Άρθρο 07

1. Το τέλος του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 μειώνεται σε ποσοστό 50% για σταθμούς ΑΠΕ που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
2. Για τα αγροτικά Φ/Β ισχύος έως 100 kW αίρεται η υποχρέωση για μη μεταβίβαση του σταθμού πριν την παρέλευση πενταετίας.
3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015».
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015».
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουμένου εδαφίου.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη Ρ.Α.Ε. ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε, καθορίζονται το τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις που θα περιλαμβάνονται στον συμψηφισμό, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286)».
7. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129), προστίθεται παράγραφος 17 ως ακολούθως:
«17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τα έργα και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τους βαθμούς όχλησης, που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.»
8. Το άρθρο 3 «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης» του ν. 4203/2013 (Α΄235) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις όπου, μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. H νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.
3. Η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο προς την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός και έκδοσης απόφασης για την μεταφορά της θέσης εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και την λειτουργία του σταθμού. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στον αρμόδιο Διαχειριστή.
4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν της κατά προτεραιότητα έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς Όρων Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ανεξαρτήτως τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ και ανάλογης κατά προτεραιότητα σύναψης ή τροποποίησης των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των Συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
5. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του παρόντος άρθρου συνάπτεται για είκοσι (20) έτη, συνομολογείται με τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού, προσαυξημένη κατά 10%.
6. Στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) μηνών του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταβολή του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης της παραγράφου 1 μέχρι την έκδοση της απόφασης για την μεταφορά της θέσης εγκατάστασης της παραγράφου 3.»

 • (α) Σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς προτείνεται η πρόβλεψη για το πλεόνασμα ενέργειας να αφορά σε ετήσιο συμψηφισμό και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης. Εφόσον, δηλαδή, σε κάποιο κύκλο καταμέτρησης προκύψει πλεόνασμα, αυτό να μεταφέρεται στον επόμενο κύκλο καταμέτρησης. Εφόσον στον τελευταίο κύκλο καταμέτρησης του έτους εξακολουθεί να προκύπτει πλεόνασμα, τότε αυτό διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό.

  (β) Να προστεθεί το εδάφιο: «Σε περίπτωση υλοποίησης ενός έργου στα διοικητικά όρια δύο Περιφερειών δίνεται η δυνατότητα επιλογής στον επενδυτή εντός ποιας περιφέρειας επιθυμεί να μετεγκατασταθεί.

  (γ) Σχετικά με την αναβολή μέχρι 01.01.15 της διορίας εφαρμογής των διατάξεων των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 προτείνεται να μην απαιτείται η προπληρωμή των έργων του εκάστοτε διαχειριστή του συστήματος για να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση σύνδεσης, όπως αναφέρεται στον Ν.4152/13. Αντιθέτως, η σύμβαση σύνδεσης να τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και να δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής εντός 6 μηνών των έργων του διαχειριστή.

  (δ) Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 7 του Ν/Σ αναφέρεται ότι «17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τα έργα και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τους βαθμούς όχλησης, που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.» Η διάταξη αυτή είναι περιττή. Οι βαθμοί όχλησης έχουν ήδη οριστεί από την ΚΥΑ 3137/191/Φ15 04/04/2012.

  (ε) Η εγκύκλιος ΥΑΠΕ/Φ1/24650/02.11.11 που είχε εκδώσει το ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος ≤0,5MW» ήταν αρκετά σαφής. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνοδά έργα (π.χ. δραστηριότητες μεταφοράς, υποδοχής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης υλικών που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας) που να αιτιολογούν την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ, καλώς να απαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ορθότερο να εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του Ν. 3468/06 περί απαλλαγής από ΑΕΠΟ.

 • Άρθρο 7, παρ. 3 εώς 5:

  Η έναρξη υποχρέωσης καταβολής τέλους διατήρησης άδειας παραγωγής και έκδοσης εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από το ν. 4152/2013 μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2015.

