Άρθρο 04 – Επέκταση – τροποποίηση συμβάσεων

1. Για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης και η σύμβαση συμψηφισμού του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα κτίρια», κατά 5 χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους παραγωγούς των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης δίδονται οι δυνατότητες:

 • ·         Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς.
 • ·         Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας κατά προτεραιότητα και με τιμή που καθορίζεται σε 80 €/MWh, για μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:

Ενέργεια (KWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) X Συντελεστής Απόδοσης (KWh/KW).

Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συντελεστής Απόδοσης (kWh/kW)

Φ/Β σταθμοί στο Διασυν/νο Σύστημα

1500

Φ/Β σταθμοί στο Μη Διασυν/νο Σύστημα

1700

Φ/Β σταθμοί προγράμματος στεγών (<=10 kW)

1400

Αιολικοί σταθμοί στο Διασυν/νο Σύστημα

2200

Αιολικοί σταθμοί στο Μη Διασυν/νο Σύστημα

2500

Μικρά Υδροηλεκτρικά

3150

Βιομάζα

7800

Αέρια από ΧΥΤΑ

6500

Βιοαέριο

7800

Ηλιοθερμικά (Με ή χωρίς αποθήκευση)

2200

 

Η ανωτέρω επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στον ΛΑΓΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ, κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύμβασης.

2. Ο ΛΑΓΗΕ,ο ΔΕΔΔΗΕ, ή ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, προβαίνουν έως 31.10.2014 σε μονομερή τροποποίηση της σύμβασης πώλησης/ συμψηφισμού με την οποία θα προσδιορίζεται η νέα τιμή αποζημίωσης βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης με δήλωση του παραγωγού και την αποστέλλουν στον αντισυμβαλλόμενο έως 31.12.2014.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:38 | Tζ. Μιχάλης

  Τα μέτρα που προτείνετε στο σχέδιο νόμου είναι πολύ επιβαρυντικά για τους επενδυτές φωτοβολταικών. Μπορείτε όμως να τα αντισταθμίσετε με την σωστή παράταση των συμβάσεων όχι βέβαια με τα 5 ετη που πρότεινετε και τα 80€/ΜWh, που αποτελούν εμπαιγμό των επενδυτών.

  Πρέπει να δοθεί επέκταση των συμβάσεων με τη νέα καθορισμένη τιμή, η οποία δεν δημιουργεί έλλειμμα βάσει των υπολογισμών σας. Επίσης η επέκταση πρέπει να είναι για τόσα χρόνια ώστε ο αρχικός βαθμός απόδοσης των επενδύσεων να διατηρείται ο ίδιος. Η παράταση (σωστή τιμή και σωστή διάρκεια) δεν επιβαρύνει τον ειδικό λογαριασμό και είναι παράλογο να μην γίνει αποδεκτή.

 • Ο προτεινόμενος Συντελεστής απόδοσης ανά τεχνολογία, που αφορά στους αιολικούς σταθμούς στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα είναι πάρα πολύ χαμηλός, δεν ευσταθεί. Θα πρέπει να διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 2700 kWh/KW.

 • (α) Προς ομαλοποίηση της αγοράς ΑΠΕ και αποκατάστασης του επενδυτικού κλίματος, προκειμένου οι επενδυτές να προσέλθουν καλή τη πίστη να προσυπογράψουν τη νέα σύμβαση, είναι απαραίτητο στα πλαίσια τροποποίησης της σύμβασης να καθορίζεται χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του διαχειριστή προς τον επενδυτή. Προτείνεται, σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των οφειλών στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, η τροποποιημένη σύμβαση να επανέρχεται αυτοδικαίως στις παλαιότερες τιμές που ίσχυαν πριν την τροποποίηση της σύμβασης.

  (β) Η εφαρμογή της δωδεκαετίας είναι άδικη και αποτελεί οριζόντιο μέτρο. Προτείνεται η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας μέχρι σήμερα.

  (γ) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης δημόσιας γης ομοίως για 20 έτη για την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ, θα παρατείνεται αυτοδικαίως η σχετική έγκριση επέμβασης κατά 5 έτη.

  (δ) Ο Συντελεστής απόδοσης ανά τεχνολογία, που αφορά στους αιολικούς σταθμούς στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα είναι πάρα πολύ μικρός. Θα πρέπει να διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 2700 kWh/KW.

  (ε) Προς ομαλοποίηση της αγοράς ΑΠΕ και αποκατάστασης του επενδυτικού κλίματος, είναι απαραίτητο στα πλαίσια τροποποίησης της σύμβασης να καθορίζεται χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του διαχειριστή προς τον επενδυτή. Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των οφειλών στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, η τροποποιημένη σύμβαση επανέρχεται αυτοδικαίως στις παλαιότερες τιμές που ίσχυαν πριν την τροποποίηση της σύμβασης.

  (στ) Η πενταετής επέκταση των συμβολαίων πώλησης να περιλαμβάνει πέραν των ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ, με συντελεστή απόδοσης στα 4.700 kWh/KWe.

 • Περαιτέρω, η εφαρμογή της δωδεκαετίας είναι άδικη και αποτελεί οριζόντιο μέτρο. Προτείνεται η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης να εφαρμοστεί σε όλα τα έργα, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας μέχρι σήμερα.
  Επιπλέον, ο προτεινόμενος Συντελεστής απόδοσης ανά τεχνολογία, που αφορά στους αιολικούς σταθμούς στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα είναι πάρα πολύ χαμηλός, δεν ευσταθεί. Θα πρέπει να διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 2700 kWh/KW.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:55 | Quest Ενεργειακή

  Άρθρο 4
  Παράγραφος 1
  Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν να εκτιμηθεί η κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού για το άμεσα προσεχές διάστημα οπότε ο ορισμός αποζημίωσης για την περίοδο εκείνη είναι άσκοπη και άκαιρη.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:00 | ΕΣΣΗΘ

  Σχόλια για Άρθρο 4
  • Προς ομαλοποίηση της αγοράς ΑΠΕ και αποκατάστασης του επενδυτικού κλίματος, είναι απαραίτητο στα πλαίσια τροποποίησης της σύμβασης να καθορίζεται χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του διαχειριστή προς τον επενδυτή. Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των οφειλών στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, η τροποποιημένη σύμβαση επανέρχεται αυτοδικαίως στις παλαιότερες τιμές που ίσχυαν πριν την τροποποίηση της σύμβασης.
  • Η πενταετής επέκταση των συμβολαίων πώλησης να περιλαμβάνει πέραν των ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ, με συντελεστή απόδοσης στα 4.700 kWh/KWe.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:53 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  α. ποσοστά εισφοράς έως σήμερα
  β. 35% για το 2013
  γ. 0.08 σέντ μετά το 2030

  Δίνουμε α + β και παίρνουμε πίσω το γ.

  Οι παραγωγές για τα μικρά πάρκα είναι στο περίπου:

  20 kw πάρκο : 34.000 παραγωγή * 0.08 = 2720 €
  80 kw πάρκο : 135.000 παραγωγή * 0.08 = 10.800 €
  100 kw πάρκο : 170.000 παραγωγή * 0.08 = 13600 €

  Έως το 2030 η εισφορά ΟΑΕΕ για δύο εταίρους που θα είναι εγγεγραμμένοι για 20 χρόνια (εφόσον τόσο θα έχουν και το έργο) θα είναι περίπου 8 έως 11 χιλιάδες ευρώ και για τους δυο.

  Οι περισσότεροι ίδρυσαν εταιρίες αποκλειστικά για 1 πάρκο, ποιος ο λόγος να συνεχίσουν να πληρώνουν δύο εισφορές για επιπλέον πέντε χρόνια εφόσον τα χρήματα της εισφοράς μπορεί να είναι περισσότερα από τα χρήματα που θα παράγουν;

  Εξυπηρετεί το κράτος να κλείσουν οι εταιρίες αυτές η απλά μας νοιάζει να μην πληρώνει πάνω από 8 σεντ για να μην δημιουργεί έλειμα στο συγκεκριμένο ταμείο;

  Αντιπροτάσεις δεν έχω γιατί δεν είμαι αρμόδιος.

