Άρθρο 10 – Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούμενες Διατάξεις
1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καταργούνται.
2. Η περίπτωση β΄ του παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009 καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της από 4.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079) καταργείται.
4. Η υποπαράγραφος 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) καταργούνται.
5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 8, του ν. 3468/2006 (Α΄129), διαγράφεται το κείμενο της δεύτερης παύλας: «0,5MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων».
6. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) καταργούνται.
7. Η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012 (Β΄ 2317) «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.» καταργείται.
8. «Η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 21 του νόμου 4123/2014 (Α’ 43) παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015 για τη μη επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 19 του ιδίου νόμου στα παρακάτω προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α’ 230):
α. Άσφαλτος (κατηγορία IV)
β. υγραέρια – LPG (κατηγορία V)
γ. Λιπαντικά (κατηγορία VI)»
9. Στο άρθρο 82 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Πελάτες που είχαν καταταγεί στην κατηγορία Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, έως την 31 Δεκεμβρίου 2012, παραμένουν στην κατηγορία αυτή έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.».

 • Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ταρίφας για όλες τις ΑΠΕ είχε ήδη με το Ν.4203/2013 μειωθεί σε 25% επί του ΔΤΚ. Το να καταργηθεί εντελώς η δυνατότητα απόφασης έγκρισης της συγκεκριμένης αναπροσαρμογής είναι απολύτως αδικαιολόγητο.
  Προτείνεται να διατηρηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

 • Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ταρίφας για όλες τις ΑΠΕ είχε ήδη με το Ν.4203/2013 μειωθεί σε 25% επί του ΔΤΚ. Το να καταργηθεί εντελώς η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή είναι απολύτως αδικαιολόγητο.

  Προτείνεται να διατηρηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

 • Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ταρίφας για όλες τις ΑΠΕ είχε ήδη με το Ν.4203/2013 μειωθεί σε 25% επί του ΔΤΚ. Το να καταργηθεί εντελώς η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή είναι απολύτως αδικαιολόγητο.
  Προτείνεται να διατηρηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:57 | Quest Ενεργειακή

  Να μην καταργηθούν οι διατάξεις που αφορούν την αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης ενέργειας λόγω πληθωρισμού. Για τον σκοπό αυτό να αποσυρθούν οι παράγραφοι 1 και 2.

 • παρ. 1 και παρ. 2 του Άρθρο 10:
  Η κατάργηση της τιμαριθμικής προσαύξησης που προβλέπεται,απομειώνει σημαντικά την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης, ιδιαίτερα σε περιβάλλον υψηλού κόστους δανεισμού, καθιστώντας μη-βιώσιμες τις αντίστοιχες επενδύσεις

  Άρθρο 10, παρ.4:
  Με βάση το σκεπτικό του άρθρου 3, που προτείνεται να εφαρμοστεί έκπτωση επι των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται η έκτακτη εισφορά να καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:05 | ΕΛΛΕΑΒΙΟΜ

  Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ταρίφας για όλες τις ΑΠΕ είχε ήδη με το Ν.4203/2013 μειωθεί σε 25% επί του ΔΤΚ. Το να καταργηθεί εντελώς η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή είναι απολύτως αδικαιολόγητο.

  Προτείνεται να διατηρηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:49 | ΕΣΣΗΘ

  Σχόλια για Άρθρο 10
  Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις ΑΠΕ είχε ήδη με το Ν.4203/2013 μειωθεί σε 25% επί του ΔΤΚ. Το να καταργηθεί εντελώς η συγκεκριμένη αναπροσαρμογή είναι απολύτως αδικαιολόγητο. Προτείνεται να διατηρηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:33 | IBG HELLENIC FUND III

  Άρθρο 10

  Εκ μέρους της «IBG Management ΑΕΔΑΚΕΣ» διαχειρίστριας εταιρείας του Α.Κ.Ε.Σ. «IBG HELLENIC FUND III» το οποίο διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, θα θέλαμε να θέσουμε τα κάτωθι θέματα.

  Στις παραγράφους 1 και 2 προτείνεται η κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής των τιμών στα Αιολικά και Φ/Β πάρκα.

