Άρθρο 06 – Τροποποίηση άρθρου 27Α του ν.3734/2009

Στο τέλος του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009 (Α΄ 8) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. α) Το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και η παραγόμενη ενέργεια των οποίων θα αποζημιώνεται με τις τιμές του πίνακα της παραγράφου 3 ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος μέχρι και το έτος 2020. Εάν το σύνολο της ισχύος σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους στο τέλος εκάστου έτους υπολείπεται των 200 MW, η διαφορά προσαυξάνει το επίπεδο συνολικής ισχύος των 200 MW του επόμενου έτους.
β) Ειδικά το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθμών που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν.3775/2009 και σταθμών που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 και η παραγόμενη ενέργεια των οποίων θα αποζημιώνεται με τις τιμές του πίνακα ανέρχεται σε 300 MW μέχρι και το έτος 2020 και έως 100 MW ανά ενταγμένο επενδυτικό σχέδιο.
γ) Τα ανωτέρω επίπεδα ισχύος (MW) μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, έως το τέλος εκάστου έτους και αφορά την επόμενη διετία λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ενεργειακού σχεδιασμού και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήματος, την πορεία επίτευξης των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, τη μείωση του κόστους των τεχνολογιών και τη διαμόρφωση των τιμών του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Η παραγόμενη ενέργεια σταθμών οι οποίοι τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους σε δεδομένο έτος καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συνολικής ισχύος της παρούσας για το συγκεκριμένο έτος εγχέεται, για το συγκεκριμένο έτος, στο ηλεκτρικό Σύστημα / Δίκτυο με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς. Η ισχύς των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου προσμετράται στο επίπεδο συνολικής ισχύος του επόμενου έτους και η παραγόμενη ενέργεια των εν λόγω σταθμών αποζημιώνεται εφεξής με τις τιμές του πίνακα της παραγράφου 3, όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.
στ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ δύναται το επίπεδο των 200 MW της περίπτωσης α) να επιμερίζεται στη βάση μειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και λοιπά κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή αιτημάτων βάσει τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.».

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:26 | SOPRAY AE

  Η είσοδος νέων έργων στο σύστημα θα βοηθήσει τις κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά με την αναστολή υπογραφής συμβάσεων και θα ενισχύσει σημαντικά τον κλάδο με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΕΦΟΣΟΝ βεβαια, γίνει καλύτερος ενεργειακός σχεδιασμός, αρθούν οι στρεβλώσεις και τα νέα έργα συνδεθούν με την τρέχουσα τιμή.

 • Τα νέα έργα φωτοβολταϊκών αποζημιώνονται πλέον με εξαιρετικά χαμηλές τιμές και δεν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια, ειδικά για το 2015, ώστε τα νέα φωτοβολταϊκά να αποζημιώνονται με τιμές αντίστοιχες του 2014, έτος στο οποίο δεν πραγματοποιούνται εγκαταστάσεις.

  Σε σχέση με την πρόταση για επιμερισμό της ετήσιας ισχύος μέσω μειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται ο επενδυτής που θα έχει έργο σε εξέλιξη ότι θα λάβει την τιμή πώλησης που ισχύει το έτος για το οποίο θα γίνεται ο επιμερισμός της ισχύος εφόσον συνδέει (θέτει σε λειτουργία) το έργο του εντός του έτους , επιπλέον η διεθνής εμπειρία έδειξε ότι αυτή δεν αποτελεί ούτε καλύτερο ούτε φθηνότερο εργαλείο από το σύστημα feed-in-premium που ισχύει για τα φωτοβολταϊκά από το 2015, ενώ υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της. Συχνά ο μειοδότης, προκειμένου να διασφαλίσει το έργο, υπόσχεται πολύ χαμηλή τιμή πώλησης, η οποία δεν εξασφαλίζει βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα, τελικώς, τη ματαίωση των έργων αυτών.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:55 | Quest Ενεργειακή

  Να ξεκαθαριστεί πως το άρθρο αυτό αναφέρεται σε ΦΒ σταθμούς και μόνο.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:12 | ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

  ΑΡΘΡΟ 6
  Χωρίς τη μελέτη της επιτροπής του στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού, πως αποφασίζετε για την είσοδο άλλων 1.200 + 300 = 1.500 MWp ΦΒ στο σύστημα ;

 • Οι παράγραφοι 10.α.& 10.β, πρέπει να καταργηθούν.
  Προτείνεται
  1. Σύνταξη νέου Ενεργειακού Σχεδιασμού για το 2020-2030 με συμμετοχή
  ΡΑΕ ,ΛΑΓΗΕ, ΚΑΠΕ , ΕΜΠ κλπ και βάσει μελετών που έχουν γίνει για διείσδυση ΑΠΕ & επιπτώσεις ΕΤΜΕΑΡ , σε συνδυασμό με τις επικείμενες αποφάσεις της Ε.Ε. για τον ενεργειακό σχεδιασμό έως το 2030.
  2. Πλήρη αναστολή αδειοδότησης και ένταξης στο δίκτυο νέων σταθμών ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών μέχρι την κατάρτιση του τελικού Σχεδίου Ενεργειακού Σχεδιασμού για την χώρα.