 • Η πρόβλεψη του άρθρου 4,παρ.1 για επέκταση της σύμβασης με όρους λειτουργίας αγοράς (ή με 80€/MWh) μόνο ως ΛΑΘΟΣ μπορεί να εκληφθεί, αφού αυτή οδηγεί σε ζημίες κατά την επέκταση λειτουργίας του σταθμού.
  Επίσης δεν έχει αναρωτηθεί κάποιος από τους συντάκτες του σχεδίου νόμου, ότι κατά τα έτη μεταξύ 2028 – 2034 όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ (αιολικά & φ/β) σημερινής εγκατεστημένης ισχύος ~4000 MW θα σταματήσουν να λειτουργούν με τη λήξη της σύμβασης με το ΛΑΓΗΕ, ενώ θα μπορούν να είναι καθ’όλα λειτουργικοί & να παράγουν καθαρή ενέργεια. Τι θα συμβεί τότε? Θα απεγκατασταθούν όλοι οι σταθμοί παραγωγής αιολικά & φ/β και θα κατασκευασθούν νέοι? Προτείνονται τα εξής
  1.δυνατότητα επέκτασης σύμβασης πώλησης για 5+5 έτη (10 έτη συνολικά)
  με έγχυση παραγόμενης ενέργειας κατά προτεραιότητα υπό τους εξής όρους
  α) τα πρώτα 5 έτη με τιμή πώλησης 75% της συμβολαιοποιημένης αρχικής τιμής πώλησης και ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά 15%
  β) τα επόμενα 5 έτη με τιμή πώλησης 70% της συμβολαιοποιημένης αρχικής τιμής πώλησης και ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά 20%

  Με αυτό τον τρόπο δίνονται κίνητρα διατήρησης της σωστής λειτουργίας των σταθμών, παράλληλα μειώνεται το κόστος αγοράς ενέργειας από τον ΛΑΓΗΕ & ταυτόχρονα μπορούν οι επενδυτές να προβούν σε αντικαταστάσεις & βελτιώσεις των σταθμών.
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 πρέπει να καταργηθεί γιατί δεν ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ τροποποίηση της σύμβασης σε κανένα ευνομούμενο κράτος του κόσμου.
  Με εκτίμηση
  για την ECOSOL O.E.- Ενεργειακά Έργα
  Βασίλης Μούλκας
  Πτυχ.Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:02 | IBG HELLENIC FUND III

  Άρθρο 4
  Εκ μέρους της «IBG Management ΑΕΔΑΚΕΣ» διαχειρίστριας εταιρείας του Α.Κ.Ε.Σ. «IBG HELLENIC FUND III» το οποίο διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, θα θέλαμε να θέσουμε τα κάτωθι θέματα.

  Η παροχή της πενταετούς παράτασης της σύμβασης πώλησης ενέργειας ακόμη και αν αυτή αφορούσε στην εκάστοτε συμβασιοποιημένη τιμή δεν επαρκεί για το αντιστάθμισμα των λοιπών δυσμενών τροποποιήσεων του παρόντος νόμου. Αυτό οφείλεται στη διαχρονική πτώση απόδοσης του εξοπλισμού, την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των πάρκων, και το ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την είσπραξη της παροχής, η παρούσα αξία της οποίας είναι ελάχιστη.

  Επιπρόσθετα οι δύο προτεινόμενες τιμές πώλησης ενέργειας για την εν λόγω χρονική περίοδο είναι η μεν σταθερή τιμή σημαντικά υποδεέστερη των νέων προτεινόμενων τιμών του άρθρου 1, η μεν μεταβαλλόμενη τιμή συστήματος αδύνατον να προβλεφθεί.

  Προτείνουμε όπως επανεξετασθεί τόσο ο χρόνος επέκτασης της παρατάσεως όσο και η διατήρηση για το διάστημα αυτό της εκάστοτε συμβασιοποιημένης τιμής πώλησης ενέργειας.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:11 | Γιώργος Αμανάκης

  1. Η επέκταση συμβάσεως για 5 χρόνια πρέπει να γίνει με την ίδια τιμή FIT του συμβολαίου διότι μετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας έχει μειωθεί αρκετά η απόδοση των ΦΒ πάνελ (από 12 έως 20%) και πολύ πιθανόν να χρειάζεται αλλαγή όλου του εξοπλισμού.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:42 | Γιώργος Αμανάκης

  1. Η επέκταση συμβάσεως για 5 χρόνια πρέπει να γίνει με την ίδια τιμή FIT του συμβολαίου διότι μετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας έχει μειωθεί αρκετά η απόδοση των ΦΒ πάνελ (από 12 έως 20%) και πολύ πιθανόν να χρειάζεται αλλαγή του όλου του εξοπλισμού.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:25 | ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

  ΑΡΘΡΟ 4
  Η παράταση που δίνεται ως ανταποδοτικό όφελος για τις προτεινόμενες μειώσεις των ταριφών κάθε άλλο παρά ανταποδοτικό κίνητρο είναι, αφού μετά από 20 χρόνια η τιμή των 80 €/MWh ισοδυναμεί με σημερινή στα 32 €/MWh με προεξοφλητικό επιτόκιο στο 5 % !!!. Με αυτήν την τιμή ούτε τα λειτουργικά έξοδα δεν καλύπτονται !!! Ενδεικτικά για έργο 500 KWp με απώλεια ισχύος στο 75 % λόγω γήρανσης και 1500 ΚWh / KWp , τα έσοδα θα είναι 500 KWp χ 1500 ΚWh / KWp χ 75 % χ 32 €/MWh = 18.000 € ΣΗΜΕΡΑ !!! Τα λειτουργικά είναι σχεδόν διπλά !!!
  Το μόνο ανταποδοτικό μέτρο που είναι λογικό και δίκαιο, είναι η 10ετής παράταση με τις ίδιες τιμές.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:37 | Αντώνιος Τ.

  Κύριοι Υπουργοί,
  σχετικά με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου θεωρώ ότι οφείλετε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

  Η ευθύνη για τη δημιουργία του ελλείματος (τρέχοντος και συσσωρευτικού) του ΛΑΓΗΕ ανήκει αποκλειστικά στο κράτος το οποίο νομοθετεί. Είναι αδιανόητο ότι από το 2006, όπου δόθηκαν ουσιαστικά τα ευνοϊκά κίνητρα για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, οι τιμές της kWh έχουν τροποποιηθεί τόσες φορές και ουδέποτε λήφθηκε υπόψη η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταικών για να γίνει έγκαιρη διόρθωση της τιμής της kWh όχι φυσικά σε υπογεγραμμένες συμβάσεις αλλά σε μη υλοποιημένα έργα.

  Λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό αδιέξοδο του ΛΑΓΗΕ και την ανάγκη λήψης μέτρων πρέπει να γίνει τουλάχιστον η ακόλουθη διόρθωση.
  Η πρότασή σας να δοθεί παράταση 5 ετών με τιμή MWh 80€ δεν αποτελεί αποζημίωση. Οφείλετε να επεκτείνετε τις συμβάσεις με την ίδια σαφώς τιμή kWh κάθε έργου και για τόσο χρόνο ώστε να διατηρείται ο αρχικός βαθμός απόδοσης κάθε επένδυσης. Αυτό θα επέτρεπε τα εξής:
  Tο κράτος θα εισπράττει ενέργεια χωρίς να δημιουργείται νέο έλλειμμα, όπως ακριβώς θα γίνεται και για τα επόμενα 15 χρόνια. Οι επενδυτές, έστω και μακροπρόθεσμα, θα διατηρήσουν ο καθένας την απόδοση της επένδυσής του, όπως την είχε υπολογίσει.

