Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,

H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»

ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Τα σχόλια και οι απόψεις σας,
μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν
υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»

!Mε την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 268 και 271 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969) σκοπείται η αυστηροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων με την μείωση από τα εξακόσια (600) στα διακόσια (200) ευρώ του ορίου, μέχρι του οποίου τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος και την αναγωγή τους επί υπερβάσεως του ως άνω ορίου των 200 ευρώ σε πλημμέλημα, την μετατροπή τους, επί προξενήσεως από την τέλεση τους στο δάσος ζημίας υπερβαίνουσας τα 10.000 ευρώ, σε κακούργημα, την πρόβλεψη επιβολής διοικητικής κύρωσης προστίμου ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας και την κατάσχεση, εκτός από τα μεταφορικά μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά και της άδειας κυκλοφορίας ως και του διπλώματος οδήγησης του οδηγού, επιστρεφομένου του τελευταίου μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του προστίμου.
Η ως άνω αυστηροποίηση είναι αναγκαία δεδομένου ότι η λαθροϋλοτομία, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τις ισχύουσες ρυθμίσεις, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις προκαλώντας πολλαπλή ζημία, η οποία συνίσταται στην πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών στο δασικό οικοσύστημα, το οποίο είναι δημόσιο αγαθό, με συνέπεια τον άμεσο επηρεασμό των επιτελουμένων από αυτό πολλαπλών λειτουργιών (ευεργετική, προστατευτική λειτουργία), στη μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και στην απώλεια των δημοσίων εσόδων που θα απέφερε η εκμετάλλευση της ξυλείας.

Παρακαλούμε για τα σχόλια σας μέχρι 27/02/2013

Σταύρος Καλαφάτης
Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής