5. Μηχανισμός κοινής εφαρμογής (JI)

O μηχανισμός JI επιτρέπει σε χώρες του Παραρτήματος Ι του ΠτΚ, που έχουν δεσμευτεί με ποσοτικό στόχο μείωσης εκπομπών υπό το ΠτΚ, να αποκτήσουν μονάδες μείωσης εκπομπών («ERU»)
μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες έργων JI και να τις χρησιμοποιήσουν για την συμμόρφωσή τους στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών τους. Οι μονάδες μείωσης εκπομπών εκχωρούνται από τη χώρα στην οποία εκτελείται το έργο («χώρα υποδοχής»). Οι δραστηριότητες έργου JI διακρίνονται σε κατηγορία Ι και κατηγορία ΙΙ (track Ι και track ΙΙ). Οι δύο διαφορετικές κατηγορίες αφορούν μόνο στις διαφορετικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Στην κατηγορία ΙΙ η διαδικασία επικύρωσης και επαλήθευσης διεξάγεται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Εποπτείας του μηχανισμού Κοινής Εφαρμογής (JI Supervisory Committee -JISC) σε αντίθεση με την κατηγορία Ι που η αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται από την εκάστοτε Εθνική Αρμόδια Αρχή, η οποία καθορίζει και δημοσιεύει τους σχετικούς κανόνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή μίας δραστηριότητας έργου στην κατηγορία Ι είναι οι συμμετέχουσες χώρες να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.1. Εφόσον, η χώρα υποδοχής πληροί μόνο τα (1), (2), (4) κριτήρια θα πρέπει η δραστηριότητα έργου να υπαχθεί στην κατηγορία ΙΙ. Ακόμη κι αν μία χώρα υποδοχής πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι συμμετέχοντες στο έργο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υπαγωγή τους στην κατηγορία ΙΙ προκειμένου να διαφυλάξουν το έργο σε περίπτωση απώλειας της επιλεξιμότητας της χώρας υποδοχής κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου (λόγω μη τήρησης των έξι κριτηρίων που προαναφέρθηκαν). Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση 9/CMP.1 οι περιορισμοί στη μεταφορά μονάδων μείωσης εκπομπών (ERUs) λόγω του αποθεματικού της περιόδου δέσμευσης δεν ισχύουν για δραστηριότητες έργων JI κατηγορίας ΙΙ.
Η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