  Ήδη, με τις υπάρχουσες θεσμικές ρυθμίσεις, η αναπροσαρμογή αυτή έχει κατέλθει στο ¼ του δείκτη τιμών καταναλωτή.

  Ήδη, με τον παρόν νομοσχέδιο, έχει περιοριστεί σημαντικά η τιμή πώλησης ενέργειας των ΑΠΕ.

  Η διάρκεια ζωής των έργων ΑΠΕ συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα λειτουργίας (20 έτη) προκειμένου αυτά να καταστούν βιώσιμα καταρχήν και στοιχειωδώς ελκυστικά για τους επενδυτές προκειμένου να υλοποιηθούν.

  Στο διάστημα των είκοσι ετών είναι σημαντική η σωρευτική απώλεια απόδοσης του εξοπλισμού των έργων ΑΠΕ.

  Στο διάστημα των είκοσι ετών αναμένεται να είναι σημαντική η σωρευτική αύξηση του κόστους λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλισης και αποκατάστασης ζημιών των έργων.

  Για τους ανωτέρω λόγους δεν θεωρούμε πως στοιχειοθετείται η κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής των τιμών.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:05 | ΠΑΝΟΣ

  Ως αντιστάθμισμα στο κούρεμα να δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα να μπορούν οι έχοντες φωτοβολταϊκά στη στέγη να νοικιάσουν την κατοικία τους διότι:

  Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τα Φωτοβολταϊκά στη στέγη είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ενοικίαση κατοικίας για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση γιατί η ΔΕΗ αναφέρει ότι για να νοικιάσεις ένα σπίτι ΥΠΟΧΡΕΟΎΣΑΙ να αλλάξεις το λογαριασμό της από το όνομα σου στο όνομα του ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΉ.

  Ενώ αντιθέτως με την υπάρχουσα σύμβαση αυτό δεν είναι δυνατό.

  Επιπροσθέτως δεν μπορείς να κανείς διακοπή ρεύματος για το διάστημα που δεν κατοικείς το εξοχικό.

  Για του λόγου το αληθές παραθέτω τα παρακάτω:
  (απόσπασμα απο τη ΔΕΔΔΗΕ):
  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ)
  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Διευκρινίζεται ότι φυσικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του κατοικία, την οποία μισθώνει σε τρίτο, δεν δικαιούται να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα. Δηλαδή πρέπει να γίνεται ιδιόχρηση του ιδιόκτητου χώρου. Επιπλέον επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η κατοικία μισθωθεί μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, δεν μπορεί να γίνει διαδοχή της παροχής ρεύματος στο όνομα του μισθωτή, χωρίς καταγγελία των συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:21 | ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

  ΑΡΘΡΟ 10
  Παρ. 2 Επιχειρείτε να καταργήσετε την ετήσια αύξηση κατά 0,25 επί του ΔΤΚ των ταριφών που σημειωτέον φέτος είναι αρνητική.
  Είναι τελείως παράλογο να μην προβλέπεται η τιμαριθμική προσαρμογή σε 25ετείς όπως φαίνεται συμβάσεις, σε μια περίοδο και μια χώρα όπου η οικονομική συγκυρία δεν εξασφαλίζουν καμία σταθερότητα για τους επενδυτές.
  Παρ. 6. Να επανέλθει η αναστολή μέχρι την έκθεση της επιτροπής του στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:35 | Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΕΦΕ), Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Ελλάδος

  Παράγραφος 1. Να αποσυρθεί. Δεν νοείται να καταργηθεί ακόμη και αυτή η ΕΛΑΧΙΣΤΗ αναπροσαρμογή των ταριφών κατά το 25% του πληθωρισμού.

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:13 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