  Με εκτίμηση
  για την ECOSOL O.E.-Ενεργειακά Έργα
  Βασίλης Μούλκας
  Πτυχ.Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

 • Κρίνουμε ως εξαιρετικά θετική την άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων, που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012. Η αναστολή αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε μαρασμό την αγορά και σε απώλεια άνω του 75% των θέσεων εργασίας στον κλάδο. Με την αδειοδότηση νέων έργων και τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας για μη ώριμα έργα, δημιουργείται προσδοκία για μια μελλοντική επανεκκίνηση της αγοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

  Τα νέα έργα φωτοβολταϊκών αποζημιώνονται πλέον με εξαιρετικά χαμηλές τιμές (τις χαμηλότερες από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ και το φυσικό αέριο) και δεν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Θα πρέπει να επισημάνουμε ωστόσο μία αστοχία στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τις τιμές πώλησης της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας για το 2015 (1,1 x OTΣ2014). Δεδομένων των στρεβλώσεων στον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος, η προκύπτουσα αποζημίωση για το 2015 θα είναι εξαιρετικά χαμηλή (λίγο πάνω από τα 60 €/MWh), ενώ αντιθέτως θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια (εκτιμάται 20% υψηλότερα). Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια, ειδικά για το 2015, ώστε τα νέα φωτοβολταϊκά να αποζημιώνονται με τιμές αντίστοιχες του 2014, έτος στο οποίο δεν πραγματοποιούνται πρακτικά εγκαταστάσεις.
  Σε σχέση με την πρόταση για επιμερισμό της ετήσιας ισχύος μέσω μειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας, η διεθνής εμπειρία έδειξε ότι αυτή δεν αποτελεί ούτε καλύτερο ούτε φθηνότερο εργαλείο από το σύστημα feed-in-premium που ισχύει για τα φωτοβολταϊκά από το 2015, ενώ υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή της (π.χ. ο επιμερισμός για κάθε χρονιά θα πρέπει να γίνεται την προηγουμένη για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα της εναπομείνασας προς διάθεση ισχύος ώστε οι επενδυτές να μη ξεκινήσουν μία επένδυση χωρίς καμία απολύτως διασφάλιση). Συχνά επίσης ο μειοδότης, προκειμένου να διασφαλίσει το έργο, υπόσχεται πολύ χαμηλή τιμή πώλησης, η οποία δεν εξασφαλίζει βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα, τελικώς, τη ματαίωση των έργων αυτών (βλ. παράδειγμα της Κύπρου).

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:06 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Η παράγραφος 10.α., πρέπει να καταργηθεί.
  Ενώ δεν υπάρχει νέος σχεδιασμός για το 2020 και ο στόχος για τα φωτοβολταϊκά έχει υπερκαλυφθεί, προτείνεται με το παρόν Σχέδιο Νόμου, η διείσδυση επιπλέον έργων 200MW ετησίως!

 • 13 Μαρτίου 2014, 11:30 | ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  Να μην πριμοδοτούνται με νέα MW, οι κατηγορίες ΑΠΕ που ήδη έχουν πιάσει το στόχο του 2020. Τουναντίον, να πριμοδοτηθούν οι κατηγορίες ΑΠΕ που δεν έχουν ακόμη πιάσει το στόχο του 2020, ώστε να τον πιάσουν. Ιδίως τα ΜΥΗΕ, παράγουν μακράν τη φτηνότερη ΑΠΕ-ενέργεια, και για αυτό, οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος, θα τα ευνοούσε, αφού έτσι κάνει καλό στη χώρα του.

  ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
  ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 23 – 14121 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Email : HLIAS1971@YAHOO.GR

 • 12 Μαρτίου 2014, 18:37 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Το επίπεδο ισχύος νέων αδειών σταθμών παραγωγής να συνδιαμορφώνεται και να αναπροσαρμόζεται ανά 6μηνο από επιτροπή της ΡΑΕ και του ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με την πορεία του Ειδικού Λογαριασμού και σε τιμές πώλησης, ώστε να μην επανεμφανισθεί έλλειμμα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 17:06 | POWERSTATION168

  Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεστε την άρση της αναστολής υπογραφής συμβάσεων πώλησης και σύνδεσης και την είσοδο στο σύστημα νέων έργων, από τη στιγμή που δεν είστε σε θέση να αποπληρώνετε εγκαίρως τα ήδη συνδεδεμένα έργα;;;
  Η άναρχη και ανεξέλεγκτη σύνδεση νέων έργων είναι αυτή που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

 • Η άρση της αναστολής της διαδικασίας αδειοδότησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν πρέπει να γίνει εάν δεν προσκομιστούν τεκμηριωμένες μελέτες για τον τρόπο πληρωμής από το ΛΑΓΗΕ της ενέργειας που θα εκχέεται στο δίκτυο. Επίσης μελέτες θα πρέπει να υπάρχουν για την δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από το υπάρχον δίκτυο χωρίς την δημιουργία προβλημάτων στα ήδη λειτουργούντα έργα. Εάν δεν τεκμηριωθούν τα παραπάνω καμία νέα εγκατάσταση δεν πρέπει να πάρει άδεια λειτουργίας.

 • 12 Μαρτίου 2014, 15:56 | Παύλος Βούρος

  Να πάψει η εισροή νέων έως ότου αποδεδειγμένα φτιαχτεί ο λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ, κατόπιν ναι με νέο επίκαιρο νομοσχέδιο. Με το έλλειμα να συνεχίζει να διογκώνεται δεν είναι του παρόντος.