5.1 Δραστηριότητες Έργων JI εντός της ελληνικής επικράτειας
5.1.1 Δραστηριότητες έργου κατηγορίας Ι
Όπως αναφέρθηκε, όταν μία χώρα πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας τότε είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην επικράτεια της δραστηριότητες έργων JI κατηγορίας Ι σύμφωνα με τους κανόνες που αυτή έχει προσδιορίσει και κοινοποιήσει στη Γραμματεία της UNFCCC. Η Ελλάδα την περίοδο διαμόρφωσης της παρούσας εγκυκλίου πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η κατηγορία αυτή δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων JI μονομερώς στην επικράτεια μιας χώρας.
Η διαδικασία υλοποίησης δραστηριότητας έργου JI εντός της ελληνικής επικράτειας αναλύεται στο Σχήμα 1.
Η αρμόδια αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής, μπορεί να δηλώσει εγγράφως τη στήριξη της για την ανάπτυξη μίας δραστηριότητας JI σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας, εκδίδοντας μία υποστηρικτική επιστολή, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα από τον υπεύθυνο για την υλοποίηση του έργου. Για την έκδοσή της απαιτείται η κατάθεση γραπτής αίτησης και σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας (τα απαραίτητα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής).
5.1.1.1 Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης και εξουσιοδότησης συμμετοχής
i. Συμπληρωμένη αίτηση (πρότυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής) του υπευθύνου για την υλοποίηση του έργου (Project initiator) η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του υπευθύνου, τον τίτλο και τύπο του έργου, τις χώρες και τους φορείς που συμμετέχουν.
ii. Επικυρωμένο καταστατικό ίδρυσης των συμμετεχόντων και επικυρωμένα αποδεικτικά της οικονομικής τους κατάστασης (φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης) όπου καθορίζεται ο κύκλος δραστηριότητας της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος και επικυρωμένο αποδεικτικό της ταυτότητας του τελευταίου.
iii. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου έχει έδρα εκτός Ελλάδας, απαιτείται η εξουσιοδότηση ενός εκπροσώπου, μόνιμου κατοίκου εντός της ελληνικής επικράτειας και αποδεικτικό της ταυτότητας του τελευταίου καθώς και η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών της παραγράφου (ii) επίσημα μεταφρασμένων στα ελληνικά.
iv. Συμπληρωμένη η τελευταία έκδοση του Εντύπου Σχεδιασμού Έργου (Project design document), όπου περιλαμβάνεται περιγραφή του σεναρίου βάσης (baseline), μεθοδολογία παρακολούθησης, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχόλια από τους ενδιαφερόμενους, και περιγραφή του επιπλέον περιβαλλοντικού οφέλους που προκύπτει από το έργο.
v. Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης στην οποία θα υλοποιηθεί το έργο JI. Η άδεια θα πρέπει να έχει ισχύ για όλη τη διάρκεια του έργου.
vi. Απόφαση έγκρισης (Letter of Approval) από τη χώρα υλοποίησης του έργου.
vii. Έκθεση αξιολόγησης (determination report) του Εντύπου Σχεδιασμού Έργου από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Ο Ανεξάρτητος Φορέας πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τη UNFCCC σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα Α της απόφασης 9/CMP.1.
viii. Όταν η δραστηριότητα αφορά υδροηλεκτρικό έργο με δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί Έκθεση τήρησης των κριτηρίων του άρθρου 7Β (8) της ΚΥΑ 9267/468/2007 σύμφωνα με την εναρμονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έκθεση συμμόρφωσης για την αξιολόγηση Παράρτημα 2).
ix. Σε περίπτωση αλλαγής της ομάδας υλοποίησης του έργου απαιτείται η προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών i, ii, iii της παρούσας ενότητας. Κάθε αλλαγή στην ομάδα υλοποίησης του έργου πρέπει να αποστέλλεται για εξέταση από την αρμόδια αρχή πριν από την έκδοση απόφασης έγκρισης.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων σχετικών με το έργο εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατά την εξέταση της αίτησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ως εξής: τα (i) (ii), (iii), (v), στην ελληνική γλώσσα και τα (iv), (vi), (vii) και (viii) στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο πρωτόκολλο της αρμόδιας αρχής.

5.1.1.2 Κριτήρια έγκρισης
Εκτός των γενικών προϋποθέσεων έγκρισης που περιγράφηκαν στην παράγραφο 3, για την έκδοση απόφασης έγκρισης δραστηριοτήτων έργων JI,εξετάζεται:
i. εάν η δραστηριότητα έργου προκαλεί άμεσα ή έμμεσα μειώσεις εκπομπών σε εγκατάσταση που εντάσσεται στο Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.
ii. εάν ένα έργο υπόκειται σε χρηματοδότηση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή της χρηματοδότησης στη μείωση των εκπομπών λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του σεναρίου βάσης (baseline).
iii. αν το προτεινόμενο έργο αφορά σε παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό δυναμικό μεγαλύτερο των 20MW. Τότε οι προδιαγραφές και η υλοποίηση του πρέπει να είναι σύμφωνες με τους εναρμονισμένους κανόνες που υιοθετήθηκαν από τα Κ-Μ της ΕΕ βάσει του άρθρου 11b, παράγραφος 6 της οδηγίας της ΕΕ για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
και διασφαλίζεται ότι
iv. η συμμετοχή στο έργο του αιτούντος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΠτΚ και με τις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του
v. δεν προκαλούνται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
vi. επιφέρουν συμπληρωματικές μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων της ΚΥΑ 9267/468/2007
vii. είναι σύμφωνες με την κείμενη Εθνική Νομοθεσία

