8. Προγραμματικές δραστηριότητες έργων (PoA) των μηχανισμών JI και CDM

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων έργων ή προγραμματικές δραστηριότητες έργων αναφέρονται σε συντονισμένη δράση που υλοποιείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στο πλαίσιο μίας εθελοντικής ή υποχρεωτικής πολιτικής/μέτρων προκαθορισμένου στόχου (π.χ. ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλαγή χρήσης καυσίμων). Το πρόγραμμα παρέχει το οργανωτικό, οικονομικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για μείωση εκπομπών με τους εξής όρους:
• να τηρούνται εγκεκριμένες μεθοδολογίες για τον υπολογισμό σεναρίου βάσης και για την παρακολούθηση των προγραμματικών δραστηριοτήτων
• να διασφαλίζονται η αποφυγή διπλών μετρήσεων και η διαρροή άνθρακα (leakage)
• τα πιστωτικά μόρια που προκύπτουν να είναι μετρήσιμα, επαληθεύσιμα και συμπληρωματικά (παράγραφος 20 της απόφασης 7/CMP.1.
Στόχος είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων. Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες τοποθεσίες (όπως π.χ. σε πολλά διαφορετικά κτίρια ή σε μία ευρύτερη περιοχής όπως αυτά προσδιορίζονται στο έντυπο σχεδιασμού έργου). Προγραμματικές δραστηριότητες έργων μπορεί να είναι επίσης μικρής κλίμακας όπως περιγράφηκαν στην ενότητα 7.
8.1 Προγραμματικές δραστηριότητες έργων JI κατηγορίας Ι
Για την έγκριση προγραμματικών δραστηριοτήτων έργων JI κατηγορίας Ι εντός της ελληνικής επικράτειας ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας 5.1.1 με τη διαφορά ότι στην ενότητα «5.1.1.1 Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης και εξουσιοδότησης συμμετοχής» τροποποιούνται τα σημεία (i) και (iv) ως εξής:
Ο αναφερόμενος ως υπεύθυνος υλοποίησης του έργου (project initiator) στις προγραμματικές δραστηριότητες ονομάζεται συντονιστής της προγραμματικής δραστηριότητας. Ο συντονιστής καταθέτει στην αρμόδια αρχή:
i. συμπληρωμένη αίτηση (πρότυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής) η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του υπευθύνου, τον τίτλο και τύπο του έργου, τις χώρες και τους φορείς που συμμετέχουν. Επίσης, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από έγγραφο που εξουσιοδοτεί το συντονιστή να διοικεί και να συντονίζει την υλοποίηση της προγραμματικής δραστηριότητας καθώς και έγκριση της δραστηριότητας έργου από όλες τις αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων χωρών (DFPs). Επιπλέον, πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή συμφωνία υπογεγραμμένη από όλους τους συμμετέχοντες, η οποία να ορίζει το νόμιμο κάτοχο των μειώσεων εκπομπών που θα προκύψουν από την προγραμματική δραστηριότητα έργου.
v. Συμπληρωμένη η τελευταία έκδοση του Έντυπου Σχεδιασμού Έργου για προγραμματικές δραστηριότητες έργου JI όπως διατίθεται στην ιστοσελίδα της UNFCCC συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και με σαφή αναφορά στα γεωγραφικά όρια της δραστηριότητας, τα οποία είναι δυνατό να εκτείνονται σε περισσότερες από μία χώρες.

Τα λοιπά σημεία της ενότητας 5.1.1.1 παραμένουν ως έχουν.

