Άρθρο 01: Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

1. Τα στοιχεία και οι τιμές αναφοράς του πίνακα της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, και του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει, καθώς και των τιμών αναφοράς του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα κτίρια», όπως αυτές οι τιμές έχουν αναπροσαρμοστεί και εφαρμόζονται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανακαθορίζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που την ημερομηνία αυτή βρίσκονται σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις.  

α. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Περίοδος Διασύνδεσης

Φ/Β Στεγών (<=10kW)

ΦΒ έως 100kW

100 kW<P<=500kW

500 kW<P<=1MW

1 MW<P<=5MW

P>5MW

ΦΒ έως 100kW

100 kW<P<=500kW

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

Πριν το 2009

550

460

440

410

390

410

385

410

385

410

385

505

480

457

390

Α Τριμ. 2009

540

460

430

410

355

410

355

410

355

410

355

505

480

457

360

B Τριμ. 2009

540

460

410

410

330

410

325

410

325

410

325

495

460

457

330

Γ Τριμ. 2009

540

460

380

410

315

400

315

400

315

400

315

480

420

415

320

Δ Τριμ. 2009

540

460

350

390

300

390

300

390

300

390

300

460

400

390

305

Α Τριμ. 2010

535

440

330

375

285

375

285

370

275

370

275

440

350

380

290

Β Τριμ. 2010

535

420

320

375

280

375

280

370

275

365

270

420

340

380

285

Γ Τριμ. 2010

535

415

315

370

270

365

265

360

260

360

260

415

330

375

275

Δ Τριμ. 2010

535

410

310

360

265

360

265

355

260

355

260

410

325

370

275

Α Τριμ. 2011

440

400

310

345

255

340

250

335

245

335

245

405

320

345

255

Β Τριμ. 2011

435

380

305

335

245

330

240

330

235

325

235

390

315

335

250

Γ Τριμ. 2011

425

375

300

320

240

320

235

315

230

315

225

385

305

330

240

Δ Τριμ. 2011

415

365

290

300

220

300

215

300

215

295

205

375

300

310

225

Α Τριμ. 2012

385

360

280

295

205

290

200

285

200

275

195

360

290

285

210

Β Τριμ. 2012

345

340

275

285

185

270

180

270

180

255

175

340

280

270

190

Γ Τριμ. 2012

310

310

260

275

185

260

180

255

175

245

175

320

260

260

190

Δ Τριμ. 2012

255

305

240

265

180

250

175

240

170

240

170

315

250

250

185

Α Τριμ. 2013

230

300

240

245

180

240

175

235

170

230

165

310

240

245

180

Β Τριμ. 2013

220

290

230

195

180

195

145

195

140

195

135

290

230

210

150

Γ Τριμ. 2013

125

230

165

185

140

185

135

185

130

185

125

230

165

200

140

Δ Τριμ. 2013

125

230

165

185

140

185

135

185

130

185

125

230

165

200

140

Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο «ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014.

Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες, οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014  Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄επάγγελμα αγροτών επενακαθορίζεται η τιμή αποζημίωσης, από την ημερομηνία μεταβίβασης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 10%. 

β. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Περίοδος Διασύνδεσης

Α/Π έως 5MW

5MW<P≤20MW

P>20MW

Α/Π έως 5MW

5MW<P≤20MW

P>20MW

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

XE

ME

έως 31/12/2006

107

87

107

84

105

82

120

93

120

90

115

84

από 01/01/2007

107

89

107

86

105

84

120

95

120

92

115

89

γ. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως 15 MWe

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Περίοδος Διασύνδεσης

MΥΗΣ έως 1MW

1MW<P≤5MW

P>5MW

XE

ME

XE

ME

XE

ME

έως 31/12/2006

107

87

107

84

102

82

από 01/01/2007

107

89

107

87

102

84

 

δ. Τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ

ME

XE

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤ 1 MW κατηγορίες (α) ή (γ)

95 + ΣΡ

80 + ΣΡ

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤ 1 MW λοιπών κατηγοριών

100 + ΣΡ

85 + ΣΡ

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ≤ 35 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