5.1.1.3 Λόγοι απόρριψης
Δεν εκδίδεται απόφαση έγκρισης και εξουσιοδότησης εφόσον:
i. κρίνονται ανεπαρκή τα δικαιολογητικά της ενότητας 5.1.1.1 ή
ii. δεν τηρείται κάποια από τις προϋποθέσεις (παράγραφος 3) ή/και τα κριτήρια ( παράγραφος 5.1.1.2) έγκρισης
iii. οι συμμετέχοντες στο έργο είχαν λάβει στο παρελθόν μέρος σε αντίστοιχα έργα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας τους
5.1.1.4 Έκδοση απόφασης έγκρισης δραστηριότητας έργου
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της ενότητας 5.1.1.1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εκδίδει απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας έργου. Η απόφαση εκδίδεται εντός 60 ημερών από την κατάθεσή της αίτησης, αποστέλλεται στον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής. Η απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνει την εξουσιοδότηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για συμμετοχή στο έργο βάσει του άρθρου Β.1 της ΚΥΑ 9267/468/2007. Η έγκριση μπορεί να αναιρεθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με εισήγηση της αρμόδιας αρχής εάν τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν αποδειχθούν εκ των υστέρων εσφαλμένα.
5.1.1.5 Υλοποίηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας έργου
Οι συμμετέχοντες στο έργο είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια του έργου να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης καταγράφοντας τα αντίστοιχα δεδομένα. Ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου συντάσσει έκθεση παρακολούθησης η οποία οφείλει να ακολουθεί το συνημμένο στο έντυπο σχεδιασμού έργου σχέδιο παρακολούθησης. Οι ενότητες που πρέπει να καλύπτει το σχέδιο παρακολούθησης καθορίζονται στο Παράρτημα Β της απόφασης 9 CMP.1. Η έκθεση παρακολούθησης επαληθεύεται από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα, ο οποίος συντάσσει έκθεση επαλήθευσης όπου βεβαιώνει και τις μειώσεις που επιφέρει η δραστηριότητα έργου.
5.1.1.6 Εκχώρηση μονάδων μείωσης εκπομπών (ERUs) από δραστηριότητες έργου Κοινής Εφαρμογής
Η εκχώρηση των μονάδων μείωσης των εκπομπών (ERU), η οποία πραγματοποιείται με τη μετατροπή αντίστοιχου ποσού μονάδων (ΑΑU) από την καταλογιζόμενη ποσότητα, βασίζεται στην έκθεση επαλήθευσης και εκτελείται από την αρμόδια αρχή, μετά από αίτηση του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Έκθεση παρακολούθησης του έργου
– Έκθεση επαλήθευσης από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα
Η αρμόδια αρχή, μετά την αποδοχή της έκθεσης επαλήθευσης, ενημερώνει τον διαχειριστή του Μητρώου προκειμένου να μεταφερθεί ο αριθμός ERUs, σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, που προκύπτει από την έκθεση επαλήθευσης, στο λογαριασμό που έχει ορίσει ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου.
5.1.2. Δραστηριότητες έργου κατηγορίας ΙΙ
Η διαδικασία για την υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων κατηγορίας ΙΙ περιγράφεται στο Σχήμα 2. Η διαφορά με την κατηγορία Ι είναι ότι οι αρμοδιότητες της εθνικής αρχής όσον αφορά την αποδοχή των εκθέσεων αξιολόγησης και επαλήθευσης μετατίθενται στην Επιτροπή Εποπτείας του μηχανισμού Κοινής Εφαρμογής. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση απόφασης έγκρισης του έργου από την εθνική αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογηθεί το έντυπο σχεδιασμού του έργου από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του έργου, η οποία εκδίδεται εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών i) έως και v) και viii) της ενότητας 5.1.1.1 και επιπλέον τα στοιχεία του Πιστοποιημένου Ανεξάρτητου Φορέα που θα αναλάβει την αξιολόγηση

