Άρθρο 08:Υποχρεώσεις δικαιούχων-κατόχων άδειας διύλισης-κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’

1. Οι δικαιούχοι της απόφασης κατανομής, καθώς οι κάτοχοι άδειας διύλισης και οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν για τους σκοπούς της παρούσας:
α. να υποβάλουν στοιχεία στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών σύμφωνα με την Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Β’ 1116/10.04.2012), η οποία τροποποιήθηκε με την Δ1/οικ.16421/02.08.2012 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2328/16.08.2012),
β. να συνεργάζονται πλήρως σε περιπτώσεις ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από κλιμάκια που συστήνονται βάσει του άρθρου 15Α παρ. 8 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 22 του ν. 3769/2009,
γ. να αποστέλλουν επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που τυχόν τους ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς των εμπλεκομένων Υπουργείων.
2. α) Οι δικαιούχοι οφείλουν να διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας, τις κατανεμόμενες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ. Η διάθεση των εν λόγω ποσοτήτων πραγματοποιείται μέσω των κατόχων αδειών διύλισης.
β) Οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να παραλαμβάνουν από κάθε δικαιούχο τις ποσότητες της παρ. α.
γ) Κατά τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η οποία συσχετίζεται με το μερίδιο αγοράς των κατόχων άδειας διύλισης, γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις μέχρι ποσοστού 10% σε μηνιαία βάση και 5% σε ετήσια βάση για κάθε δικαιούχο και για κάθε κάτοχο άδειας διύλισης.
δ) Μεγαλύτερη μηνιαία απόκλιση μπορεί να επιτραπεί εφόσον η προς παράδοση μηνιαία ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ ανά κάτοχο άδειας διύλισης είναι μικρότερη των εικοσιπέντε (25) χιλιολίτρων καθώς και για σοβαρούς λόγους, μετά από έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη σχετική γνωστοποίηση του δικαιούχου ή του κατόχου άδειας διύλισης, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία μέχρι και τη 15η του μηνός που προηγείται αυτού που ζητείται τροποποίηση. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των λοιπών εμπλεκομένων.
ε) Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι καθώς και οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία μείωσης ή διακοπής της διατιθέμενης ή παραλαμβανόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ σε σχέση με το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα.
3. α) Οι δικαιούχοι οφείλουν, να διαθέτουν στους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια τις ποσότητες που τους ζητούνται και αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης των κατόχων άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6.α. Οι ποσότητες αυτές αυτούσιου βιοντίζελ διατίθενται επιπλέον των ποσοτήτων που καθορίζονται με την απόφαση κατανομής και αντιστοιχούν στο ποσοστό ανάμειξης πετρελαίου κίνησης με αυτούσιο βιοντίζελ που καθορίζεται στην πρόσκληση.
β) Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ οφείλουν να παραλαμβάνουν από κάθε δικαιούχο τις ποσότητες της παραγράφου α.
γ) Κατά τον έλεγχο της υποχρέωσης αυτής γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις σε ετήσια βάση έως και εικοσιπέντε (25) χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο για κάθε εταιρεία εμπορίας κατηγορίας Α’.
4. Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις πρώτες ύλες του άρθρου 2 εδάφια α1, α2 και α3, οι οποίες αντιστοιχούν στις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που τους κατανεμήθηκαν με τους δείκτες ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i του άρθρου 5, αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μη τις διαθέσουν προς άλλη χρήση ή προς τρίτους, μέχρι το τέλος της περιόδου κατανομής.
5. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ελέγχεται από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με αφορμή το σχέδιο ΚΥΑ για τον καθορισμό κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, που έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  6. Άρθρο 8, Υποχρεώσεις δικαιούχων-κατόχων άδειας διύλισης-κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ.Δ1/Α/17970/29-7-2011 κατανομής για το 2011, όπως παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τον νόμο 4062 (ΦΕΚ 70Α/30-3-2012, άρθρο 34, παρ.7.στ) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ υποχρεούνται κατά το διάστημα κατανομής και εφόσον διαθέτουν στην εγχώρια αγορά πετρέλαιο κίνησης προερχόμενο από εισαγωγές να προμηθεύονται σε μηνιαία βάση από τους δικαιούχους ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,5% κατ’ όγκο του μείγματος μετά την ανάμιξη με το πετρέλαιο κίνησης και να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην Αρμόδια Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί να γίνει ο σχετικός έλεγχος.
  Επειδή υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη υποχρεωτικής παραλαβής από κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α’ στο άρθρο 1 παρ. 6.α της παρούσας απόφασης, καθώς και υποχρεωτικής παράδοσης από τους δικαιούχους των ποσοτήτων που τους ζητούνται αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3, ερωτάται η αρμόδια Υπηρεσία, δηλαδή η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, εάν τηρήθηκαν από τους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α’ οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στις προηγούμενες αποφάσεις, εάν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους και πως θα διασφαλισθεί η παραλαβή των αναλογούντων ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους στις επόμενες κατανομές.

