Άρθρο 09 – Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και θυγατρικών της

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη ΔΕΗ Α.Ε και τις θυγατρικές της, ο λόγος 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) για τα έτη 2011 έως και 2016, υπολογίζεται κατά Εταιρεία ξεχωριστά και όχι στο σύνολο των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τις προσλήψεις από Προκηρύξεις της ΔΕΗ Α.Ε και των θυγατρικών της που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του Ν. 3833/2010».
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 102, 103 και 104 του ν. 4001/2011, που αναφέρονται στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του πάσης φύσεως προσωπικού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

 • 13 Μαρτίου 2014, 13:20 | Κώστας Βαρσάμης

  Η Ευρωπαϊκή οδηγία 72/2009 για την ανεξαρτησία των Διαχειριστών των Δικτύων σαφώς επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί εργαζόμενος να έχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με άλλη εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ και προφανώς αφορά προσωρινές μετακινήσεις ή ταυτόχρονης εργασίας εργαζομένων της Διοίκησης ή αυτών που με τις αποφάσεις τους μπορούν να μεροληπτήσουν υπέρ συγκεκριμένων χρηστών και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του Διαχειριστή.
  Αυτό αποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και από τον νόμο 4001/11.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 19 της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αναφέρεται στην ανεξαρτησία του προσωπικού και της Διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς αναφέρεται .
  Στον νόμο και στο άρθρο 105 παρ. 5 επαναλαμβάνεται το παραπάνω άρθρο της Οδηγίας ενώ στο άρθρο 102 παρ. 4 αναφέρεται καθαρά σε απαγόρευση παραχώρησης προσωπικού και παροχής υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και αυτό μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
  Με κανένα τρόπο, δεν μπορεί ο νόμος 4001/2011, που αφορά την δημιουργία των εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και προσαρμόζεται στην Κοινοτική Οδηγία, να ερμηνευτεί παράλογα, όπως προσπαθείτε και έτσι να αποκλείεται η δυνατότητα, για κάποιους λόγους, ένας εργαζόμενος να μετακινηθεί εντός των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ.
  Έτσι θα επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε επίπεδο Ομίλου και το όφελος των εταιρειών θα είναι μεγάλο, αφού αμέσως θα καλυφθεί το εργασιακό κενό με γνώστες του αντικειμένου και με κοινή εργασιακή και εταιρική κουλτούρα.
  Ως ελάχιστο θα μπορούσε να προληφθεί η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια έτσι ώστε ο Διαχειριστής του δικτύου της ΔΕΗ η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ( λειτουργός – συντηρητής των πάγιων της ΔΕΗ ) να μπορεί να βρει τα πατήματα του και να λειτουργεί αυτόνομα

  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος η οπαία να δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ όλων των εταιρειών του Ομίλου παρεμβαίνοντας στα άρθρα 102 και 125 του Νόμου 4001 /2011

 • 12 Μαρτίου 2014, 22:05 | ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ Α.Ε.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

  Για ορισμένους εργαζομένους στις εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), συντρέχει το ζήτημα ότι ο τόπος κατοικίας τους βρίσκεται σε περιοχές όπου ο εργοδότης τους (μια εκ των ως άνω εταιριών) δεν διαθέτει κατάλληλη γεωγραφική παρουσία, ενώ παράλληλα οι λοιπές εταιρίες του ομίλου διαθέτουν υπηρεσίες στους τόπους κατοικίας τους.

  Παρά ταύτα, δεν διαφαίνεται – όπως εξηγείται παρακάτω – να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος μετάθεσης ώστε οι εν λόγω εργαζόμενοι να μετακινηθούν άλλη εταιρία του ομίλου ΔΕΗ, σε θέση εργασίας πλησιέστερα προς τον τόπο κατοικίας τους.

  Η αδυναμία υποβολής αιτήματος μετάθεσης σε άλλη εταιρία του Ομίλου ΔΕΗ προκύπτει με αφετηρία τα άρθρα 102 και 125 του νόμου 4001/2001. Συγκεκριμένα, το άρθρο 102, παράγραφος 4, αναφέρει ότι:

  «Η παραχώρηση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ απαγορεύεται, με εξαίρεση την προσφορά υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στον Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και σε ειδικώς προσδιοριζόμενες εγκαταστάσεις της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ και κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της ΡΑΕ. Η προσφορά των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται βάσει τιμών και συνθηκών της αγοράς».

  Αντίστοιχα υπάρχει το άρθρο 125 του ως άνω νόμου, με τίτλο «Προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε». Στο άρθρο αυτό δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την παραχώρηση προσωπικού μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και άλλων τμημάτων της καθετοποιημένης, μητρικής επιχείρησης, όμως στην παράγραφο 4 του άρθρου γίνεται απαρίθμηση των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε.

  Βάσει των δύο παραπάνω άρθρων, έχει καταστεί μέχρι σήμερα αδύνατη η μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των εταιριών του Ομίλου ΔΕΗ. Επί του θέματος ενδέχεται να έχουν εκδοθεί διάφορα ερμηνευτικά έγγραφα από τις υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού των εταιριών του ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Έχουν περιέλθει σε γνώση των συντακτών του παρόντος κειμένου τα περιεχόμενα τουλάχιστον ενός τέτοιου εγγράφου (ΔΕΗ/ΔΑΝΠΟ/20474/13-11-2012), με το οποίο ερμηνεύεται το ως άνω άρθρο 102 του ν.4001/2011, καθώς και το συναφές άρθρο 125 (περί προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Με το έγγραφο καθίσταται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η υποψηφιότητα των μισθωτών των ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε εσωτερικές προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. Παράλληλα, με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιείται ότι το προσωπικό που μεταφέρθηκε στις θυγατρικές ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν δύναται γενικώς, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, να μετακινηθεί εκ νέου στη ΔΕΗ Α.Ε.

  Δεν έχει περιέλθει σε γνώση των συντακτών του παρόντος, κάποιο ανάλογο έγγραφο για την αδυναμία μετακίνησης προσωπικού απευθείας μεταξύ των δύο θυγατρικών εταιριών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  ΕΞΕΤΑΣΗ v.4001/2011 ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ

  Το ως άνω άρθρο 102 του ν.4001/2001 αναφέρει, στον τίτλο του, την οδηγία 2009/72/ΕΚ, υπό την έννοια ότι το άρθρο αυτό συμπεριλήφθηκε στο νόμο για συμμόρφωση προς τη συγκεκριμένη οδηγία. Εξετάζοντας το κείμενο της οδηγίας αυτής, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιές αναφορές γίνονται σε θέματα προσωπικού, προκύπτει ότι οι αναφορές σε προσωπικό του Διαχειριστή του Συστήματος είναι:

  – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, Άρθρο 9, Παράγραφος 7: «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και κατέχονται από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, ο οποίος ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, καθώς και το προσωπικό του εν λόγω διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας»

  – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, Άρθρο 17, Παράγραφος 1γ: «Η εκμίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης απαγορεύεται».

  – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, Άρθρο 19 («Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς»). Το άρθρο περιγράφει υποχρεώσεις ανεξαρτησίας αποκλειστικά για τους υπεύθυνους διαχείρισης και τα μέλη των διοικητικών οργάνων του Διαχειριστή.

  Από τις παραπάνω αναφορές της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, δεν προκύπτει η γενική απαγόρευση μετακίνησης προσωπικού από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς προς οποιοδήποτε μέρος της καθετοποιημένης μητρικής επιχείρησης. Σημειώνουμε ότι η περίπτωση εκμίσθωσης προσωπικού, που ρητά απαγορεύεται, δεν έχει σχέση με την μόνιμη μετακίνηση προσωπικού από τη μία εταιρία στην άλλη. Με το ίδιο σκεπτικό, η μόνιμη μετακίνηση προσωπικού δεν συνιστά «παροχή υπηρεσιών», που επίσης απαγορεύεται βάσει της οδηγίας.

  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

  Σε πρόσφατη νομοθετική δραστηριότητα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ (ν.4203/2013, ΦΕΚ Α/235, 01-Νοεμβρίου-2013, «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»), στο άρθρο 18 («Θέματα Προσωπικού»), διατυπώνονται τα εξής:

  1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, μετά τις λέξεις: «…της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυμεί, δύναται μέχρι, ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εώς τις 31.12.2013, [….]

  Διαπιστώνεται συνεπώς ότι υπήρξε νομοθετική παρέμβαση προς διευθέτηση ζητημάτων μετακίνησης προσωπικού μεταξύ εταιριών του ομίλου ΔΕΗ. Όμως η παρέμβαση αυτή αφορά ένα μικρό τμήμα, μόνον, από το προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. που θα ενδιαφερόταν, ενδεχομένως, να μετακινηθεί.

  ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

  Ως συμπέρασμα των όσων διαλαμβάνονται παραπάνω,

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  εντός του παρόντος άρθρου 9 που τιτλοφορείται «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και θυγατρικών της», να προστεθεί κατάλληλο περιεχόμενο ώστε να γίνει επέκταση της προαναφερθείσας ρύθμισης του ν.4203/2013, άρθρο 18, παρ.1, και πλέον να αφορά το σύνολο των εργαζομένων στις εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

  Έτσι θα μπορέσουν να επιλυθούν ζητήματα που επηρεάζουν σοβαρά τη ζωή αρκετών εργαζομένων των εταιριών του ομίλου ΔΕΗ και παράλληλα να επιτευχθεί βέλτιστη κατανομή του προσωπικού για ικανοποίηση των αναγκών όλων των εταιριών του ομίλου.

