Άρθρο 05 – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν.3468/2006

 

1.   Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006 αντικαθίσταται, για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:

 

«β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιμές από το ν.3734/2009 (Α’ 8), όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:

Πίνακας Α

 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από:

Τιμή Ενέργειας (€/MWh) χωρίς ενίσχυση

Τιμή Ενέργειας (€/MWh) με ενίσχυση

 1Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος ≤5MWe

105

85

2Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος από 5MWh έως και 20MWe

105

82

3Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος >20MWe

100

80

4Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MWe

105

85

5Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 1MWe έως και 5MWe

105

83

6Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 5MWe έως και 15MWe

100

80

7Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής χωρίς σύστημα αποθήκευσης

260

200

8Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

280

220

9Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας κατά την παρ. 1στ του άρθρου 2 του νόμου 3175/2003 (Α’ 207)

143

130

10Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας κατά την παρ. 1στ του άρθρου 2 του νόμου 3175/2003 (Α’ 207)

110

100

11Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

198

180

12Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 1MW έως και 5MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

170

155

13Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >5MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

148

135

14Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2MW

99

90

15Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2MW

86

78

16Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MW

198

180

17Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3MW

187

170

18Λοιπές Α.Π.Ε. εκτός Φωτοβολταϊκών (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν)

90

80

19ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤1 MW κατηγορίες (α) ή (γ)

88 + ΣΡ

76 + ΣΡ

20ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου  ≤1 MW λοιπών κατηγοριών

92 + ΣΡ

80 + ΣΡ

21ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW κατηγορίες (α) ή (γ)

80 + ΣΡ

70 + ΣΡ

22ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW λοιπών κατηγοριών

84 + ΣΡ

74 + ΣΡ

23ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW κατηγορίες (α) ή (γ)

74 + ΣΡ

65 + ΣΡ

24ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW λοιπών κατηγοριών

78 + ΣΡ

70 + ΣΡ

25ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 30 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

68 + ΣΡ

62 + ΣΡ

26ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 30 MW λοιπών κατηγοριών

72 + ΣΡ

66 + ΣΡ

27ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 30 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

61 + ΣΡ

57 + ΣΡ

28ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 30 MW  λοιπών κατηγοριών

65 + ΣΡ

60 + ΣΡ

Οι κατηγορίες «με ενίσχυση» και «χωρίς ενίσχυση» του ανωτέρω πίνακα Α έχουν ως ακολούθως:

Με ενίσχυση: Η υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιήθηκε με χρήση δημόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριμένα με χρήση άμεσης ενίσχυσης (επιχορήγηση) ή ισοδύναμης ενίσχυσης με άλλα μέσα (αφορολόγητα αποθεματικά, απαλλαγή από φόρο εισοδήματος, επιδότηση επιτοκίου) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% επί του κόστους της επένδυσης όπως έχει διαμορφωθεί έως την ημερομηνία έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού ή πραγματοποίησης της σύνδεσής του, κατά περίπτωση, και αποτυπώνεται στο λογιστικό σύστημα και τις λογιστικές καταστάσεις του παραγωγού.

Χωρίς ενίσχυση: Η υλοποίηση της επένδυσης πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση δημόσιας ενίσχυσης όπως αυτή περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι κατηγορίες ΣΗΘΥΑ του ανωτέρω πίνακα προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420):

(α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας

(β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

(γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης

(δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

(ε) Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης

(στ) Μικροστρόβιλος

ζ) Μηχανή  Stirling

η) Κυψέλη Καυσίμου

θ) Ατμομηχανή

ι) Οργανικός κύκλος  Rankine

ια) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό της συμπαραγωγής

Ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) είναι μέγεθος που καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και  υπολογίζεται όπως στη συνέχεια:

ΣP = (((1-((n-ne)/nhr))/ne))x(ΜΤΦΑt-26)

Όπου

ne: Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγή, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)

nh: Θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)

n = ne + nh : Ολικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής

nhr:  είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)

όπου οι βαθμοί απόδοσης σε Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ΑΘΔ) όπως στον παρακάτω πίνακα Β.

Πίνακας Β

 

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤ 1 Mw κατηγορίες (α) ή (γ)

n=72%, ne= 33%, nhr= 81%

ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ≤ 1 Mw λοιπών κατηγοριών

n=67%, ne=33%,  nhr= 81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ≤ 5 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

n=72%, ne=35%, nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ≤ 5 MW  λοιπών κατηγοριών

n=67%, ne=35%,  nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 5 MW και ≤ 10 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

n=72%, ne=35%, nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 5 MW και ≤ 10 MW  λοιπών κατηγοριών

n=67%, ne=35%,  nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 Mw και ≤ 30 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

n=72%, ne=35%, nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤30 MW  λοιπών κατηγοριών

n=67%, ne=35%,  nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 30 MW  κατηγορίες (α) ή (γ)

n=72%, ne = 35%, nhr=81%

ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου > 30 MW  λοιπών κατηγοριών

n=67%, ne=35%,  nhr=81%

ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη) στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην ηλεκτροπαραγωγή.

ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα  μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου για συμπαραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούμενων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.

Μ.Τ.Φ.Α.η: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.

Το μέσο κόστος CO2 υπολογίζεται από την μαθηματική σχέση:

Μέσο Κόστος CO2  (€/Mwh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2 (€/tn)*ne

Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2: Η ανά μήνα μέση τιμή των δικαιωμάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή υπολογίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών του ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΛΑΓΗΕ.

Στην περίπτωση που σταθμός ΣΗΘΥΑ των κατηγοριών 19 έως 24 του πίνακα Α αξιοποιεί τα καυσαέρια για γεωργικούς σκοπούς το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΣΡ) προσαυξάνεται κατά 10%.

Όπου στην υφιστάμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις κατηγορίες α εώς ιζ του πίνακα της παρούσης όπως αυτός ίσχυε προ της αντικατάστασής του από τον πίνακα Α αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1 έως 28 του πίνακα Α και η αντιστοίχιση γίνεται με βάση την περιγραφή της κάθε κατηγορίας.».

2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν.3468/2006 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της  ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλεται και να εξειδικεύεται το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα Α και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και στην ειδικότερη κατηγοριοποίηση ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ, καθώς και να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ). Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των σταθμών του ανωτέρω πίνακα στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορούν να καθορίζονται τα ετήσια όρια εγκατεστημένης ισχύος κάθε κατηγορίας του ανωτέρω πίνακα η επίτευξη των οποίων αποτελεί την κύρια αιτιολογική βάση για μεταβολή των τιμών του πίνακα.

10. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του πίνακα Α, τα επίπεδα συνολικής ισχύος σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και η παραγόμενη ενέργεια των οποίων θα αποζημιώνεται με τις τιμές του πίνακα αυτού έχουν ως ακολούθως:

αα) Κατηγορίες 7 και 8:  στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 100 MW, στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα 10% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος κάθε ανεξάρτητου συστήματος,

ββ) Κατηγορία 9:  50 MW,

γγ) Κατηγορίες 11 έως 13:  στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 40 MW,

δδ) Κατηγορίες 16 και 17:  στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 25 MW.

β) Τα ανωτέρω επίπεδα ισχύος (MW) μπορούν να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κόστους των τεχνολογιών και τη διαμόρφωση των τιμών του πίνακα A της παραγράφου 1.

γ) Η παραγόμενη ενέργεια σταθμών οι οποίοι τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συνολικής ισχύος της παρούσας εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστημα/ Δίκτυο με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.».

3. Οι παράγραφοι 3 και 7 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 τροποποιούνται και προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«3. Για την τιμολόγηση της διαθεσιμότητας ισχύος Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν οι σταθμοί αυτοί από το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που οι Υβριδικοί Σταθμοί εγχέουν στο Δίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η διαθεσιμότητα ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού που συνδέεται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού τιμολογείται, σε μηνιαία βάση, σε ευρώ ανά μεγαβάτ εγγυημένης ισχύος (€/MW). Η εγγυημένη ισχύς, οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες παρέχεται αυτή, καθώς και η τιμή με βάση την οποία τιμολογείται η διαθεσιμότητα ισχύος, καθορίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Για την τιμολόγηση διαθεσιμότητας ισχύος λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής και το σταθερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόμενου συμβατικού σταθμού παραγωγής στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Το τίμημα που λαμβάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιμότητα των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού δεν μπορεί να υπολείπεται του τιμήματος που καταβάλλεται για τη διαθεσιμότητα των μονάδων του νεοεισερχόμενου συμβατικού σταθμού παραγωγής, με αντίστοιχη ισχύ.

Ως νεοεισερχόμενος συμβατικός σταθμός παραγωγής στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, λαμβάνεται υπόψη ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών καυσίμων, που λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό, με σκοπό την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση το μέσο οριακό μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής, οι συμβατικές μονάδες του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος για την κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που ζητείται από το Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και η οποία καλύπτεται, εν προκειμένω, από τις ανωτέρω μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Η τιμή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, προσαυξημένη με ποσοστό 25%. Επιπλέον της τιμής που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, στην άδεια παραγωγής καθορίζεται ελάχιστη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Ο προηγούμενος καθορισμός γίνεται με βάση την εγγυημένη τιμή των αιολικών σταθμών της περίπτωσης α (χωρίς χρήση κινήτρων) του Πίνακα του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, που κάθε φορά ισχύει στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επαυξημένη κατά 50% ώστε να καλύπτονται οι απώλειες ενέργειας στον κύκλο αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού.

γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των μονάδων βάσης του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής.

δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μονάδες ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το είδος του σταθμού Α.Π.Ε.

ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού, μπορεί να συμψηφίζεται με την ενέργεια που απορροφά από το Δίκτυο αυτό ο Υβριδικός Σταθμός για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του. Το δικαίωμα συμψηφισμού αναγνωρίζεται μετά από σχετική αίτηση του παραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής κατά την έκδοση ή την τροποποίηση της άδειας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που υπολογίζεται ότι απορροφάται ή εγχέεται στο Δίκτυο, μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό, όπως ρητά αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής.

στ) Η ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής, με βάση την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής. Ο καθορισμός γίνεται με τη χρήση συντελεστή (Συντελεστής Ρήτρας Πετρελαίου) ο οποίος περιλαμβάνει αποκλειστικά τις μεταβολές των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent. 

7. Με απόφαση της ΡΑΕ θα αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 ανά πενταετία η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και ανά δεκαετία η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού Α.Π.Ε. διακριτά για κάθε αυτόνομο σύστημα. Οι άδειες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται στις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησής τους.

8. Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε. που έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η ΡΑΕ οφείλει μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων και εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, το αργότερο, να τροποποιήσει την άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.»

 

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:47 | BIG SOLAR

  Σχετικά με τις προβλέψεις του νέου Νομοσχεδίου που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας κάποιες παρατηρήσεις, που προκύπτουν όχι από θεωρητικές επεξεργασίες αλλά από την εμπειρία μας ως επενδυτών στο εν λόγω αντικείμενο.

  Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας, ως βασικός μέτοχος της εταιρείας ειδικού σκοπού ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., είναι έτοιμη να ξεκινήσει την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 1MWe στην περιοχή Πέλλας/Γιαννιτσών. Για τη μονάδα αυτή έχουμε υπογράψει Σύμβαση Αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με τη Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.καθώς επίσης Σύμβαση Χρηματοδότησης του project μέσω του προγράμματος Jessica της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προφανώς, σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες έχουμε προβεί βάσει ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας υπολογισμένα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα τιμή των €253/MWh.

  Βάσει, λοιπόν, της πρόσφατης εμπειρίας μας τόσο από την διεξοδική μελέτη και διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνολογιών Βιοαερίου και των εφαρμογών τους στο εξωτερικό, όσο και από τις εκτεταμένες κατ’ ιδίαν επαφές με κτηνοτρόφους, τυροκόμους και ιδιοκτήτες μονάδων ζωικών και άλλων αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής Πέλλας και Ημαθίας με τους οποίους έχουμε τελικά συνάψει συμφωνίες προμήθειας της πρώτης ύλης, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η λειτουργία μιας μονάδας Βιοαερίου στη χώρα μας, κυρίως ως προς το βασικότερο και κρισιμότερο θέμα που είναι η εξασφάλιση και διαχείριση της πρώτης ύλης, ουδεμία σχέση έχει με τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων στη Βόρεια Ευρώπη, από την οποία όσοι ασχολούνται θεωρητικά με το ζήτημα αντλούν τα συμπεράσματά τους.

  Μια μονάδα Βιοαερίου διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλες ποσότητες πρώτης ύλης-αποβλήτων και παραγόμενου λιπάσματος (ενδεικτικά, για ισχύ 1 MWe απαιτoύνται ανά ημέρα 100 τόννοι κατ’ ελάχιστο πρώτης ύλης και παράγονται 90 τόννοι λιπάσματος), οπότε το θέμα της διασφάλισης της αδιάλειπτης τροφοδοσίας με πρώτη ύλη αλλά και το θέμα του προγραμματισμού των συνολικών διακινήσεων είναι εξαιρετικά κρίσιμο και περίπλοκο. Η πρώτη ύλη-απόβλητο πρέπει να φθάνει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΩΣ στο εργοστάσιο διότι πρέπει να είναι φρέσκια (έτσι μόνο δίνει καλή απόδοση σε βιοαέριο) και διότι η αποθήκευσή της απαιτεί μεγάλης δυναμικότητας και ειδικών συνθηκών αποθηκευτικούς χώρους (αποφυγή οσμών, διάβρωσης). Είναι κάτι σαν το φρέσκο γάλα που πρέπει να φτάνει καθημερινά στο εργοστάσιο γάλακτος.
  Συνεπώς, επιβάλλεται η ύπαρξη ειδικά αδειοδοτημένου φορτηγού της μονάδας, που θα μεταφέρει την πρώτη ύλη διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή και την ποιότητά της. Παράλληλα, ένα άλλης μορφής βυτιοφόρο ειδικών προδιαγραφών θα διανέμει το λίπασμα που παράγεται σε παρακείμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, διαθέτοντας μάλιστα κατάλληλα διαμορφωμένους διανεμητές.
  Και ενώ όλοι με ευκολία συμφωνούν στην αρχή για τη διάθεση των αποβλήτων τους ή για την προμήθεια του οργανικού λιπάσματος, όταν έρχεται η ώρα της πράξης, δηλαδή της ουσιαστικής δέσμευσής τους για ποσότητες και χρονοδιαγράμματα, αρχίζουν οι δυσκολίες και οι αβεβαιότητες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες βασίζονται οι μονάδες Βιοαερίου για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης που απαιτείται για τη λειτουργία τους, δεν έχουν ούτε το μέγεθος ούτε την υποδομή ούτε την οργάνωση ούτε την εμπειρία ούτε τη νοοτροπία των αντιστοίχων Βορειοευρωπαϊκών. Κατά συνέπεια, ο επενδυτής σε μια μονάδα Βιοαερίου στην Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερα ρίσκα και αβεβαιότητες από εκείνον που επενδύει σε μια αντίστοιχη μονάδα στη Γερμανία ή στην Αυστρία ή ακόμη στη Βόρεια Ιταλία. Και δεν συνυπολογίζουμε το ρίσκο της χώρας, το ρίσκο της μη τήρησης της Σύμβασης Αγοραπωλησίας του ηλεκτρικού ρεύματος ή το ρίσκο των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Άρα, είναι λάθος η προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσής του να συγκρίνεται με τις αποδόσεις αντίστοιχων επενδύσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τις προβλεπόμενες από το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο ρυθμίσεις, η εσωτερική απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης της εταιρείας μας διαμορφώνεται σε 13,6% και ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου σε 13 χρόνια. Σημειωτέον δε ότι οι ανωτέρω συντελεστές προκύπτουν χωρίς να υπολογίζουμε κόστος κτήσης πρώτης ύλης. Πιστεύει κανείς ότι προσδοκώμενες αποδόσεις αυτής της τάξης μεγέθους είναι ικανές να καλύψουν τις διακινδυνεύσεις, που συνεπάγεται μια επένδυση Βιοαερίου στην Ελλάδα σήμερα;

  Ως επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες του κόστους μιας επένδυσης Βιοαερίου στην Ελλάδα έναντι μιας αντίστοιχης επένδυσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς τη δυσχέρεια εξεύρεσης χρηματοδότησης και το υψηλό της κόστος καθώς και τους απαιτητικούς αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι επιβαρύνουν το κόστος των έργων πολιτικού μηχανικού.

  Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα υψηλά λειτουργικά κόστη (συντήρησης εξοπλισμού, κόστος ιδιοκατανάλωσης ενέργειας, κ.λπ.) καθιστούν την τιμή των €198/MWh εντελώς ανεπαρκή για την προσέλκυση επενδύσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο.
  Δεν θα έπρεπε να έχει προβληματιστεί η πολιτεία από το γεγονός ότι ακόμη και με την ισχύουσα τιμή των €253 δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρά ελάχιστες επενδύσεις;
  Το Βιοαέριο δεν είναι φωτοβολταϊκά ούτε ως προς το κόστος και την απαιτητικότητα της επένδυσης ούτε ως προς το κόστος και την απαιτητικότητα της λειτουργίας. Γι’ αυτό και όσοι φοβούνται ότι οι δήθεν αυξημένες αποδόσεις των επενδύσεων Βιοαερίου υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν μια νέα φούσκα, απλώς δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Οι τιμές ισχύουν από το 2010. Αν μπορούσαν να δημιουργήσουν φούσκα θα την είχαν δημιουργήσει.

  Θα πρέπει, επίσης, οι νομοθετούντες να έχουν υπόψη ότι μονάδες Βιοαερίου πρέπει να δημιουργηθούν όχι μόνον για να ενισχύσουν την παραγωγή καθαρής ενέργειας αλλά και γιατί η λειτουργία τους είναι η μόνη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών και πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τρόπο νόμιμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό.
  Επιπλέον, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο είναι μονάδες βάσης, μπορούν, δηλαδή, να λειτουργούν μέρα και νύκτα και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, παράγοντας σημαντικός για την ευστάθεια του δικτύου.

  Συμπερασματικά, η Πολιτεία θα έπρεπε να θέτει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και όχι να μειώνει την επενδυτική τους ελκυστικότητα ή να περιορίζει την ανάπτυξή τους στα 25 MW, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και σε εμπόριο αδειών.
  Ο εθνικός στόχος και η τιμή αγοραπωλησίας πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα και, επιπλέον, πρέπει να επιβοηθηθεί η ανάπτυξη συνεργιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για περιφερειακή ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών μας αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.
  Σε κάθε δε περίπτωση είναι απολύτως λανθασμένο και αδικαιολόγητο να γίνουν παρεμβάσεις σε ήδη ισχύουσες Συμβάσεις Αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι στην περίπτωση του Βιοαερίου οι -εντόνως αμφισβητούμενες ως προς τη νομιμότητά τους- αυτές παρεμβάσεις έχουν αμελητέα επίδραση στην εξυγίανση του λογαριασμού ΑΠΕ, που αποτελεί το στόχο του εν λόγω Νομοσχεδίου.