  Θεωρώντας ότι η επίδραση της εφαρμογής του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό της αγοράς σε ένα περίπου έτος, θα ήταν χρήσιμη η μετάθεση της έναρξης των υποχρεώσεων αυτών για αργότερα και συγκεκριμένα το νωρίτερο για την 1η Μαΐου 2015.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:38 | Quest Ενεργειακή

  Στην παράγραφος 8 να διαμορφωθεί υποπαράγραφος 1 έως εξής:
  «1. Να είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.»

  Υπάρχουν περιπτώσεις ΦΒ σταθμών για τους οποίους είχαν υποβληθεί αιτήσεις για την έκδοση αδειών παραγωγής σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλεπόταν από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3851/2010). Στην συνέχεια και με την ψήφιση του ν. 4015/2011, καταργήθηκε η εγκατάσταση ΦΒ σταθμών, ενώ επετράπη για όλες τις άλλες τεχνολογίες, σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Ως εκ΄ τούτου υπάρχουν έργα πλήρως αδειοδοτημένα (άδεια παραγωγής, σύμβασης σύνδεσης σύμβασης πώλησης) τα οποία δεν μπορούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 21 του νόμου 4015/2011 και να επιτραπεί η εγκατάσταση ΦΒ σταθμών σε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.3851/2010.
  Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθούν τα εισοδήματα αγροτικών οικογενειών, από την μίσθωση των εκτάσεων τους, και επιπλέον δεν θα χρειαστεί οι εταιρείες να στρέφονται σε χρήση δασικών εκτάσεων που οδηγούν στην εκχέρσωση αυτών και την κατ’ επέκταση αλλοίωση του περιβάλλοντος.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:42 | ΕΛΛΕΑΒΙΟΜ

  Η εγκύκλιος ΥΑΠΕ/Φ1/24650/02.11.11 που είχε εκδώσει το ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος ≤0,5MW» ήταν αρκετά σαφής. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνοδά έργα (π.χ. δραστηριότητες μεταφοράς, υποδοχής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης υλικών που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας) που να αιτιολογούν την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ, καλώς να απαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ορθότερο να εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του Ν. 3468/06 περί απαλλαγής από ΑΕΠΟ.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:30 | IBG HELLENIC FUND III

  Άρθρο 7

  Εκ μέρους της «IBG Management ΑΕΔΑΚΕΣ» διαχειρίστριας εταιρείας του Α.Κ.Ε.Σ. «IBG HELLENIC FUND III» το οποίο διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, θα θέλαμε να θέσουμε τα κάτωθι θέματα.

  Στην πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου προτείνεται η μείωση κατά πενήντα τοις εκατό της εισφοράς που παρακρατείται από τα έσοδα των εν λειτουργία έργων πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

  Δεδομένης της μεγαλύτερης μείωσης των τιμών που αφορά στα έργα που θα τεθούν σε λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος του νόμου θεωρούμε πως και για αυτά θα πρέπει να ισχύει ο αντίστοιχος περιορισμός της εισφοράς.

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ

  ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

  Εντοπίσαμε ένα νομοτεχνικό σφάλμα στην διατύπωση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν/Σ [δυνάμει της οποίας αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο 3 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) με τίτλο «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης»].

  ΛΕΙΠΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13, Ν. 3468/2006

  …27Α του ν. 3734/2009 εφόσον πρόκειται για φωτοβολταικούς σταθμούς ή
  στον πίνακα της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006
  εφόσον πρόκειται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις λοιπές μορφές ΑΠΕ ….

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ

  ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7, ΛΕΙΠΕ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3468/2006

  Εντοπίσαμε ένα νομοτεχνικό σφάλμα στην διατύπωση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν/Σ [δυνάμει της οποίας αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο 3 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235) με τίτλο «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης»].

  Η διόρθωση του εντοπισθέντος σφάλματος είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας μεταφοράς θέσης εγκατάστασης που προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο του ως άνω νόμου.

  Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε η παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4203/2013 να τεθεί (στην παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν/Σ) ως εξής:

  «5. …..,
  συνομολογείται με τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 εφόσον πρόκειται για φωτοβολταικούς σταθμούς ή στο πίνακα της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006 εφόσον πρόκειται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις λοιπές μορφές ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, …..

 • 13 Μαρτίου 2014, 14:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

  ΑΡΘΡΟ 7
  Παρ. 1. Μειώνετε το τέλος για τους ΟΤΑ από 3 % σε 1,5 % για τα έργα ΑΠΕ πλήν των ΦΒ. Αυτό αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την αποδοχή των έργων από τις τοπικές κοινωνίες.

 • Με τον Ν.3851/2010 είχε δοθεί
  1.προτεραιότητα στα αγροτικά Φ/Β απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους επενδυτές , ακόμα και έναντι των έργων επάνω σε ιδιόκτητα βιομηχανικά κτίρια (στέγες)
  2.δημιούργησε δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου για περισσότερο από δύο χρόνια και παρά το γεγονός ότι όλοι οι επενδυτές είχαν καταθέσει εγγυητικές επιστολές, κανένα έργο δεν μπορούσε να προχωρήσει, εάν δεν «τελείωναν» τα αγροτικά φ/β
  3.καταχρηστικά επετράπη στα αγροτικά Φ/Β να διακρατήσουν ΕΛAΧΙΣΤΗ τιμή πώλησης 0,42 €/KWh για διάστημα περισσότερο από 18 μήνες
  4.καταχρηστικά δόθηκε η δυνατότητα στα αγροτικά φ/β, μετά από 24 και πλέον μήνες μη υλοποίησης του σταθμού, να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή που είχε κατατεθεί, ενώ για όλους τους άλλους επενδυτές είχε ήδη καταπέσει εντός 18 μηνών και ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ δυνατότητα απόσυρσης της.

  Με τον Ν.3851/2010, είχε δημιουργηθεί, η δικλείδα των 5 ετών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ του φ/β σταθμού προκειμένου να μη γίνει εμπόριο αδειών και έργων από αγρότες (που τελικά βέβαια ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΕ καθώς συνέβησαν πολλές αγοραπωλησίες αδειών με τυπικά νομότυπους τρόπους. Εξάλλου σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 απαγορεύεται η μεταβίβαση σταθμών παραγωγής (χωρίς άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας) όπως και παλαιότερα των εξαιρέσεων της ΡΑΕ πρίν την έναρξη λειτουργία του σταθμού.
  Προτείνεται η συμπλήρωση του άρθρου 7, παρ.2 ως εξής:
  1.Με τη μεταβίβαση του αγροτικού Φ/Β σταθμού, η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην τιμή που προβλέπεται από τον σχετικό πίνακα κατά την ημερομηνία μεταβίβασης του σταθμού
  2.Η μεταβίβαση αγροτικού Φ/Β σταθμού υπόκειται σε φορολόγηση όπως ισχύει με τον ισχύοντα κώδικα Φορολογίας για την πώληση μετοχών ή μεριδίων εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κλπ
  Με εκτίμηση
  Για την ECOSOL O.E – Ενεργειακά Έργα
  Βασίλης Μούλκας
  Πτυχ.Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:34 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)

  Παράγραφος 6: να προστεθούν και μικρά υδροηλεκτρικά έως 50kW (mini).

 • 13 Μαρτίου 2014, 12:31 | Γιώργος Βαλαβάνης

  Πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η προκλητική και δια Νόμου μεταφορά χρημάτων από τους πολλούς (7,5 εκατομμύρια καταναλωτές) στους λίγους (~35 χιλιάδες ΑΠΕ-ατσίδες)!!!
  Πρέπει να καταργηθούν άμεσα όλες οι «εγγυημένες» τιμές για κάθε … Καθρεφτάκια!!!
  Αν θέλουν να πουλάνε ηλεκτρική ενέργεια στην «απελευθερωμένη» αγορά, να πουλάνε όση θέλουν, σε όποια τιμή θέλουν, σε όποιον θέλει να την αγοράσει!!! Να πάνε στις … Λαϊκές αγορές, να βγάλουν διαφημίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, να κάνουν ό,τι θέλουν!!!
  ΟΧΙ όμως με τα δικά μας χρήματα – που δεν μας περισσεύουν πλέον! – να πληρώνουμε υποχρεωτικά τους Καθρεφτάκηδες για να πλουτίσουν!!!
  Στο Χρηματιστήριο ή στο Καζίνο, παίζει ή … «επενδύει» όποιος θέλει και κατά περίπτωση κερδίζει ή χάνει από άλλους, που επίσης θέλουν να παίξουν ή να … «επενδύσουν»!!!
  Στην ηλεκτρική ενέργεια, που είναι πλέον απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, κάποιοι ελάχιστοι (~35 χιλιάδες) που θέλησαν να «παίξουν» για να κερδίζουν για 20-25 χρόνια, υποχρεώνοντας τους πολλούς (7,5 εκατομμύρια) να τους πληρώνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ!!!