 • 12 Μαρτίου 2014, 12:45 | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αξιότιμοι κύριοι του ΥΠΕΚΑ,
  Με λύπη και αγανάκτηση διάβασα την δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις».
  Καταφέρατε πάλι να με κάνετε (και πιστεύω όλους μας) να αισθάνομαι ηλίθιος, μην πω κάτι χειρότερο, που επένδυσα τα χρήματα μου στην πατρίδα μου και να πληρώνω δυσβάστακτους φόρους για αυτό, αντί να τα στείλω στο εξωτερικό ! Αισθάνομαι ηλίθιος για έναν επιπλέον λόγο : διότι συγχρηματοδότησα και πλήρωσα πανάκριβα με χρήματα μου, μαζί με όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ, την επέκταση και βελτίωση των δικτύων της ΔΕΗ ! Διαπράξαμε κακούργημα τελικά υλοποιώντας τις επενδύσεις αυτές ?
  Οι προτάσεις του υπουργείου σας πάσχουν νομικά και συνταγματικά, καθώς επιτρέπουν στους αντισυμβαλλόμενους των παραγωγών (ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ) να τροποποιήσουν μονομερώς μακροχρόνιες συμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όρους που απαγορεύουν τη μονομερή καταγγελία τους !
  Επιπλέον προκύπτει, ότι όποιος επενδυτής δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του (επιστροφή 35% του τζίρου του 2013 κλπ.) τίθεται αυτομάτως εκτός αγοράς. Άρα μηδενίζεται πλήρως η αξία των επενδύσεων μας ! Ποιο νοσηρό μυαλό σκέφτηκε και διατύπωσε κάτι τέτοιο ?
  Για ποιο λόγο να σας «χαρίσουμε» το 35% των εσόδων μας του 2013 ? Ας το καλύψει το πρωτογενές πλεόνασμα σας, το οποίο είναι και δικά μας χρήματα !
  Έως τέλος Απριλίου θα πρέπει να υποβάλουμε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρείες μας. Από ότι αντιλαμβάνομαι θα πρέπει να φορολογηθούμε κανονικά για το 2013 και εκ των υστέρων θα μας ζητήσετε να σας «χαρίσουμε» και το 35% των εσόδων μας ?
  Γιατί επέκταση συμβάσεων για επιπλέον 5 χρόνια με την εξευτελιστική τιμή των 8 λεπτών ?
  Γιατί και με ποιο δικαίωμα , μετά την καταστροφή της αγοράς και των εκατοντάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε αυτή, στέλνοντας χιλιάδες άτομα στην ανεργία, καταστρέφεται την επένδυση μου, την προσωπική μου περιουσία, τα όνειρα μου και το μέλλον των παιδιών μου ? Για ποιο λόγο θα μου δημιουργήσετε πρόβλημα με την εφορία, αφού δεν θα δύναμαι να πληρώνω τον φόρο εισοδήματος με τα «χαράτσια» που μονομερώς μας επιβάλλεται (τα οποία δεν εκπίπτουν παρά μόνο σε βάθος πενταετίας) και με την μείωση των συντελεστών απόσβεσης που νομοθετήσατε?
  Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα στοιχεία των μελετών βιωσιμότητας των επιμέρους επενδύσεων που επικαλείστε , ώστε να πείσετε για τη σκοπιμότητα του «κουρέματος» και των κλιμακώσεων στις ταρίφες που προτείνεται ? Δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα στις διακυμάνσεις των τιμών ανά τρίμηνο και δεν είναι δυνατόν ένα οικιακό ΦΒ να έχει μικρότερη τιμή από ένα πάρκο 5 MW !
  Γιατί δεν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου ανάλογο «κούρεμα» στις τραπεζικές υποχρεώσεις μας, με μείωση των ληστρικών επιτοκίων που μας χρεώνουν ? Εξυπηρετείται ή όχι με αυτό τον τρόπο ΜΟΝΟ τα συμφέροντα των τραπεζών, τις οποίες εμείς οι φορολογούμενοι «διασώσαμε» ? Δικαιολογούσατε έως σήμερα την καθυστέρηση της δημοσίευσης των προτάσεων σας στις διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες, που είναι η λοιπόν συμμετοχή των τραπεζών;
  Με ποιον τρόπο μας διασφαλίζετε ότι λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα θα μηδενίσει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, το οποίο εσείς δημιουργήσατε ? Με ποιον τρόπο μας εξασφαλίζετε ότι στην συνέχεια οι πληρωμές του ΛΑΓΗΕ θα είναι εμπρόθεσμες και ότι δεν θα εξακολουθείτε να μας πληρώνετε με 7 μήνες καθυστέρηση, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας ? Με ποιον τρόπο μας διασφαλίζετε ότι μετά από 1-2 χρόνια, δεν θα λάβετε νέα επώδυνα μέτρα κατά των παραγωγών ΦΒ και θα τροποποιήσετε πάλι, καταπατώντας κάθε έννοια νόμου, μονομερώς συμβάσεις ?
  Γιατί επιτέλους δεν συμψηφίζετε τον ΦΠΑ που οφείλουν οι παραγωγοί με τις απαιτήσεις τους έναντι του ΛΑΓΗΕ ? Για ποιο λόγο δεν ρυθμίζεται το θέμα της φορολογικής ενημερότητας μας, όταν το ίδιο το κράτος μας οφείλει υπέρογκα ποσά ?
  Γιατί καταστρέφεται χιλιάδες οικογένειες σε αυτή την χώρα που εγκατέστησαν ένα μικρό οικιακό ΦΒ σύστημα , μειώνοντας δραματικά τις «εγγυημένες» τιμές που είχαν υπογράψει ? Ποιος θα καλύψει τα νέα «κόκκινα» δάνεια που θα δημιουργηθούν ? Το πρωτογενές πλεόνασμα σας ?
  Γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ των παραγωγών, πριμοδοτώντας τους αγρότες και κατατάσσοντας όλους εμάς τους υπόλοιπους σε πολίτες «κατώτερης» τάξης ? Επειδή δεν έχουμε τρακτέρ να κλείσουμε τους δρόμους και επειδή η ψήφο μας μετράει λιγότερο ?
  Δυστυχώς για άλλη μία φορά το κράτος και εσείς οι πολιτικοί που το εκπροσωπούν καταλύουν :
  -Κάθε αίσθημα δικαίου
  -Την ελεύθερη αγορά και την σταθερότητα στο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον
  -Την υπογραφή συμβολαίων και τιμών με την εγγύηση του Ελληνικού κράτους
  -Το νομικό πλαίσιο της ελληνικής δικαιοσύνης
  -Τους λόγους προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι ξένοι επενδυτές πιστεύετε ότι με τέτοιους νόμους θα στέκονται στην ουρά για να επενδύσουν στην χώρα μας ?
  Επιτέλους ας κυριαρχήσει η κοινή λογική στις πράξεις και στους νόμους σας !
  Μάθετε επιτέλους να σέβεστε τους δύσμοιρους πολίτες και τους θεσμούς αυτής της χώρας !
  Μην οδηγήσετε σε καταστροφή χιλιάδες πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις !
  Αρκετούς ανέργους και δυστυχισμένους έχει αυτή η χώρα, την οποία εσείς το πολιτικό σύστημα κυρίως φέρατε σε αυτή την κατάσταση !