5.2 Δραστηριότητες έργων JI εκτός της ελληνικής επικράτειας
Για την έκδοση έγκρισης /εξουσιοδότησης συμμετοχής σε δραστηριότητα έργου εκτός της ελληνικής επικράτειας απαιτείται η κατάθεση στην Αρμόδια αρχή έντυπης αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας και αποδεικτικά της οικονομικής της κατάστασης (φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης) όπου καθορίζεται ο κύκλος δραστηριότητας της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος και αποδεικτικό της ταυτότητας του τελευταίου.
ii. Συμπληρωμένη η τελευταία έκδοση του Έντυπου Σχεδιασμού Έργου (PDD) με σχόλια των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων.
iii. Απόφαση έγκρισης (Letter of Approval) από τη χώρα υποδοχής του έργου.
iv. Όταν η δραστηριότητα αφορά υδροηλεκτρικό έργο με δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί Έκθεση τήρησης των κριτηρίων του άρθρου 7Β (8) της ΚΥΑ 9267/468/2007 σύμφωνα με την εναρμονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έκθεση συμμόρφωσης για την αξιολόγηση Παράρτημα 2).

Η απόφαση έγκρισης /εξουσιοδότησης εκδίδεται εντός 45 ημερών από την κατάθεση της αίτησης,
Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων σχετικών με το έργο εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατά την εξέταση της αίτησης.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

  – Κείμενο εισαγωγής
  »…..η αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται από την εκάστοτε Εθνική Αρμόδια Αρχή, η οποία καθορίζει και δημοσιεύει τους σχετικούς κανόνες…»

  Θα πρέπει, κατά την γνώμη μας, να καθοριστούν στα πλαίσια της εγκυκλίου οι σχετικοί κανόνες, ειδάλλως θα καθυστερήσει επιπλέον η εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

  »…. χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012…»

  Θα πρέπει να γίνει σαφές τι σημαίνει ΄ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ’. Εννοείτε ότι θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες οι αιτήσεις μέχρι την 31/12/2012? Ή θα πρέπει να λήγει η διάρκεια εκτέλεσης του έργου μέχρι στις 31/12/2012? Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η ημερομηνία αυτή καταργεί κάθε περίπτωση λειτουργίας του μηχανισμού JI στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/2012. Αν σημαίνει κάτι άλλο (πχ υποβολή αίτησης), τότε θα πρέπει να περιγραφεί.

  -5.1 Δραστηριότητες Έργων JI εντός της ελληνικής επικράτειας
  5.1.1 Δραστηριότητες έργου κατηγορίας Ι
  …σύμφωνα με τους κανόνες που αυτή έχει προσδιορίσει και κοινοποιήσει στη Γραμματεία της UNFCCC….

  Υπάρχούν σήμερα τέτοιοι κανόνες που έχουν κατατεθεί από την Ελλάδα? Θα πρέπει να γίνει σαφές και στα πλαίσια της εγκυκλίου αυτής, ποιοι είναι οι κανόνες αυτοί.

  -5.1.1.1 Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης και εξουσιοδότησης συμμετοχής

  »iv. Συμπληρωμένη η τελευταία έκδοση του Εντύπου Σχεδιασμού Έργου ….΄»

  Θα πρέπει να γίνει σαφές τι σημαίνει ‘τελευταία έκδοση’. Υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει κατάθεση draft έκδοσης του PDD?

  -5.1.1.4 Έκδοση απόφασης έγκρισης δραστηριότητας έργου
  »…εκδίδει απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας έργου. Η απόφαση εκδίδεται εντός 60 ημερών από την κατάθεσή της αίτησης….»

  Η διάρκεια της αξιολόγησης για 60 ημέρες έχει προκύψει από στατιστικά δεδομένα εφαρμογής σε άλλες χώρες ή από την πρόθεση του ΥΠΕΚΑ να επιταχύνει την διαδικασία. Γιατί, από την δική μας εμπειρία, η διάρκεια αυτή μπορεί να μεγαλώσει αρκετά ανάλογα κάποιες βασικές παραμέτρους (πχ είδος έργου, εμπειρία αξιολόγησης της αίτησης από την επιτροπή, αριθμός αιτήσεων προς αξιολόγηση, κλπ) που πιθανώς το ΥΠΕΚΑ σήμερα είναι αδύνατο να αξιολογήσει.