 • 13 Μαρτίου 2014, 00:37 | iliaki lazi

  Άρθρο 7
  Δεν είναι κατανοητό πως η πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 συμβάλει στους στόχους του σχεδίου νόμου όπως αυτοί περιγράφονται στην εισαγωγή της διαβούλευσης.

 • Η παράγραφος 4 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

  4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και μονάδες ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι δυνατή η σύνδεσή τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, και μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, αποζημιώνεται βάσει των τιμών του πίνακα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

  Οι μονάδες ΣΗΘΥΑ, σε αντίθεση με τους περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ, έχουν σημαντικά λειτουργικά έξοδα με κύρια το φυσικό αέριο και τα έξοδα συντήρησης. Για τον λόγο αυτό, ακόμη κι αν η εγκατάσταση τους έχει γίνει από δημόσιο φορέα (π.χ. νοσοκομείο) στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεν μπορούν να εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο δωρεάν.

  Επίσης, η ρύθμιση αυτή θα επιτρέψει την αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων ΣΗΘΥΑ διότι η μονάδα θα καλείται να παρακολουθεί ένα υψηλότερο ηλεκτρικό φορτίο, γεγονός που θα επιτρέπει λιγότερες αυξομειώσεις φορτίου, περισσότερες ώρες λειτουργίας και αυξημένο βαθμό απόδοσης.

 • 12 Μαρτίου 2014, 17:32 | POWERSTATION168

  Η σημερινή άθλια κατάσταση καθυστέρησης πληρωμών, τα έξοδα συντήρησης των πάρκων και τα ύψηλα επιτόκια των δανείων, είναι σίγουρο πως θα οδηγήσουν τους αγρότες σε μαζική πώληση των πάρκων τους, με εξαιρετικά χαμηλή τιμή πώλησης, προς διάφορους επιτήδειους, ενώ εσείς τους καλούσατε να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά για να καλύψουν το εισόδημά τους από την αγροτική τους δραστηριότητα.

 • 12 Μαρτίου 2014, 17:45 | ΕΛΙΚΑ Α.Ε.

  Με βάση την παράγραφο 6 ο αυτοπαραγωγός παύει να δικαιούται αποζημίωσης σε αντίθεση με τον προηγούμενο Ν.4203/2013, όπου του δίνονταν αυτή η δυνατότητα ανάλογα με την πορεία του ελλείμματος.

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο σκοπός του νομοθέτη είναι να εξορθολογήσει το έλλειμμα, θεωρούμε σωστή την αντίστοιχη πρόβλεψη του Ν.4203/2013, μιας και αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους καταναλωτές ώστε να μπουν στη διαδικασία του συμψηφισμού.

 • 12 Μαρτίου 2014, 16:27 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Εισάγεται εκ νέου το κριτήριο της «εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργο» στο στάδιο της χορήγησης της Άδειας Παραγωγής και μάλιστα όχι μόνο για την θέση εγκατάστασης αλλά και των συνοδών έργων (π.χ. υποσταθμό).

  Οιοσδήποτε επιθυμεί να είναι εξασφαλισμένος κατά την φάση αιτήσεως έναντι άλλου που έχει Άδεια Παραγωγής και μπορεί να την περιφέρει σε μία ολόκληρη Περιφέρεια θα πρέπει να έχει καλύψει το συγκεκριμένο κριτήριο.

