Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Φίλες και φίλοι,
σας καλωσορίζουμε στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αξιολόγηση και τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/τ.Β/11.6. 2009).
Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έγκρισή του, το Ειδικό Πλαίσιο τίθεται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2742/99. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στο τρέχον κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και στις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού, υπό το πρίσμα της σημερινής κρίσης, στις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις και στρατηγικές και ιδίως στην εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, όπως διαμορφώνεται σήμερα. Επίσης, εξετάστηκε το αναπτυξιακό πλαίσιο και η χωρική του διάσταση για τον κλάδο, η εναρμόνιση του Πλαισίου με τα υπόλοιπα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό περιβάλλον και αφορούν σε θέματα του ίδιου του Πλαισίου, καθώς και θέματα που αφορούν στα προβλήματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.
Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αξιοποιήθηκε η συσσωρευμένη εμπειρία της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ από την εφαρμογή του Πλαισίου, το διαθέσιμο υλικό της Υπηρεσίας, καθώς και πολύτιμες εισροές από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη συμβολή του ΥΠΠΟΤ στη διαδικασία της αξιολόγησης, που με τις προτάσεις, το υλικό και τις διευκρινήσεις που παρείχε, διευκόλυνε σημαντικά την εκπόνησή της.
Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κυριότερους αναπτυξιακούς πυλώνες και μία από τις σημαντικότερες πηγές απασχόλησης στη χώρα. Αποτελεί, επίσης, έναν από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που έχει προοπτικές ανάπτυξης και σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην έξοδο από την κρίση. Ωστόσο, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα, τα οποία συσσωρεύτηκαν σταδιακά, αλλά γίνονται περισσότερο εμφανή σήμερα. Εξαιτίας της κρίσης, δε, οι επιπτώσεις τους αντανακλούν περισσότερο στην οικονομία και την κοινωνία.
Στην περίπτωση μίας δομικού τύπου κρίσης, όπως η σημερινή, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της υλοποίησης μιας μακροχρόνιας και σαφώς διατυπωμένης στρατηγικής, που θα αξιοποιήσει τα εγγενή πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στρατηγικοί άξονες τουριστικής ανάπτυξης και έχουν ενεργοποιηθεί εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες, που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων.
Ανοίγουμε δημόσια το διάλογο και αναμένουμε τις απόψεις κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και πολίτη, με στόχο τη βελτίωση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προωθούμενων ρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί το καλλίτερο αποτέλεσμα για την αειφορική ανάπτυξη στις δύσκολες ημέρες που περνά η χώρα.
H δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου 2012.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,
Νίκος Σηφουνάκης,
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής