3. Γενικές προϋποθέσεις υλοποίησης και έγκρισης δραστηριοτήτων έργων JI και CDM

3.1 Επιλεξιμότητα χωρών για υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων JI και CDM
To ΠτΚ απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να συμμετέχει μία χώρα στους μηχανισμούς του ΠτΚ. Τα κριτήρια αυτά υιοθετήθηκαν προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το κράτος είναι σε θέση να υπολογίζει σωστά τις εκπομπές του και την καταλογιζόμενη ποσότητα των εκπομπών, ώστε η χρήση των μηχανισμών να μην θέσει σε κίνδυνο την συμμόρφωση του ως προς τις δεσμεύσεις του ΠτΚ. Τα κράτος που συμμετέχει στους μηχανισμούς πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. να είναι μέρος του ΠτΚ
2. να έχει υπολογιστεί και καταχωρηθεί η καταλογιζόμενη ποσότητα εκπομπών που του αντιστοιχεί
3. να έχει εν λειτουργία εθνικό σύστημα υπολογισμού εκπομπών/απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου
4. να έχει εν λειτουργία εθνικό μητρώο καταγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠτΚ
5. να έχει υποβάλλει την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η οποία πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις
6. να υποβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες για την καταλογιζόμενη ποσότητα και τυχόν μεταβολές της σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του ΠτΚ και τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Μερών του ΠτΚ.

Για την συμμετοχή σε οποιονδήποτε μηχανισμό του ΠτΚ θα πρέπει απαραίτητα να πληρούνται τα ως άνω κριτήρια (1), (2) και (4). Η μη τήρηση των υπόλοιπων κριτηρίων, έχει διαφορετικές επιπτώσεις για τη συμμετοχή σε κάθε μηχανισμό, όπως αναλύεται στις επόμενες ενότητες.

3.1.1 Επιλεξιμότητα χωρών για υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων JI
Σύμφωνα με την παράγραφο 21 του παραρτήματος της απόφασης 9/CMP.1 της Συνόδου των Μερών του ΠτΚ, μία χώρα του Παραρτήματος Ι μπορεί να μεταφέρει ή/και να αποκτήσει μονάδες μειώσεων εκπομπών (ERUs) από έργα JI εφόσον πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Εφόσον μία χώρα υποδοχής πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια, μπορεί να επαληθεύσει τις επιπλέον μειώσεις που προκύπτουν από την δραστηριότητα έργου και να εκχωρήσει τις αντίστοιχες μονάδες μειώσεων εκπομπών (ERUs). Εάν, μία χώρα υποδοχής δεν πληροί κάποιο από τα ως άνω (3), (5), (6) κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να εκχωρήσει και να μεταφέρει ERUs στους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα έργου, αλλά η διαδικασία επικύρωσης και επαλήθευσης διεξάγεται υποχρεωτικά υπό την ευθύνη της Επιτροπής Εποπτείας του μηχανισμού Κοινής Εφαρμογής (JI Supervisory Committee). Οι παραπάνω περιπτώσεις έργων JI, ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πληροί η χώρα υποδοχής, χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες έργου JI κατηγορία Ι και κατηγορία ΙΙ (track Ι και track ΙΙ) αντίστοιχα.

3.1.2 Επιλεξιμότητα χωρών για υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων CDM
Σύμφωνα με τις παραγράφους 28-30 του παραρτήματος της απόφασης 3/CMP.1 μία χώρα μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες έργων CDM εφόσον:
• είναι μέρος του ΠτΚ
• συμμετέχει εθελοντικά στη δραστηριότητα έργου
• έχει ορίσει αρμόδια αρχή για την εποπτεία και την έκδοση έγκρισης δραστηριοτήτων έργων CDM.

Μία χώρα του Παραρτήματος Ι του ΠτΚ μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες έργων CDM μόνο εφόσον πληροί τα έξι (6) κριτήρια επιλεξιμότητας της ενότητας 3.1. Στην περίπτωση που δεν πληροί κάποιο από τα ως άνω (3), (5), και (6) κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τις προκύπτουσες πιστοποιημένες μονάδες μείωσης (CERs) για τη συμμόρφωση ως προς τις υποχρεώσεις της βάσει του ΠτΚ.