  -5.1.2. Δραστηριότητες έργου κατηγορίας ΙΙ
  »…..Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του έργου, η οποία εκδίδεται εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης….»

  Το ίδιο για το 5.1.1.4

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 12:45 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

  Παρατήρηση 1 στο Άρθρο 5 :
  Συμπλήρωση της τελευταίας πρότασης πριν την παράγραφο 5.1 «Η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012..» με το εξής κείμενο: «…δεδομένου ότι η συνέχιση του μηχανισμού JI εξαρτάται από τη θέσπιση νέων ποσοτικοποιημένων στόχων σε μια Κιότο 2 περίοδο και δεν προβλέπεται δημιουργία ERU από το 2013 και μετά (αιτιολογική παράγραφος 28 της 2009/29/ΕΚ). Εφόσον όμως υπάρξουν οι προϋποθέσεις, πιθανόν να υπάρξει ανανέωση της περιόδου πίστωσης μειώσεων εκπομπών (crediting period renewal) καθώς το τέλος της περιόδου crediting μπορεί να είναι μεταγενέστερο της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (“subject to the approval by the host Party, and considering also any relevant agreement under the UNFCCC” και όχι πέρα του χρόνου ζωής του έργου – UNFCC JI Official site – FAQ).

  Παρατήρηση 2 στο Άρθρο 5 :
  Να απλοποιηθεί η διαδικασία που αφορά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης έργων JI. Eπιπλέον θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να ενημερώνονται εγκαίρως και κατά το δυνατόν ταυτόχρονα. Η απαίτηση δε για 60 ημέρες θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα διάστημα 20 εργάσιμων ημερών σε συνδυασμό με περιορισμένο αριθμό απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  Παρατήρηση 3 στο Άρθρο 5 : Η μεταφορά ERUs από το μητρώο θα πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα π.χ. 5 εργάσιμες ημέρες.

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΕΜΠ

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 10:52 | Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ)

  Η φράση “η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012” δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την ένταξη κανενός έργου και θα πρέπει να αφαιρεθεί

  Επιπλέον,

  1. Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του έργου αποτελεί ρίσκο η απαίτηση για προσκόμιση άδειας λειτουργίας. Παραδείγματος χάριν, ένα έργο ΑΠΕ που αιτείται την έγκρισή του στο μηχανισμό JI σε μια πρώιμη φάση υλοποίησης, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα διαθέτει Άδεια Λειτουργίας.

  2. Επίσης, είναι λάθος στα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης έγκρισης να ζητείται και η Απόφαση έγκρισης (σημείο 5.1.1.1, vi.). Το σημείο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί, καθώς έχει νόημα μόνο για δραστηριότητες έργων εκτός της ελληνικής επικράτειας (όπως ορθά αναγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο 5.2).

  3. Σε όλα τα σημεία της παραγράφου, όπου αναφέρεται η έκφραση “υπεύθυνος υλοποίησης του έργου”, θα πρέπει η εν λόγω φράση να αντικατασταθεί με την “συμμετέχοντες στο έργο”, καθώς ενδέχεται ο υπεύθυνος υλοποίησης να είναι κάποιος άλλος από τους συμμετέχοντες.

 • 11 Δεκεμβρίου 2012, 23:55 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Κοινή Παρατήρηση Άρθρο 4 και Άρθρο 5

  Πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα η διαδικασία έγκρισης των έργων ώστε να μην είναι αποτρεπτική για τους ενδιαφερόμενους. Προτείνουμε τον περιορισμό των εμπλεκομένων φορέων σε δυο (ΓΕΔΕ, Υπουργός ΠΕΚΑ) και τον περιορισμό του χρόνου έκδοσης της έγκρισης σε τρεις εβδομάδες κατά μέγιστο

  Επίσης επί του άρθρου 5,

  Α) Η πρόβλεψη της εγκυκλίου να μην ξεπερνά η χρονική διάρκεια όλων των έργων την 31η Δεκεμβρίου 2012 είναι παράλογη, αφού, εφόσον τελικά υιοθετηθεί, κανένα έργο δε θα μπορέσει να ενταχθεί στο μηχανισμό. Η πρότασή μας είναι η συγκεκριμένη πρόβλεψη να αφαιρεθεί από το κείμενο της εγκυκλίου.