 • Στις προβλέψεις του νόμου δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμολόγηση αιολικών πάρκων του ΜΔΝ έναντι αντίστοιχων έργων του διασυνδεδεμένου συστήματος. Λόγω αυτής της αντιμετώπισης, τα νέα έργα στα ΜΔΝ θα λαμβάνουν τιμές από 15% έως και 22% χαμηλότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες.
  Τα αιολικά στα ΜΔΝ μειώνουν το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού και δεν το αυξάνουν, καθώς αποζημιώνονται με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το μέσο κόστος παραγωγής των τοπικών συμβατικών σταθμών, ενώ και ο ρυθμός εγκατάστασης νέων έργων στα ΜΔΝ είναι απολύτως ελεγχόμενος, καθώς απαιτείται προκήρυξη περιθωρίου ισχύος και διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση νέων έργων.
  Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πρόβλεψη καταδικάζει τα νέα -μικρής κλίμακας , ωστόσο απαραίτητα έργα αιολικών πάρκων στο ΜΔΝ, χωρίς κανένα απολύτως λόγο και χωρίς κανένα άμεσο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα του ειδικού λογαριασμού. Αντίθετα, θα συμβάλλει στην αύξηση της συμβατικής παραγωγής στα νησιά και επομένως στην αύξηση του κόστους ΥΚΩ για τους καταναλωτές.
  Προτείνεται να διατηρηθούν οι υφιστάμενες τιμές πώλησης ενέργειας για αιολικούς σταθμούς στα ΜΔΝ.

 • Το παρόν σχόλιο αφορά την περίπτωση της βιομάζας, και σε αντίθεση με την πλειονότητα των σχολίων και αντιδράσεων από τον ευρύτερο χώρο των εμπλεκομένων στις ΑΠΕ, εστιάζει στα προτεινόμενα όρια εγκατεστημένης ισχύος.

  1. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
  Τα εγγενή χαρακτηριστικά των μονάδων ηλεκτροπαραγώγης από βιομάζα καθιστούν μια τέτοια επένδυση σημαντικά πολυπλοκότερη από τις αντίστοιχες σε Φ/Β και Α/Γ, και κατά συνέπεια τα περιθώρια ανάπτυξης του συγκεριμένου τομέα σε όρους εγκατεστημένης ισχύος είναι τάξεις μεγέθους χαμηλότερα. Το γεγονός ότι παρα το από το 2010 ευνοικό τιμολογιακό πλαίσιο η εως τώρα ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι μηδενική αποτελεί την σαφέστερη ένδειξη των διαφόρων στις προοπτικές ανάπτυξης της βιομαζάς στην Ελλάδα.
  Σε πλήρη ανάπτυξη τα προτεινόμενα 40MWe επιπλέον ισχύος σε βιομάζα, οδηγούν σε μια ετήσια συνολική εκροή της τάξης των €40-60 εκ. (αναλόγως της ισχύος των μονάδων που θα εγκατασταθούν και των αντιστοιχούντων FIT). Σε σύνολο εκροών για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που για το 2013 υπερέβη τα 2 δις το ποσό αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,5% επι του συνόλου των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
  Θεωρώντας ότι ο έλεγχος των ελλειμμάτων στην αγορά ενέργειας και η εξομάλυνση του συστήματος πληρωμών ορθώς αποτελούν την βασική κατεύθυνση του παρόντος Ν/Σ, ο προτεινόμενος νομοθετικός περιορισμός της ανάπτυξης ενός τομέα ΑΠΕ που ούτε έχει συντελέσει στην δημιουργία του ταμειακού προβλάματος στην αγορά ενέργειας, αλλά και ο οποίος ακόμα υπό το ευνοικότερο σενάριο ανάπυξής θα απορροφούσε λιγότερο από το 15% των συνολικών εκροών προς παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποτελεί μια περιττή νομοθετική παρέμβαση που περιορίζει την ανάπτυξη ενός τομέα με σημαντικά πλεονεκτήματα τα βασικότερα των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
  Σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες στην Ελλάδα ΑΠΕ (Φ/Β & Α/Γ) στις οποίες στην καλύτερη των περίπτωσεων τα όποια οφέλη για τις τοπικές οικονομίες εξαντλούνται στην εμπλοκή τοπικών εταιρείων και εργατικού προσωπικού στην φάση της κατασκευής, οι μονάδες βιομάζας μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων που απαιτούνται για την τροφοδοσία τους, δημιουργούν ευκαιρίες εισοδήματος και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Πρακτικά ευνοούν την ανάπτυξη τοπικών μικρο-οικονομιών στην περιοχή εγκατάστασης των μονάδων, προσφέρουν ενεργειακό χρήμα και ενεργειακές δουλειές (energy money & energy jobs) και εν τέλει σημαντικές προοπτικές τοπικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στην τόσο δοκιμαζόμενη από την κρίση Ελληνική περιφέρεια.
  Η διεθνής πρακτική και εμπειρία δείχνει ότι το 70% των χρημάτων που δαπανώνται στην βιομάζα παραμένει στην τοπική οικονομία σε σχέση με περίπου 10% που ισχύει στην περίπτωση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
  Εξίσου επίκαιρο και σχετικό με τα παραπάνω, αλλά και στην κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας που θα έπρεπε να αποτελεί άξονα του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, είναι και η δυνατότητα των μονάδων βιομάζας να τροφοδοτήσουν τοπικά δίκτυα τηλεθέρμανσης με φθηνή και καθαρή θερμότητα.

  3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  Βάσει των προτεινόμενων στο Ν/Σ ορίων ισχύος και λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για ετήσια προσθήκη 200MWe Φ/Β, τα χαρακτηριστικά αστάθειας του Ελληνικού ενεργειακού συστήματος λόγω αιχμιακών μονάδων ΑΠΕ εντείνονται ακόμα περαιτέρω.
  Σε αντίθεση με τις μορφές ΑΠΕ που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και των οποίων την περαιτέρω μεγέθυνση ενισχύει το παρόν Ν/Σ, η βιομάζα και η γεωθερμία αποτελούν μονάδες βάσης, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση και άνευ των περιορισμών διαθεσιμότητας που θέτουν ο ήλιος και ο άνεμος.
  Στις ανεπτυγμένες ενεργειακά χώρες της Δύσης, η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων βιομάζας κυμαίνεται μεταξύ 2-5% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ. Στην γειτονική Ιταλία με συναφή με την Ελλάδα χαρακτηριστικά το αντίστοιχό ποσοστό είναι μεγαλύτερο του 4%. Στην βάση των περ. 5 GWe εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα (και μη λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω ανάπτυξη ισχύος) η αντίστοιχη ισχύς για την βιομάζα προσεγγίζει τα 200 MWe.
  Τα οφέλη από μονάδες βάσης ΑΠΕ είναι πολλαπλά. Σημαντικότερο όλων ωστόσο στα πλαίσια της συζήτησης για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, αποτελεί το γεγονός ότι σε επίπεδο δικτύου και ενεργειακού σχεδιασμού, οι μονάδες αυτές μπορούν να υποκαταστήσουν 1 προς 1 την ισχύ των μονάδων ορυκτών καυσίμων. Με δεδομένη την αδυναμία των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας να προσφέρουν οικονομικά βιώσιμες λύσεις, οποιοδήποτε σενάριο ή όραμα για ενεργειακά σχήματα βασισμένα σε ΑΠΕ είναι εφικτά μόνο εάν Ανανεώσιμες μονάδες βάσης βασισμένες στις τεχνολογίες εκμετάλλευσης της βιομάζας και της γεωθερμίας γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη και αποτελέσουν βασικό μέρος του ενεργειακού μείγματος.

  4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
  Λόγω της τριπλάσιας και τετραπλάσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταικά, τα περιβαλλοντικά οφέλη από την λειτουργία μονάδων βιομάζας είναι αντιστοίχως πολλαπλάσια. Ενδεικτικά, και στην βάση έκλυσης περ. 1 τόνου CO2 ανα MW από τις λιγνιτικές μονάδες, από κάθε MW ισχύος από βιομάζα και γεωθερμία αποφεύγεται η έκλυση 8000 τόνων CO2 ετησίως.

  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FIT
  Ακόμα και υπό τις ευνοικότερες προυποθέσεις το κόστος παραγωγής στις μονάδες βιομάζας υπερβαίνει την ΟΤΣ. Κατά συνέπεια η πρόβλεψη για τις πλέον των 40MWe μονάδες, με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς αποτελεί απαγορευτική συνθήκη για όποια επένδυση.

  6. FOREIGN DIRECT INVESTMENT

  Η εταιρεία μας INMIS Energy αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την ηγέτιδα σε μονάδες βιομάζας εως 10MWe Ιταλική εταιρεία Turboden με περισσότερες από 220 μονάδες βιομάζας εν λειτουργία. Ως εκ τούτου εμπλεκόμαστε ενεργά στην πλειονότητα των έργων βιομάζας υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα.
  Λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των προβλημάτων του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε μεγάλο αριθμό έργων στα οποία εμπλέκεται η εταιρεία μας, κινητοποιούνται κεφάλαια του εξωτερικού τα οφέλη από την επένδυση των οποίων στην χώρα μας θα περιοριστούν σημαντικά υπό τις προβλέψεις του παρόντος Ν/Σ για τα όρια ισχύος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

  Διεθνώς η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων βιομαζας κυμαίνεται μεταξύ 0,5-3% της συνολικής εγκαστεστημένης ισχύος, ενώ και στις μεσογειακές με συναφή με την Ελλάδα χαρακτηριστικά σε 3-4% της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ. Στην βάση των περ. 17GWe συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα και των 4,5GW ισχύος σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε 5 με 10 φορές υψηλότερα όρια από τα προτεινόμενα 40 MWe.
  Βάσει όλων των παραπάνω προτείνεται η ριζική τροποποίηση των προτεινόμενων ορίων για την βιομάζα από 40 MWe συνολικά σε 40MWe ετησίως και συμφώνα με τις ορθές προβλέψεις του Ν/Σ για τα Φ/Β περί προσαύξησης των ετήσιων ορίων κατά την υπολειπόμενη διαφορά από το προηγούμενο έτος.

  Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς καθώς και το παρόν Ν/Σ αποτελούν σαφή απόδειξή των λαθών στον σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής, της αστοχίας σε βασικούς οικονομικούς υπολογισμούς αλλά και της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ πολιτικού οράματος και οικονομικής πραγματικότητας.
  Καταληκτικά, προτείνουμε τις ως άνω τροποποιήσεις εκτιμώντας πως όσον αφορά την βιομαζα το παρόν Ν/Σ κινείται εκ νέου προς την λάθος κατεύθυνση, και ελπίζοντας ότι οι απόψεις των εταιρειών του χώρου που παρατίθενται στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης λαμβάνονται υπόψη όταν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και επσημαίνουν τα νέα λάθη στον σχεδιασμό για τις ΑΠΕ.

  Μάρκελλος Βλαχόπουλος
  Business development manager
  INMIS Energy S.A.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:41 | BIG SOLAR

  Σχετικά με τις προβλέψεις του νέου Νομοσχεδίου που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο, θα θέλαμε εν συντομία να θέσουμε υπόψη κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις, που προκύπτουν όχι από θεωρητικές επεξεργασίες αλλά από την εμπειρία μας ως επενδυτών στο εν λόγω αντικείμενο.

  Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας, ως βασικός μέτοχος της εταιρείας ειδικού σκοπού ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., είναι έτοιμη να ξεκινήσει την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Βιοαέριο, ισχύος 1MWe στην περιοχή Πέλλας/Γιαννιτσών. Για τη μονάδα αυτή έχουμε υπογράψει Σύμβαση Αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με τη Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.καθώς επίσης Σύμβαση Χρηματοδότησης του project μέσω του προγράμματος Jessica της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προφανώς, σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες έχουμε προβεί βάσει ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας υπολογισμένα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα τιμή των €253/MWh.

  Βάσει, λοιπόν, της πρόσφατης εμπειρίας μας τόσο από την διεξοδική μελέτη και διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνολογιών Βιοαερίου και των εφαρμογών τους στο εξωτερικό, όσο και από τις εκτεταμένες κατ’ ιδίαν επαφές με κτηνοτρόφους, τυροκόμους και ιδιοκτήτες μονάδων ζωικών και άλλων αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής Πέλλας και Ημαθίας με τους οποίους έχουμε τελικά συνάψει συμφωνίες προμήθειας της πρώτης ύλης, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η λειτουργία μιας μονάδας Βιοαερίου στη χώρα μας, κυρίως ως προς το βασικότερο και κρισιμότερο θέμα που είναι η εξασφάλιση και διαχείριση της πρώτης ύλης, ουδεμία σχέση έχει με τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων στη Βόρεια Ευρώπη, από την οποία όσοι ασχολούνται θεωρητικά με το ζήτημα αντλούν τα συμπεράσματά τους.

  Μια μονάδα Βιοαερίου διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλες ποσότητες πρώτης ύλης-αποβλήτων και παραγόμενου λιπάσματος (ενδεικτικά, για ισχύ 1 MWe απαιτoύνται ανά ημέρα 100 τόννοι κατ’ ελάχιστο πρώτης ύλης και παράγονται 90 τόννοι λιπάσματος), οπότε το θέμα της διασφάλισης της αδιάλειπτης τροφοδοσίας με πρώτη ύλη αλλά και το θέμα του προγραμματισμού των συνολικών διακινήσεων είναι εξαιρετικά κρίσιμο και περίπλοκο. Η πρώτη ύλη-απόβλητο πρέπει να φθάνει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΩΣ στο εργοστάσιο διότι πρέπει να είναι φρέσκια (έτσι μόνο δίνει καλή απόδοση σε βιοαέριο) και διότι η αποθήκευσή της απαιτεί μεγάλης δυναμικότητας και ειδικών συνθηκών αποθηκευτικούς χώρους (αποφυγή οσμών, διάβρωσης). Είναι κάτι σαν το φρέσκο γάλα που πρέπει να φτάνει καθημερινά στο εργοστάσιο γάλακτος.
  Συνεπώς, επιβάλλεται η ύπαρξη ειδικά αδειοδοτημένου φορτηγού της μονάδας, που θα μεταφέρει την πρώτη ύλη διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή και την ποιότητά της. Παράλληλα, ένα άλλης μορφής βυτιοφόρο ειδικών προδιαγραφών θα διανέμει το λίπασμα που παράγεται σε παρακείμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, διαθέτοντας μάλιστα κατάλληλα διαμορφωμένους διανεμητές.
  Και ενώ όλοι με ευκολία συμφωνούν στην αρχή για τη διάθεση των αποβλήτων τους ή για την προμήθεια του οργανικού λιπάσματος, όταν έρχεται η ώρα της πράξης, δηλαδή της ουσιαστικής δέσμευσής τους για ποσότητες και χρονοδιαγράμματα, αρχίζουν οι δυσκολίες και οι αβεβαιότητες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες βασίζονται οι μονάδες Βιοαερίου για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης που απαιτείται για τη λειτουργία τους, δεν έχουν ούτε το μέγεθος ούτε την υποδομή ούτε την οργάνωση ούτε την εμπειρία ούτε τη νοοτροπία των αντιστοίχων Βορειοευρωπαϊκών. Κατά συνέπεια, ο επενδυτής σε μια μονάδα Βιοαερίου στην Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερα ρίσκα και αβεβαιότητες από εκείνον που επενδύει σε μια αντίστοιχη μονάδα στη Γερμανία ή στην Αυστρία ή ακόμη στη Βόρεια Ιταλία. Και δεν συνυπολογίζουμε το ρίσκο της χώρας, το ρίσκο της μη τήρησης της Σύμβασης Αγοραπωλησίας του ηλεκτρικού ρεύματος ή το ρίσκο των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Άρα, είναι λάθος η προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσής του να συγκρίνεται με τις αποδόσεις αντίστοιχων επενδύσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τις προβλεπόμενες από το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο ρυθμίσεις, η εσωτερική απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης της εταιρείας μας διαμορφώνεται σε 13,6% και ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου σε 13 χρόνια. Σημειωτέον δε ότι οι ανωτέρω συντελεστές προκύπτουν χωρίς να υπολογίζουμε κόστος κτήσης πρώτης ύλης. Πιστεύει κανείς ότι προσδοκώμενες αποδόσεις αυτής της τάξης μεγέθους είναι ικανές να καλύψουν τις διακινδυνεύσεις, που συνεπάγεται μια επένδυση Βιοαερίου στην Ελλάδα σήμερα;

  Ως επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες του κόστους μιας επένδυσης Βιοαερίου στην Ελλάδα έναντι μιας αντίστοιχης επένδυσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς τη δυσχέρεια εξεύρεσης χρηματοδότησης και το υψηλό της κόστος καθώς και τους απαιτητικούς αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι επιβαρύνουν το κόστος των έργων πολιτικού μηχανικού.

  Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα υψηλά λειτουργικά κόστη (συντήρησης εξοπλισμού, κόστος ιδιοκατανάλωσης ενέργειας, κ.λπ.) καθιστούν την τιμή των €198/MWh εντελώς ανεπαρκή για την προσέλκυση επενδύσεων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο.
  Δεν θα έπρεπε να έχει προβληματιστεί η πολιτεία από το γεγονός ότι ακόμη και με την ισχύουσα τιμή των €253 δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρά ελάχιστες επενδύσεις;
  Το Βιοαέριο δεν είναι φωτοβολταϊκά ούτε ως προς το κόστος και την απαιτητικότητα της επένδυσης ούτε ως προς το κόστος και την απαιτητικότητα της λειτουργίας. Γι’ αυτό και όσοι φοβούνται ότι οι δήθεν αυξημένες αποδόσεις των επενδύσεων Βιοαερίου υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν μια νέα φούσκα, απλώς δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Οι τιμές ισχύουν από το 2010. Αν μπορούσαν να δημιουργήσουν φούσκα θα την είχαν δημιουργήσει.

  Θα πρέπει, επίσης, οι νομοθετούντες να έχουν υπόψη ότι μονάδες Βιοαερίου πρέπει να δημιουργηθούν όχι μόνον για να ενισχύσουν την παραγωγή καθαρής ενέργειας αλλά και γιατί η λειτουργία τους είναι η μόνη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών και πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τρόπο νόμιμο και περιβαλλοντικά αποδεκτό.
  Επιπλέον, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο είναι μονάδες βάσης, μπορούν, δηλαδή, να λειτουργούν μέρα και νύκτα και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, παράγοντας σημαντικός για την ευστάθεια του δικτύου.

  Συμπερασματικά, η Πολιτεία θα έπρεπε να θέτει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και όχι να μειώνει την επενδυτική τους ελκυστικότητα ή να περιορίζει την ανάπτυξή τους στα 25 MW, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και σε εμπόριο αδειών.
  Ο εθνικός στόχος και η τιμή αγοραπωλησίας πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα και, επιπλέον, πρέπει να επιβοηθηθεί η ανάπτυξη συνεργιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για περιφερειακή ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών μας αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.
  Σε κάθε δε περίπτωση είναι απολύτως λανθασμένο και αδικαιολόγητο να γίνουν παρεμβάσεις σε ήδη ισχύουσες Συμβάσεις Αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι στην περίπτωση του Βιοαερίου οι -εντόνως αμφισβητούμενες ως προς τη νομιμότητά τους- αυτές παρεμβάσεις έχουν αμελητέα επίδραση στην εξυγίανση του λογαριασμού ΑΠΕ, που αποτελεί το στόχο του εν λόγω Νομοσχεδίου.