 • 11 Μαρτίου 2014, 17:02 | Ξ.ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

  Ειναι εντελως Αδιανοητο να ΜΠΟΥΝ καινουρια Εργα στο συστημα εαν πρωτα δεν επανενελθει ο ΛΑΓΗΕ σε θετικο Ισοζυγιο ΠΛΗΡΩΜΩΝ.
  ΗΔΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΤΟ 50% του Τζιρου απο ΟΛΑ τα φωτοβολταικα και ταυτοχρονα θελεται να βαλεται αλλα 200 MW το χρόνο ?
  Η διαταξη πρεπει να ΑΚΥΡΩΘΕΙ.!

 • Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προβλέπονται ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις διμερώς υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Τα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης είναι τα εξής:
  • Γιατί οι φ/β σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να τιμωρηθούν γι΄ αυτό και να έχουν συνολικά λιγότερο όφελος στην 20ετία από αυτούς που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα επιδότησης; (ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;). Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι φ/β σταθμοί θα είχαν γίνει χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. Αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των φ/β σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο καθεστώς αυτό βρίσκονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.
  • Γιατί σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου να αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) ακόμα και συνυπολογίζοντας την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης και έχοντας χάσει ήδη από το δανεισμό και το κόστος της μελέτης το 35% του ποσού της ενίσχυσης); Επίσης γιατί αυτό να συμβαίνει παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή;
  • Γιατί στους φ/β σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh; Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι φ/β σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από φ/β σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ.
  • Στους φ/β σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων με σημαντικό κόστος αποκατάστασης. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που υπάρχει στα νησιά, έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Έχουν συνυπολογιστεί στους πίνακες αυτοί οι παράγοντες;
  • Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας φ/β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;
  • Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh; Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδα του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση φ/β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί ο παραγωγός να επιθυμεί αυτήν την δυσμενή παράταση; Μήπως θα πρέπει η τιμή πώλησης να παραμείνει στα επίπεδα προ 20ετίας, χωρίς την απαράδεκτη αυτή μείωση η οποία θα καταστήσει την επένδυση ζημιογόνα; Επίσης μήπως θα έπρεπε ως αντιστάθμισμα ο χρόνος αυτός να παραταθεί κατά τουλάχιστον 8 έτη; Το δωράκι αυτό βέβαια προσφέρεται και στους αιολικούς σταθμούς οι οποίοι πουλάνε με αυτή την τιμή περίπου και τώρα (0,08-0,085) με ένα μικρό πλαφόν στην απορροφούμενη ενέργεια το οποίο κυμαίνεται από 0-30%.
  • Γιατί δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή; Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από φ/β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση πως θα αντέξουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις;
  • Γιατί ενώ τα αιολικά στις περισσότερες περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις; Επίσης γιατί δεν προβλέπονται μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους;
  • Γιατί δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp); Πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα; Μήπως δεν υπάρχει χώρος για μικροεπενδυτές πλέον στην ενέργεια;
  • Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι φ/β σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο; Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ δικαιότερα; Ποιος προέβλεψε πως με το προηγούμενο χαράτσι θα μηδενιζόταν το έλλειμμα και γιατί δεν δίνει εξηγήσεις γι’ αυτήν την τόσο εσφαλμένη του πρόβλεψη;
  • Γιατί οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013; Μήπως μ΄ αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλυφθεί αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από φ/β σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης;
  • Γιατί θα πρέπει να υποστεί η χώρα αυτό το πλήγμα αξιοπιστίας αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις; Πως θα μπορέσει η χώρα να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απαράδεκτες, αναδρομικές και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών πρακτικές; Ποιοι ευθύνονται για τον φαύλο αυτό κύκλο που θα οδηγήσει την χώρα χωρίς επιστροφή στην εσωστρέφεια;
  • Ποιό είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Γιατί θα πρέπει πάντα να μένουν στο απυρόβλητο; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χωρίς προσαυξήσεις, εισφορές και έξοδα φακέλων θα έδινε μια πραγματική ανάσα στους υποτιθέμενους «επενδυτές φ/β σταθμών».
  • Γιατί ένα κράτος δικαίου το οποίο νομοθέτησε και ουσιαστικά εγγυήθηκε για τις συμβάσεις αυτές δεν τιμάει τον νόμο του; Γιατί αυτό το κράτος θα πρέπει να χτιστεί στα συντρίμμια των φ/β σταθμών με το σύνολο των επενδυτών να βάλλεται από την αβεβαιότητα, έκτακτες εισφορές, συνεχείς ζημιές, κακόβουλες ενέργειες, καθυστερήσεις πληρωμών, συνεχείς πιέσεις των τραπεζών και τώρα αυτό το επικείμενο σχέδιο νόμου που περισσότερο με ταφόπλακα για τις επενδύσεις τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού.
  • Μήπως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και βαρύτητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την οικονομία και το περιβάλλον της χώρας;
  Ελπίζω τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί της εταιρίας μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν οδηγηθεί το σχέδιο νόμου στη βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
  Με Εκτίμηση,
  Για την ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  Διονύσιος Κλάδης