  Β) Η απαίτηση για υποβολή απόφασης έγκρισης στο πλαίσιο αίτησης για έκδοση απόφασης έγκρισης είναι λάθος και θα πρέπει να διαγραφεί από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράγραφος 5.1.1.1).

  ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  Water & Waste

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 17:23 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Μεταφορά στο άρθρο 5, σχολίου που υποβλήθηκε εσφαλμένα στο άρθρο 4

  Παράγραφος 5 “Μηχανισμός κοινής εφαρμογής (JI)”
  Σελ. 10, Προτείνουμε να αφαιρεθεί η φράση «Η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012». Δεδομένου ότι η εν λόγω εγκύκλιος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο 2012, δεν έχει νόημα να τεθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος. Το χρονικό διάστημα των έργων θα πρέπει να αφεθεί ανοιχτό και για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης (2013-2020), αναμένοντας και τα αποτελέσματα επί του συγκεκριμένου θέματος, τόσο των διαβουλεύσεων σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη καθιστά απαγορευτική την ένταξη έργων τόσο πριν το 2012 (είναι διαδικαστικά αδύνατο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός Δεκεμβρίου 2012 όταν η εγκύκλιος βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβούλευσης), όσο και μετά το 2012, οπότε επί της ουσίας η εν λόγω πρόβλεψη ακυρώνει το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η υπό διαβούλευση εγκύκλιος.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 17:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ επί του άρθρου 5

  Στο τέλος της αρχικής παραγράφου αναφέρεται ότι η χρονική διάρκεια όλων των έργων δε μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η εν λόγω πρόβλεψη έρχεται παντελώς σε αντίθεση με το σκοπό της έκδοσης της εγκυκλίου, δεδομένου ότι: α) έργα πριν το 2012 δεν προλαβαίνουν να καταχωρηθούν εφόσον η εγκύκλιος τέθηκε σε διαβούλευση το Δεκέμβριο 2012 και β) έργα μετά το 2012, σύμφωνα με την εν λόγω πρόβλεψη δεν επιτρέπεται να καταχωρηθούν. Πρακτικά δηλαδή, η εν λόγω πρόβλεψη προκαταβολικά καθιστά αδύνατη την καταχώρηση οποιουδήποτε έργου JI, ενώ ο σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των διαδικασιών έγκρισης των συγκεκριμένων έργων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα πρέπει να αφαιρεθεί.

  Η διαδικασία που προτείνεται για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης (Letter of Approval) για τα έργα JI, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα. Επίσης, δε συνάδει με το γενικότερο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών που προωθεί η χώρα για την προσέλκυση επενδύσεων (απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας, επενδύσεις fast track, κλπ). Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο απλή διαδικασία, π.χ εισήγηση ΓΕΔΕ στον Υπουργό ΠΕΚΑ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης.

  Θα πρέπει να διαγραφεί το σημείο 5.1.1.1 vi. εφόσον δεν έχει νόημα για έργα εντός της ελληνικής επικράτειας.

  Στην παράγραφο 5.1.1.6 θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την εκχώρηση των μονάδων μείωσης εκπομπών (ERUs), π.χ. μια εβδομάδα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:25 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Παραθέτω τις παρατηρήσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε. επί του Άρθρου 5 του σχεδίου εγκυκλίου για την έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 1
  Παράγραφος 5.1.1 “Δραστηριότητες έργου κατηγορίας I”

  Σελ. 10, Προτείνουμε να διαγραφεί η φράση «Η κατηγορία αυτή δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων JI μονομερώς», διότι είναι λάθος.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 2
  Παράγραφος 5.1.1 “Δραστηριότητες έργου κατηγορίας I”

  Σελ. 11, Προτείνουμε να διαγραφούν οι φράσεις Α) «με τη σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής» και Β) «τα απαραίτητα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής». Σχετικά με το Α), όπως αναλύθηκε και στην Παρατήρηση-1 που υποβλήθηκε στο Άρθρο 4, συντρέχουν λόγοι απλοποίησης και επίσπευσης της διαδικασίας, ενώ σχετικά με το Β), λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν προβλεφθεί τα σχετικά έντυπα από την αρμόδια αρχή μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετες καθυστερήσεις.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 3
  Επί της Παραγράφου 5.1.1.1 “Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης και εξουσιοδότησης συμμετοχής”

  1. Σελ. 11, στο σημείο i, προτείνουμε να διαγραφεί η φράση «πρότυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας Αρχής» (βλ. ως άνω Παρατήρηση-2,Β) και να αντικατασταθεί η φράση «του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου (Project initiator)» με τη φράση «των συμμετεχόντων στο έργο (Project Participants)».

  2. Σελ. 11, στο σημείο ii, προτείνουμε να συμπληρωθεί η φράση «φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης», ως «φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης ή εναλλακτικά πιστοποιητικό Good Standing για ξένες εταιρίες», καθώς και να διαγραφεί η φράση «ο κύκλος δραστηριότητας της εταιρίας».

  3. Σελ. 11, προτείνουμε να διαγραφεί όλο το σημείο iii.

  4. Σελ. 11, σημείο iv, να αλλάξει αρίθμηση ως σημείο iii.

  5. Σελ. 11, προτείνουμε να διαγραφεί όλο το σημείο v. Δεδομένου ότι και νέα έργα θα αιτηθούν για απόφαση έγκρισης, σε πρώιμη φάση της υλοποίησής τους, φαντάζει δύσκολο να διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

  6. Σελ. 11, προτείνουμε να διαγραφεί όλο το σημείο vi. Στην εν λόγω παράγραφο 5.1.1.1, αναλύονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης. Είναι άτοπο να ζητείται ως δικαιολογητικό η Απόφαση Έγκρισης.

  7. Σελ. 11 σημείο vii. Να αλλάξει αρίθμηση ως σημείο iv. Προτείνουμε επίσης η φράση «Έκθεση αξιολόγησης (determination report)», να αντικατασταθεί από τη φράση «Σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης (draft determination report)», δεδομένου ότι η Έκθεση Αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι τελική χωρίς την Απόφαση Έγκρισης (για την έκδοση της οποίας αναλύονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην παρούσα παράγραφο)

  8. Σελ. 11, σημείο viii, να αλλάξει αρίθμηση ως σημείο v.

  9. Σελ. 11, σημείο ix. Να αλλάξει αρίθμηση ως σημείο vi. Να αντικατασταθεί η φράση «ομάδα υλοποίησης του έργου» με την φράση «των συμμετεχόντων στο έργο (Project Participants)» και στα δυο σημεία που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο. Στο σημείο που αναφέρεται η φράση «απαιτείται η προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών i, ii, iii», θα πρέπει να αφαιρεθεί το σημείο iii, σύμφωνα με την παρούσα Παρατήρηση-3, αριθμ.3.

  10. Σελ. 12, σημείο ix. Να διαγραφούν οι φράσεις «Η αρμόδια αρχή μπορεί να…» μέχρι «…στην αγγλική γλώσσα», καθώς και η φράση «σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή» που ακολουθεί.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 4
  Επί της Παραγράφου 5.1.1.2 “Κριτήρια έγκρισης”

  Σελ. 12, στο σημείο i, προτείνουμε να διαγραφεί η φράση «σε εγκατάσταση που εντάσσεται στο Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων » (βλ. Παρατηρήσεις-1 και 2 που υποβλήθηκαν στο Άρθρο 2, σχετικά με τις άμεσες και έμμεσες μειώσεις).