 • Το παρόν σχόλιο αφορά την περίπτωση της βιομάζας, και σε αντίθεση με την πλειονότητα των σχολίων και αντιδράσεων από τον ευρύτερο χώρο των εμπλεκομένων στις ΑΠΕ, εστιάζει στα προτεινόμενα όρια εγκατεστημένης ισχύος.

  1. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
  Τα εγγενή χαρακτηριστικά των μονάδων ηλεκτροπαραγώγης από βιομάζα καθιστούν μια τέτοια επένδυση σημαντικά πολυπλοκότερη από τις αντίστοιχες σε Φ/Β και Α/Γ, και κατά συνέπεια τα περιθώρια ανάπτυξης του συγκεριμένου τομέα σε όρους εγκατεστημένης ισχύος είναι τάξεις μεγέθους χαμηλότερα. Το γεγονός ότι παρα το από το 2010 ευνοικό τιμολογιακό πλαίσιο η εως τώρα ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι μηδενική αποτελεί την σαφέστερη ένδειξη των διαφόρων στις προοπτικές ανάπτυξης της βιομαζάς στην Ελλάδα.
  Σε πλήρη ανάπτυξη τα προτεινόμενα 40MWe επιπλέον ισχύος σε βιομάζα, οδηγούν σε μια ετήσια συνολική εκροή της τάξης των €40-60 εκ. (αναλόγως της ισχύος των μονάδων που θα εγκατασταθούν και των αντιστοιχούντων FIT). Σε σύνολο εκροών για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που για το 2013 υπερέβη τα 2 δις το ποσό αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,5% επι του συνόλου των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
  Θεωρώντας ότι ο έλεγχος των ελλειμμάτων στην αγορά ενέργειας και η εξομάλυνση του συστήματος πληρωμών ορθώς αποτελούν την βασική κατεύθυνση του παρόντος Ν/Σ, ο προτεινόμενος νομοθετικός περιορισμός της ανάπτυξης ενός τομέα ΑΠΕ που ούτε έχει συντελέσει στην δημιουργία του ταμειακού προβλάματος στην αγορά ενέργειας, αλλά και ο οποίος ακόμα υπό το ευνοικότερο σενάριο ανάπυξής θα απορροφούσε λιγότερο από το 15% των συνολικών εκροών προς παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποτελεί μια περιττή νομοθετική παρέμβαση που περιορίζει την ανάπτυξη ενός τομέα με σημαντικά πλεονεκτήματα τα βασικότερα των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
  Σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες στην Ελλάδα ΑΠΕ (Φ/Β & Α/Γ) στις οποίες στην καλύτερη των περίπτωσεων τα όποια οφέλη για τις τοπικές οικονομίες εξαντλούνται στην εμπλοκή τοπικών εταιρείων και εργατικού προσωπικού στην φάση της κατασκευής, οι μονάδες βιομάζας μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων που απαιτούνται για την τροφοδοσία τους, δημιουργούν ευκαιρίες εισοδήματος και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Πρακτικά ευνοούν την ανάπτυξη τοπικών μικρο-οικονομιών στην περιοχή εγκατάστασης των μονάδων, προσφέρουν ενεργειακό χρήμα και ενεργειακές δουλειές (energy money & energy jobs) και εν τέλει σημαντικές προοπτικές τοπικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στην τόσο δοκιμαζόμενη από την κρίση Ελληνική περιφέρεια.
  Η διεθνής πρακτική και εμπειρία δείχνει ότι το 70% των χρημάτων που δαπανώνται στην βιομάζα παραμένει στην τοπική οικονομία σε σχέση με περίπου 10% που ισχύει στην περίπτωση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
  Εξίσου επίκαιρο και σχετικό με τα παραπάνω, αλλά και στην κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας που θα έπρεπε να αποτελεί άξονα του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, είναι και η δυνατότητα των μονάδων βιομάζας να τροφοδοτήσουν τοπικά δίκτυα τηλεθέρμανσης με φθηνή και καθαρή θερμότητα.

  3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  Βάσει των προτεινόμενων στο Ν/Σ ορίων ισχύος και λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για ετήσια προσθήκη 200MWe Φ/Β, τα χαρακτηριστικά αστάθειας του Ελληνικού ενεργειακού συστήματος λόγω αιχμιακών μονάδων ΑΠΕ εντείνονται ακόμα περαιτέρω.
  Σε αντίθεση με τις μορφές ΑΠΕ που ήδη έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και των οποίων την περαιτέρω μεγέθυνση ενισχύει το παρόν Ν/Σ, η βιομάζα και η γεωθερμία αποτελούν μονάδες βάσης, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση και άνευ των περιορισμών διαθεσιμότητας που θέτουν ο ήλιος και ο άνεμος.
  Στις ανεπτυγμένες ενεργειακά χώρες της Δύσης, η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων βιομάζας κυμαίνεται μεταξύ 2-5% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ. Στην γειτονική Ιταλία με συναφή με την Ελλάδα χαρακτηριστικά το αντίστοιχό ποσοστό είναι μεγαλύτερο του 4%. Στην βάση των περ. 5 GWe εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα (και μη λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω ανάπτυξη ισχύος) η αντίστοιχη ισχύς για την βιομάζα προσεγγίζει τα 200 MWe.
  Τα οφέλη από μονάδες βάσης ΑΠΕ είναι πολλαπλά. Σημαντικότερο όλων ωστόσο στα πλαίσια της συζήτησης για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, αποτελεί το γεγονός ότι σε επίπεδο δικτύου και ενεργειακού σχεδιασμού, οι μονάδες αυτές μπορούν να υποκαταστήσουν 1 προς 1 την ισχύ των μονάδων ορυκτών καυσίμων. Με δεδομένη την αδυναμία των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας να προσφέρουν οικονομικά βιώσιμες λύσεις, οποιοδήποτε σενάριο ή όραμα για ενεργειακά σχήματα βασισμένα σε ΑΠΕ είναι εφικτά μόνο εάν Ανανεώσιμες μονάδες βάσης βασισμένες στις τεχνολογίες εκμετάλλευσης της βιομάζας και της γεωθερμίας γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη και αποτελέσουν βασικό μέρος του ενεργειακού μείγματος.

  4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
  Λόγω της τριπλάσιας και τετραπλάσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταικά, τα περιβαλλοντικά οφέλη από την λειτουργία μονάδων βιομάζας είναι αντιστοίχως πολλαπλάσια. Ενδεικτικά, και στην βάση έκλυσης περ. 1 τόνου CO2 ανα MW από τις λιγνιτικές μονάδες, από κάθε MW ισχύος από βιομάζα και γεωθερμία αποφεύγεται η έκλυση 8000 τόνων CO2 ετησίως.

  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FIT
  Ακόμα και υπό τις ευνοικότερες προυποθέσεις το κόστος παραγωγής στις μονάδες βιομάζας υπερβαίνει την ΟΤΣ. Κατά συνέπεια η πρόβλεψη για τις πλέον των 40MWe μονάδες, με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς αποτελεί απαγορευτική συνθήκη για όποια επένδυση.

  6. FOREIGN DIRECT INVESTMENT

  Η εταιρεία μας INMIS Energy (www.inmis-energy.com) αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την ηγέτιδα σε μονάδες βιομάζας εως 10MWe Ιταλική εταιρεία Turboden με περισσότερες από 220 μονάδες βιομάζας εν λειτουργία. Ως εκ τούτου εμπλεκόμαστε ενεργά στην πλειονότητα των έργων βιομάζας υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα.
  Λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των προβλημάτων του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε μεγάλο αριθμό έργων στα οποία εμπλέκεται η εταιρεία μας, κινητοποιούνται κεφάλαια του εξωτερικού τα οφέλη από την επένδυση των οποίων στην χώρα μας θα περιοριστούν σημαντικά υπό τις προβλέψεις του παρόντος Ν/Σ για τα όρια ισχύος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

  Διεθνώς η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων βιομαζας κυμαίνεται μεταξύ 0,5-3% της συνολικής εγκαστεστημένης ισχύος, ενώ και στις μεσογειακές με συναφή με την Ελλάδα χαρακτηριστικά σε 3-4% της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ. Στην βάση των περ. 17GWe συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα και των 4,5GW ισχύος σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε 5 με 10 φορές υψηλότερα όρια από τα προτεινόμενα 40 MWe.
  Βάσει όλων των παραπάνω προτείνεται η ριζική τροποποίηση των προτεινόμενων ορίων για την βιομάζα από 40 MWe συνολικά σε 40MWe ετησίως και συμφώνα με τις ορθές προβλέψεις του Ν/Σ για τα Φ/Β περί προσαύξησης των ετήσιων ορίων κατά την υπολειπόμενη διαφορά από το προηγούμενο έτος.

  Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς καθώς και το παρόν Ν/Σ αποτελούν σαφή απόδειξή των λαθών στον σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής, της αστοχίας σε βασικούς οικονομικούς υπολογισμούς αλλά και της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ πολιτικού οράματος και οικονομικής πραγματικότητας.
  Καταληκτικά, προτείνουμε τις ως άνω τροποποιήσεις εκτιμώντας πως όσον αφορά την βιομαζα το παρόν Ν/Σ κινείται εκ νέου προς την λάθος κατεύθυνση, και ελπίζοντας ότι οι απόψεις των εταιρειών του χώρου που παρατίθενται στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης λαμβάνονται υπόψη όταν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και επσημαίνουν τα νέα λάθη στον σχεδιασμό για τις ΑΠΕ.

  Μάρκελλος Βλαχόπουλος
  Business development manager
  INMIS Energy S.A.

 • (α) Στις προβλέψεις του νόμου δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμολόγηση έργων των ΜΔΝ έναντι έργων του διασυνδεδεμένου συστήματος. Λόγω αυτής της αντιμετώπισης, τα νέα έργα στα ΜΔΝ θα λαμβάνουν τιμές από 15% έως και 22% χαμηλότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες.
  Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα αιολικά στα ΜΔΝ μειώνουν το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού και δεν το αυξάνουν, καθώς αποζημιώνονται με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το μέσο κόστος παραγωγής συμβατικών σταθμών, ενώ και ο ρυθμός εγκατάστασης νέων έργων στα ΜΔΝ είναι απολύτως ελεγχόμενος, καθώς απαιτείται προκήρυξη περιθωρίου ισχύος και διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση νέων έργων.
  Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη πρόβλεψη καταδικάζει τα νέα έργα σε ΜΔΝ, χωρίς κανένα απολύτως λόγο και χωρίς κανένα άμεσο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα του ειδικού λογαριασμού. Αντίθετα θα συμβάλλει στην αύξηση της συμβατικής παραγωγής στα νησιά και επομένως στην αύξηση του κόστους ΥΚΩ για τους καταναλωτές.
  Προτείνεται να διατηρηθούν οι υφιστάμενες τιμές πώλησης ενέργειας για αιολικούς σταθμούς στα ΜΔΝ.

  (β) Για κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ τίθεται συγκεκριμένο ανώτατο όριο ισχύος για έργα που θα τεθούν μετά την 01.01.14 σε λειτουργία. Τα όρια αυτά, ιδίως αν ισχύουν άπαξ μετά την 01.01.14 όπως αφήνεται να εννοηθεί από τη διατύπωση του Σχεδίου Νόμου, είναι εξαιρετικά χαμηλά, εντελώς εκτός των εθνικών στόχων του 20-20-20 για τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα για τη βιομάζα και το βιοαέριο. Καθώς η βιομάζα και το βιοαέριο δεν ευθύνονται στο παραμικρό για το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, είναι επιβεβλημένη η πλήρης κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου 10 του άρθρου 5, ως πλήρως αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα, που αντιβαίνει στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  (γ) Αν και οι τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας και του βιοαερίου είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές τόσο περιβαλλοντικά (διαχείριση αποβλήτων) όσο και ενεργειακά, δέχονται –παραδόξως- μια μείωση της τάξεως του 20% στην τιμή της ταρίφας, την υψηλότερη από όλες τις ΑΠΕ πλην ΦΒ, χωρίς να ευθύνονται στο παραμικρό για τον εκτροχιασμό των χρηματορροών του ειδικού λογαριασμού. Προτείνεται, συνεπώς, να μην πραγματοποιηθεί η παραμικρή μείωση στην τιμή της ταρίφας στα έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και βιοαερίου.

  (δ) Επίσης, δεν υπάρχει η παραμικρή επιχειρηματολογία για το λόγο που η ΧΕ ταρίφα σε σχέση με την ΜΕ για βιομάζα-βιοαέριο ελαττώθηκε από 15% σε 10%. Ως εκ τούτου προτείνεται η διατήρηση της προσαύξησης του 15% για έργα βιομάζας ΧΕ.

  (ε) Προτείνεται στην κατηγορία 18 του πίνακα Α, να συμπεριληφθούν στις λοιπές ΑΠΕ εκτός φωτοβολταϊκών και η ενεργειακή αξιοποίηση των στερεών ανακτηθέντων καυσίμων από αστικά απορρίμματα (RDF/SRF) τα οποία αποτελούνται τουλάχιστον 50% από βιογενές κλάσμα. Τα RDF/SRF είναι καύσιμα, τα οποία αξιοποιούνται ενεργειακά σε πολλές αναπτυγμένες της Ευρώπης, με σημαντικά οφέλη τόσο ενεργειακά όσο και για το περιβάλλον, λόγω της μείωσης του φορτίου των απορριμμάτων που εναποτίθενται σε χώρους ταφής. Οι σύγχρονες μηχανικές, θερμικές και βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και οι σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αντιρρύπανσης, εξασφαλίζουν ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των RDF/SRF θα είναι απολύτως σύμφωνη με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

  (στ) Προτείνεται στις κατηγορίες 14 & 15 του πίνακα Α, είναι σκόπιμο να προστεθεί και το εδάφιο «…και βιοαέριο από βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου και του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)…», όπως ορθά, άλλωστε, προβλεπόταν και στο άρθρο 13 του Ν.3851/10. Η τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης, από την οποία προκύπτει το προς ενεργειακή αξιοποίηση βιοαέριο, έχει συγκεκριμένο εύρος κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, ανεξάρτητα αν σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα ή το βιοαποικοδομήσιμο μέρος των αστικών αποβλήτων.

  (ζ) Έχουν εφαρμογή και τα σχόλια για το άρθρο 1.

  Για τα μελλοντικά έργα ΣΗΘΥΑ δε συντρέχει κανένας απολύτως λόγος αλλαγής των κατηγοριών (άνευ σκοπιμότητας το νέο «σκαλοπάτι» στα 5 MWe το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο για τη διείσδυση της εν λόγω τεχνολογίας στο ενεργειακό μείγμα και δεν προβλέπεται σε καμία σχετική Κοινοτική Οδηγία) και κυρίως δεν υπάρχει λόγος ακόμα μεγαλύτερης μείωσης των τιμών πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα. Ούτε μείωση κόστους της τεχνολογίας υπάρχει, αλλά και σε καμία περίπτωση η Τεχνολογία ΣΗΘΥΑ είναι ώριμη στην Ελλάδα και πλησιάζει τους στόχους διείσδυσης, οι οποίοι παρεμπιπτόντως ποτέ δεν έχουν τεθεί από την Πολιτεία ως όφειλε, σε επιταγή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

  Σχετικά με το νέο όριο των 5MWe θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε καμία απολύτως χώρα του κόσμου δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά μια μονάδα ΣΗΘΥΑ ισχύος 4 MWe σε σχέση με π.χ. μια των 10 MWe. Ο διαχωρισμός αυτός είναι αντίθετος και με το πνεύμα της οδηγίας 8/2004, οδηγώντας σε κατακερματισμό μονάδων αντί σε οικονομία κλίμακας χωρίς προφανή οφέλη για κανέναν. Επίσης, το γεγονός ότι με το προηγούμενο καθεστώς ήδη δεν αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως η ΣΗΘΥΑ, τίθεται το λογικό και μη αμφισβητούμενο ερώτημα πως θα αναπτυχθεί η εν λόγω τεχνολογία περαιτέρω όταν στις νέες μονάδες (σ.σ. εάν υπάρξει επενδυτής που θα ενδιαφέρεται πλέον) προτείνεται ακόμη πιο μειωμένη αποζημίωση. Ως συμπέρασμα, καθίσταται σαφές ότι η Πολιτεία είναι ικανοποιημένη με το μέχρι στιγμής επίπεδο διείσδυσης της ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα.

  Σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3734/2009, θα έπρεπε η ελληνική Πολιτεία να έχει ήδη από τότε ανιχνεύσει το δυναμικό της ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα και χαράξει στρατηγική ώστε να το καλύψει. Ούτε λεπτομερής μελέτη για το ουσιαστικά αναγκαίο δυναμικό έγινε ποτέ, ούτε στρατηγική υπήρξε για την ανάπτυξη της ΣΗΘΥΑ, ούτε και υπάρχει πλέον. Το προτεινόμενο Ν/Σ δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης στον κλάδο και φέρνει οικονομική ασφυξία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η οποία θα οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους του τομέα.

 • Άρθρο 5, παρ. 2 δεύτερο εδάφιο:

  Αναφορικά με τα επίπεδα ισχύος για έργα Βιομάζας, πρόκειται προφανώς για ετήσια όρια, διαφορετικά είναι εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Θα πρέπει να προστεθεί η έκφραση «ανά έτος» όπως παρακάτω:

  ‘’10. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του πίνακα Α, τα επίπεδα συνολικής ισχύος σταθμών ανά έτος που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και η παραγόμενη ενέργεια των οποίων θα αποζημιώνεται με τις τιμές του πίνακα αυτού έχουν ως ακολούθως:
  ….. γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 40 MW ανά έτος ‘’

  Άρθρο 5, παρ. 1 Πίνακας Α: πεδίο 12.:

  Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα προερχόμενη από υπολείμματα γεωργικής παραγωγής κι ενεργειακά φυτά, απαιτούν μεγάλες ποσότητες α’ ύλης για τη λειτουργία τους (περίπου 10.000 τόνους/MWh το έτος).