85 + ΣΡ

75 + ΣΡ

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ≤ 35 MW λοιπών κατηγοριών

90 + ΣΡ

80 + ΣΡ

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

62 + ΣΡ

57 + ΣΡ

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW  λοιπών κατηγοριών

67 + ΣΡ

62 + ΣΡ

Οι κατηγορίες ΣΗΘΥΑ του ανωτέρω πίνακα προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420):

(α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

(β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

(γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης

(δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

(ε) Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης

(στ) Μικροστρόβιλος

(ζ) Μηχανή  Stirling

(η) Κυψέλη Καυσίμου

(θ) Ατμομηχανή

(ι) Οργανικός κύκλος  Rankine

ια) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό της συμπαραγωγής

 

Ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) είναι μέγεθος που καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και  υπολογίζεται όπως στη συνέχεια:

ΣP = (((1-((n-ne)/nhr))/ne))x(ΜΤΦΑt-26)

Όπου

ne: Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγή, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)

nh: Θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)

n = ne + nh : Ολικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής

nhr:  είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)

όπου οι βαθμοί απόδοσης σε Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ΑΘΔ) όπως στον κατωτέρω πίνακα Β.

Πίνακας Β

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤ 1 Mw κατηγορίες (α) ή (γ)

n = 72%, ne = 33%, nhr = 81%

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤ 1 Mw λοιπών κατηγοριών

n = 67%, ne = 33%,  nhr = 81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 Mw και ≤ 35 Mw  κατηγορίες (α) ή (γ)

n = 72%, ne = 35%, nhr = 81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 Mw και ≤ 35 Mw  λοιπών κατηγοριών

n = 67%, ne = 35%,  nhr = 81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 Mw  κατηγορίες (α) ή (γ)

n = 72%, ne = 35%, nhr = 81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 Mw  λοιπών κατηγοριών

n = 67%, ne = 35%,  nhr = 81%

 

ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.

ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα  μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου για συμπαραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούμενων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.

Μ.Τ.Φ.Α.η: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.

 

Το μέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την μαθηματική σχέση:

 

Μέσο Κόστος CO2  (€/Mwh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2 (€/tn)*ne

Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2: Η ανά μήνα μέση τιμή των δικαιωμάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή υπολογίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών του ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.

Στην περίπτωση που σταθμός ΣΗΘΥΑ των κατηγοριών 19 έως 24 του πίνακα Α αξιοποιεί τα καυσαέρια για γεωργικούς σκοπούς το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΣΡ) προσαυξάνεται κατά 10%.

Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των πινάκων των περιπτώσεων α έως δ έχουν ως ακολούθως:

ΧΕ: Υλοποίηση της επένδυσης χωρίς τη χρήση δημόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2,

ΜΕ: Η υλοποίηση της επένδυσης με χρήση δημόσιας ενίσχυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

Ως ημερομηνία Διασύνδεσης στους ανωτέρω πίνακες νοείται η ημερομηνία που οι σταθμοί τέθηκαν σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους.

2. Για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, αιολικών, μικρών υδροηλεκτρικών, σταθμούς ΑΠΕ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βρίσκονται σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την ημερομηνία αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για σταθμούς για τους οποίους η τιμή αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014 είναι μικρότερη από την τιμή αποζημίωσης, που θα αντιστοιχούσε σε αυτούς με την κατάταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες των πινάκων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1 συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων κατά τις διατάξεις αυτές.

4. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα των νησιών καθώς και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση των εγκαταστάσεων του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στις στέγες» αναπροσαρμόζουν τις τιμές από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος άρθρου με βάση τις διατάξεις αυτού.

 

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:37 | Αντώνης Τ.

  Οι επενδυτές στα φωτοβολταικά είναι κατά κύριο λόγο Έλληνες οι οποίοι αποφάσισαν συνειδητά να επενδύσουν στην Ελλάδα, να δείξουν εμπιστοσύνη στο κράτος και να το στηρίξουν σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά. Η ευθύνη για τη δημιουργία του ελλείματος (τρέχοντος και συσσωρευτικού) του ΛΑΓΗΕ ανήκει αποκλειστικά στο κράτος το οποίο νομοθετεί.

