Άρθρο 07: Πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, μετά την αποσφράγιση των φακέλων των αιτούντων, διαβιβάζει, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά αρχεία και τις υπεύθυνες δηλώσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφιο Α σημείο (θ), για έλεγχο. Το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από τις αιτούσες εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύνουν τους ελέγχους αυτούς.
2. Μετά το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. υποβάλλει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης των στοιχείων, κατάλογο με τις οριστικές, μετά τον έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, ανά εταιρεία και είδος πρώτης ύλης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τον επανυπολογισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i, εφόσον απαιτείται, και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με αφορμή το σχέδιο ΚΥΑ για τον καθορισμό κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, που έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  5. Άρθρο 7, Πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ.Δ1/Α/17970/29-7-2011 κατανομής για το 2011, στο άρθρο 8 παρ.2 αναφέρεται ότι τα στοιχεία των δηλωθέντων από τους δικαιούχους Έλληνες παραγωγούς βιοντίζελ τιμολογίων προμήθειας βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέλευσης και προοριζόμενων για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, τα οποία δηλώθηκαν από αυτούς στην αίτηση τους και χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της κατανομής έτους 2011 (με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής) διαβιβάζονται για έλεγχο στο Σ.Δ.Ο.Ε., το οποίο θα έπρεπε να είχε υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011 κατάλογο με τις οριστικές, μετά τον έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, ανά δικαιούχο και είδος πρώτης ύλης. Όπως είναι όμως γνωστό το Σ.Δ.Ο.Ε. ουδέποτε υπέβαλλε στην Υπηρεσία σχετικό κατάλογο. Έτσι δεν υπάρχει σχετικός έλεγχος και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους για την κατανομή του 2011 είναι αληθή, κίνδυνος ο οποίος κρίνεται ότι θα υπάρχει και στην περίπτωση των επόμενων κατανομών.
  Προτείνεται συνεπώς ο έλεγχος των εξοφλημένων τιμολογίων των αιτουσών εταιρειών να γίνεται πρωτογενώς από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου και να διαβιβάζονται τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά αρχεία και οι υπεύθυνες δηλώσεις για συμπληρωματικό έλεγχο στο Σ.Δ.Ο.Ε., το οποίο και θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να υποβάλει στην Υπηρεσία την απάντηση του για να γίνει ο επανυπολογισμός των ΕΛ2i και ΕΛ3i, εφόσον απαιτείται, και να εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 14:10 | Σ.ΒΙ.Β.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 7

  Παρ. 1: Η ίδια διαδικασία προτείνουμε να ακολουθηθεί και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προβεί σε ελέγχους των υποβαλλόμενων στοιχείων από τους δικαιούχους και να αποστείλει το πόρισμα των ελέγχων του του στην Επιτροπή της κατανομής αλλά και στο ΣΔΟΕ.