4 . Διαδικασία έγκρισης δραστηριοτήτων έργων JI και CDM

Για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων απαιτείται η υποβολή αίτησης του φορέα προς την Αρμόδια Αρχή (Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στη ενότητα 5.1.1.1. Η έγκριση αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τη Διυπουργική Επιτροπή για την εμπορία εκπομπών. Η έγκριση περιλαμβάνει και τη σχετική εξουσιοδότηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7Β της ΚΥΑ 9267/468/2007.
Για την έγκριση δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε υδροηλεκτρικά έργα με δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW, είναι απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 7Β, παρ. 8, της ΚΥΑ 9267/468/2007, να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα διεθνή και κοινοτικά κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη-Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων» (Νοέμβριος 2000). Για την εναρμονισμένη εφαρμογή της παραπάνω απαίτησης, συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κρατών – Μελών της ΕΕ κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκριση υδροηλεκτρικών έργων άνω των 20 MW (Guidelines on a common understanding of Article 11b(6) of Directive 2003/87/EC as amended by Directive 2004/101/EC, 17 November 2008) (Παράρτημα 2).

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

  – Στην περίπτωση της εκτέλεσης ‘διαβούλευσης’ για την έγκριση μίας αίτησης, θα πρέπει να γίνει σαφές ποιος θα συμμετάσχει στην διαβούλευση αυτή.
  Δηλαδή θα πρέπει να γίνει σαφές τι είναι ακριβώς η ‘Διυπουργική Επιτροπή για την εμπορία εκπομπών’. Ποιος ουσιαστικά είναι ο στόχος της Επιτροπής αυτής και από τι στελέχη θα αποτελείται για να επιταχύνει και όχι να επιβραδύνει την διαδικασία έκδοσης της απόφασης.
  Και φυσικά είναι λίγο ασαφές το γεγονός ότι πρώτα η αίτηση θα λαμβάνει εξουσιοδότηση από το ΥΠΕΚΑ, μετα θα υπάρχει διαβούλευση της Διυπουργικής, μετά θα υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας αρχής (ΓΕΔΕ?) και μετά θα υπάρχει τελική απόφαση του Υπ. ΠΕΚΑ.
  Πιθανότατα, για την διαδικασία αυτή, η οποία θα καταλήξει το συντομότερο σε θετική απόφαση για κάποια αίτηση μετά την 31/12/2012, άρα σε εκτός ΠτΚ (πρώτη περίοδος εφαρμογής), θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της στις αποφάσεις της DOHA, αλλιώς απλά δεν θα εφαρμοστεί με αποτέλεσμα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 10:39 | Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ)

  Η διαδικασία που προβλέπεται για την έγκριση των δραστηριοτήτων έργων JI κρίνεται ιδιαίτερα πεπλεγμένη και χρονοβόρα. Θα πρέπει να προβλεφθεί μια απλοποιημένη διαδικασία χωρίς πολλά ενδιάμεσα στάδια και με μικρότερους χρόνους υλοποίησης. Δυο φορείς (ένας φορέας εισήγησης – ΓΕΔΕ και ένας φορέας απόφασης – Υπουργός ΠΕΚΑ) θεωρούνται αρκετοί, ενώ ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες. Η προώθηση των εν λόγω έργων θα πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική της χώρας για την απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να διευκολυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 23:52 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Άρθρο 4 και Άρθρο 5

  Πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα η διαδικασία έγκρισης των έργων ώστε να μην είναι αποτρεπτική για τους ενδιαφερόμενους. Προτείνουμε τον περιορισμό των εμπλεκομένων φορέων σε δυο (ΓΕΔΕ, Υπουργός ΠΕΚΑ) και τον περιορισμό του χρόνου έκδοσης της έγκρισης σε τρεις εβδομάδες κατά μέγιστο

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ
  Water & Waste

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 17:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ επί του άρθρου 4

  Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να απλοποιηθεί όπως αναφέρεται και στα σχόλια που υποβλήθηκαν επί του άρθρου 5.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:59 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί του Άρθρου 4 του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 1
  Παράγραφος 4 “Διαδικασία έγκρισης δραστηριοτήτων έργων JI και CDM”

  Σελ. 9, Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Η έγκριση αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τη Διυπουργική Επιτροπή για την εμπορία εκπομπών», με τη φράση «Η έγκριση αυτή χορηγείται μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής (ΓΕΔΕ), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ή άλλων αρμόδιων προσώπων συμπεριλαμβανομένης και της αρμόδιας αρχής». Οι απαιτήσεις για εισήγηση της αρμόδιας αρχής, διαβούλευση Διυπουργικής Επιτροπής και τελική απόφαση από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, δημιουργούν ένα αρκετά δύσκαμπτο και χρονοβόρο σχήμα ως προς την αξιολόγηση των έργων. Σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία θέσης σε διαβούλευση της παρούσας εγκυκλίου, οι αναμενόμενες χρονικές καθυστερήσεις από το προτεινόμενο σχήμα, καθιστούν επί της ουσίας απαγορευτική οποιαδήποτε απόπειρα έγκρισης έργων. Στόχο θα πρέπει να αποτελεί η απλοποίηση της διαδικασίας και όχι η περιπλοκότητα αυτής. Η απλοποίηση των προβλεπόμενων στις Εθνικές Οδηγίες διαδικασιών είναι μια λογική που έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες που έχουν αναρτήσει Εθνικές Οδηγίες για έργα JI και CDM {Εθνικές Οδηγίες από 1 έως 15 σελίδες και έγκριση των έργων είτε από την αρμόδια αρχή (Focal Point), είτε από τον αρμόδιο Υπουργό μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής}.