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. Το κόστος κατασκευής καθώς και το λειτουργικό κόστος μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιομάζας είναι ιδιαίτερα υψηλά (περίπου 3.000 €/kW), πολύ υψηλότερα κόστη σε σχέση με τις λοιπές τεχνολογίες,
  2. Δεν υπάρχει διαμορφωμένη αγορά α’ ύλης (υπολείμματα γεωργικής παραγωγής) και συνεπώς ξεκάθαρα διαμορφωμένη τιμή, για τη συγκεκριμένη χρήση σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
  3. Μεγάλο μέρος της διαθέσιμης α’ ύλης (υπολείμματα γεωργικής παραγωγής, ξυλεία) δεσμεύεται ήδη από άλλες εφαρμογές-χρήσεις (π.χ. pellets, ζωοτροφές), σε υψηλές τιμές
  4. Υπάρχει ανάγκη για περισυλλογή της α’ ύλης σε μεγάλες αποστάσεις από τη μονάδα (50-100 km) προκειμένου να συγκεντρωθούν οι μεγάλες ποσότητες που απαιτούνται
  5. Το κόστος περισυλλογής και μεταφοράς της α’ ύλης στη μονάδα είναι ιδιαίτερα υψηλά, συνδεόμενα με τις ανοδικές τάσεις των τιμών των καυσίμων
  Οποιαδήποτε μείωση της αρχικά ορισμένης βάσει του ν. 3468/2006 τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμη ύλη βιομάζα (υπολείμματα γεωργικής παραγωγής), καθιστά μη-συμφέρουσα την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης.

 • Στις προβλέψεις του νόμου δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμολόγηση αιολικών πάρκων του ΜΔΝ έναντι αντίστοιχων έργων του διασυνδεδεμένου συστήματος. Λόγω αυτής της αντιμετώπισης, τα νέα έργα στα ΜΔΝ θα λαμβάνουν τιμές από 15% έως και 22% χαμηλότερες σε σχέση με τις υφιστάμενες.
  Όπως αναφέρθηκε και στα σχόλιά μας στα άρθρα 1 και άρθρα 3, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα αιολικά στα ΜΔΝ μειώνουν το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού και δεν το αυξάνουν, καθώς αποζημιώνονται με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το μέσο κόστος παραγωγής των τοπικών συμβατικών σταθμών, ενώ και ο ρυθμός εγκατάστασης νέων έργων στα ΜΔΝ είναι απολύτως ελεγχόμενος, καθώς απαιτείται προκήρυξη περιθωρίου ισχύος και διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση νέων έργων.
  Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πρόβλεψη καταδικάζει τα νέα -μικρής κλίμακας , ωστόσο απαραίτητα έργα αιολικών πάρκων στο ΜΔΝ, χωρίς κανένα απολύτως λόγο και χωρίς κανένα άμεσο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα του ειδικού λογαριασμού. Αντίθετα, θα συμβάλλει στην αύξηση της συμβατικής παραγωγής στα νησιά και επομένως στην αύξηση του κόστους ΥΚΩ για τους καταναλωτές.
  Προτείνεται να διατηρηθούν οι υφιστάμενες τιμές πώλησης ενέργειας για αιολικούς σταθμούς στα ΜΔΝ.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:35 | Quest Ενεργειακή

  Παράγραφος 1

  Μεγάλοι αιολικοί σταθμοί δεν επιτυγχάνουν πάντα οικονομίες κλίμακας λόγω του ότι συνήθως απαιτούν μεγάλα έργα διασύνδεσης. Προτείνεται στην περίπτωση αιολικών πάρκων για τα οποία απαιτείται η κατασκευή νέου ΥΣ να προσαυξάνεται η τιμή κατά 15%.

 • Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαερίου (HEL.BI.O)
  http://www.helbio.gr

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ
  Ο Σύνδεσμος μας εκπροσωπεί την πλειοψηφία των επενδυτών της κατηγορίας 16 και 17 του υπο ψήφιση Νομοσχεδίου, «Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας».

  Είναι σαφές πια τόσο από την διαβούλευση όσο και από τις παρεμβάσεις μας στoυς αρμόδιους Φορείς, ότι με τις προτεινόμενες μειώσεις των τιμών δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα έργο βιοαερίου. Επιπρόσθετα το όριο των 25 MW δεν έχει καμία λογική, σε μια τεχνολογία με μηδενική εγκατεστημένη ισχύ, αλλά και γενικότερα η θέσπιση ορίων χωρίς κατοχύρωση των κριτηρίων υπαγωγής σε αυτό, δεν λαμβάνονται σε κανένα επιχειρηματικά φιλικό κράτος.

  Το αποτέλεσμα είναι να ακυρώνεται αυτόματα ολόκληρος ο κλάδος του βιοαερίου αφού οι επενδύσεις δεν θα είναι πια σε καμία περίπτωση βιώσιμες, έχοντας όπως γνωρίζετε ανυπολόγιστες συνέπειες στον πρωτογενή τομέα.

  Παραθέτουμε ακόμα μια φορά τα κύρια πλεονεκτήματα του βιοαερίου:
  1.Οριστική λύση στο αιώνιο πρόβλημα της διαχείρισης των 17.000.000 εκ/έτος παραγόμενων οργανικών αποβλήτων. Οι 151.306 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα οι οποίες παράγουν οργανικά απόβλητα θα χασουν την μοναδική βιώσιμη λύση για το πρόβλημα τους. Σημειώνουμε εδώ και την καταδίκη της χώρα μας για την διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (C 248/08)
  2.Οι μονάδες βιοαερίου, αποτελούν μονάδες βάσης σταθεροποίησης του ηλεκτρικού δικτύου
  3.Το 65% περίπου του κόστους κατασκευής γίνεται από ελληνικές τεχνικές εταιρείες, έχοντας την μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία στην κατασκευή των μονάδων.
  4.Μια επένδυση βιοαερίου απασχολεί συνήθως 20-25 ανώτερης και ανώτατης μόρφωσης.
  5.Είναι άμεσα διασυνδεδεμένη με αρκετές δεκάδες αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις
  6.Επιστρέφει σαν ανταποδοτικό προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους οργανικό εδαφοβελτιωτικό λίπασμα.

  Επιπρόσθετα αναφέρουμε τα εξής:

  Στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται μεταξύ άλλων «Οι προβλεπόμενες αναπροσαρμοσμένες τιμές εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν σειρά κριτηρίων που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την απόδοση των επενδύσεων…..».

  Θεωρούμε ότι οι μελέτες σχετικά με το βιοαερίο βασιστήκαν μόνο σε βιβλιογραφικά δεδομένα και όχι σε πραγματικές συνθήκες του σήμερα στην Ελλάδα, αγνοώντας παντελώς τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα και τα μοναδικά πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω. Εχουμε υποβάλλει σχετικά τεκμηριωμένα υπομνήματα στους αρμόδιους Φορείς.

  Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και οι σημερινές «αυξημένες» τιμές καταστούν τις επενδύσεις οριακά βιώσιμες για τους εξής λόγους:
  1.Αυξημένο κατασκευαστικό κόστος στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη κυρίως λόγω του αντισεισμικού κανονισμού και της σύστασης της πλειοψηφίας των οργανικών αποβλήτων, όπου απαιτούν μεγαλύτερες δεξαμενές χώνευσης.
  2.Μη ύπαρξη gate fee. Η εφαρμογή ενός gate fee θα είχε τα αντίστροφα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα ιδιαίτερα στην κακή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται όλες οι ΜΜΕ.
  3.Υποχρεωτική πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού βάρδιας, ανώτατης εκπαίδευσης
  4.Μεγαλύτερο κόστος προμήθειας πρώτων υλών
  5.Στην Ελλάδα, ισχύουν ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα τόσο το μεταφορικό όσο και το λειτουργικό κόστος των μονάδων βιοαερίου.

  Σε περίπτωση λοιπόν που ισχύσουν οι προτεινόμενες στην διαβούλευση τιμές, απαιτούμε την τροποποίηση του Νόμου, ώστε να επιστραφούν πίσω στους επενδυτές τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί, για τους όρους σύνδεσης, οικοδομικές άδειες, και εγγυητικές επιστολές.

  Στην άλλη περίπτωση που θα αποφασίσετε την συνέχιση του κλάδου, θεωρούμε βασικό ότι θα πρέπει να κατοχυρώνετε με κάποιο τρόπο ο επενδυτής πριν καν ξεκινήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ανεξάρτητα από το υπάρχον όριο εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία.
  Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαφορετικών κριτηρίων υπαγωγής στις διατάξεις για την εξασφάλιση της αποζημίωσης της εγγυημένης τιμής, από αυτό του σκεπτικού του ν/σ ότι δηλαδή «…εφόσον στον χρόνο της τελικής σύνδεσης δεν έχει υπερκαλυφθεί το όριο της συνολικής ισχύος…». Θεωρούμε πρωταρχική και βασική προϋπόθεση κάθε έργου, την διασφάλιση της ολοκλήρωσης της επένδυσης πριν ξεκινήσει, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρξει κανένας επενδυτής που θα αναλάβει να ξεκινήσει την μονάδα του και κανένα τραπεζικό ίδρυμα που να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ΑΠΕ, αν υπάρχει έστω και η πιο μικρή πιθανότητα να καλυφθεί το οποιαδήποτε ισχύον όριο πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

  Η παράγραφος 2.9 επίσης πρέπει να καταργηθεί. Είναι πέραν κάθε λογικής να ξεκινάει μια επένδυση ενός έργου χωρίς να γνωρίζει και να έχει ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ την τιμή μονάδος πώλησης. Βασικό αξίωμα σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ΑΠΕ, αποτελεί η κατοχύρωση, πριν την έναρξη κατασκευής, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την περίοδο λειτουργίας του. Η τιμή πώλησης αποτελεί βασική θεμελιακή παράμετρος, η οποία καθορίζει όλους του παράγοντες που συνθέτουν το έργο. Κανένα τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα δανειοδοτήσει κανένα έργο, γνωρίζοντας από την αρχή ότι υπάρχει έστω και μια μικρή περίπτωση μείωσης της τιμής πώλησης του ρεύματος, πριν συνδεθεί στο δίκτυο.