  Εκτός και αν δεν τίθεται καθόλου θέμα συγκριτικής αξιολόγησης οπότε πρέπει να σταματήσουν πρακτικά και οι νέες αιτήσεις αδειών παραγωγής.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:31 | Φωτεινή

  «Σε περιπτώσεις όπου, μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα…»
  Το αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής απευθύνεται στη ΡΑΕ
  οπότε και η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγματοποιείται κατόπιν της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ και αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο προς την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός και έκδοσης απόφασης για την μεταφορά της θέσης εγκατάστασης

 • 12 Μαρτίου 2014, 13:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Παράγραφος 8
  Η αποκεντρωμένη διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει χρέη Ρυθμιστικής Αρχής για να ελέγξει όλα τα προαπαιτούμενα του κανονισμού αδειών παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να εξετάζει:

  • Την ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, όπως αυτή προκύπτει από τις ενεργειακές μελέτες που υποβάλλονται, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Οι ενεργειακές μελέτες πρέπει να τεκμηριώνονται, για τα έργα ΑΠΕ από μετρήσεις του δυναμικού ΑΠΕ και για τα έργα ΣΗΘΥΑ από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο Παράρτημα
  • Τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και ειδικότερα:
  αα) με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση αρμόδιας αρχής, κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, και έχουν περιέλθει σε γνώση της Αρχής με σχετικό έγγραφο ή άλλο τρόπο, καθώς και
  ββ) με τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται ΑΠΕ.
  • Να κινεί όλη την διαδικασία του άρθρου 14 για την «Σύγκρουση έργων – Διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης»

  Εκτός και αν πλέον δεν χρειάζονται όλα τα ανωτέρων και ο έχων άδεια παραγωγής μπορεί να «αλωνίζει» σε όλη την περιφέρεια έναντι οποιασδήποτε άλλης μορφής ΑΠΕ έναντι οποιουδήποτε άλλου επενδυτή.
  Πρόκειται για σαφή καταστρατήγηση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής.
  Άμεση απόσυρση στο σύνολο.

 • Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προβλέπονται ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις διμερώς υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Τα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης είναι τα εξής:
  • Γιατί οι φ/β σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να τιμωρηθούν γι΄ αυτό και να έχουν συνολικά λιγότερο όφελος στην 20ετία από αυτούς που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα επιδότησης; (ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;). Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι φ/β σταθμοί θα είχαν γίνει χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. Αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των φ/β σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο καθεστώς αυτό βρίσκονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.
  • Γιατί σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου να αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) ακόμα και συνυπολογίζοντας την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης και έχοντας χάσει ήδη από το δανεισμό και το κόστος της μελέτης το 35% του ποσού της ενίσχυσης); Επίσης γιατί αυτό να συμβαίνει παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή;
  • Γιατί στους φ/β σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh; Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι φ/β σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από φ/β σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ.
  • Στους φ/β σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων με σημαντικό κόστος αποκατάστασης. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που υπάρχει στα νησιά, έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Έχουν συνυπολογιστεί στους πίνακες αυτοί οι παράγοντες;
  • Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας φ/β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;
  • Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh; Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδα του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση φ/β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί ο παραγωγός να επιθυμεί αυτήν την δυσμενή παράταση; Μήπως θα πρέπει η τιμή πώλησης να παραμείνει στα επίπεδα προ 20ετίας, χωρίς την απαράδεκτη αυτή μείωση η οποία θα καταστήσει την επένδυση ζημιογόνα; Επίσης μήπως θα έπρεπε ως αντιστάθμισμα ο χρόνος αυτός να παραταθεί κατά τουλάχιστον 8 έτη; Το δωράκι αυτό βέβαια προσφέρεται και στους αιολικούς σταθμούς οι οποίοι πουλάνε με αυτή την τιμή περίπου και τώρα (0,08-0,085) με ένα μικρό πλαφόν στην απορροφούμενη ενέργεια το οποίο κυμαίνεται από 0-30%.
  • Γιατί δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή; Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από φ/β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση πως θα αντέξουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις;
  • Γιατί ενώ τα αιολικά στις περισσότερες περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις; Επίσης γιατί δεν προβλέπονται μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους;
  • Γιατί δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp); Πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα; Μήπως δεν υπάρχει χώρος για μικροεπενδυτές πλέον στην ενέργεια;
  • Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι φ/β σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο; Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ δικαιότερα; Ποιος προέβλεψε πως με το προηγούμενο χαράτσι θα μηδενιζόταν το έλλειμμα και γιατί δεν δίνει εξηγήσεις γι’ αυτήν την τόσο εσφαλμένη του πρόβλεψη;
  • Γιατί οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013; Μήπως μ΄ αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλυφθεί αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από φ/β σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης;
  • Γιατί θα πρέπει να υποστεί η χώρα αυτό το πλήγμα αξιοπιστίας αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις; Πως θα μπορέσει η χώρα να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απαράδεκτες, αναδρομικές και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών πρακτικές; Ποιοι ευθύνονται για τον φαύλο αυτό κύκλο που θα οδηγήσει την χώρα χωρίς επιστροφή στην εσωστρέφεια;
  • Ποιό είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Γιατί θα πρέπει πάντα να μένουν στο απυρόβλητο; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χωρίς προσαυξήσεις, εισφορές και έξοδα φακέλων θα έδινε μια πραγματική ανάσα στους υποτιθέμενους «επενδυτές φ/β σταθμών».
  • Γιατί ένα κράτος δικαίου το οποίο νομοθέτησε και ουσιαστικά εγγυήθηκε για τις συμβάσεις αυτές δεν τιμάει τον νόμο του; Γιατί αυτό το κράτος θα πρέπει να χτιστεί στα συντρίμμια των φ/β σταθμών με το σύνολο των επενδυτών να βάλλεται από την αβεβαιότητα, έκτακτες εισφορές, συνεχείς ζημιές, κακόβουλες ενέργειες, καθυστερήσεις πληρωμών, συνεχείς πιέσεις των τραπεζών και τώρα αυτό το επικείμενο σχέδιο νόμου που περισσότερο με ταφόπλακα για τις επενδύσεις τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού.
  • Μήπως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και βαρύτητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την οικονομία και το περιβάλλον της χώρας;
  Ελπίζω τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί της εταιρίας μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν οδηγηθεί το σχέδιο νόμου στη βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
  Με Εκτίμηση,
  Για την ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  Διονύσιος Κλάδης

