6. Μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (CDM)

Η αξιολόγηση της αίτησης για δραστηριότητα έργου CDM, αναφορικά με τις απαιτήσεις του ΠτΚ, δεν γίνεται από την Αρμόδια Εθνική Αρχή αλλά από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Φορέα (DOE) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM ΕΒ). Συγκεκριμένα, οι Πιστοποιημένοι Ανεξάρτητοι Φορείς είναι υπεύθυνοι για την επικύρωση και επαλήθευση των έργων CDM και τη δημοσιοποίηση των εντύπων σχεδιασμού έργου. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για τη συνολική επίβλεψη του μηχανισμού, την έγκριση μεθοδολογιών, την καταχώρηση (registration) των έργων CDM, την πιστοποίηση των Ανεξάρτητων Φορέων και τη δημοσιοποίηση των οδηγιών, διαδικασιών, στερεότυπων και μεθοδολογιών για την υλοποίηση έργων CDM και μίας βάσης δεδομένων όλων των εγκεκριμένων έργων CDM.
Οι διεθνείς διαδικασίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων έργων CDM ορίζονται στις αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών του ΠτΚ (http://cdm.unfccc.int/index.html). Η διαδικασία υλοποίησης δραστηριότητας έργου CDM περιγράφεται στο Σχήμα 3.
Για την καταχώρηση μίας δραστηριότητας έργου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης έγκρισης από την αρμόδια αρχή της χώρας υποδοχής του έργου και η εξουσιοδότηση συμμετοχής από την χώρα υλοποίησης.
6.1 Εξουσιοδότηση συμμετοχής σε δραστηριότητες έργων CDM
Εγκρίνεται η συμμετοχή σε δραστηριότητες έργων CDM μετά από υποβολή έντυπης αίτησης στην αρμόδια αρχή από τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
• συμπληρωμένο έντυπο σχεδιασμού έργου, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενότητες και επιπλέον τα στοιχεία του Πιστοποιημένου Ανεξάρτητου Φορέα
• τα δικαιολογητικά i) έως και v) της ενότητας 5.1.1.1
• Όταν η δραστηριότητα αφορά υδροηλεκτρικό έργο με δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί Έκθεση τήρησης των κριτηρίων του άρθρου 7Β (8) της ΚΥΑ 9267/468/2007 σύμφωνα με την εναρμονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έκθεση συμμόρφωσης για την αξιολόγηση Παράρτημα 2).
• υποστηρικτική επιστολή, αν έχει εκδοθεί, από τη χώρα υποδοχής του έργου.
Η εξουσιοδότηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται εντός 45 ημερών από την κατάθεση της αίτησης πρέπει να αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει του ΠτΚ και ότι εγκρίνει την εθελοντική συμμετοχή του φορέα υλοποίησης στο προτεινόμενο έργο.

6.2 Έκδοση πιστοποιημένων μειώσεων εκπομπών (CER)
Οι πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) εκχωρούνται σε διεθνές επίπεδο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM EB) προς το CDM μητρώο. Η κατανομή των μειώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων αποφασίζεται από τους ίδιους και σύμφωνα μ΄ αυτήν ο διαχειριστής του CDM Μητρώου προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την προώθηση των CERs στους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα έργου (ενότητα J. Issuance of certified emission reductions της απόφασης 3/CMP.1).

  • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

    Προτείνουμε τα παρακάτω για λογαριασμό της GREEN EVOLUTION AE :

    -6.2 Έκδοση πιστοποιημένων μειώσεων εκπομπών (CER)
    »…προώθηση των CERs στους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα έργου…».

    Θα πρέπει να γίνει σαφές στο κείμενο αν η προώθηση αυτή αφορά το CDM Registry ή το εθνικό Registry