Άρθρο 06:Απόφαση κατανομής-Υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών

1. Με την απόφαση κατανομής, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 31η Δεκεμβρίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου, καθορίζονται:
α) οι δικαιούχοι της κατανομής για το επόμενο έτος και η αντιστοιχούσα σε αυτούς ποσότητα της ετήσιας κατανομής,
β) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην ετήσια κατανομή,
γ) το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο προς τους υπόχρεους της ανάμειξης,
δ) ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους,
και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 οι δικαιούχοι της απόφασης κατανομής, υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία εντός προθεσμιών που ορίζονται με την παραπάνω απόφαση, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, οι οποίες να έχουν εκδοθεί το πολύ πριν από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Για τους δικαιούχους των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός Ελλάδας γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Οι λοιποί δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, οι οποίες να έχουν εκδοθεί το πολύ πριν από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
β) Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται, εντός των προθεσμιών που τίθενται με την απόφαση κατανομής, κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο δικαιούχος δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοσή του και ότι θα το προσκομίσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του.
Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της απόφασης κατανομής. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού αυτοδίκαια ανακαλείται η συμμετοχή του δικαιούχου στην κατανομή.
γ) Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από τραπεζικό ίδρυμα, ποσού που καθορίζεται με την απόφαση κατανομής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4.
δ) Σε περίπτωση τροποποίησης των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα σημεία Α. στ και Β. στ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, υποβάλλονται επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι αφενός μικρότερη από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής του δικαιούχου ή ανά εγκεκριμένη συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής του δικαιούχου και αφετέρου από το 1/100 της κατανεμηθείσας ποσότητας.

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 14:41 | Σ.ΒΙ.Β.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 6

  Είναι αδιανόητο να καταθέτουν εγγυητική οι πωλητές και όχι οι αγοραστές

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΒΙΒΕ

  Θα πρέπει και οι υπόχρεοι να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή ή κανείς. Συνεπώς, στο Άρθρο 6 παρ. 2 σημείο γ) είτε να διαγραφεί, είτε να αναφέρει «Οι δικαιούχοι και οι υπόχρεοι….»