  Πού είναι λοιπόν η ανάληψη των ευθυνών του κράτους? Πώς πληρώνει το κράτος τη δική του ολιγωρία και πώς ακριβώς τιμά τις συμβάσεις του? Σε αυτό το κράτος μας καλεί ο πρωθυπουργός να επενδύσουμε ξανά και να έρθουν και ξένοι να επενδύσουν?

  Το κράτος οφείλει να καλύψει το συσσωρευμένο έλλειμμα από το πλεόνασμά του και φυσικά αν δέχτουμε την ανάγκη λήψης μέτρων για το τρέχων έλλειμμα οφείλει το κράτος να επεκτείνει τις συμβάσεις ώστε να καλύψει τα ποσά που μας κουρεύει. Είναι τουλάχιστον εμπαιγμός η παράταση 5 έτη με τιμή 80€/MWh.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:27 | Αλέξανδρος

  ΟΙΚΙΑΚΆ Φ/Β

  ΕΠΑΝΕΞΕΤΆΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΌΣΩΝ ΈΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

  ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΊΧΑΝ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΜΈΧΡΙ ΤΈΛΟΣ ΜΑΊΟΥ.

  ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ..

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:02 | Αντώνης Τ.

  Οι επενδυτές στα φωτοβολταικά είναι κατά κύριο λόγο Έλληνες οι οποίοι αποφάσισαν συνειδητά να επενδύσουν στην Ελλάδα, να δείξουν εμπιστοσύνη στο κράτος και να το στηρίξουν σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά.

  Η ευθύνη για τη δημιουργία του ελλείματος (τρέχοντος και συσσωρευτικού) του ΛΑΓΗΕ ανήκει αποκλειστικά στο κράτος το οποίο νομοθετεί. Είναι αδιανόητο ότι από το 2006, όπου δόθηκαν ουσιαστικά τα ευνοϊκά κίνητρα για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, οι τιμές της kWh έχουν τροποποιηθεί τόσες φορές και ουδέποτε λήφθηκε υπόψη η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταικών για να γίνει έγκαιρη διόρθωση της τιμής της kWh όχι φυσικά σε υπογεγραμμένες συμβάσεις αλλά σε μη υλοποιημένα έργα.

  Πού είναι λοιπόν η ανάληψη των ευθυνών του κράτους? Πώς πληρώνει το κράτος τη δική του ολιγωρία και πώς ακριβώς τιμά τις συμβάσεις του? Σε αυτό το κράτος μας καλεί ο πρωθυπουργός να επενδύσουμε ξανά και να έρθουν και ξένοι να επενδύσουν?

  Το κράτος οφείλει να καλύψει το συσσωρευμένο έλλειμμα από το πλεόνασμά του και φυσικά αν δέχτουμε την ανάγκη λήψης μέτρων για το τρέχων έλλειμμα οφείλει το κράτος να επεκτείνει τις συμβάσεις ώστε να καλύψει τα ποσά που μας κουρεύει. Είναι τουλάχιστον εμπαιγμός η παράταση 5 έτη με τιμή 80€/MWh.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:49 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κύριε υπουργέ,
  Θεωρώ πως είναι πρώτον αντισυνταγματικό μονομερώς να αλλάζει μία σύμβαση & δεύτερον το 85% από τους παραγωγούς φωτοβολταικών σε στέγες έχουν πάρει δάνειο από τράπεζα..Με το νομοσχέδιο που θέλετε να περάσετε καταδικάζετε όλους έμας..Τέλος πλησιάζουν εκλογές!!!!
  Υ.Γ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τον όμιλο ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ??????

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:35 | SITSA

  ΑΝ ΔΕΝ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
  Τα κόμματα έλαβαν:
  ΝΔ -29,66% -1.825.644 – 129 έδρες ΣΥΡΙΖΑ -26,89% -1.655.079 71 έδρες
  1825644- 100000 ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ οικιακά φωτοβολταικά =1725644
  1.655.079+100000 ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ οικιακά φωτοβολταικά=1755079
  ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:16 | Πάνος

  ΟΙΚΙΑΚΆ Φ/Β

  ΕΠΑΝΕΞΕΤΆΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΌΣΩΝ ΈΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

  ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ ΕΊΧΑΝ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΜΈΧΡΙ ΤΈΛΟΣ ΜΑΊΟΥ.

  ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ..

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:07 | Κώστας Μαυρουδής

  Στον τίτλο του κεφαλαίου Α έχουν εισαχθεί οι λέξεις ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. Επίσης στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 1 οι λέξεις τιμή αποζημίωσης.
  Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουμε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, τιμολογήσεις και τιμή πώλησης. Η εισαγωγή της λέξης αποζημίωση μειώνει το κύρος των συμβάσεων.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:10 | Δ.Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Δεν είναι δίκαιο να επηρεαστούν μονομερώς οι συμβάσεις. Η λύση είναι κάποια μορφη δανείου για τον ΛΑΓΗΕ.Οι φόροι και ο ΦΠΑ να συμψηφιστούν. Να δίνει φορολογική ενημερότητα η εφορία. Δε γίνεται να την πληρώσουν μόνο οι επενδυτές. Τράπεζες και κράτος και αυτές μέσα.

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:33 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Κυριοι του ΥΠΕΚΑ,
  Εχετε ελεχξει τα στοιχεια σας με τα οποια επανακαθορισατε τιμες τριμ σε ΦΒ εδαφους ανωτερες και απο τις προβλεπομενες στους πινακες
  των ΥΑ του2012, ενω εκμηδενισατε το εσοδο του οικογενειαρχη που εγκατεστησε ΦΒ στεγης κοστους 18000€ σε 1300€ το χρονο;

 • 13 Μαρτίου 2014, 16:14 | Enel Green Power Hellas Α.Ε.

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Αναφερόμενοι επίσης στη συνημμένη επιστολή μας με αριθμ. πρωτοκόλλου 376/EGPH/GS/05.08.2013, με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη θέση μας σε σχέση με το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή 03/07/2014.
  Κατ ‘αρχάς, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι, εν όψει της υποβολής του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο, παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το διάστημα όλες οι σχετικές εξελίξεις και συνεχεία αναβολές σχετικά με το θέμα, οι οποίες κοινοποιούνταν μέσω των ιστοσελίδων. Ως αποτέλεσμα αυτής της επτάμηνης περιόδου καθυστέρησης, ηταν το ΕΤΜΕΑΡ που υπολογίστηκε απο την ΡΑΕ να πρέπει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα για τους καταναλωτές (μεσοσταθμική αύξηση άνω του 98%), ως ένα μέτρο που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ χωρίς την λήψη μέτρων.
  Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι αυτό που έχουμε ήδη αναφέρει στην προαναφερθείσα επιστολή μας, δηλαδή ότι το 60% της τεχνητά υπερτιμημένης Ειδικής εισφοράς ΑΠΕ είναι σε όφελος των προμηθευτών, όπως έχει προκύπτει και απο τις σε σχετικές μελέτες του Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) . Ως εκ τούτου, οι συνέπειες της καθυστερημένης δημοσίευσης των μέτρων ήταν α) η αύξηση του κέρδους των προμηθευτών, σε βάρος των καταναλωτών λόγω της άυξησης του ΕΤΜΕΑΡ, ενώ παράλληλα δίνεται η λανθασμένη εντύπωση ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ είναι υπεύθυνοι για την αύξηση του Ειδικού τέλους ΑΠΕ και β) η συνεχώς μεγαλύτερη αύξηση του ελλείμματος.
  Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι βραχυπρόθεσμες και ασφυκτικές προθεσμίες που παρέχονται στους παραγωγούς για τη συμμετοχή τους στη δημόσια διαβούλευση (μόλις 4 εργάσιμες ημέρες) δεν είναι επαρκείς και κατάλληλες για τέτοια μέτρα υψίστης σημασίας, για τα οποία απαιτήθηκαν σχεδόν επτά μήνες για να ανακοινωθούν.
  Ωστόσο, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης κατάστασης στην Ελλάδα, η εταιρία μας είναι πρόθυμη να συμβάλει στην εξάλειψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με βάση συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Με το δεδομένο αυτό, είμαστε εδώ ζητώντας σας ευγενικά να εξετάσετε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, επιπροσθέτως των παρατηρήσεων και συστάσεων της προηγούμενης επιστολής μας.