  Τελειώνοντας θέλουμε να προτείνουμε τα εξής:
  Η δυσμενή θέση στην οποία έχει έρθει η ελληνική αγορά των ΑΠΕ, αποτελεί ένα γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Οι μονάδες βιοαερίου είναι αυτές που θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν δεν μειωθεί το έλλειμα του ΛΑΓΗΕ, επειδή έχουν τα μεγαλύτερα λειτουργικά κόστη. Έτσι συμφωνούμε και επικροτούμε τις προσπάθειες για την εξάλειψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, αλλά σε πλαίσια που υπάρχει προοπτική για την δημιουργία των έργων.

  Ο Σύνδεσμος μας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα στην αγορά ενέργειας από το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, καθώς και την γενικότερη προσπάθεια για την μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, έχει προτείνει με κατάθεση πρότασης στο ΥΠΕΚΑ (η πρώτη κατάθεση έγινε 08 Αυγούστου 2013), καθώς και με επιστολές του προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, την εναλλακτική λύση, των 40 MW εγκατεστημένης ισχύος με τις σημερινές τιμές, η οποία συνδυάζει την υλοποίηση των επενδύσεων μαζί με την προφύλαξη του ΛΑΓΗΕ σε σχέση με το έλλειμμα του.

  Αυτό όμως που δεν μπορούμε να δεχθούμε σε καμιά περίπτωση είναι μειώσεις που ακυρώνουν τα έργα και επιπλέον χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί μέσω τεκμηριωμένων μελετών στην Ελλάδα, ότι οι επενδύσεις είναι τελικά βιώσιμες. Τεχνολογίες, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης με το βιοαερίο πχ τα ηλιοθερμικά έχουν μια μείωση της τάξεως του 1,7% και όριο τα 100 MW.

  Δεδομένου από την μία όλων όσω προαναφέραμε, δεδομένου των ειδικών συνθηκών που ισχύουν στην Ελλάδα αναφορικά με τις μονάδες βιοαερίου αυξάνοντας κατά πολύ το λειτουργικό και κατασκευαστικό κόστος σε σχέση με την Ευρώπη και δεδομένου από την άλλη πλερυά της συνολικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, σας καταθέτουμε την παρακάτω τελική πρόταση: “Μείωση των σημερινών εγγυημένων τιμών της τάξεως του 2% (δύο της εκατό) έως την σύνδεση στο δίκτυο 40 MW εγκατεστημένης ισχύς από μονάδες παραγωγής βιοαερίου προερχόμενο από την αναερόβια χώνευση οργανικών υποπροϊόντων και αγροτοβιομηχανικών πρώτων υλών.”

  Είναι αυτονόητο ότι τα 40 MW μελλοντικής εγκατεστημένης ισχύς των μονάδων βιοαερίου είναι κάτω του 1% σε σχέση με την σημερινή εγκατεστημένης ισχύ όλων των ΑΠΕ.

  Ελπίζουμε τελικά να επικρατήσει η λογική και η αλήθεια και να αποσυρθεί ότι ακυρώνει τις επενδύσεις, ώστε να μπορέσει και η χώρα μας να εκμεταλλευθεί τα μοναδικά πλεονεκτήματα του βιοαερίου.

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:50 | ΕΛΛΕΑΒΙΟΜ

  (α) Για κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ τίθεται συγκεκριμένο ανώτατο όριο ισχύος για έργα που θα τεθούν μετά την 01.01.14 σε λειτουργία. Τα όρια αυτά, ιδίως αν ισχύουν άπαξ μετά την 01.01.14 όπως αφήνεται να εννοηθεί από τη διατύπωση του Σχεδίου Νόμου, είναι εξαιρετικά χαμηλά, εντελώς εκτός των εθνικών στόχων του 20-20-20 για τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα για τη βιομάζα και το βιοαέριο. Καθώς η βιομάζα και το βιοαέριο δεν ευθύνονται στο παραμικρό για το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, είναι επιβεβλημένη η πλήρης κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου 10 του άρθρου 5, ως πλήρως αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα, που αντιβαίνει στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  (β) Αν και οι τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας και του βιοαερίου είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές τόσο περιβαλλοντικά (διαχείριση αποβλήτων) όσο και ενεργειακά, δέχονται –παραδόξως- μια μείωση της τάξεως του 20% στην τιμή της ταρίφας, την υψηλότερη από όλες τις ΑΠΕ πλην ΦΒ, χωρίς να ευθύνονται στο παραμικρό για τον εκτροχιασμό των χρηματορροών του ειδικού λογαριασμού. Προτείνεται, συνεπώς, να μην πραγματοποιηθεί η παραμικρή μείωση στην τιμή της ταρίφας στα έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και βιοαερίου.

  (γ) Επίσης, δεν υπάρχει η παραμικρή επιχειρηματολογία για το λόγο που η ΧΕ ταρίφα σε σχέση με την ΜΕ για βιομάζα-βιοαέριο ελαττώθηκε από 15% σε 10%. Ως εκ τούτου προτείνεται η διατήρηση της προσαύξησης του 15% για έργα βιομάζας ΧΕ.

  (δ) Προτείνεται στην κατηγορία 18 του πίνακα Α, να συμπεριληφθούν στις λοιπές ΑΠΕ εκτός φωτοβολταϊκών και η ενεργειακή αξιοποίηση των στερεών ανακτηθέντων καυσίμων από αστικά απορρίμματα (RDF/SRF) τα οποία αποτελούνται τουλάχιστον 50% από βιογενές κλάσμα. Τα RDF/SRF είναι καύσιμα, τα οποία αξιοποιούνται ενεργειακά σε πολλές αναπτυγμένες της Ευρώπης, με σημαντικά οφέλη τόσο ενεργειακά όσο και για το περιβάλλον, λόγω της μείωσης του φορτίου των απορριμμάτων που εναποτίθενται σε χώρους ταφής. Οι σύγχρονες μηχανικές, θερμικές και βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας απορριμμάτων καθώς και οι σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αντιρρύπανσης, εξασφαλίζουν ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των RDF/SRF θα είναι απολύτως σύμφωνη με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

  (ε) Προτείνεται στις κατηγορίες 14 & 15 του πίνακα Α, είναι σκόπιμο να προστεθεί και το εδάφιο «…και βιοαέριο από βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου και του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)…», όπως ορθά, άλλωστε, προβλεπόταν και στο άρθρο 13 του Ν.3851/10. Η τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης, από την οποία προκύπτει το προς ενεργειακή αξιοποίηση βιοαέριο, έχει συγκεκριμένο εύρος κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, ανεξάρτητα αν σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα ή το βιοαποικοδομήσιμο μέρος των αστικών αποβλήτων.

 • 13 Μαρτίου 2014, 15:25 | ΕΣΣΗΘ

  Σχόλια για Άρθρο 5
  Έχουν εφαρμογή και τα σχόλια του ΕΣΣΗΘ για το άρθρο 1.
  Για τα μελλοντικά έργα δε συντρέχει κανένας απολύτως λόγος αλλαγής των κατηγοριών ΣΗΘΥΑ (άνευ σκοπιμότητας το νέο «σκαλοπάτι» στα 5 MWe το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο για τη διείσδυση της εν λόγω τεχνολογίας στο ενεργειακό μείγμα και δεν προβλέπεται σε καμία σχετική Κοινοτική Οδηγία) και κυρίως δεν υπάρχει λόγος ακόμα μεγαλύτερης μείωσης των τιμών πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα. Ούτε μείωση κόστους της τεχνολογίας υπάρχει, αλλά και σε καμία περίπτωση η Τεχνολογία ΣΗΘΥΑ είναι ώριμη στην Ελλάδα και πλησιάζει τους στόχους διείσδυσης, οι οποίοι παρεμπιπτόντως ποτέ δεν έχουν τεθεί από την Πολιτεία ως όφειλε, σε επιταγή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
  Σχετικά με το νέο όριο των 5MWe θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε καμία απολύτως χώρα του κόσμου δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά μια μονάδα ΣΗΘΥΑ ισχύος 4 MWe σε σχέση με π.χ. μια των 10 MWe. Ο διαχωρισμός αυτός είναι αντίθετος και με το πνεύμα της οδηγίας 8/2004, οδηγώντας σε κατακερματισμό μονάδων αντί σε οικονομία κλίμακας χωρίς προφανή οφέλη για κανέναν. Επίσης, το γεγονός ότι με το προηγούμενο καθεστώς ήδη δεν αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως η ΣΗΘΥΑ, τίθεται το λογικό και μη αμφισβητούμενο ερώτημα πως θα αναπτυχθεί η εν λόγω τεχνολογία περαιτέρω όταν στις νέες μονάδες (σ.σ. εάν υπάρξει επενδυτής που θα ενδιαφέρεται πλέον) προτείνεται ακόμη πιο μειωμένη αποζημίωση. Ως συμπέρασμα, καθίσταται σαφές ότι η Πολιτεία είναι ικανοποιημένη με το μέχρι στιγμής επίπεδο διείσδυσης της ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3734/2009, θα έπρεπε η ελληνική Πολιτεία να έχει ήδη από τότε ανιχνεύσει το δυναμικό της ΣΗΘΥΑ στην Ελλάδα και χαράξει στρατηγική ώστε να το καλύψει. Ούτε λεπτομερής μελέτη για το ουσιαστικά αναγκαίο δυναμικό έγινε ποτέ, ούτε στρατηγική υπήρξε για την ανάπτυξη της ΣΗΘΥΑ, ούτε και υπάρχει πλέον. Το προτεινόμενο Ν/Σ δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης στον κλάδο και φέρνει οικονομική ασφυξία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η οποία θα οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους του τομέα.