  Το κράτος οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του για την κατάσταση που το ίδιο δημιούργησε. Οφείλει να δείξει ότι οι αποφάσεις του βασίζονται στην αρχή του δικαίου και να προστατεύσει τους ανθρώπους που το στήριξαν και το εμπιστεύτηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνέπειες θα είναι προφανώς ακόμα μεγαλύτερες από την ολοσχερή καταστροφή κάποιων επενδύσεων αφού οι ίδιοι επενδυτές και όσοι είναι γνώστες της κατάστασης θα του γυρίζουν μελλοντικά τη πλάτη.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:23 | Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΕΦΕ), Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Ελλάδος

  Τονίζουμε ότι δεν είναι αποδεκτή από εμάς οποιαδήποτε αλλαγή-τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης. Προτείνουμε ωστόσο τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων και ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ, διά της οποίας αφενός θα δίδουμε έκπτωση επί της ισχύουσας FIT για έγκαιρη πληρωμή των τιμολογίων όπως προτείναμε στις παρατηρήσεις του άρθρου 1 και αφετέρου θα ορίζεται επέκταση της σύμβασης ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΑΡΙΦΑ για όσα χρόνια αντιστοιχούν στις πιστώσεις και εκπτώσεις που θα έχουμε παράσχει προς τον ΛΑΓΗΕ.

  Η πρόταση του σ/ν για επέκταση της σύμβασης με όρους λειτουργίας αγοράς (ή με 80€/MWh) μόνο ως εμπαιγμός μπορεί να εκληφθεί, αφού αυτή θα είναι ούτως ή άλλως η κατάληξη των σταθμών ΑΠΕ μετά την λήξη της περιόδου ισχύος της σύμβασης. Δεν χρειάζεται επέκταση της σύμβασης γι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να διανοηθεί κανείς ότι οι σταθμοί ΑΠΕ αυτόματα θα σταματήσουν να λειτουργούν και θα αποσυναρμολογηθούν με τη λήξη της σύμβασης με το ΛΑΓΗΕ, ενώ θα μπορούν να είναι καθόλα λειτουργικοί και να παράγουν πράσινη και ανανεώσιμη ενέργεια και μάλιστα σε χαμηλή τιμή!

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:31 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Προτείνεται η τροποποίηση:
  «Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας κατά προτεραιότητα με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς.»
  Επιβάλλεται «μονομερής τροποποίηση» των συμβάσεων αγοραπωλησίας. Η διάταξη είναι αντισυνταγματική και έκπτωτη σε περίπτωση προσβολής στη δικαιοσύνη.

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:58 | Στέλιος

  Θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή και ουσιαστική δέσμευση μή νέας δυσμενέστερης τροποποίησης εκ νέου στο μέλλον. Η παράταση της σύμβασης να γίνει με τη συμφωνημένη τιμή και για τόσα έτη, ώστε να επιστραφούν τα παρακρατημένα κεφάλαια.Το νομοσχέδιο γράφτηκε στο »πόδι»,χωρίς να ληφθούν πολλοί παράγοντες και θίγεται το σύνολο των επενδυτών και απλών πολιτών που θέλησαν να πιστέψουν στην αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη.

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:46 | Ιωάννης Αγναντιάρης

  Στο άρθρο 4 παρουσιάζεται μια μονομερής τροποποίηση των συμβάσεών των παραγωγών που παρουσιάζει στοιχεία αντισυνταγματικότητας. Επιπλέον η παράταση που δίνεται ως ανταποδοτικό για τις προτεινόμενες μειώσεις των ταριφών κατά πάσα πιθανότητα δε θα λειτουργήσει ανταποδοτικά αφού μετά από 20 χρόνια η ΟΤΣ εκτιμάται ότι θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τα 80€/MWh. Προτείνεται η παράταση των συμβάσεων πώλησης των παραγωγών να παρέχεται με κλειδωμένη ταρίφα ίση με την νέα μειωμένη, αφού οι περικοπές αφορούν επίσης κλειδωμένες τιμές.