 • 11 Μαρτίου 2014, 14:48 | kp

  Επίσης βλέπουμε εδώ ότι μπαίνουν από την πίσω πόρτα και τα fast truck, για τα οποία είχε ξαναγίνει προσπάθεια να περάσουν με τροποποίηση στον προηγούμενο νόμο για τις ΑΠΕ, αλλά στην γενική κατακραυγή αναγκάστηκε το υπουργείο σε αναδίπλωση και τα πήρε πίσω.
  Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα περάσει αυτή την φορά ;
  Και πια λογική, φέρνεται εντός δυο μηνών το ίδιο πράγμα για ψήφιση ;
  Εκτιμάτε ότι θα περάσει απαρατήρητο ;

 • Αξιότιμοι κύριοι,

  Η άρση της αναστολής της διαδικασίας αδειοδότησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν είναι σωστή. Δεν θα πρέπει να εισέλθει και άλλη ενέργεια από φωτοβολταϊκά όταν το δίκτυο είναι κορεσμένο από αυτή και όταν ο ΛΑΓΗΕ δεν μπορεί να αποπληρώσει ούτε καν τους υπάρχοντες παραγωγούς. Υπάρχουν και άλλες μορφές ενέργειας, όπως αιολική και βιομάζα που είναι πιο ώριμες σαν τεχνολογίες και παράγουν όλο το εικοσιτετράωρο.

  Η είσοδος και άλλων εγκαταστάσεων με τα ισχύοντα FIT αφορά μόνο μονάδες πολλών MW οι οποίες εκτός ότι θα επιβαρύνουν το υπάρχων οικονομικό σκηνικό, δεν πρόκειται να τονώσουν καθόλου την αγορά. Οι κατασκευές θα γίνονται από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες θα δίνουν ένα μεροκάματο σε υπεργολαβικές εταιρείες. Επίσης, ο εξοπλισμός θα είναι σίγουρα εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. Οπότε το επιχείρημα ότι θα τονωθεί ο κλάδος είναι εντελώς παραπλανητικό.
  Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα σε μικροεπενδυτές αυτοπαραγωγούς ώστε να παράγουν το ρεύμα τους τοπικά. Έτσι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώσει τα έργα ενίσχυσης δικτύου για αυτά τα έργα και θα μπορούν τα νοικοκυριά να έχουν ένα οικονομικό βοήθημα.

  Σε περίπτωση που ο νομοθέτης θέλει να προβλέψει την πτώση της απόδοσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων μπορεί να εισάγει κάθε έτος περίπου 20MW και αυτά διασκορπισμένα σε εγκαταστάσεις κοντά στην κατανάλωση από μικροπαραγωγούς.

 • 11 Μαρτίου 2014, 12:12 | kp

  10. α) και 10. β)
  ——————————-
  Τα 300 MW μέχρι το 2020 της παρ. β) είναι επιπλέον των 200 MW ανά έτος της παραγράφου α) ;

  Διαδικασία
  ——————————-
  Για την εισαγωγή των παραπάνω MW θα υπάρχει προγραμματισμός βάση ωριμότητας έργου και εκδηλωμένου ενδιαφέροντος από τους επενδύτες
  ή
  θα εφαρμοστεί η τακτική ξεκινάμε την κατασκευή όλοι και ‘όποιος προλάβει πρόλαβε’ η οποία συνήθως εφαρμόζεται στα φβ.

 • 11 Μαρτίου 2014, 10:56 | Κομενος Δημητρης

  Όπως έχουν αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι , είναι αδιανόητο-προκλητικό με αυτό τον τρόπο να αφήνετε να γίνουν νέες επενδύσεις με τιμές που ίσχυαν προ 4ετιας. Εάν δεν εννοείτε αυτό με το παραπάνω άρθρο σας θα πρέπει να διευκρινιστεί αναλόγως.

 • 11 Μαρτίου 2014, 00:02 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Επίσης η υπέρμετρη χρήση Φ/Β θα κάνει αδύνατη τη χρήση των υπαρχόντων μονάδων λιγνήτη οι οποίες δεν είναι ευέλικτες και το άνοιξε σβήσε σε αυτές τις μονάδες τις καταστρέφει άρα δεν θα υπάρχει φθηνό ρεύμα βάσης. Συνεπώς νέα Φ/Β δεν είναι προς όφελος του καταναλωτή.