  Αλέξιος Κ. Τσαλπατούρος
  Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

 • Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 προβλέπονται ετεροχρονισμένες παρεμβάσεις στις διμερώς υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά με τον ΛΑΓΗΕ και εσχάτως στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο με τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Τα ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης είναι τα εξής:
  • Γιατί οι φ/β σταθμοί οι οποίοι υλοποιήθηκαν με επιδότηση θα πρέπει να τιμωρηθούν γι΄ αυτό και να έχουν συνολικά λιγότερο όφελος στην 20ετία από αυτούς που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα επιδότησης; (ένας ξενοδόχος ο οποίος επεκτείνει τη μονάδα του με επιδότηση φορολογείται διαφορετικά από αυτόν που το πραγματοποίησε χωρίς επιδότηση;). Αν αυτό ήταν εκ των προτέρων γνωστό οι περισσότεροι φ/β σταθμοί θα είχαν γίνει χωρίς επιδότηση και με πιο προσεκτική κοστολόγηση. Αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των φ/β σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο καθεστώς αυτό βρίσκονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση το λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.
  • Γιατί σύμφωνα με τους πίνακες του σχεδίου νόμου να αποσβένει γρηγορότερα κάποιος που υλοποίησε την επένδυση του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2012 (έναρξη επένδυσης 10/2010) σε σχέση με κάποιον άλλο που την υλοποίησε στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα στα τέλη του 2011 (έναρξη επένδυσης 05/2007) ακόμα και συνυπολογίζοντας την επιδότηση που πρόκειται να πάρει (η οποία αναμένεται να εκταμιευτεί 2,5 έτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης και έχοντας χάσει ήδη από το δανεισμό και το κόστος της μελέτης το 35% του ποσού της ενίσχυσης); Επίσης γιατί αυτό να συμβαίνει παρότι ο δεύτερος χρησιμοποίησε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια σε σχέση με τον πρώτο επενδυτή;
  • Γιατί στους φ/β σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πρέπει να μειωθεί η τιμή πώλησης της kWh; Η ΔΕΗ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα αποζημιώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και παράγει ήδη πολύ ακριβά την ενέργεια στις μονάδες της. Επίσης οι φ/β σταθμοί στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι εκείνοι οι οποίοι κράτησαν το δίκτυο σταθερό κατά την τουριστική περίοδο, αποτρέποντας τη βύθιση του συστήματος κατά τις ώρες αιχμής και την πραγματοποίηση ενός black-out (τύπου Σαντορίνης) το οποίο θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση η μείωση της τιμής πώλησης της ενέργειας από φ/β σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ευνοεί μόνο την κερδοφορία της ΔΕΗ και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ΛΑΓΗΕ.
  • Στους φ/β σταθμούς του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχουν ήδη προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων με σημαντικό κόστος αποκατάστασης. Επίσης παρά την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που υπάρχει στα νησιά, έχει παρατηρηθεί πολύ ταχύτερη γήρανση του εξοπλισμού. Έχουν συνυπολογιστεί στους πίνακες αυτοί οι παράγοντες;
  • Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας φ/β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο;
  • Γιατί προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης κατά 5έτη με τιμή πώλησης τα 0,08€/kWh; Ένας σταθμός 80kWp θα έχει έσοδα 10.880€ (στην καλύτερη περίπτωση με την ποσόστωση των 1700h λειτουργίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και τα έξοδα του θα είναι 11.500€ (8.000€ για την ασφάλιση των εταίρων, 500€ για την ασφάλιση φ/β σταθμού, 1.000€ για γενικές δαπάνες (κατανάλωση ρεύματος, ίντερνετ), 2.000€ για τη συντήρηση επειδή οι ζημιές θα πολλαπλασιαστούν λόγω γήρανσης και ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί και μέρος του εξοπλισμού για να είναι δυνατή η λειτουργία του). Γιατί ο παραγωγός να επιθυμεί αυτήν την δυσμενή παράταση; Μήπως θα πρέπει η τιμή πώλησης να παραμείνει στα επίπεδα προ 20ετίας, χωρίς την απαράδεκτη αυτή μείωση η οποία θα καταστήσει την επένδυση ζημιογόνα; Επίσης μήπως θα έπρεπε ως αντιστάθμισμα ο χρόνος αυτός να παραταθεί κατά τουλάχιστον 8 έτη; Το δωράκι αυτό βέβαια προσφέρεται και στους αιολικούς σταθμούς οι οποίοι πουλάνε με αυτή την τιμή περίπου και τώρα (0,08-0,085) με ένα μικρό πλαφόν στην απορροφούμενη ενέργεια το οποίο κυμαίνεται από 0-30%.