  Προτείνεται τέλος, το διάστημα της παράτασης να ανέλθει από 5ετία στα 8,5 χρόνια ώστε σε τρέχουσες τουλάχιστον αξίες να αντισταθμίσει την μεσοσταθμική περικοπή.
  Προτείνεται επίσης να αναφερθεί ρητώς στο Ν/Σ η Άμεση εξόφληση του οφειλόμενου στους παραγωγούς μετά την όποια διαγραφή μέρους του τζίρου του 2013, με την απαρέγκλιτη διατήρηση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής τους από την θέση του νόμου σε ισχύ και στο εξής, πιθανώς μέσω θέσπισης ρήτρας για καθυστέρηση πληρωμής άνω των 20 ημερών. Επιπλέον, προτείνεται να αναφερθεί ρητώς ότι αν για οποιοδήποτε λόγο προκύπτει εκ νέου ετήσιο έλλειμμα, τότε θα πρέπει να αυξάνει το ΕΤΜΕΑΡ για το αντίστοιχο έτος (ρήτρα ETMEAP), προκειμένου να καλυφθεί το όποιο προκύπτων έλλειμμα.

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:28 | ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  Η «μονομερής τροποποίηση» των συμβάσεων αγοραπωλησίας είναι αντισυνταγματική και θα «πέσει» εάν προσβληθεί στα δικαστήρια. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να περιληφθεί στο Ν/Σχέδιο.

  ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
  ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 23 – 14121 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:29 | Φραγκακης Μανωλης

  συμφωνω απολυτα με τα παρακατω προαναφερθεντα:

  Θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή και ουσιαστική δέσμευση περί μή νέας δυσμενέστερης τροποποίησης εκ νέου στο μέλλον. Η παράταση της σύμβασης να γίνει με τη συμφωνημένη τιμή και για τόσα έτη, ώστε να επιστραφούν τα παρακρατημένα κεφάλαια. Δώστε πλήρη τιμαριθμική αναπροσαρμογή – είναι ένα σοβαρό και υπολογίσιμο αντάλλαγμα, και ο πληθωρισμός θα ανεβεί με την επιστροφή της ανάπτυξης. Για το θεό, εγγυηθείτε τα παραπάνω!

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:43 | Φραγκακης Βασιλης

  Παραταση εχει νοημα μονο στην αρχικη τιμη
  Με 8 λεπτα ειναι η μεγαλυτερη κοροιδια

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ

  Το προτεινόμενο Ν/Σ είναι οι “τίτλοι τέλους” των χιλιάδων συμπολιτών μας που αναζητούσαν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, όπως είναι τα μικρά οικιακά, αγροτικά Φ/Β. Οι άμεση παρέμβαση για την προστασία των παραπάνω είναι επιβεβλημένη, γιατί οδηγεί νοικοκύρηδες, ανθρώπους της υπαίθρου, που πίστεψαν στο κράτος, σε απόγνωση. Όπως όλοι γνωρίζουμε τα πενιχρά εισοδήματα τους, δεν μπορούν σε καμία των περιπτώσεων να μετριάσουν οποιεσδήποτε απώλειες. Άλλωστε δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι, βάσει του προσφάτου Ενημερωτικού Δελτίου του ΛΑΓΗΕ (Ιανουάριος 2014).