8.2 Προγραμματικές δραστηριότητες έργων JI κατηγορίας ΙΙ
Η Επιτροπή JISC έχει ορίσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την έγκριση προγραμματικών δραστηριοτήτων έργων JI υπό την εποπτεία της. Οι απαιτούμενες διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο περιγράφηκαν στην ενότητα 5.1.2. Η αρμόδια αρχή εκδίδει, μετά από αίτηση του συντονιστή υλοποίησης του έργου, απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας έργου και εξουσιοδότηση συντονισμού και διοίκησης της δραστηριότητας έργου όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο (8.1). Το Έντυπο Σχεδιασμού Έργου για προγραμματικές δραστηριότητες έργου JI και οι οδηγίες συμπλήρωσής του διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της UNFCCC.
8.3 Προγραμματικές δραστηριότητες έργων JI εκτός της ελληνικής επικράτειας
Η διαδικασία που ακολουθείται για προγραμματικές δραστηριότητες έργων JI εκτός της ελληνικής επικράτειας είναι η εξής: προκειμένου να εκδοθεί εξουσιοδότηση συμμετοχής ακολουθούνται όσα περιγράφηκαν στην ενότητα 5.2, ενώ για την εξουσιοδότηση συντονισμού και διοίκησης της προγραμματικής δραστηριότητας έργου όσα αναφέρονται στην 8.1.
8.4 Προγραμματικές δραστηριότητες έργων CDM
Οι προγραμματικές δραστηριότητες έργων CDM πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες για την καταχώρηση μίας προγραμματικής δραστηριότητας, την εκχώρηση CERs, τη χρήση πολλαπλών μεθοδολογιών και την εξέταση λανθασμένων δράσεων που εντάσσονται σε μία προγραμματική δραστηριότητα όπως ορίζονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του CDM. Η αρμόδια αρχή εκδίδει, μετά από αίτηση του συντονιστή υλοποίησης του έργου, απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας έργου και εξουσιοδότηση συντονισμού και διοίκησης της δραστηριότητας έργου.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

  – Εισαγωγή

  »• να τηρούνται εγκεκριμένες μεθοδολογίες για τον υπολογισμό σεναρίου βάσης και για την παρακολούθηση των προγραμματικών δραστηριοτήτων»

  Θα πρέπει να καθοριστεί σε πιο πλαίσιο έγκρισης των μεθοδολογιών γίνεται αναφορά

  »• να διασφαλίζονται η αποφυγή διπλών μετρήσεων και η διαρροή άνθρακα (leakage)» -> να διασφαλίζονται η αποφυγή διπλών καταμετρήσεων δικαιωμάτων και η διαρροή δικαιωμάτων άνθρακα (leakage)

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κοζάνη 13/12/2012
  Αρ. Πρωτ. 109101/3796
  Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περιοχή ΖΕΠ
  Ταχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο εγκυκλίου για την Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)
  Τηλέφωνο : 2461052610-3
  Fax : 2461052614
  Email : info@pdm.gov.gr

  Θέμα: Θέσεις και προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το σχέδιο εγκυκλίου για την Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)

  Στο Άρθρο 8 του σχεδίου της εγκυκλίου με θέμα «προγραμματικές δραστηριότητες έργων (ΡοΑ) των μηχανισμών JI και CDM», ορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων δραστηριοτήτων έργων ή προγραμματικών δραστηριοτήτων έργων πού αναφέρονται σε συντονισμένη δράση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στο πλαίσιο μιας εθελοντικής ή υποχρεωτικής πολιτικής ή μέτρων προκαθορισμένου στόχου. Στόχος είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων. Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες θέσεις ή σε μία ευρύτερη περιοχή.
  Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 24α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (25.06.2009) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ δίδεται η δυνατότητα στα Κράτη- Μέλη για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, με εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα που μειώνουν τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου.
  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η συμμετοχή των Περιφερειών σε ρόλο συντονιστή διαχειριστή έργων πολιτικής / μέτρων, δεδομένου ότι οι Περιφέρειες αποτελούν κεντρικό φορέα ανάπτυξης / υλοποίησης και συντονισμού πολιτικών και μπορούν να επιτύχουν :
  • Σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας έργων με σημαντικό αριθμό συμμετοχής τα οποία δύναται να εφαρμοσθούν σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Να ενσωματώσουν δράσεις / πολιτικές εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της 2009/29/ΕΚ.
  • Να εξυπηρετήσουν την τοπική ανάπτυξη με παράλληλη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
  • Να ενσωματώσουν την ανάπτυξη έργων JI και CDM, στην ευρύτερη εθνική πολιτική και άξονες χρηματοδότησης για την Περιφέρεια.
  Βάσει των ανωτέρω προτείνεται στο τέλος του άρθρου 8 να προστεθεί: «Κεντρικός φορέας συντονισμού και διαχείρισης των προγραμματικών δραστηριοτήτων έργων των μηχανισμών JI και CDM ορίζεται η Περιφέρεια στην οποία εφαρμόζονται τα έργα αυτά. Προβλέπεται η συνεργασία Περιφερειών για έργα ευρύτερου χαρακτήρα».

  Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
  Γεώργιος Κ. Δακής