 • 11 Μαρτίου 2014, 15:15 | kp

  παρ 8. :::::: τροποποιεί το αρθρο 3, του ν. 4203/2013

  Ενώ τροποποιείται το άρθρο, πάλι επαναλαμβάνεται ένας αυστηρός περιορισμός, σχετικά με τον λόγο της μεταφοράς θέσης εγκατάστασης.
  Καλό θα ήταν την δυνατότητα αυτή να την είχαν όλοι οι παραγωγοί, χωρίς βέβαια την προσαύξηση του 10 % της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου.

  Επίσης αύτη η δυνατότητα να επεκταθεί και σε έργα εξαιρέσεων και έργα ειδικού καταλόγου. Όλα τα έργα γενικά να έχουν αυτή την δυνατότητα μεταφοράς εγκατάστασης, μέσα σε ένα περιορισμένο βέβαια γεωγραφικό και ηλεκτρικό χώρο.
  Για τα έργα ειδικού κατάλογου και εξαιρέσεων να αρκεί μια δήλωση στην αρμόδια ΔΕΗ συνοδευόμενη με όλες τις περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις.

  Έτσι απλοποιούμε την διαδικασία χωρίς να κοστίζει και δίχως αποκλεισμούς.

 • Αξιότιμοι κύριοι,

  Η άρση της απαγόρευσης μεταβίβασης των αγροτικών πάρκων εξυπηρετεί συμφέροντα των τραπεζών και κάποιων επιτήδειων. Για να μην ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να μπεί όρος ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πληρώνεται με τις τρέχουσες τιμές του FIT, εκτός και εάν έχει πρώτου βαθμού συγγένεια.