 • 13 Μαρτίου 2014, 09:28 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Ενα πάρκο των 100ΚW μετά από 20 χρόνια , αν υποθέσουμε ότι παράγει τώρα 150.000Kwp , θα παράγει τότε με μείωση 25% , 112.500Kwp. Αρα μιλάμε για έσοδα 112.500 Χ 0,08 = 9.000€ . Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι για δύο εταίρους τώρα, 7.200€ .Αν υπολογίσουμε φορολογία , δεη, λογιστή κτλ, όχι κέρδος δεν θα έχουμε αλλά θα έχουμε και ζημίες . Το αποτελεσμα θα είναι από μονοι μας να μην θέλουμε την παράταση των 5 ετών.
  Μήπως τελικά αυτό θέλει ο κ. Ασημάκης και το επιτελείο του;
  Εγγύηση ότι κανένας από τους τώρα παραγωγούς δεν θα υπάρχει τότε και με αυτόν τον τρόπο το πεδίο θα είναι ελεύθερο για τους «μεγάλους»;
  Ποιος λογικός επενδυτής θα υπογράψει αυτό το έκτρωμα;
  Αντί να μασ πουν ότι η παράταση θα είναι με την τιμή της σύμβασης (για όποιον υπογράψε), μας ΠΕΡΙΓΕΛΟΥΝ !!!!

 • Θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή και ουσιαστική δέσμευση περί μή νέας δυσμενέστερης τροποποίησης εκ νέου στο μέλλον. Η παράταση της σύμβασης να γίνει με τη συμφωνημένη τιμή και για τόσα έτη, ώστε να επιστραφούν τα παρακρατημένα κεφάλαια. Δώστε πλήρη τιμαριθμική αναπροσαρμογή – είναι ένα σοβαρό και υπολογίσιμο αντάλλαγμα, και ο πληθωρισμός θα ανεβεί με την επιστροφή της ανάπτυξης. Για το θεό, εγγυηθείτε τα παραπάνω!

 • 13 Μαρτίου 2014, 00:50 | iliaki lazi

  Άρθρο 4
  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 προβλέπει δύο τρόπους προσδιορισμού της τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Δεδομένου ότι προφανώς μετά από 20-25 χρόνια η τιμή 80€/MWh θα είναι πρακτικά μηδέν και επομένως μη αποδεκτή, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί σήμερα τι εννοείτε με την πρώτη εναλλακτική ‘’Πώληση της παραγόμενης ενέργειας με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς.’’
  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 κρίνεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και δεν σχολιάζεται περεταίρω.

