Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει»

Φίλες και φίλοι,

Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει».

Με το παρόν σχέδιο προσδιορίζεται το σύστημα κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, δηλαδή καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70).

Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας κατανεμόμενης ποσότητας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα κριτήρια κατανομής, η διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος υπολογισμού της κατανεμόμενης ποσότητας ανά εταιρεία, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων και τέλος προσδιορίζονται οι κυρώσεις.

Στο σχέδιο αυτό διασφαλίζεται η απορρόφηση των ενεργειακών καλλιεργειών ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η επίτευξη των εθνικών στόχων της διείσδυσης ανανεώσιμων καυσίμων στην αγορά, η ανάπτυξη κλίματος υγιούς ανταγωνισμού και συγκράτησης των τιμών, η ευθυγράμμιση με τη κατεύθυνση που θέτουν οι σχετικές κοινοτικές Οδηγίες για τα κριτήρια αειφορίας των βιοκαυσίμων και την χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές, η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης για την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, η αξιοποίηση της μέχρι σήμερα αποκτηθείσας εμπειρίας με την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγενέστερου συστήματος, ο εξορθολογισμός και η αποτελεσματικότητα των απαιτούμενων έλεγχων και τέλος η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει», υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως την Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ασημάκης Παπαγεωργίου