  Επίσης,
  Σελ. 9, Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Η έγκριση περιλαμβάνει και τη σχετική εξουσιοδότηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 7Β της ΚΥΑ 9267/468/2007» με τη φράση «Για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών, λαμβάνονται υπόψη οι όροι της ΚΥΑ 9267/468/2007».

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 2
  Παράγραφος 5 “Μηχανισμός κοινής εφαρμογής (JI)”

  Σελ. 10, Προτείνουμε να αφαιρεθεί η φράση «Η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012». Δεδομένου ότι η εν λόγω εγκύκλιος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο 2012, δεν έχει νόημα να τεθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος. Το χρονικό διάστημα των έργων θα πρέπει να αφεθεί ανοιχτό και για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης (2013-2020), αναμένοντας και τα αποτελέσματα επί του συγκεκριμένου θέματος, τόσο των διαβουλεύσεων σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη καθιστά απαγορευτική την ένταξη έργων τόσο πριν το 2012 (είναι διαδικαστικά αδύνατο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός Δεκεμβρίου 2012 όταν η εγκύκλιος βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβούλευσης), όσο και μετά το 2012, οπότε επί της ουσίας η εν λόγω πρόβλεψη ακυρώνει το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η υπό διαβούλευση εγκύκλιος.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:29 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί του Άρθρου 3 του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 1
  Παράγραφος 4 “Διαδικασία έγκρισης δραστηριοτήτων έργων JI και CDM”

  Σελ. 9, Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Η έγκριση αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τη Διυπουργική Επιτροπή για την εμπορία εκπομπών», με τη φράση «Η έγκριση αυτή χορηγείται μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής (ΓΕΔΕ), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ή άλλων αρμόδιων προσώπων συμπεριλαμβανομένης και της αρμόδιας αρχής». Οι απαιτήσεις για εισήγηση της αρμόδιας αρχής, διαβούλευση Διυπουργικής Επιτροπής και τελική απόφαση από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, δημιουργούν ένα αρκετά δύσκαμπτο και χρονοβόρο σχήμα ως προς την αξιολόγηση των έργων. Σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία θέσης σε διαβούλευση της παρούσας εγκυκλίου, οι αναμενόμενες χρονικές καθυστερήσεις από το προτεινόμενο σχήμα, καθιστούν επί της ουσίας απαγορευτική οποιαδήποτε απόπειρα έγκρισης έργων. Στόχο θα πρέπει να αποτελεί η απλοποίηση της διαδικασίας και όχι η περιπλοκότητα αυτής. Η απλοποίηση των προβλεπόμενων στις Εθνικές Οδηγίες διαδικασιών είναι μια λογική που έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες που έχουν αναρτήσει Εθνικές Οδηγίες για έργα JI και CDM {Εθνικές Οδηγίες από 1 έως 15 σελίδες και έγκριση των έργων είτε από την αρμόδια αρχή (Focal Point), είτε από τον αρμόδιο Υπουργό μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής}.

  Επίσης,
  Σελ. 9, Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Η έγκριση περιλαμβάνει και τη σχετική εξουσιοδότηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 7Β της ΚΥΑ 9267/468/2007» με τη φράση «Για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών, λαμβάνονται υπόψη οι όροι της ΚΥΑ 9267/468/2007».

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 2
  Παράγραφος 5 “Μηχανισμός κοινής εφαρμογής (JI)”

  Σελ. 10, Προτείνουμε να αφαιρεθεί η φράση «Η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012». Δεδομένου ότι η εν λόγω εγκύκλιος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο 2012, δεν έχει νόημα να τεθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος. Το χρονικό διάστημα των έργων θα πρέπει να αφεθεί ανοιχτό και για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης (2013-2020), αναμένοντας και τα αποτελέσματα επί του συγκεκριμένου θέματος, τόσο των διαβουλεύσεων σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη καθιστά απαγορευτική την ένταξη έργων τόσο πριν το 2012 (είναι διαδικαστικά αδύνατο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός Δεκεμβρίου 2012 όταν η εγκύκλιος βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβούλευσης), όσο και μετά το 2012, οπότε επί της ουσίας η εν λόγω πρόβλεψη ακυρώνει το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η υπό διαβούλευση εγκύκλιος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 13:28 | Βασίλειος Μ

  Οι προθεσμίες όσον αφορά το 2012 είναι πολύ σύντομες , θα πρέπει να δοθεί παράταση

  Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του Track I πλήρως και η επιλογή του Track II λόγω χρόνου δεν είναι δυνατή
  Πρέπει να γίνει και ένα παράρτημα με τις αποδεκτές δραστηριότητες ΑΠΕ
  πχ: βιομάζα , αιολικά, φωτοβολταϊκά. και τα όρια στα οποία θα κινούνται