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 14:53 | Γ. Τσιρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Με τη διατύπωση που προτείνει η ταιρίας CORAL συμφωνεί και η εταιρία MAMIDOIL JETOIL ΑΕ .
  2. Η εκ μέρους των εισαγωγέων πετρελαίου κίνησης υποχρεωτική αγορά BIODIESEL απο όλους τους παραγωγούς BIODIESEL, και μάλιστα «αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους» ειναι πρακτικά ανεφάρμοστη γιατί προϋποθέτει μια συνεχή και προγραμματισμένη ροή εισαγωγών,γεγονός που δεν συμβαίνει στη πράξη.
  Επιπλέον , η υποχρέωση των εισαγωγέων να αγοράσουν ένα εμπόρευμα απο παραγωγούς που δεν γνωρίζουν,σε τιμές που ουδέποτε διαπραγματεύθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωσή τους , και με λοιπούς όρους εμπορίας που επιβάλλονται από τρίτους .
  Σημειώνεται ότι μέχρι και την ΚΥΑ του Ιουλίου 2011, οι ανεξάρτητοι εισαγωγείς ειχαν την υποχρέωση να προμηθευτούν το BIODIESEL κατ΄ελευθέρα επιλογή τους , απο έναν ή περισσότερους δικαιούχους. Η υποχρέωση αγοράς απο ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους επιβλήθηκε ξαφνικά το Νοέμβριο του 2011,και πρόκειται να ελεγχθεί νομικά κατά πόσο ειναι σύμφωνη με τους κανόνες ανταγωνισμού .

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 14:09 | Σ.ΒΙ.Β.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 8

  Παρ 2γ) Από την στιγμή που η κατανομή θα υπολογίζεται στο 90% δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανεκτό ποσοστό απόκλισης σε ετήσια βάση. Προτείνουμε να είναι της τάξεως του 1%, και αυτό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 13:25 | AGROINVEST AEBE
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  3.Επειδή και στην πρόσφατη κατανομή έχει συμβεί οι δικαιούχοι κατανομής να διαθέτουν περισσότερες πρώτες ύλες του άρθρου 2 εδάφια α1, α2 και α3 από την κατανομή που έλαβαν προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 8 σημείο 4 ως κάτωθι:
  «Εφόσον οι προαναφερθείσες πρώτες ύλες θα απορροφηθούν από την κατανεμόμενη ποσότητα βιοντίζελ. Σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να τις διαθέσει για άλλη χρήση.»

  AGROINVEST AEBE
  Αργύριος Φαββατάς
  Δ/ντης Εργοστασίου

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 12:30 | Δημήτριος Κυρκιλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνουμε η διατύπωση της παραγράφου 3 ως εξής :

  α) Οι δικαιούχοι οφείλουν, να διαθέτουν στους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια τις ποσότητες που τους ζητούνται και αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης των κατόχων άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6.α. Οι ποσότητες αυτές αυτούσιου βιοντίζελ διατίθενται επιπλέον των ποσοτήτων που καθορίζονται με την απόφαση κατανομής και αντιστοιχούν στο ποσοστό ανάμειξης πετρελαίου κίνησης με αυτούσιο βιοντίζελ που καθορίζεται στην πρόσκληση.

  β) Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ οφείλουν να παραλαμβάνουν από τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής τις ποσότητες της παραγράφου α.