  Σε σχέση με την προτεινόμενη παράγραφο 9 στο άρθρο 10 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δε πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, και ξέχωρα από το όλον θεσμικό πλαίσιο.
  Παρ’όλ’αυτά, αν τελικά επιλεγεί η διατήρηση της διάταξης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  α) Η διάταξη ως έχει είναι ασαφές αν καταλαμβάνει πελάτες που το 2012 ήταν μεν επιλέγοντες ως μεγάλοι πελάτες αλλά βάσει των καταναλώσεών τους στις 31.12.2012 απώλεσαν αυτή την ιδιότητα ή αν καταλαμβάνει αποκλειστικά πελάτες που με βάσει τις καταναλώσεις τους στις 31.12.2012 συνέχισαν να εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων πελατών κι ως εκ τούτου το 2013 παρέμειναν επιλέγοντες και
  β) Προτείνεται η διόρθωση της διάταξης της παρ. 2 περ. ιζ του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, ώστε αυτή να μην αντιφάσκει με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 82 του νόμου 4001/2011 ως εξής: «Μεγάλος Πελάτης: ο Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh ΑΘΔ το δωδεκάμηνο ανά θέσης κατανάλωσης, στη βάση του μέσου όρου δύο διαδοχικών δωδεκαμήνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 82.».

 • Δεδομένων των μεγάλων μειώσεων που υφίστανται οι τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ως έχει η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους για να αντισταθμίσει μακροπρόθεσμα μέρος των απωλειών που υφίστανται οι παραγωγοί και να θωρακίσει τις επενδύσεις έναντι μελλοντικών πληθωριστικών πιέσεων.

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:20 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Παράγραφος 1: προτείνεται η μη κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, ήτοι να εξακολουθεί να υφίσταται η κατ΄ έτος αναπροσαρμογή των τιμών.

 • Η παράγραφος 6 του Ν.3468/2006 η οποία προβλέπει ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν πρέπει να καταργηθεί. Η σύμβαση είναι μακροχρόνια και καθώς προβλέπεται επέκταση της κατά 5 έτη, υπάρχει μεγάλη νομισματική αβεβαιότητα και μελλοντικές αλλαγές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή οι οποίες θα επηρεάσουν κατά μεγάλο ποσοστό την βιωσιμότητα των επενδύσεων. Οπως γνωρίζετε για το έτος 2014 έχει ήδη υπάρξει μείωση της τιμής πώλησης βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
  Προτείνεται η διατήρηση της ετήσιας αύξησης όπως ισχύει.

  Με εκτίμηση
  για την ECOSOL O.E. – Ενεργειακά Έργα
  Βασίλης Μούλκας
  Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:04 | Ιωάννης Αγναντιάρης

  Προτείνεται να μην καταργηθεί η ετήσια αναπροσαρμογή των FIT στα Φ/Β στο 25% του ΔΤΚ, δηλαδή να αποσυρθεί η παρ. 2 του παρόντος άρθρου 10 του Ν/Σ. Αν γίνει κάτι τέτοιο, όλες αυτές οι επενδύσεις μπαίνουν σε έναν τεράστιο κίνδυνο απαξίωσής τους, σε περίπτωση που συμβεί κάποιο μεγάλο οικονομικό γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγάλο πληθωρισμό. Επειδή το χρονικό διάστημα των συμβάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο είναι επικίνδυνο να μείνουν εντελώς ασύνδετα τα έργα με την ροή της αγοράς.

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:37 | ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  Παράγραφος 1.
  Προτείνεται η μη κατάργηση της παρ. 6 του ά. 13 του Ν. 3468/2006, ώστε οι τιμές, να συνεχίσουν να τιμαριθμοποιούνται κατ’ έτος, ειδάλλως τα έργα ΑΠΕ θα απαξιωθούν ταχύτατα εάν επιστρέψουμε σε περιβάλλον πληθωρισμού άνω του 3% ετησίως. Κύριε Υπουργέ, είμαστε όλοι αρκετά μεγάλοι, ώστε να θυμόσαστε πολύ πρόσφατες εποχές, όπου ο πληθωρισμός «έτρεχε» με 20% ανά έτος.
  Εξάλλου, όλα τα έξοδα μίας εταιρίας πληθωρίζονται, το επιτόκιο των δανείων δεν είναι σταθερό αλλά κυμαινόμενο, άρα θα πρέπει ομοίως να πληθωρίζονται και τα έσοδα της εταιρίας. Αλλιώς οι εταιρίες μας θα πτωχεύσουν λίαν συντόμως.

  ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
  ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 23 – 14121 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • Το ζήτημα του καθορισμού της επιλεξιμότητας του πελάτη, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, τουλάχιστον καθόσον αφορά στις ΕΠΑ. Κατ΄αρχήν, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών, δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζονται με μέσα και κανόνες αγοράς και όχι με νομοθετικές παρεμβάσεις προς μεταβολή θεσμικών ζητημάτων, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά σε βάθος χρόνου.