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 5
  Επί της Παραγράφου 5.1.1.3 “Λόγοι απόρριψης”

  Σελ. 12, προτείνουμε να διαγραφεί η φράση «και εξουσιοδότησης» από τη φράση «Δεν εκδίδεται απόφαση έγκρισης και εξουσιοδότησης»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 6
  Επί της Παραγράφου 5.1.1.4 “Έκδοση απόφασης έγκρισης δραστηριότητας έργου”

  1. Σελ. 12, προτείνουμε να αντικατασταθεί η φράση «ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εκδίδει απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας έργου» από τη φράση «εκδίδεται απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας του έργου σύμφωνα με το Άρθρο 4».

  2. Σελ. 13, να αντικατασταθεί η φράση «εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης» με τη φράση «εντός 20 ημερών από την κατάθεση της αίτησης», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στην Παρατήρηση- 1, όπως υποβλήθηκε στο Άρθρο 4, περί απλοποίησης και επίσπευσης της διαδικασίας.

  3. Σελ. 13, να αντικατασταθεί η φράση «αποστέλλεται στον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου» από τη φράση «αποστέλλεται στους συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants)»

  4. Σελ. 13, να διαγραφεί η φράση «Η απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνει την εξουσιοδότηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για συμμετοχή στο έργο βάσει του άρθρου Β.1 της ΚΥΑ 9267/468/2007»

  5. Σελ. 13, να αντικατασταθεί η φράση «…αποδειχθούν εκ των υστέρων εσφαλμένα» από τη φράση «αποδειχθούν εκ των υστέρων αλλοιωμένα/παραμορφωμένα»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 7
  Επί της Παραγράφου 5.1.1.6 “Εκχώρηση μονάδων μείωσης εκπομπών (ERUs) από δραστηριότητες έργου Κοινής Εφαρμογής”

  1. Σελ. 13, προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «μετά από αίτηση του υπεύθυνου υλοποίησης του έργου», με τη φράση «μετά από κοινή αίτηση των συμμετεχόντων στο έργο (Project Participants)»

  2. Σελ. 13, προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «ενημερώνει τον διαχειριστή του Μητρώου προκειμένου να μεταφερθεί ο αριθμός ERUs σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, που προκύπτει από την έκθεση επαλήθευσης, στο λογαριασμό που έχει ορίσει ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου», με την φράση «ενημερώνει αμέσως τον διαχειριστή του Μητρώου προκειμένου να μεταφερθεί μέσα σε επτά (7) ημέρες ο αριθμός ERUs σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, που προκύπτει από την έκθεση επαλήθευσης, στο λογαριασμό ή στους λογαριασμούς που έχουν ορίσει οι συμμετέχοντες στο έργο (Project Participants)».

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – 8
  Επί της Παραγράφου 5.1.2 “Δραστηριότητες έργου κατηγορίας ΙΙ”

  1. Σελ. 13, η πρώτη φράση της παραγράφου από «Η διαδικασία….» μέχρι «…στο σχήμα 2», πρέπει να διαγραφεί σύμφωνα με την Παρατήρηση που υποβλήθηκε στα Παραρτήματς, στην οποία προτείνεται η διαγραφή του σχήματος 2.

  2. Σελ. 13, προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του έργου, η οποία εκδίδεται εντός 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης…», με τη φράση «Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης του έργου, η οποία εκδίδεται εντός 20 ημερών από την κατάθεση της αίτησης…», σύμφωνα με την ως άνω Παρατήρηση-6, σημείο 2. και την Παρατήρηση-1 όπως υποβλήθηκε στο Άρθρο 4.

  3. Σελ. 13, προτείνουμε την αντικατάσταση της φράσης «…απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών i) έως και v) και viii) της ενότητας 5.1.1.1 και επιπλέον τα στοιχεία του Πιστοποιημένου Ανεξάρτητου Φορέα που θα αναλάβει την αξιολόγηση», με τη φράση «…απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών i) έως και iv) και vi) της ενότητας 5.1.1.1 και επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας του Πιστοποιημένου Ανεξάρτητου Φορέα που θα αναλάβει την αξιολόγηση», σύμφωνα και με την ως άνω Παρατήρηση-3.