  1. Άμεση εφαρμογή ρυθμίσεων για την άρση των στρεβλώσεων της αγοράς, δηλαδή την αιτία του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
  Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση πώς ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον Εξορθολογισμό του ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ» δεν περιλαμβάνει διαρθρωτικές παρεμβάσεις σχετικά με τις πραγματικές αιτίες της χρόνιας στρέβλωσης της αγοράς, όπως α) την κατάργηση του μηχανισμού Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος που έχει ήδη επιβαρύνει την αγορά με € 382,5 εκατομμύρια και συνεχίζει να επιβαρύνει την αγορά κατά € 180 εκατομμύρια ετησίως, β) την εφαρμογή της κατάργησης του κανόνα 30% του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού κόστους, γ) την καταβολή από τους προμηθευτές στον Λειτουργό της αγοράς του χρέους τους που υπερβαίνει τα € 50 εκατ. το οποίο προκαλεί ταμειακό έλλειμμα για τον ΛΑΓΗΕ, δ) την απαγόρευση της πρακτικής που ακολουθείται από τη ΔΕΗ να συμψηφίσει τις οφειλές/πιστώσεις της προς τον ΛΑΓΗΕ κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου.
  Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή των νομικά αμφισβητήσιμων μέτρων όπως η αναδρομική «Ειδική Έκτακτη Εισφορά» για τους παραγωγούς ΑΠΕ, δεν μειώνει το έλλειμμα, το οποίο συνέχισε να αυξάνεται συνεχώς, καθώς το εν λόγω μέτρο δεν μπορούσε να θεραπεύσει τις πραγματικές αιτίες του ελλείμματος, δηλαδή τη στρέβλωση της αγοράς, όπως έχει ήδη εξηγηθεί.

  2. Τροποποίηση των FiT
  Όσον αφορά τις προτεινόμενες μειώσεις FiT των εν λειτουργία εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνουμε με την παρούσα τη θέση μας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας εις βάθος αναδιάρθρωσης της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην αγορά. Υπό αυτή την οπτική γωνία, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:
  α) Παραμένουμε στην αρχική μας πρόταση σχετικά με τις προτεινόμενες περικοπές στα FiT των εν λειτουργία Φ/Β έργων μας όπως αυτές υποβλήθηκαν με την ανωτέρω σχετική και συνημμένη επιστολή μας.

  β) Δεν συμφωνούμε με οποιαδήποτε μείωση FiT για τα εν λειτουργία Αιολικά και Μικρά Υδροηλεκτρικά πάρκα. Συγκεκριμένα η Αιολική Ενέργεια όχι μόνο δεν επιβαρύνει το έλλειμμα, αλλά επιδοτεί το ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ. Η συμβολή αυτή είναι λογική και αναμενόμενη δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια είναι μια φθηνή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κόστος σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και άμεσα συγκρίσιμη με εκείνη του λιγνίτη. Όσον αφορά Μικρά Υδροηλεκτρικά πάρκα, αυτά αποτελούν επίσης συγκριτικά εξίσου φθηνή μορφή παραγωγής σε σύγκριση με τα συμβατικά πάρκα και έχουν μια μικρή συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του FiT των αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων είναι παράλογη και έξω από οποιαδήποτε πραγματική οικονομική βάση. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συζήτηση για τη δυνατότητα μείωσης του FiT δεν θα πρέπει να αφορά αιολικές και μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες.