  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, η λειτουργία των ΕΠΑ διέπεται από συγκεκριμένο καθεστώς παραχώρησης, συνεκτιμώντας τις προϋποθέσεις μελλοντικής εμπορικής ανάπτυξης της περιοχής, στοιχείο στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν οι δυνητικοί πελάτες μεγάλης κατανάλωσης, καταρτίζοντας αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια.

  Η προτεινόμενη πρόταση αποτελεί ένα μέτρο που θα οδηγήσει σε διακριτική μεταχείριση των πελατών τροποποιώντας τον ορισμό των Μεγάλων Πελατών κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 έως την 31 Δεκεμβρίου 2012.

 • 13 Μαρτίου 2014, 00:14 | iliaki lazi

  Άρθρο 10
  Οι προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 καταργούν την αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον τιμάριθμο και τις αποσυνδέουν τόσο από τα τιμολόγια της ΔΕΗ όσο και από την διακύμανση της οριακής τιμής Συστήματος. Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε μία περίοδο 20-25 ετών οι προβλέψεις των παραγράφων αυτών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Είναι δε αναμενόμενο ότι τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα μετά από την ύφεση τόσων ετών, ο τιμάριθμος να ανέβει σε υψηλές τιμές μηδενίζοντας πρακτικά τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας μετά από μερικά χρόνια.
  Γενικό σχόλιο
  Δεν υπάρχει καμία αναφορά – πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση και ομαλοποίηση των πληρωμών των παραγωγών μετά την θέση αυτού σε ισχύ.

 • 12 Μαρτίου 2014, 18:44 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε

  Κατάργηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής
  (Άρθρο 10, Παράγραφος 1)

  Όσον αφορά την προτεινόμενη κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των εγγυημένων τιμών αποζημίωσης για όλες τις ΑΠΕ σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέτρο εξυπηρετεί τη σημερινή συγκυρία, όπου ο Δείκτης Καταναλωτή είναι σχεδόν μηδενικός, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα διατηρηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της επένδυσης. Αν η οικονομία περάσει σε μία πληθωριστική εποχή, τα επιτόκια θα εκτιναχθούν οπότε θα αυξηθούν αντίστοιχα τα κόστη εξυπηρέτησης δανείων χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη αντιστάθμιση που προσφέρει η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της εγγυημένης τιμής, η οποία θα μπορούσε να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του πληθωριστικού κινδύνου.

  Ειδικότερα για τη βιομάζα αλλά και τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης εκλυομένων αερίων από ΧΥΤΑ και ΒΚ η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της εγγυημένης τιμής είναι επιβεβλημένη, αφού οι πληθωριστικές πιέσεις θα επηρεάσουν άμεσα το κόστος καυσίμου (άμεσα συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό) και το λειτουργικό κόστος (κυρίως κόστος προσωπικού και κόστος συντήρησης).

 • 12 Μαρτίου 2014, 17:04 | POWERSTATION168

  Δεν είναι δίκαιο το κάθε τι γύρω μας να αναπροσαρμόζεται με βάση το δείκτη τιμών του καταναλωτή και όχι η τιμή πώλησης ενέργειας.

 • 12 Μαρτίου 2014, 17:36 | ΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  H κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής στις εγγυημένες τιμές αποτελεί μια αρνητική διάταξη και προτείνουμε την απόσυρσή της. Επισημαίνουμε ότι ήδη στο θέμα αυτό υπήρξε κατά το παρελθόν αρνητική εξέλιξη με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού της αναπροσαρμογής από το ευνοϊκότερο σενάριο της μεσοσταθμικής μεταβολής των τιμολογίων της ΔΕΗ σε αυτό του 50% αρχικώς και 25% τελικώς του τιμαρίθμου.

 • Η παράγραφος 6 του Ν.3468/2006 η οποία προβλέπει ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν πρέπει να καταργηθεί. Η σύμβαση είναι μακροχρόνια, υπάρχει μεγάλη νομισματική αβεβαιότητα και μελλοντικές αλλαγές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα επηρεάσουν κατά μεγάλο ποσοστό την βιωσιμότητα των επενδύσεων. Με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
  Για την ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΕ
  Κοίλιας Παναγιώτης

 • 12 Μαρτίου 2014, 15:59 | Παύλος Βούρος

  Στο άρθρο αυτό καταργείται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ταριφών στα ΦΒ τόσο για τα επαγγελματικά όσο και για τις στέγες. Με τον τρόπο αυτό όλες αυτές οι επενδύσεις μπαίνουν σε έναν τεράστιο κίνδυνο απαξίωσής τους, σε περίπτωση που θα συμβεί κάποιο μεγάλο οικονομικό γεγονός που θα οδηγήσει σε μεγάλο πληθωρισμό. Επειδή το χρονικό διάστημα των συμβάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο δεν είναι δυνατόν να μείνουν εντελώς ασύνδετα τα έργα με την ροή της αγοράς.

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:26 | kp

  Όμορα ‘Έργα & κατάργηση περιορισμών στην εγκατάσταση νέων έργων
  ———————————————————————–

  Ύστερα από τις νεότερες τιμολογιακές ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα έργα ΦΒ, αλλά κυρίως των επίσης εξορθολογισμενων τιμών για τα νέα έργα, νομίζω είναι αναγκαίο να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν για τις νέες συνδέσεις, παλαιότερες διατάξεις που αφορούσαν τιμολόγηση όμορων έργων ή έργων εγκατεστημένων στο ίδιο οικόπεδο.

  Τέτοιες διατάξεις, νομίζω υπό τις νέες συνθήκες, μόνο αποτρεπτικά λειτουργούν για την είσοδο νέων μονάδων, και δεν προσφέρουν κανένα όφελος σε κανέναν, ούτε στους επενδυτές ούτε στο δημόσιο.
  Μόνο ως εμπόδιο μπορεί να θεωρηθούν.
  Και τελικά νέα έργα με τις μειωμένες τιμές να μην επηρεάζουν την τιμολόγηση των ήδη εγκατεστημένων

  Ενδεικτική περίπτωση περιοριστικής διάταξης που πρέπει πλέον να τροποποιηθεί είναι το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1 του αρθρ. 4 του Ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του αρθρ. 2 του Ν.3851/2010

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:08 | kp

  Όμορα ‘Έργα & κατάργηση περιορισμών στην εγκατάσταση νέων έργων
  ——————————————————————-

  Ύστερα από τις νεότερες τιμολογιακές ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα έργα ΦΒ, αλλά κυρίως των επίσης εξορθολογισμενων τιμών για τα νέα έργα, νομίζω είναι αναγκαίο να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν για τις νέες συνδέσεις, παλαιότερες διατάξεις που αφορούσαν τιμολόγηση όμορων έργων ή έργων εγκατεστημένων στο ίδιο οικόπεδο.

  Τέτοιες διατάξεις, νομίζω υπό τις νέες συνθήκες, μόνο αποτρεπτικά λειτουργούν για την είσοδο νέων μονάδων, και δεν προσφέρουν κανένα όφελος σε κανέναν, ούτε στους επενδυτές ούτε στο δημόσιο.
  Μόνο ως εμπόδιο μπορεί να θεωρηθούν.

 • Σχετικά με την Παράγραφο 9 του Άρθρου 10, επισημαίνουμε τα εξής:
  Στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν τρεις πελάτες που είχαν καταταγεί στην κατηγορία Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, έως την 31 Δεκεμβρίου 2012.
  Σήμερα οι πελάτες αυτοί καταναλώνουν σημαντικά χαμηλότερο όγκο σε σχέση με το παρελθόν με αποτέλεσμα οι δύο από αυτούς να μην συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.
  Ειδικότερα οι ετήσιες καταναλώσεις τους σήμερα ανέρχονται μόλις σε 50 GWh και 7 GWh χωρίς να διαφαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον η κατανάλωση τους θα αυξηθεί.
  Θεωρούμε ότι η κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης είναι ένα αποσπασματικό μέτρο που οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση των πελατών καθώς το κριτήριο της διαφοροποίησής τους μέχρι και το 2015 είναι η κατανάλωση αυτών προγενέστερα του 2011.

