Άρθρο 09:Διοικητικές κυρώσεις

1. Στους δικαιούχους της απόφασης κατανομής, καθώς και στους κατόχους άδειας διύλισης και στους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, εφόσον δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και στις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Στους δικαιούχους της απόφασης κατανομής, δύναται να επιβληθούν, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 6.
β) Μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής.
γ) Απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανομές βιοντίζελ.
δ) Αφαίρεση της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, εφόσον έχει χορηγηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α’ 304).

  • 5 Νοεμβρίου 2012, 14:46 | Ελίν Βιοκαύσιμα
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 9:

    Είναι γνωστό σε όλους ότι τα στοιχεία που δηλώνονται για την κατανομή είναι σε μεγάλη έκταση ανακριβή. Βασική αιτία είναι η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου και αυστηρών ποινών. Θα πρέπει να προβλευθεί ότι πέραν των άλλων, σε περίπτωση που δικαιούχος δηλώσει ψευδή στοιχεία θα του αφαιρείται ποσότητα κατανομής τουλάχιστον πενταπλάσια από την ποσότητα που κέρδισε εξ αιτίας της ψευδής δήλωσης.