 • 12 Μαρτίου 2014, 23:07 | Ιωάννης

  Οι συντάκτες του σχεδίου νόμου είναι πραγματικά απίστευτοι! Ζουν εκτός πραγματικότητας και ούτε θα προλάβουν να μπουν στα ελικόπτερα μαζί με τους βολευτές μας.
  Θα τα γράψω απλά μπακάλικα μπας και καταλάβουν τπτ.
  Τα οικιακά ΦΒ είναι μεγάλο λάθος να ενταχθούν σε αυτό το νόμο. Από την μία, προτείνεται μια μείωση τιμής που θα έχει σαν συνέπεια την αδυναμία των περισσοτέρων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ούτε καν να τα ξεχρεώσουν. Οπότε το πρόβλημα μεταφέρεται στις τράπεζες. Αλλά πάλι ωραία γιατί έχουν σπίτια αυτοί οι ιδιοκτήτες οπότε οι κρατικές πλέον τράπεζες θα τα κατασχέσουν…
  Επίσης είναι χαζό να σταματήσει η αύξηση σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών καταναλωτή μιας και όλα ακολουθούν αυξητική πορεία, τόσο η συντήρηση του σταθμού όπως η δυνατότητά του να λειτουργεί. Σε λίγο πιο πολλά έξοδα θα έχει το ΦΒ για να λειτουργήσει από όσο θα αποδίδει.
  «Αγαπητοί» νομοθέτες σκεφτείτε οι ιδιοκτήτες των οικιακών συστημάτων αν κατεβάσουν μία μέρα απροειδοποίητα διακόπτες των ΦΒ και σηκώσουν διακόπτες στις συσκευές καταναλώσεων και αρχίζουν και το κάνουν συστηματικά π.χ. δυο φορές τον μήνα τι ζημιές μπορούν να προκαλέσουν στα δίκτυα. Δεν θέλω να σκέφτομαι αν συμμετέχουν και οι 100αρηδες…
  Περίπου 40000 οικογένειες βασίζονται στο «κοινωνικό» όπως οι ίδιοι έχετε χαρακτηρίσει το εισόδημα από τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Περίπου 40.000 αγωγές θα εισπράξει το δημόσιο, ίσως σκεφτεί κάποιος και αυτά έσοδα είναι… εκτός πάλι εάν το κάνετε για να δημιουργήσετε ακόμα ένα πλαστό «πρωτογενές πλεόνασμα» μέχρι να τελεσιδικήσουν τα δικαστήρια.
  Με την μείωση για τα οικιακά ΦΒ μέχρι 10 kW που παρουσιάζεται εδώ, ο συνολικός τζίρος των ιδιωτών παραγωγών Θα πέσει από τα 255,5 εκατομμύρια Ευρώ στα 38,4 εκ Ευρώ! 217,1 εκ Ευρώ!85% μείωση!!! Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε μια μείωση 85% των εισοδημάτων σας πριν σκεφτείτε να το περάσετε! Αλλά από την άλλη… ΩΩΩ ναι πάλι κάνατε το ΘΑΥΜΑ. ΣΩΘΗΚΕ Ο ΛΑΓΗΕ!!!! Αλλά και πάλι.. Τα ποσά που εισπράτουν τα 10 αράκια είναι μόλις το 13,6% του συνόλου ενώ τα οφέλη είναι πολλαπλάσια.
  Πριν απο-φασισ(τ)ετε, εντελώς δημοκρατικά πάντα, σκεφτείτε πως με 10 kW εγκατεστημένη ισχύ σε μια στέγη ή ταράτσα ένα κτήριο κατοικίας ή ένα μαγαζί με μικρό πλέον κόστος μπορεί να αυτονομηθεί από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕΗ. Αν έχετε αντίληψη μπορείτε να αναλογιστείτε τα χαμένα έσοδα από τον ΦΠΑ της ηλεκτρικής ενέργειας, τα χαράτσια για την ΝΕΡΙΤ,τον ΕΦΚ Ν.3336/05, το Ειδικό τέλος 50/00 Ν.2093/92 και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ, ας αναφέρω και τα έσοδα των δήμων. Πιστέψτε με θα γίνει πολύ δελεαστικό!!! Το κράτος θα μπορούνε να το σκεφτεί με την ονομασία «Διαφυγόντα κέρδη»
  Από την άλλη θεωρώ εντελώς απαράδεκτο την άρση απαγόρευσης μεταβιβάσεως των αγροτικών ΦΒ έως 100kW πριν την παρέλευση πενταετίας. Από την μία οι ευκολίες που τους παρείχατε με τα γνωστά θλίβερά αποτελέσματα από την άλλη τους επιτρέπεται να ξεπουληθούν πλέον και να αρχίσει το παρεμπόριο αδειών και σταθμών για τα μεγάλα επενδυτικά σχήματα (οι κολλητοί) που προφανώς θα μαζέψουν τους σταθμούς και θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται.

 • 12 Μαρτίου 2014, 22:01 | Βασίλης Τ.

  Κύριοι,
  Υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας με αυτό το νομοσχέδιο.
  Δεν δεχόμαστε καμία μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων με τους πολίτες.
  Αυτό το κράτος σέβεται μόνο τις συμβάσεις των εργολάβων των εθνικών οδών.
  θα μας βρείτε απέναντι σας με κάθε τρόπο.

 • 12 Μαρτίου 2014, 21:21 | Γεώργιος Καλαντζής

  Στο κομμάτι της παράτασης, εγώ δεν βλέπω κάποια αντιπαροχή ως επιμήκυνση στην πενταετία. Πρακτικά, είναι κοροϊδία αφού εφόσον παράγεις ρεύμα στην τιμή της ημερήσιας τιμής αγοράς θα το πούλαγες… που θα είναι και μεγαλύτερη σε 20 χρόνια από τα 80 euros/mwat. Αρα;;;