 • 11 Μαρτίου 2014, 00:43 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Οι άδεις στους αγρότες δόθηκαν για να κρατήσουν τα πάρκα, να παραμείνουν επαρχία και όχι για να τα πουλήσουν σε επιτήδειους. Για το λόγο αυτό δεν θα ήταν ειδική κατηγορία και να πάρουν τις άδειες πριν από του υπολοίπους. Επίσης ο νομοθέτης όφειλε να γνωρίζει ότι τα πάγια που πήραν απαλλαγή ΦΠΑ δεν μπορούν να μεταβιβασθούν πριν την πενταετία αλλιώς πρέπει να καταβληθεί το ΦΠΑ… Θέλετε να κάψετε κόσμο ακόμα περισσότερο;
  Ήδη το κριτήριο της θέσης δεν υπήρχε στις τελευταίες άδειες. Έστω 2 έργα σε διπλανή ίσως και με κοινά τμήματα έκτασης για την υλοποίηση έργου. Έστω Α κάποιος που έχει τη λάβει άδεια χρήσης του χώρου για να υλοποίηση έργου αλλά δεν έχει λάβει ακόμα άδεια. Έστω Β αυτός που παίρνει την άδεια ποιο γρήγορα με όποιο τρόπο δήθεν σε διπλανή ή εφαπτόμενη περιοχή χωρίς να κατέχει το χώρο. Τότε ο Β παίρνει την άδεια, ο Α μάλλον όχι γιατί π.χ. ο Β παίρνει το νερό από ποτάμι και δεν υπάρχει νερό για τον Α. Μετά ο Β παίρνει το χώρο του Α. Είναι λογικό;

 • 10 Μαρτίου 2014, 21:00 | Κώστας

  Ο νομοθέτης μέχρι σήμερα

  -έδωσε καταχρηστικά προτεραιότητα στους αγρότες απέναντι σε όλους τους ώριμους επενδυτές

  -μπλόκαρε τον ηλεκτρικό χώρο για περισσότερο από δύο χρόνια και δεν μπορούσε κανείς να προχωρήσει στην επένδυσή του αν δεν «έφευγαν» από μπροστά του τα αγροτικά MW

  -καταχρηστικά επέτρεψε στους αγρότες να διακρατήσουν την παλιά τιμή πώλησης για διάστημα περισσότερο και από 18 μήνες

  -καταχρηστικά πάλι, τους έδωσε τη δυνατότητα, μετά από 24 μήνες απραξίας, να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή που είχαν καταθέσει, ενώ για όλους τους απλούς επενδυτές είχε καταπέσει

  -δημιούργησε τεράστια στρέβλωση και ανισότητα μεταξύ των αγροτών και των απλών επενδυτών καθώς κανείς άλλος απενδυτής δεν είχε τέτοια μεταχείριση

  Στο ίδιο πνεύμα, τότε, είχε δημιουργηθεί, η δικλίδα των 5 ετών υποχρεωτικής διακράτησης της άδειας προκειμένου να μη γίνει εμπόριο αδειών και προνομίων από αγρότες (που τελικά βέβαια δεν αποφεύχθηκε καθώς σε πολλές περιπτώσεις συνέβησαν πολλές αγοραπωλησίες αδειών με διάφορους τυπικά νομότυπους τρόπους)

  Ο νομοθέτης, έρχεται τώρα να ολοκληρώσει την αγροτική του παροχή προς την προσφιλέστατη ομήγυρη των αγροτών «επενδυτών» ΑΙΡΩΝΤΑΣ την δικλίδα της πενταετίας.

  Κατά τη γνώμη μου, αν πραγματικά θέλει ο νομοθέτης να είναι δίκαιος, πρέπει να ορίσει ότι:

  1) Με τη μεταβίβαση της άδειας, η νέα πλέον ιδιοκτησία, θα μπορεί να πωλεί την ενέργεια στις ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ τιμές πώλησης (δηλαδή αυτές που ισχύουν για όποια νέα μονάδα ενταχθεί στο σύστημα κατά την ημερομηνία της συνναλλαγής της αγοραποωλησίας) και όχι σε εκείνες που καταχρηστικά έχουν κληρονομήσει οι αγρότες μας προ τριετίας.

  2) Η συνναλλαγή της πώλησης να γίνει με δημόσιο και διαφανή τρόπο (μητρώο online) ακόμη και με διαγωνισμό και να ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ η όποια υπεραξία της.