  γ) Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρμογής FiT με βάση το ποσοστό του πληθωρισμού, όπως προτείνεται για εν λειτουργία σταθμούς ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό όλες οι επενδύσεις τίθενται σε τεράστιο κίνδυνο, ειδικά στην περίπτωση της ανόδου του πληθωρισμού. Η ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών του FiT λαμβάνεται υπόψη από τους επενδυτές για τις επενδύσεις τους σε συνδυασμό με τις δαπάνες λειτουργίας και χρηματοδότησης των ΑΠΕ οποίες επίσης βασίζονται στην ετήσια αναπροσαρμογή.
  δ) Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι αλλαγές που περιγράφονται στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου επηρεάζουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες των επενδυτών της βιομηχανίας ΑΠΕ και σαφώς αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, σε μια εποχή που οι επενδύσεις είναι ιδιαίτερα απαραίτητες για τη χώρα. Οποιαδήποτε αντιστροφή των δικαιολογημένων προσδοκιών των επενδύσεων σήμερα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τα επόμενα χρόνια.
  Χωρίς να έχει δεσμευτική βάση «εύλογου IRRs» κατά τη στιγμή της επενδυτικής απόφασης, τα μέτρα που λαμβάνονται από το νόμο με αναδρομική ισχύ, όσον αφορά τη λειτουργία ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των υπολογιζόμενων εσόδων της επένδυσης αντιστρέφει τη βάση στην οποία ήδη εφαρμόζονται ή έχουν αποφασιστεί οι επενδύσεις.
  Επιπλέον, η δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων εγγυημένων τιμών (FiT) οποιαδήποτε στιγμή μετά την επενδυτική απόφαση, δεν δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για νέες επενδύσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον για αυτές. Από την πλευρά ενός δυνητικού επενδυτή και χρηματοδότη, η συγκεκριμένη διάταξη προσθέτει έναν ανυπολόγιστο παράγοντα κινδύνου που καθιστά οποιαδήποτε αρχική αξιολόγηση της επένδυσης αναξιόπιστη στην Ελλάδα.

  3. Αναδρομικό κούρεμα εσόδων 2013
  Είμαστε ενάντια σε κάθε πράξη με αναδρομική ισχύ και ειδικά για την έκδοση οποιασδήποτε πιστωτικής έκπτωσης για το έτος 2013, όπως προτείνεται στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι παραγωγοί έχουν ήδη φορολογηθεί επί των ποσών αυτών. Το μέτρο αυτό είναι ενάντια στις βασικές συνταγματικές αρχές, όπως η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και των προσδοκίες των ατόμων, την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και την προστασία της ιδιοκτησίας.

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε και πάλι το γεγονός ότι το έλλειμμα των ΑΠΕ δημιουργήθηκε τεχνητά από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ενώ το κύριο μέρος του ελλείμματος οφείλεται σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περισσότερο γενικές λύσεις, δηλαδή να μην στοχεύουν σε ΑΠΕ, αλλά να οδηγούν στην πραγματική αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα, μόνο οι ΑΠΕ συνέβαλαν στην αποκατάσταση του τρέχοντος ελλείμματος, μέσω της αναδρομικής έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε από τον Ιούλιο του 2012. Επιπλέον, τα ποσά που καταβάλλονται λόγω «Πιστοποιητικών Ικανότητας» και «Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους», επιχορήγησε τα συμβατικά πάρκα και πάρκα φυσικού αερίου σε βάρος των ΑΠΕ (διατηρώντας την Οριακή Τιμή του Συστήματος σε χαμηλά επίπεδα), οδηγώντας έτσι στην αύξηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.
  Ειδικότερα, όπως η κατάργηση του «Κανόνα Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (30%)» οδήγησε από 01/01/2014 στην αύξηση των τιμών OTΣ, πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν η εξάλειψη των στρεβλώσεων.
  Είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να διερευνηθούν και να συζητηθούν εναλλακτικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, όπως η δυνατότητα χορήγησης δανείου προς το Λειτουργό της Αγοράς, αλλά είμαστε σε κάθε περίπτωση κατά τη λήψης οποιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι νομικά αμφισβητήσιμο, δεν διορθώνει τις πραγματικές στρεβλώσεις, θα αντιστραφεί δικαστικά, εκθέτοντας έτσι τον ΛΑΓΗΕ και την αγορά ενέργειας σε μεγαλύτερους κινδύνους. Η γενικότερη μας πρόταση είναι ότι κάθε εφαρμόσιμο μέτρο θα πρέπει να έχει μεταβατικό χαρακτήρα το οποίο θα αναθεωρείται ανάλογως και βάση της οικονομικής κατάστασης του ΛΑΓΗΕ.