 • 11 Μαρτίου 2014, 00:27 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Ο στόχος των Φ/Β μέχρι το 2020 δεν έχει επιτευχθεί; Οι νέες μονάδες φωτοβολταικών και μάλιστα τέτοιου μεγέθους έως 100 MW έχουν την ανάγκη υποστήριξης από μονάδες Φ.Α. Οι αρχικοί υπολογισμοί για τα Φ/Β ήταν προκειμένου να καλύψουν την καμπύλη ζήτησης για τις ώρες 11-15 και λόγω της περιοδικότητας το καλοκαίρι προκειμένου να μειωθεί η χρήση ηλεκτρογεννητριών diedel. Αν θέλετε να μπουν Φ/Β δώστε το δικαίωμα να εγκατασταθούν μονάδες 1-2 kW ακόμα και με μπαταρίες σε σπίτια ώστε να μειώνεται η κατανάλωση που έχουν σε ρεύμα και με προσανατολισμό όχι νότιο για να καλύπτουν την ώρα που θέλουν. Τα συστήματα αυτά να κουμώσουν πάνω στο ίδιο ρολόι.

 • 10 Μαρτίου 2014, 23:13 | Αλέξανδρος

  Δεν κατανοώ πως ενώ σε Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΥΘΗΑ που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Ιούνιος 2013) υπολογίζεται η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας από ΑΠΕ&ΣΥΘΗΑ σε 183,3€/MWh, κόστος το οποίο υποτίθεται γεννά ελλείμματα, την ίδια στιγμή εσείς θέλεται να εισάγετε στο σύστημα και άλλα έργα με τιμή πώλησης της MWh μεγαλύτερης της σημερινής μεσοσταθμικής.

 • 10 Μαρτίου 2014, 18:26 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Έχουμε υπογράψει όρους σύνδεσης στις 15 Δεκεμβρίου για μονάδα βιοαερίου.Ελπίζω πως έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής η τιμή της Μεγαβατόρας να αλλάζει απο 253 ευρώ στα 198 ευρώ χωρίς επιδότηση.Σε αντίθετη περίπτωση νομιμοποιούμαστε να μιλάμε για σκάνδαλο εναντίον του βιοαερίου και δυστυχώς σύσσωμοι μαζί με τον συνδεσμό μας θα απευθυνθούμε στα ελληνικά και στα ευρωπαικά δικαστήρια.Περιμένουμε την διόρθωση αυτού του μεγάλου λάθους.

 • 10 Μαρτίου 2014, 11:52 | Στάθης Γ.

  Πρώτα από όλα αυτο δεν είναι NEW Del
  Με την ψήφιση του θα καταστραφεί ενας μεγάλος αριθμός επενδυτών και ανθρώπων που έχουν βάλει εγγύηση την προσωπική τους περιουσία και το σπίτι τους .

  1. Επιπλέον περικοπή 35% για το 2013 και τι θα μείνει για να πληρωθούν οι τράπεζες.
  Ποιός είναι αυτος που έκανε την οικονομοτεχνικη μελέτη και βγήκε ότι οι παραπάνω επένδυση είναι βιώσιμη , και αν είναι υπο συνθήκες βιώσιμη , έχει δει κάποιος και της ταμειακές ροές πως μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει?
  Είδαμε ότι για την αύξηση της τιμές των διοδίων υπήρχαν συβάσεις που έπρεπε να εφαρμοσθούν , και να θιχθούν επιπλέον τα εισοδήματα εκατομυριων Ελλήνων . Εδώ μήπως δεν υπήρχαν συβάσεις ? τι ήταν αυτά που υπογράψαμε πανω στα οποία στηριχθήκαμε και αναλάβαμε υποχρεώσεις ?

  2. Ο ΦΠΑ του 2013 έχει πληρωθεί , με οποιοδήποτε κόστος , με δεδομένο οτι το 2014 μετα και το 35% δεν θα υπάρχουν σχεδόν καθόλου εισπράξεις πως θα πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος , η τράπεζα , οι ασφαλιστικές εισφορές , και τα υπόλοιπα έξοδα λειτουργείας του εκάστοτε πάρκου τα οποία δεν είναι αμελητέα .
  Αφού έπρεπε να κλείσει το έλλειμα του λαγηε γιατί να την πληρώσουν μόνο οι παραγωγοί , οι οποίοι δεν έχουν και καμία ευθύνη γιαυτο ?

  Που είναι τα φορολογικά κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν για αντιστάθμισμα της παραπάνω περικοπής ?
  γιατί δεν μιλάμε για μείωση των φορολογιών συντελεστών ως αντιστάθμισμα της παραπάνω περικοπής για να είναι περισσότερες οι πιθανότητες να επιβίωσης μια επιχείρησης?
  Μια μείωση των φορολογικών συντελεστών των παραπάνω επιχειρήσεων με παράλληλη απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου θα ήταν μια ένεση τόσο στο θέμα της ρευστότητας όσο και στο θέμα της βιωσιμότητας τους .
  Όσον αφορά την επέκταση για 5 ετη της σύμβασης μάλλον είναι αστείο και κάνεις δεν έκανε υπολογισμό να δει αν υπάρχει οικονομικο κίνητρο να την αποδεχθεί κάποιος.
  Με δεδομένο ότι ένα νομικο πρόσωπο θα πρέπει να πληρώνει τουλάχιστον εισφορες 2 μελών στον ΟΑΕΕ πλέον ασφάλιστρα και λοιπά έξοδα συντήρησης , πλέον χρηματοδότησης που πρέπει να κάνει για να πληρώνει ΦΠΑ και φόρους μέχρι να εισπράξει , ξεπερνούν το σύνολο των εσόδων που με την παραπάνω τιμή μπορεί να φέρει ένα πάρκο 100kw.
  Η συμβολή των τραπεζών στην παραπάνω προσπάθεια ποια θα είναι ?
  Επιτρέπονται επιτόκια 10 και 11% με της παρούσες συνθήκες στην αγορά ?
  Ποση πίστωση χρόνου θα δώσουν για την εξόφληση των δανείων ?