 • 11 Μαρτίου 2014, 20:24 | nikos2

  1. Φωτοβολταϊκά στέγης 49 λεπτά όλα ή την τιμή που έκλεισαν εάν είναι λιγότερο από αυτό.
  2.τα μέχρι 20kw και μόνο εάν υπάρχει ΕΝΑ στην κατοχή του να παίρνει απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε.
  3.τα μέχρι 100kw και μόνο για κατόχους ενός Φ/Β που έχουν υποστεί πάνω από 10% μείωση στην ταρίφα φορολόγηση με συντελεστή 13%.
  4.οι καινούργιες συνδέσεις να μπαίνουν στο δίκτυο με 8 λεπτά/kwh.
  5.Να μην υπάρξει φορολόγηση για το έτος 2013( έχουν ήδη πάρει από 60 εώς 80%επί των ακαθάριστων εσόδων)
  6. μετά την 20ετία 15 λεπτά για 5 χρόνια ακόμα μόνο όσων έχουν υποστεί μείωση στην ταρίφα άνω του 10%(οι άλλοι δηλ. ΑΥΤΟΙ που συνέβαλαν στα μέγιστα για να βγει αυτό το άθλιο σχέδιο νόμου δεν χρειάζεται να κερδίσουν και από πάνω).
  7.τήν επιστροφή πιστωτικού τιμολογίου να την επιμερίσουν ανάλογα με την παράγωγη του καθενός ΑΛΛΑ απ’αρχής λειτουργίας του πάρκου.

  Νομίζω ότι αυτά δίνουν κάποια αίσθηση δικαίου σχέδιο νόμου.

 • 11 Μαρτίου 2014, 17:37 | Μ. Βαφειάδου

  Η περίπτωση 2 του Άρθρου 10 να διαγραφεί.
  Δεν υπάρχει καμία λογική στην κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, τη στιγμή που η υπόλοιπη αγορά ηλεκτρισμού (και όχι μόνον)θα προσαρμόζεται τιμαριθμικά.

 • Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προβλέπονται ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις διμερώς υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Τα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης είναι τα εξής:
  • Γιατί οι φ/β σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να τιμωρηθούν γι΄ αυτό και να έχουν συνολικά λιγότερο όφελος στην 20ετία από αυτούς που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα επιδότησης; (ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;). Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι φ/β σταθμοί θα είχαν γίνει χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. Αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των φ/β σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο καθεστώς αυτό βρίσκονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.
  • Γιατί σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου να αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) ακόμα και συνυπολογίζοντας την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης και έχοντας χάσει ήδη από το δανεισμό και το κόστος της μελέτης το 35% του ποσού της ενίσχυσης); Επίσης γιατί αυτό να συμβαίνει παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή;
  • Γιατί στους φ/β σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh; Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι φ/β σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από φ/β σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ.
  • Στους φ/β σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων με σημαντικό κόστος αποκατάστασης. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που υπάρχει στα νησιά, έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Έχουν συνυπολογιστεί στους πίνακες αυτοί οι παράγοντες;
  • Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας φ/β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;
  • Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh; Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδα του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση φ/β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί ο παραγωγός να επιθυμεί αυτήν την δυσμενή παράταση; Μήπως θα πρέπει η τιμή πώλησης να παραμείνει στα επίπεδα προ 20ετίας, χωρίς την απαράδεκτη αυτή μείωση η οποία θα καταστήσει την επένδυση ζημιογόνα; Επίσης μήπως θα έπρεπε ως αντιστάθμισμα ο χρόνος αυτός να παραταθεί κατά τουλάχιστον 8 έτη; Το δωράκι αυτό βέβαια προσφέρεται και στους αιολικούς σταθμούς οι οποίοι πουλάνε με αυτή την τιμή περίπου και τώρα (0,08-0,085) με ένα μικρό πλαφόν στην απορροφούμενη ενέργεια το οποίο κυμαίνεται από 0-30%.
  • Γιατί δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή; Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από φ/β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση πως θα αντέξουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις;
  • Γιατί ενώ τα αιολικά στις περισσότερες περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις; Επίσης γιατί δεν προβλέπονται μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους;
  • Γιατί δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp); Πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα; Μήπως δεν υπάρχει χώρος για μικροεπενδυτές πλέον στην ενέργεια;
  • Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι φ/β σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο; Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ δικαιότερα; Ποιος προέβλεψε πως με το προηγούμενο χαράτσι θα μηδενιζόταν το έλλειμμα και γιατί δεν δίνει εξηγήσεις γι’ αυτήν την τόσο εσφαλμένη του πρόβλεψη;
  • Γιατί οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013; Μήπως μ΄ αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλυφθεί αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από φ/β σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης;
  • Γιατί θα πρέπει να υποστεί η χώρα αυτό το πλήγμα αξιοπιστίας αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις; Πως θα μπορέσει η χώρα να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απαράδεκτες, αναδρομικές και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών πρακτικές; Ποιοι ευθύνονται για τον φαύλο αυτό κύκλο που θα οδηγήσει την χώρα χωρίς επιστροφή στην εσωστρέφεια;
  • Ποιό είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Γιατί θα πρέπει πάντα να μένουν στο απυρόβλητο; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χωρίς προσαυξήσεις, εισφορές και έξοδα φακέλων θα έδινε μια πραγματική ανάσα στους υποτιθέμενους «επενδυτές φ/β σταθμών».
  • Γιατί ένα κράτος δικαίου το οποίο νομοθέτησε και ουσιαστικά εγγυήθηκε για τις συμβάσεις αυτές δεν τιμάει τον νόμο του; Γιατί αυτό το κράτος θα πρέπει να χτιστεί στα συντρίμμια των φ/β σταθμών με το σύνολο των επενδυτών να βάλλεται από την αβεβαιότητα, έκτακτες εισφορές, συνεχείς ζημιές, κακόβουλες ενέργειες, καθυστερήσεις πληρωμών, συνεχείς πιέσεις των τραπεζών και τώρα αυτό το επικείμενο σχέδιο νόμου που περισσότερο με ταφόπλακα για τις επενδύσεις τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού.
  • Μήπως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και βαρύτητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την οικονομία και το περιβάλλον της χώρας;
  Ελπίζω τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί της εταιρίας μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν οδηγηθεί το σχέδιο νόμου στη βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
  Με Εκτίμηση,
  Για την ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  Διονύσιος Κλάδης

 • Αξιότιμοι κύριοι,

  Είναι δυνατό οι παραγωγοί για κάποιο διάστημα να έχουν και έκτακτη εισφορά και μειωμένη τιμή;

  Επίσης η άρση της αναστολής της διαδικασίας αδειοδότησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν είναι σωστή. Δεν θα πρέπει να εισέλθει και άλλη ενέργεια από φωτοβολταϊκά όταν το δίκτυο είναι κορεσμένο από αυτή και όταν ο ΛΑΓΗΕ δεν μπορεί να αποπληρώσει ούτε καν τους υπάρχοντες παραγωγούς. Υπάρχουν και άλλες μορφές ενέργειας, όπως αιολική και βιομάζα που είναι πιο ώριμες σαν τεχνολογίες και παράγουν όλο το εικοσιτετράωρο.

  Η είσοδος και άλλων εγκαταστάσεων με τα ισχύοντα FIT αφορά μόνο μονάδες πολλών MW οι οποίες εκτός ότι θα επιβαρύνουν το υπάρχων οικονομικό σκηνικό, δεν πρόκειται να τονώσουν καθόλου την αγορά. Οι κατασκευές θα γίνονται από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες θα δίνουν ένα μεροκάματο σε υπεργολαβικές εταιρείες. Επίσης, ο εξοπλισμός θα είναι σίγουρα εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. Οπότε το επιχείρημα ότι θα τονωθεί ο κλάδος είναι εντελώς παραπλανητικό.
  Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα σε μικροεπενδυτές αυτοπαραγωγούς ώστε να παράγουν το ρεύμα τους τοπικά. Έτσι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει τα έργα ενίσχυσης δικτύου για αυτά τα έργα και θα μπορούν τα νοικοκυριά να έχουν ένα οικονομικό βοήθημα.

  Σε περίπτωση που ο νομοθέτης θέλει να προβλέψει την πτώση της απόδοσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων μπορεί να εισάγει κάθε έτος περίπου 20MW και αυτά διασκορπισμένα σε εγκαταστάσεις κοντά στην κατανάλωση από μικροπαραγωγούς.

 • 11 Μαρτίου 2014, 00:37 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  1. Γιατί η έκτακτη εισφορά σταματά όταν ψηφιστεί ο νόμος έστω 1/5/2014 ενώ η μειωμένη τιμή ισχύει από 1/1/2014. Άρα θα έχω μειωμένη τιμή και έκτακτη εισφορά για 4 μήνες που σημαίνει κούρεμα 40% αντί 30% που υποτίθεται ότι φαίνεται σε προηγούμενα άρθα;
  2. Δεν πρέπει να μπουν άλλες ΑΠΕ στο σύστημα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πόροι για να πληρωθούν τα υπάρχοντα έργα. Ο λογαριασμός θα είναι ελλειμματικός και πάλι αφού μπαίνουν νέες ΑΠΕ που αποζημιώνονται με τιμή πλέον της ΟΤΣ άρα το κούρεμα γίνεται για να μπουν νέα έργα και όχι για να σωθούν τα λειτουργούντα. Ειδικά ο όρος για Φ/Β μέχρι 100 MW δίνει το δικαίωμα μόνο σε λίγους να υλοποιήσουν τέτοια επένδυση παρότι ο στόχος για Φ/Β έχει καλυφθεί μέχρι το 2020 εκτός και αν μπαίνουν με την οριακή τιμή.
  3. Η κατάργηση της αυξανόμενης τιμής ως ένα μικρό ποσοστό του πληθωρισμού είναι κατάργηση κινήτρου που δόθηκε στους επενδυτες και ήταν στοιχείο του επιχειρηματικού τους σχεδίου για τη λήψη αποφάσεων προκειμένο να υλοποιήσουν ή όχι την επένδυσή τους. Στην ουσία είναι επιπλέον κούρεμα. Όπως όλο το νομοσχέδιο που αφορά σε μονομερή τροποποίηση συμβάσεων είναι ντροπή για μία χώρα που λέει ότι έχει δημοκρατικό πολίτευμα έτσι και η αφαίρεση αυτού του όρου είναι ντροπιαστική.

 • 10 Μαρτίου 2014, 10:08 | kp

  Π. Παπαγεωργίου : Καταργεί τις αναπροσαρμογες στοςυ πίκανες, όχι την αναπροσαρμογή στις συμβασεις που παραμενει το γνωστό ποσοστό ως κλασμα του πληθωρισμού !

 • 8 Μαρτίου 2014, 10:15 | Παντελής Παπαγεωργίου

  Δεν πρέπει να καταργηθεί η παράγραφος 6 του Ν.3468/2006 η οποία προβλέπει την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της διοχετευόμενης ενέργειας στο δίκτυο από τους παραγωγούς. Δεδομένου ότι για πολύ καιρό ακόμη θα υπάρχει νομισματική αβεβαιότητα. Επίσης όταν συζητούμε για μη διαπραγματεύσιμες συμβάσεις τύπου «take it or leave it» είναι το ελάχιστο που μπορείς νς προσφέρεις στον αντισυμβαλλόμενο για να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις που τις αποδέχονται και τις υπογράφουν. Δεν μπορεί να γίνεται πολιτική με ξένα χρήματα, εν προκειμένω των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν ένα κράτος μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Ναι μεν είναι πλέον κατανοητό ότι το σύστημα δεν αντέχει πλέον να πληρώνει όλα όσα υπεσχέθει κατά το παρελθόν αλλά δεν πρέπει και να στοχοποιούνται με ποινή καταστροφής, επιχειρηματίες οι οποίοι δαπάνησαν οικονομίες μιας ζωής σε επενδύσεις που το ίδιο το κράτος πρότεινε και εκείνοι υλοποίησαν. Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί να δώσει το Ελληνικό Δημόσιο σε ενδεχόμενες νέες επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Και μην ξεχνάμε ότι οι εταιρίες εμπορίας ηλεκτρισμού θα μπορούν οσονούπω να αναπροσαρμόζουν τις τιμές διάθεσης ελεύθερα. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος εχέφρων ο οποίος πιστεύει ότι οι τιμές θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία στο κοντινό αλλά και μακρινό μέλλον.