3.2 Αποθεματικό της περιόδου δέσμευσης
Το ΠτΚ απαιτεί από κάθε κράτος να διατηρεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, μια ελάχιστη ποσότητα μονάδων εκπομπής στο μητρώο του, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να υπάρξει πρόβλημα συμμόρφωσης προς τον στόχο του ΠτΚ λόγω μεταφοράς μονάδων εκπομπής εκτός χώρας. Η ποσότητα αυτή αναφέρεται ως αποθεματικό περιόδου δέσμευσης (commitment period reserve -CPR).
Μονάδες ERUs οι οποίες επαληθεύθηκαν υπό την ευθύνη της Επιτροπής Εποπτείας του μηχανισμού Κοινής Εφαρμογής (JISC) μπορούν να μεταφερθούν από το κράτος το οποίο τις εξέδωσε χωρίς η μεταφορά αυτή να επηρεάζεται από τον παραπάνω περιορισμό.
Για την έγκριση δραστηριότητας έργου JI εντός της ελληνικής επικράτειας λαμβάνονται υπόψη η εκάστοτε κατάσταση συμμόρφωσης της χώρας ως προς τη δέσμευση της σύμφωνα με το ΠτΚ (δηλαδή το ύψος των ετήσιων εκπομπών σε σύγκριση με τον στόχο) και η υποχρέωση τήρησης του αποθεματικού της περιόδου δέσμευσης.

3.3 Επιλέξιμες δραστηριότητες έργου
Η αρμόδια αρχή εγκρίνει δραστηριότητες έργων εντός της ελληνικής επικράτειας με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με το ΠτΚ, τις αποφάσεις της Γραμματείας UNFCCC, την κοινοτική νομοθεσία και την εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων μερών του ΠτΚ δεν γίνονται εκ των προτέρων δεκτά έργα που αφορούν σε μειώσεις εκπομπών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ 9267/468/2007 δεν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών μορίων που προέρχονται από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και δασοκομίας (LULUCF) για την συμμόρφωση των υπόχρεων εγκαταστάσεων στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

  – Στα σημεία :

  3.1 Επιλεξιμότητα χωρών για υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων JI και CDM
  3.1.1 Οι παραπάνω περιπτώσεις έργων JI, ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πληροί η χώρα υποδοχής, χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες έργου JI κατηγορία Ι και κατηγορία ΙΙ (track Ι και track ΙΙ) αντίστοιχα.

  Αρχίζει να γίνεται λόγος για την κατηγορία I & II. Θα πρέπει να αποφασιστεί από το ΥΠΕΚΑ αν θα αναφέρεται στο κείμενο αυτό με όρους πριν της συνάντησης της DOHA ή μετά ή με σαφή αναφορά στις αποφάσεις αυτές. Και αυτό είναι σημαντικό διότι στην DOHA αποφασίστηκε η μείωση από δύο κατηγορίες σε μία (χωρίς να ξέρουμε σήμερα πια θα είναι αυτή). Επομένως, η αναφορά στην εφαρμογή σε κατηγορία Ι & ΙΙ έχει διάρκεια ‘ζωής’ μόνο μέχρι την 31/12/2012.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 17:25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ επί του άρθρου 3

  Η παράγραφος 3.2 σχετικά με το “Αποθεματικό της περιόδου δέσμευσης” δεν έχει λόγο ύπαρξης δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο τέλος της περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:56 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί του Άρθρου 3 του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Παράγραφος 3.2 “Αποθεματικό της περιόδου δέσμευσης”

  Σελ. 9, ολόκληρη η παράγραφος δεν έχει λόγο ύπαρξης στην παρούσα χρονική στιγμή που η εγκύκλιος τίθεται σε διαβούλευση (τέλος της πρώτης περιόδου δέσμευσης) και προτείνουμε να διαγραφεί. Εφόσον η πρόταση δεν εισακουστεί, προτείνουμε ειδικότερα, τη διαγραφή του σημείου από «Για την έγκριση δραστηριότητας έργου…», μέχρι «…του αποθεματικού της περιόδου δέσμευσης».

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 10:46 | Τασος

  Η παράγραφος 3.3 ΔΕΝ εξιδικεύει ποιά έργα είναι επιλέξιμα αλλά παραπέμπει σε νομοθεσίες (μη κατανομαζόμενες) και αναφέρει μόνο ποιά έργα ΔΕΝ είναι επιλέξιμα.

  Θα πρέπει να εμπλουτισθεί η παράγραφος 3.3, εξιδικεύοντας τις κατηγορίες των έργων που είναι επιλέξιμα και επίσης να αναφέρει το χρονικό πλαίσιο κατασκευής ή/και έναρξης λειτουργίας το οποίο θα είναι αποδεκτό, ώστε τα εν λόγω έργα να θεωρούνται επιλέξιμα.