  Ποια είναι η δέσμευση για το χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων σε περίπτωση αποδοχής της παραπάνω τροποποίησης των συβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το new deal ?
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνέπεια στις παραπάνω πληρωμής σύμφωνα με της δεσμεύσεις θα υπάρχει ρήτρα ακύρωσης της τροποποίησης της σύμβασης και επαναφορά στην αρχική ?
  Σε όλη αυτήν την παρουσίαση για διαβούλευση δεν υπάρχει λογική και σε κανένα σημείο ούτε ενδεικτικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση απέναντι στους παραγωγούς .
  Απλώς τα περνουμε όλα και δεν δίνουμε τίποτα , δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο για την αποδοχή τουλάχιστον όπως έχει η κατάσταση .
  Χωρίς να λύνετε το πρόβλημα θα έπρεπε να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία και τράπεζες με επέκταση συβάσεων και μείωση επιτοκίων και το ελληνικο δημόσιο με φορολογικά κίνητρα για τον επιμερισμό του κόστους που επιβάλλεται όλο στους παραγωγούς , με αυτόν τον τρόπο θα επιβιώνανε περισσότεροι.
  Μετα από αναφορά για πολλούς μήνες στην παραπάνω πρόταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε μια εβδομάδα και όπως έχει διατυπωθεί απέχει πολύ από το σκοπό τον οποίο επιδιώκει .
  Θα πρέπει να γίνουν προθήκες και μεταβολές για να υπάρχουν πιθανότητες να εφαρμοσθεί
  1. Συμετοχη των τραπεζών με πλαφόν στα επιτόκια και επέκταση συβάσεων
  2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών η ακόμα και φοροαπαλλαγή για κάποιο χρονικό διάστημα , απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος
  3. Δέσμευση όσον αφορά την διαδικασία αποπληρωμής με ρήτρα την ακύρωση της τροποιησης των συβάσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει συναιπεια .
  4. Άμεση αποπληρωμή, με την αποδοχή της πρότασης , του υπολοίπου μετα της παραπάνω περικοπές .
  5. Εξορθολογισμος του ποσοστού 35%
  6. Εξορθολογισμος των ποσών των νέων συβάσεων

