2. Θεσμικό πλαίσιο

2.1 Αποφάσεις των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για την κλιματική αλλαγή και της Διάσκεψης των Μερών του ΠτΚ.
2.2 Ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
• Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
• Οδηγία 2004/101/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του Πρωτοκόλλου του Κιότο
• Απόφαση 2006/780/ΕΚ για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων.
• Οδηγία 2008/101/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας
• Οδηγία 2009/29/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

2.3 Ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία
• Νόμος 3017/ 2002 (Α΄117) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος».
• ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632 (Α΄1931) «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ…..κλπ».
• ΚΥΑ 52115/2970/Ε103/2008 (Β΄2575) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2008-2012».
• ΚΥΑ 9267/468/2007 «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1931), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ…..κλπ».

2.4 Σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών
Α. Η ΚΥΑ 9267/468/2007 με την οποία εναρμονίζεται η Οδηγία 2004/101/ΕΚ, προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής πιστωτικών μορίων από τους μηχανισμούς JI και CDM σε δικαιώματα του Ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας (EUA), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για συμμόρφωση από τους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, ενώ η απόφαση της Επιτροπής 2006/780/ΕΚ λαμβάνει μέτρα αποφυγής της διπλής καταγραφής των μειώσεων, άμεσων και έμμεσων, στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων.
Άμεση μείωση θεωρείται όταν υλοποιείται δραστηριότητα έργου η οποία προκαλεί μειώσεις ή περιορισμό εκπομπών σε εγκαταστάσεις που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7Β της ΚΥΑ 9267/468/2007, μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER, μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από τον φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Έμμεσες μειώσεις προκαλούνται από δραστηριότητες έργων που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις που δεν μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, αλλά λόγω των δραστηριοτήτων αυτών μειώνονται έμμεσα οι εκπομπές των εγκαταστάσεων που μετέχουν , όπως έργα που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η υπ’ αριθ. 2006/780/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρείχε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια κατανομής της περιόδου 2008-2012 χωριστή πρόβλεψη για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον ήδη φιλοξενούσαν ή είχαν προγραμματίσει δραστηριότητες εντασσόμενες στους μηχανισμούς του ΠτΚ. Βάσει της διάταξης αυτής δεν ήταν δυνατή η ένταξη παρόμοιας πρόβλεψης στο ελληνικό σχέδιο κατανομής της περιόδου 2008-2012, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων JI οι οποίες προκαλούν έμμεσες μειώσεις, εντός της ελληνικής επικράτειας,.
Β. Οι εγκαταστάσεις που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών μπορούν να χρησιμοποιούν για συμμόρφωση, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας, πιστωτικά μόρια σε ποσό που αντιστοιχεί στο 9% των κατανεμημένων δικαιωμάτων ανά εγκατάσταση (ΚΥΑ 52115/2970/Ε103/2008). Το ποσοστό αυτό αποτελεί εθνικό όριο (δεν ταυτίζεται σε όλα τα Κράτη -Μέλη) και προκύπτει από την εφαρμογή της αρχής της συμπληρωματικότητας (σύμφωνα με την γενικώς αποδεκτή ερμηνεία ότι η συνεισφορά των μηχανισμών του Πρωτοκόλλου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της απαιτούμενης προσπάθειας μείωσης εκπομπών της χώρας). Το όριο χρήσης είναι ετήσιο, με δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου του δικαιώματος χρήσης από έτος σε έτος, εντός της περιόδου 2008-2012. Η ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπει ότι σε περίπτωση που μία ή περισσότερες υπόχρεες εγκαταστάσεις δεν αξιοποιήσουν πλήρως (ή καθόλου) το όριο του 9% μέχρι το τέλος της περιόδου, το υπόλοιπο μπορεί να αξιοποιηθεί από υπόχρεες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καλύψει πλήρως το δικό τους όριο του 9% για τη συμμόρφωσή τους, μετά από έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, αφού ληφθεί υπόψη η διαμόρφωση του συστήματος εμπορίας μετά το 2012.
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εγκυκλίου, έχουν υιοθετηθεί – σε επίπεδο ΕΕ – τα παρακάτω για την περίοδο μετά το 2012:
i) σύμφωνα με την Οδηγία 2008/101/ΕΚ εντάσσονται από το 2012 και οι αερομεταφορές στο σύστημα εμπορίας
ii) η Οδηγία 2009/29/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009 (L140, 5-6-2009), «τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» ρυθμίζει τη χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό σύστημα μέχρι την έναρξη ισχύος μιας νέας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, όταν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή αεροσκαφών δεν έχουν εξαντλήσει το επιτρεπόμενο όριο χρήσης μορίων CER/ERU για την περίοδο 2008-2012 επιτρέπεται:
• η ανταλλαγή μορίων CER/ERU που έχουν εκχωρηθεί έως το 2012 με δικαιώματα (EUA)ισχύος από 2013 και μετά. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή έως την 31η Μαρτίου 2015 μετά από αίτημα του φορέα,
• η ανταλλαγή μορίων CER/ERU που εκχωρούνται από το 2013 και μετά και τα οποία απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, με δικαιώματα ισχύος από το 2013 και μετά.
Οι παραπάνω ανταλλαγές ισχύουν για CER/ERU που προέρχονται από έργα επιλέξιμα στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.
• Η ανταλλαγή με δικαιώματα, μορίων CER που έχουν εκχωρηθεί από το 2013 και μετά, για έργα που ξεκινούν από το 2013 και μετά, σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (LDCs). Η ανταλλαγή αυτή ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την Κοινότητα ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώρα πρώτο.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

  – ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Συστημα Εμπορίας Εκπομπών -> Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής

  – 2.4 Σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών

  Στο σημείο
  »Η υπ’ αριθ. 2006/780/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρείχε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδια κατανομής της περιόδου 2008-2012 χωριστή πρόβλεψη για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον ήδη φιλοξενούσαν ή είχαν προγραμματίσει δραστηριότητες εντασσόμενες στους μηχανισμούς του ΠτΚ. Βάσει της διάταξης αυτής δεν ήταν δυνατή η ένταξη παρόμοιας πρόβλεψης στο ελληνικό σχέδιο κατανομής της περιόδου 2008-2012, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων JI οι οποίες προκαλούν έμμεσες μειώσεις, εντός της ελληνικής επικράτειας.»

  Τι εννοείται »…δεν ήταν δυνατή…»? Θα πρέπει να γίνει σαφές διότι δημιουργεί πρόβλημα ερμηνειας κατά την άποψη μας.

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 12:22 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

  Παρατήρηση στο Άρθρο 2:
  Να αποσαφηνιστεί ο ορισμός των έμμεσων εκπομπών.

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΕΜΠ

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 17:51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ επί του άρθρου 2

  Στην παράγραφο 2.4.Α. είναι λάθος ο ορισμός της άμεσης και έμμεσης μείωσης. Για τον ορισμό των άμεσων και έμμεσων μειώσεων, χρησιμοποιείται άμεση συσχέτιση των επιπτώσεων που έχουν οι μειώσεις, στις εγκαταστάσεις που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, γεγονός που δεν είναι απόλυτα σωστό. Η όλη αναφορά στις άμεσες και έμμεσες μειώσεις, δεν προσδίδει κάποια ουσία στο σκοπό της παραγράφου σχετικά με τη σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Ο σκοπός της παραγράφου καλύπτεται με την πρόβλεψη “σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7Β της ΚΥΑ 9267/438/2007, μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER, μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από τον φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης”. Η εν λόγω φράση είναι και η μόνη που θα πρέπει να μείνει στην παράγραφο 2.4.Α.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:03 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί του Άρθρου 2 του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 1
  Παράγραφος 2.4 “Σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών”

  Σελ. 6, από «Άμεση μείωση…» μέχρι «…ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα εκμετάλλευσης». Η παράγραφος δίνει λάθος ορισμό της «Άμεσης μείωσης» καθώς αυτή δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το Σύστημα Εμπορίας. Παραδείγματος χάριν, άμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκαλεί και η δέσμευση Ν2Ο που παράγεται στη χημική βιομηχανία παραγωγής αδιπικού οξέος, ή αντίστοιχα η καταστροφή του HFC-23, παραπροϊόν της παραγωγής HCFC-22, ενώ καμία από τις δυο βιομηχανικές κατηγορίες δε συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας. Αντίστοιχα η απορρόφηση CO2 από φυτά και δάση θεωρούνται άμεσες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Δεδομένου ότι σκοπός της παρούσας παραγράφου είναι η σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, προτείνουμε την αντικατάσταση της ως άνω παραγράφου με την ακόλουθη:
  «Όταν υλοποιείται δραστηριότητα έργου η οποία προκαλεί μειώσεις ή περιορισμό εκπομπών σε εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7Β της ΚΥΑ 9267/468/2007, μπορούν να εκχωρούνται ERU μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από τον φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 2
  Παράγραφος 2.4 “Σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών”

  Σελ. 6, από «Έμμεσες μειώσεις…» μέχρι «…εντός της ελληνικής επικράτειας». Η εν λόγω παράγραφος δεν έχει λόγο ύπαρξης και προτείνουμε να διαγραφεί. Ο σκοπός της παραγράφου 2.4, σημείο Α, καλύπτεται με την προτεινόμενη προσθήκη της Παρατήρησης – 1.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 3
  Παράγραφος 2.4 “Σύνδεση των μηχανισμών JI και CDM με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών”

  Σελ. 6, σημείο Β. Προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Οι εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών» με την «Οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών».