Άρθρο 02 – Δημόσια ενίσχυση – Κριτήρια υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 1

1. Οι σταθμοί παραγωγής, με εξαίρεση τους σταθμούς του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», εντάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης) του άρθρου 1 με τη συνδρομή σωρευτικά των εξής δυο προϋποθέσεων:
α. Ο σταθμός παραγωγής έχει τύχει άμεσης ενίσχυσης (επιχορήγηση) ή ισοδύναμης ενίσχυσης με άλλα μέσα (αφορολόγητα αποθεματικά, απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% επί του κόστους της επένδυσης όπως έχει διαμορφωθεί έως την 31.12.2013 και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα και τις λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.
β. Έχει καταβληθεί πάνω από το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άμεσης ή ισοδύναμης).
Οι εγκαταστάσεις του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια» εντάσσονται στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) του άρθρου 1.
Ως δημόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση από αναπτυξιακό νόμο ή μέσω ένταξης σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Αρχικά όλοι οι παραγωγοί, με εξαίρεση τους σταθμούς του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης). Εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, οι παραγωγοί δηλώνουν, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά περίπτωση:
α. το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης και το ύψος της ενίσχυσης επί του κόστους επένδυσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1α, καθώς και το ποσό και ποσοστό της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, ή
β. το κόστος της επένδυσης με αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1.
Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στον ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στο ΔΕΔΔΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα των νησιών.
Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, πέραν των λοιπών κυρώσεων, ο παραγωγός θα αποζημιώνεται από την ημερομηνία συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 με την τρέχουσα τιμή για νεοεισερχόμενους σταθμούς.
3. Για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει καταβληθεί πάνω από το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άμεσης ή ισοδύναμης) έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, οι παραγωγοί υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία τελευταίας καταβολής με την οποία καλύπτεται το όριο του 50% να υποβάλουν νέα περί του γεγονότος αυτού υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία ΜΕ. Η κατάταξη γίνεται κατά τον μήνα που εκδίδεται η εντολή πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα που παρέχει την ενίσχυση.
4. Το ΥΠΕΚΑ με συντονισμό της Υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα ΑΠΕ σε συνεργασία με το Διαχειριστή και τον Λειτουργό της αγοράς δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την ακρίβεια των δηλώσεων.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:41 | ARC ENERGY AE

  Στο άρθρο 2 παρ. 1 να δοθεί η δυνατότητα επιστροφήε μέρους της επιχορήγησης, για λόγους ισονομίας, ώστε επιχειρήσεις που έλαβαν το σύνολο της επιχορήγησης ,να μπορούν εξομειωθούν τιμολογιακά με αυτές που έλαβαν το 50% της επιχορήγησης.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:11 | POWERPEACH

  Καταρχήν το νομοσχέδιο είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι επειδή επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον αναπτυξιακό. Ουσιαστικά ζητάτε πίσω την επιδότηση. Με ποιο νομικό έρεισμα γίνεται αυτό;;
  Το πιο σωστό θα είναι να καταταχθούν όλοι οι σταθμοί αρχικά στην κατηγορία ΧΕ και όχι στη ΜΕ, αφού στην πλειοψηφία τους οι σταθμοί δε χαίρουν επιδότησης.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:48 | Κυπαρίσσης Στράτος

  Διαγράψτε κάθε κατηγοριοποίηση βάσει δημόσιας ενίσχυσης. Οι αναπτυξιακοί νόμοι και όλα τα συναφή προγράμματα έχουν στόχο να τονώσουν την αγορά και τις επενδύσεις. Οι νόμοι αυτοί προσκαλούν τους επενδυτές δεν τους τιμωρούν μεταγενέστερα. Αν θέλετε να έρθουν κάποτε επενδύσεις στη χώρα κρατείστε πρώτα αυτούς που επένδυσαν. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από εσάς ως εργαλείο ισοπέδωσης και εξισορόπησης των επενδύσεων. Για την υπαγωγή των έργων σε αυτήν την κατηγορία οι επενδυτές έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις έναντι του κράτους και η συμμετοχή σε αυτά γίνεται με αυστηρά κριτήρια και έλεγχο. Ας αναλάβει επιτέλους και το Κράτος τις δεσμεύσεις που του αναλογούν.

  Θυμίζω οτι όσον αφορά τον αναπτυξιακό ήταν υποχρεωτική η κατά 25% ιδία συμμετοχή του επενδυτή , πενταετή δέσμευση διακράτησης των παγίων , πλήρης λογιστικός και φορολογικός έλεγχος για την εκταμίευση της επιδότησης και μεγαλύτερο διαχειριστικό κόστος από τις υπόλοιπες επενδύσεις.

 • (α) Είναι απολύτως περιττή η διαδικασία της υποβολής δήλωσης και μετά του ελέγχου της αλήθειας των δηλούμενων στοιχείων. Προστίθεται άνευ λόγου επιπλέον διοικητικό κόστος στο «κούρεμα».

  (β) Θα πρέπει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη ότι όσα έργα ενταχθούν τελικά στην κατηγορία ΧΕ μετά την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων, θα αποζημιωθούν αναδρομικά με τη συγκεκριμένη ταρίφα και για τους προηγούμενους μήνες. Όσο, δηλαδή, θα έχει διαρκέσει η διαδικασία υπαγωγής τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:03 | Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΕΦΕ), Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Ελλάδος

  Άρθρο 2:
  Παράγραφος 1. β. Να τροποποιηθεί ως εξής: «Έχει καταβληθεί το 100% του συνόλου της ενίσχυσης»
  Παράγραφος 2. Όλοι οι σταθμοί να κατατάσσονται αρχικά στην κατηγορία ΧΕ και με δήλωσή τους εντός 2 μηνών εφόσον πληρούν τα κριτήρια να κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ. Ούτως ή άλλως οι συντριπτικά περισσότεροι σταθμοί είναι ΧΕ.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:33 | Παναγιώτης Λιούσκος

  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το νομοσχέδιο έχει χαρακτήρα καταχρηστικής, μονομερούς και αυθαίρετης παραχάραξης – διαγραφής των συνταγματικά κατοχυρωμένων συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και Δημόσιου φορέα, επιρρίπτοντας τις ευθύνες του ελλείμματος, αποκλειστικά στους παραγωγούς, ενώ την ευθύνη έχει αποκλειστικά το κράτος.
  Το όποιο νομοσχέδιο, θα πρέπει κατ’ αρχάς στο πλαίσιο του εθελοντικού συμβιβασμού να εξηγεί στον παραγωγό ότι τα λεφτά που του παίρνουν πίσω για να διορθώσουν τα λάθη που έκαναν, θα του τα επιστρέψουν σε βάθος χρόνου στο ακέραιο, μέσω της χρονικής επέκτασης των συμβάσεων με τιμές που θα εγγυώνται την επιστροφή.

  Θα σχολιάσω ειδικότερα, δια του παρακάτω παραδείγματος, την κραυγαλέα και άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό.

  Χρόνος Ενεργοποίησης = Δ Τρίμηνο 2011
  Ετήσια Παραγωγή = 160000 kWh
  Διαφορά Τιμής (ΧΕ)-(ΜΕ)=0,365-0,29 = 0,075€
  Ετήσια Διαφορά Εσόδων (ΧΕ)-(ΜΕ) προ Φόρων = 12.000€
  Ετήσια Διαφορά Εσόδων (ΧΕ)-(ΜΕ) μετά Φόρων = 9.000€
  Ονομαστική Διαφορά Εσόδων για 17 έτη = 190.000€
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ 17 ΕΤΗ = 110.000€

  Κόστος Επένδυσης =205.000
  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ (40%) = 82.000€

  Έξοδα Αναπτυξιακού (Αμοιβή Συμβούλου) = 15.000
  Κόστος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων = 2.000
  Άλλα Έξοδα (Λογιστής κλπ) = 3.000
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ = 20.000

  Η ως άνω παράθεση εξόδων μόνο ως μετριοπαθής μπορεί να χαρακτηριστεί, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει την απίστευτη γραφειοκρατία που διέπει την ένταξη στον αναπτυξιακό. Να αναφέρω τις αμέτρητες εργατοημέρες για τις επανειλημμένες επισκέψεις σε υπηρεσίες, τη συλλογή των δικαιολογητικών, τα έξοδα σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, την πολλαπλή υποβολή του φακέλου κλπ.
  Είναι τελικά όλα έξοδα και μία ατελείωτη και συνεχής σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία.

  ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ – ΕΞΟΔΑ) = 82.000 – 20.000 =62.000

  ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ = 110.000-62.000=48.000

  Θεωρώ λοιπόν πως ο θεσμός των επιχορηγήσεων, όπως ξεκάθαρα παρουσιάστηκε, θίγεται υπέρμετρα με το παρόν νομοσχέδιο, καθώς επιχειρείται η έμμεση (μέσω του ειδικού λογαριασμού) δήμευση της επιχορήγησης που έχουν λάβει συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
  Λόγω των κραυγαλέα δυσμενών μειώσεων που θα υποστούν τα έργα «ΜΕ» , πολλοί επενδυτές ενδέχεται να επιλέξουν να μην εκταμιεύσουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια του που θα βελτίωναν την ρευστότητα των επιχειρήσεών τους και συνεπώς της ελληνικής οικονομίας.
  Για όλους του παραπάνω λόγους, προτείνω, αν όχι την ολοσχερή απαλοιφή των κατηγοριών «ΜΕ», τουλάχιστον το δραστικό περιορισμό της μείωσης που αυτή προκαλεί στις τιμές.

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:51 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η προκλητική και δια Νόμου μεταφορά χρημάτων από τους πολλούς (7,5 εκατομμύρια καταναλωτές) στους λίγους (~35 χιλιάδες ΑΠΕ-ατσίδες)!!!
  Πρέπει να καταργηθούν άμεσα όλες οι «εγγυημένες» τιμές για κάθε … Καθρεφτάκια!!!
  Αν θέλουν να πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια στην «απελευθερωμένη» αγορά, να πουλάνε όση θέλουν, σε όποια τιμή θέλουν, σε όποιον θέλει να την αγοράσει!!! Να πάνε στις … Λαϊκές αγορές, να βγάλουν διαφημίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, να κάνουν ό,τι θέλουν!!!
  ΟΧΙ όμως με τα δικά μας χρήματα – που δεν μας περισσεύουν πλέον! – να πληρώνουμε υποχρεωτικά τους Καθρεφτάκηδες για να πλουτίσουν!!!
  Στο Χρηματιστήριο ή στο Καζίνο, παίζει ή … «επενδύει» όποιος θέλει και κατά περίπτωση κερδίζει ή χάνει από άλλους, που επίσης θέλουν να παίξουν ή να … «επενδύσουν»!!!
  Στην ηλεκτρική ενέργεια, που είναι πλέον απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, κάποιοι ελάχιστοι (~35 χιλιάδες) που θέλησαν να «παίξουν» για να κερδίζουν για 20-25 χρόνια, υποχρεώνοντας τους πολλούς (7,5 εκατομμύρια) να τους πληρώνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ!!!

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:35 | Ιωάννης Αγναντιάρης

  Η υπαγωγή ενός έργου στον αναπτυξιακό δεν πρέπει να τιμωρείται. Δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις οι οποίες τιμωρούν την οποιαδήποτε αναπτυξιακή κίνηση – προσπάθεια στη χώρα. Είναι αδιανόητο να προτείνεται η «τιμωρία» όσων επιδοτήθηκαν με κοινοτικές ή κρατικές ενισχύσεις, σε μια εποχή που η επιχειρηματική τους προσπάθεια χαρακτηρίζονταν ως αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εφαρμογή της πρότασης του άρθρου αυτού οδηγεί σε έμμεση ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων κάτι το οποίο είναι παράνομο, και επιπλέον δημιουργεί μια εικόνα ασυνέπειας του κράτους. Με την εφαρμογή του προτεινόμενου Άρθρου 1 το Άρθρο 2 πρέπει να αποσυρθεί.