  Ευχαριστώ

 • 9 Μαρτίου 2014, 19:49 | ΟΡΕΣΤΗΣ

  H παράγραφος 3 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009 ουδέποτε τροποποιήθηκε. Υπήρξαν υπουργικές αποφάσεις όπως η 2262/2012 ή Υ.Α. 2301/10-8-12 με το οποία τροποποιούνταν οι τιμές πώλησης για όσους δεν έχουν συνδεθεί εντός 18 ή 36 μηνών ή για όσους δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις. Τον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27Α δεν τον τροποποιεί ούτε ο Ν. 3851/2010 ούτε ο 3093/12 ούτε ο 4152/13. Τροποποιείται με το παρόν νομοθέτημα όπου προστίθεται η παράγραφος 10.
  Συνεπώς, όταν ο παρών νόμος προβλέπει ότι η αποζημίωση των νέων σταθμών θα είναι με τα ποσά του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009, τεκμαίρεται ότι η αποζημίωση θα είναι αυτή που ορίζεται στον πίνακα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009, η οποία παράγραφος δεν τροποποιήθηκε ποτέ, ασχέτως μεταγενέστερων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες, ακόμα και αν έρχονταν σε αντίφαση με το παρόν νομοθέτημα , που δεν συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση, παρακάμπτονται από τον παρόντα Νόμο.
  Με βάση τα παραπάνω, τα 200 mw που θα συνδεθούν στο σύστημα το έτος 2014 θα αποζημιώνονται καθ’ όλη την εικοσαετία με τιμή 302,56€/mwh ανεξαρτήτου μεγέθους. Εκτός εάν η τιμή στις παραπάνω περιπτώσεις δεν κλειδώνει με την σύνδεση αλλά με την υπογραφή της σύμβασης οπότε η αποζημίωση θα είναι 400€ / mwh. Δεν προκύπτει από πουθενά στην παραπάνω διάταξη ότι η τιμή θα κλειδώνει με την σύνδεση ή με την υπογραφή της σύμβασης και παρακαλούμε να το διευκρινίσετε στον παρόντα νόμο. Αλλά έτσι και αλλιώς η προσθήκη 200 και πλέον mw το 2014 με τιμές 302,56€/mwh , δεδομένου ότι μιλάμε για ετήσια αποζημίωση 90 και πλεόν εκατομ. ευρώ το χρόνο δηλαδή σε 20 χρόνια 1,8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ από το ταμείο του ΛΑΓΗΕ , είναι ανεπίτρεπτη, τη στιγμή που κουρεύονται με το ίδιο νομοσχέδιο αποδώσεις υφιστάμενων φωτοβαλταϊκών πάρκων με αιτιολογία τα ετήσια ελλείμματα που παράγονται από αυτά στο ταμείο του ΛΑΓΗΕ.
  Κε. Υπουργέ, εάν πρόθεσή σας είναι οι νέες επενδύσεις να πληρώνονται με 80€/mwh και όχι με 302€ παρακαλώ να το διευκρινίσετε στο παρόν νομοθέτημα δεδομένου ότι η Υ.Α. 2262/12 δεν τροποποιεί τον 3734/09. Οι αλλαγές στις τιμές με βάση τη συγκεκριμένη Υ.Α. αφορούσαν πάρκα που δεν συνδέθηκαν εντός της προθεσμίας ή που δεν είχαν υπογράψει σύμβαση, δηλαδή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι καμία Υ.Α δεν ακυρώνει ή τροποποιεί νόμο, εκτός εάν ο ίδιος ο νόμος περιέχει τέτοια εξουσιοδοτική διάταξη. Το άρθρο 14 παρ. 3 του 3468/06 πράγματι εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να τροποποιεί τις τιμές αποζημίωσης. Με την Υ.Α. 2262 πράγματι αλλάζουν οι τιμές αλλά οι αλλαγές αφορούν πάρκα που είτε δεν συνδέθηκαν εντός της προθεσμίας ή που δεν είχαν υπογράψει σύμβαση. Σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ Υπάρχουν συμβολαιοποιημένα έργα 1954mw, που δεν εμπίπτουν στην Υ.Α 2262/2012 ή μεταγενέστερων Υ.Α. βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 3468/06, λόγω του ότι είναι ήδη συμβολαιοποιημένα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 36 μηνών που είχαν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για να συνδεθούν, η οποία και παρατείνεται λόγω της νομοθετημένης αναστολής. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι όταν ένας νόμος, όπως ο παρών, αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27 Α του ν.3734/09, τότε αναφέρεται αποκλειστικά στις τιμές αυτού του πίνακα και μόνο, ασχέτως αν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές Υ.Α. οι οποίες ακόμα και αν έρχονταν σε αντίθεση, – που δεν συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση – παρακάμπτονται . Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 Α του ν.3734/09 ουδέποτε τροποποιήθηκε, συνεπώς τα νέα έργα των 200mw που θα ενεργοποιηθούν εντός του 2014 θα αποζημιώνονται με τιμή 302,56€/mw επιβαρύνοντας το ταμείο του ΛΑΓΗΕ με 90 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εις βάρος των αποζημιώσεων των υφιστάμενων επενδύσεων, και παρά το γεγονός, όπως εξάλλου εσείς ο ίδιος επισημάνατε, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 2020.

 • 9 Μαρτίου 2014, 16:36 | Dimitris

  Αυτό που θέλετε να κάνετε στον κλάδο των ΦΒ ειναι πρωτόγνωρο για τα παγκόσμια δεδομένα.
  Παραβιάζοντας τις οδηγίες της τροϊκας και της Κομισιόν για πραγματική λύση στο πρόβλημα κατεβάζετε ένα λιβελο όπου καταργείται η συνέχεια του κράτους και δημευτε την περιουσία 15.000 παραγωγών.
  Καλώ τον εισαγγελέα να παρέμβει γιατί το ο υπουργός μέσο αυτό εδώ του νομού εκβιάζει τους πολίτες αν δεν υπογράψουν…

 • 8 Μαρτίου 2014, 21:03 | Δημήτρης

  Αυτό που θέλετε να κάνετε στον κλάδο των ΦΒ ειναι πρωτόγνωρο για τα παγκόσμια δεδομένα.
  Παραβιάζοντας τις οδηγίες της τροϊκας και της Κομισιόν για πραγματική λύση στο πρόβλημα κατεβάζετε ένα λιβελο όπου καταργείται η συνέχεια του κράτους και δημεύετε την περιουσία 15.000 παραγωγών.
  Καλώ τον εισαγγελέα να παρέμβει γιατί το ο υπουργός μέσο αυτό εδώ του νομού εκβιάζει τους πολίτες αν δεν υπογράψουν….

 • 8 Μαρτίου 2014, 12:38 | Παντελής Παπαγεωργίου

  Είναι τουλάχιστον προκλητικό να αίρεται η απαγόρευση σύνδεσης νέων σταθμών ΑΠΕ τη στιγμή που οι στόχοι για τη διείσδυση ΑΠΕ για το 2020 έχουν πραγματοποιηθεί ήδη και περικόπτονται σε τέτοιο βαθμό οι συμβασιοποιημένες τιμές. Αν δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες δεν είναι λογικό να εγκαθίστανται νέες. Πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη.

 • 8 Μαρτίου 2014, 11:09 | Δημήτρης

  Αυτό που θέλετε να κάνετε στον κλάδο των ΦΒ ειναι πρωτόγνωρο για τα παγκόσμια δεδομένα.
  Παραβιάζοντας τις οδηγίες της τροϊκας και της Κομισιόν για πραγματική λύση στο πρόβλημα κατεβάζετε ένα λιβελο όπου καταργείται η συνέχεια του κράτους και δημευτε την περιουσία 15.000 παραγωγών.
  Καλώ τον εισαγγελέα να παρέμβει γιατί το ο υπουργός μέσο αυτό εδώ του νομού εκβιάζει τους πολίτες αν δεν υπογράψουν….