7. Δραστηριότητες έργων μικρής κλίμακας

Δραστηριότητες έργων μικρής κλίμακας όπως ορίζονται στην απόφαση 1/CMP.2 θεωρούνται:
• έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ μέχρι 15(MW).
• δραστηριότητες έργων ενεργειακής αποδοτικότητας οι οποίες μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και ζήτησης, μέχρι 60 GWh/έτος
• δραστηριότητες έργων οι οποίες μειώνουν τις εκπομπές ετησίως κατά 60 kt (Kilotonnes) ή λιγότερο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα
Οι δραστηριότητες έργων μικρής κλίμακας, όπως ορίζονται ανωτέρω, αφορούν είτε σε έργα κοινής εφαρμογής είτε σε έργα καθαρής ανάπτυξης. Για τις μικρής κλίμακας δραστηριότητες έργων CDM και JI προβλέπονται απλουστευμένες διαδικασίες, όπως διαφορετική φόρμα Εντύπου Σχεδιασμού Έργου, μεθοδολογίες υπολογισμού σεναρίου βάσης και παρακολούθησης κ.α.).