  • Γιατί δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή; Στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογράψει οι παραγωγοί ενέργειας από φ/β προβλέπεται ετήσια αύξηση τις τιμής πώλησης της ενέργειας κατά ποσοστό ίσο με το 25% τοις εκατό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κάτι το οποίο ήταν εύλογο βάσει των υψηλότερων αποζημιώσεων για την πωλούμενη ενέργεια. Όμως με τις νέες πολύ μειωμένες τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση πως θα αντέξουν σε μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις;
  • Γιατί ενώ τα αιολικά στις περισσότερες περιπτώσεις αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη δεν υφίστανται αντίστοιχες μειώσεις; Επίσης γιατί δεν προβλέπονται μειώσεις στις τιμές πώλησης της ενέργειας των άλλων ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ που δουλεύουν τουλάχιστον 5 έτη και ως εκ τούτου έχουν αποσβέσει τον εξοπλισμό τους;
  • Γιατί δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στο σχέδιο νόμου πως θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αιολικούς σταθμούς (<50kWp); Πότε πρόκειται να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα; Μήπως δεν υπάρχει χώρος για μικροεπενδυτές πλέον στην ενέργεια;
  • Γιατί θα πρέπει να επωμιστούν επί τις ουσίας μόνο οι φ/β σταθμοί την υπέρογκη αυτή περικοπή κατά 35% του εναπομείναντος τζίρου του 2013 (έχει ήδη αφαιρεθεί το αρχικό χαράτσι) και με ένα μόνο πιστωτικό τιμολόγιο; Γιατί δεν συμμετέχει στο κόστος αυτό η ΔΕΗ; Γιατί οι άλλες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ οι οποίες έχουν εγκατεστημένη ισχύ πολύ μεγαλύτερη δεν συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ δικαιότερα; Ποιος προέβλεψε πως με το προηγούμενο χαράτσι θα μηδενιζόταν το έλλειμμα και γιατί δεν δίνει εξηγήσεις γι’ αυτήν την τόσο εσφαλμένη του πρόβλεψη;
  • Γιατί οι μονάδες Συμπαραγωγής από Φυσικό Αέριο θα εξακολουθήσουν να αμείβονται πλουσιοπάροχα ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της συμφωνίας αυτής από 01-07-2013; Μήπως μ΄ αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλυφθεί αναίμακτα το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ χωρίς να χρειαστεί οι παραγωγοί από φ/β σταθμούς να φτάσουν στα όρια της φτωχοποίησης;
  • Γιατί θα πρέπει να υποστεί η χώρα αυτό το πλήγμα αξιοπιστίας αθετώντας συμφωνίες χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών; Γιατί δεν δόθηκε αντισταθμιστικά ούτε ένα σοβαρό κίνητρο ούτως ώστε να ήταν ηπιότερες οι αντιδράσεις; Πως θα μπορέσει η χώρα να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό όταν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απαράδεκτες, αναδρομικές και χωρίς την σύμφωνη γνώμη των παραγωγών πρακτικές; Ποιοι ευθύνονται για τον φαύλο αυτό κύκλο που θα οδηγήσει την χώρα χωρίς επιστροφή στην εσωστρέφεια;
  • Ποιό είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να σηκώσουν οι τράπεζες ούτως ώστε να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού; Γιατί θα πρέπει πάντα να μένουν στο απυρόβλητο; Μήπως ένας μερικά επιδοτούμενος δανεισμός με ή χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χωρίς προσαυξήσεις, εισφορές και έξοδα φακέλων θα έδινε μια πραγματική ανάσα στους υποτιθέμενους «επενδυτές φ/β σταθμών».
  • Γιατί ένα κράτος δικαίου το οποίο νομοθέτησε και ουσιαστικά εγγυήθηκε για τις συμβάσεις αυτές δεν τιμάει τον νόμο του; Γιατί αυτό το κράτος θα πρέπει να χτιστεί στα συντρίμμια των φ/β σταθμών με το σύνολο των επενδυτών να βάλλεται από την αβεβαιότητα, έκτακτες εισφορές, συνεχείς ζημιές, κακόβουλες ενέργειες, καθυστερήσεις πληρωμών, συνεχείς πιέσεις των τραπεζών και τώρα αυτό το επικείμενο σχέδιο νόμου που περισσότερο με ταφόπλακα για τις επενδύσεις τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού.
  • Μήπως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή και βαρύτητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την οικονομία και το περιβάλλον της χώρας;
  Ελπίζω τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί της εταιρίας μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν οδηγηθεί το σχέδιο νόμου στη βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
  Με Εκτίμηση,
  Για την ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  Διονύσιος Κλάδης