν είναι κανόνες;

  • 9 Μαρτίου 2012, 23:31 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ

    Επιπλέον στόχοι που θα πρέπει να περιληφθούν είναι:
    1. η εναρμόνιση του Ειδικού Χωροταξικού Τουρισμού (ΕΧΤ) με αυτά των ΑΠΕ και Βιομηχανίας με δεδομένες τις παράλληλες μεταβολές στις συνθήκες που αφορούν σ’ αυτές τις θεματικές περιοχές και
    2. η συμφωνία του ΕΧΤ με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των απειλών που αντιμετωπίζει το τελευταίο τόσο από την υπερσυσωρευμένη κακή χρήση του χώρου όσο και από τα σχέδια για ανάπτυξη εκτός κλίμακας σχεδίων ΑΠΕ.