  Διαφορετικά, ο νομοθέτης θα «φροντίσει» ώστε οι αγρότες μας, να μεταβιβάσουν/πουλήσουν/εμπορευτούν το καταχρηστικό προνόμιο που τους δώθηκε, σε τρίτους, με τις ευλογίες του κράτους εις βάρος των υπόλοιπων επενδυτών αλλά κυρίως των αγοραστών-καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή του συνόλου της κοινωνίας.

 • 10 Μαρτίου 2014, 15:04 | Χρηστος

  Το τέλος του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 πρεπει να μειωθει σε ποσοστό 50% για σταθμούς ΑΠΕ που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αλλα και σε αυτους που θα συνδεθουν μελλοντικα (βλ. αρθρο 5 του παροντος).

  Απο που προκυπτει η ορθοτητα τετοιου διαχωρισμου; Τι εξυπηρετει ο κατακερματισμος διαταξεων και η ευνοια υπερ των παλιων; Δεν βασιζεται πουθενα παρα μονο δημιουργει επενδυσεις 2 ταχυτητων!

 • 9 Μαρτίου 2014, 14:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ

  »2. Για τα αγροτικά Φ/Β ισχύος έως 100 kW αίρεται η υποχρέωση για μη μεταβίβαση του σταθμού πριν την παρέλευση πενταετίας.»
  Κατά την γνώμη μου η συγκεκριμένη διάταξη δεν λύνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αγροτικά Φ/Β λόγου του υψηλού κόστους κατασκευής και των ιδιαιτέρως υψηλών επιτοκίων δανεισμού, κοντά στο 11%,παρά μόνο εξυπηρετεί τις τράπεζες στο να πάρουν πίσω τα χρήματά τους από έργα που δεν θα είναι πια βιώσιμα. Εξάλλου οι αγρότες δεν έφτιαξαν Φ/Β στα χωράφια τους για να τα ξεπουλήσουν κοψοχρονιά(άραγε σε τι τιμές θα μπορούσαν να τα πουλήσουν μετά από αυτές τις κατακρεουργημένες νέες τιμές πώλησης)και να επωφεληθούν οι διάφοροι επιτήδειοι που καραδοκούν.
  Οι Αγρότες έφτιαξαν Φ/Β στα χωράφια τους ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΨΑΝ στα λόγια
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΩΝ και ΥΠΟΥΡΓΩΝ, αυτής της χώρας που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ, που τους καλούσαν να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια δίνοντάς μάλιστα δική τους κατανομή 750MW ως το 2020 σαν ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Οι αγρότες τους πίστεψαν και επένδυσαν στα Φ/Β(σε μια εποχή που άλλοι έβγαζαν τα χρήματα στο εξωτερικό) ΟΧΙ για να πλουτίσουν ξαφνικά και να παρατήσουν τις καλλιέργειες αλλά για να έχουν ένα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ τους δραστηριότητα. Βέβαια έγιναν μόνο 273MW αγροτικά Φ/Β γιατί τα υπόλοιπα 477MW μοιράστηκαν αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα σε εταιρίες με αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύ να υπερβεί τον στόχο του 2020 για τα Φ/Β.
  ΣΥΜΦΩΝΑ με τα ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΕ τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ Φ/Β ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΛΛΕΙΜΑ στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ των ΑΠΕ. Πρέπει λοιπόν έτσι να αντιμετωπιστούν τα αγροτικά Φ/Β όπως οι παραγωγοί ενέργειας από τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά κ.τ.λ.), που ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ και τους προτείνεται μείωση της τιμής κατά 5%έως 6% και να κόψουν πιστωτικό τιμολόγιο για το 10% της παραγόμενης ενέργειας του 2013 για τον μηδενισμό του ελλείμματος. Τα αγροτικά Φ/Β παρόλο που δεν δημιούργησαν ούτε δημιουργούν έλλειμμα είναι πρόθημα να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για τον μηδενισμό του ελλείμματος με τρόπο όμως δίκαιο όπως οι υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ με τα νομοθετήματά του έχει υποχρέωση να φροντίσει οι επενδύσεις των αγροτικών Φ/Β, από τους αγρότες που το εμπιστεύτηκαν και επένδυσαν, να ΠΑΡΑΜΗΝΟΥΝ ΒΙΩΣΙΜΕΣ.