Άρθρο 12:Λοιπές διατάξεις

1. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρήσεις δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων.
2. Η ΔΕΗ ΑΕ και η υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη στο πλαίσιο της απόσχισης κατά τον παρόντα νόμο, για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως ενδεικτικώς η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης του εισφερόμενου κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
3. Δεν απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης η υποβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ. μηδενικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου και αυτοκινήτων.

 • 14 Μαρτίου 2014, 12:22 | Ελένη Κόκκινου

  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί το θέμα της μετακίνησης του προσωπικού μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Ανανεώσιμες) αλλά και μεταξύ της υπο ίδρυση καθετοποιημένης εταιρείας.

  Οι απαγορεύσεις μετακινήσεων του προσωπικού ερήμην κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου στερούν τη μητρική εταιρεία και κάθε μια από τις θυγατρικές της από μια δεξαμενή εργατικού δυναμικού έμπειρου και άρτια εκπαιδευμένου από την οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά τους και να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους.

  Εκτός από τα οφέλη στον Όμιλο ΔΕΗ, για τους εργαζόμενους στον ‘Όμιλο μια τέτοια ρύθμιση
  α) διασφαλίζει το εργασιακό τους μέλλον όταν τους δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιηθούν σε οποιαδήποτε θυγατρική ανάλογα με τα προσόντα τους και τις ανάγκες της εταιρείας και κατά συνέπεια αντιμετωπίζει την ανασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι ενόψει των ιδιωτικοποιήσεων των θυγατρικών και την ίδρυση της νέας καθετοποιημένης εταιρείας παραγωγής
  β) αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολλών εργαζομένων που εργάζονται σε διαφορετικό τόπο από εκείνον που διαμένουν αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν σε κενές θέσεις μεταξύ των θυγατρικών

  Η Ευρωπαϊκή οδηγία 72/2009 και τα άρθρα 102, 103 και 104 του ν. 4001/2011 ερμηνεύονται ως απαγορευτικά για οποιεσδήποτε μετακινήσεις προσωπικού, ενώ πραγματικός σκοπός τους είναι η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των διαχειριστών δικτύων.

  Δεν προκύπτει από κάπου ότι μόνιμη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Οι απαγορεύσεις αφορούν α) τα όργανα της διοίκησης των διαχειριστών και των καθετοποιημένων εταιρειών παραγωγής ενέργειας και β) την ταυτόχρονη εργασία του προσωπικού στις παραπάνω εταιρείες.

  Ειδικότερα η μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ των διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ καταφανώς δεν θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους και η διευκόλυνση της θα είναι σε όφελος τόσο των εταιρειών όσο και του προσωπικού.

  Ειδικότερα για τη θυγατρική ΔΕΗ ΑΕ δε θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στις μετακινήσεις μεταξύ του προσωπικού της και του προσωπικού υπο ίδρυση εταιρείας αν αυτό είναι επιθυμητό από τις εταιρείες και από το προσωπικό τώρα αλλά και μελλοντικά, καθώς αυτό είναι αντίθετο στο συμφέρον όσο των δυο εταιρειών όσο και του προσωπικού.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  να γίνει ρύθμιση για το θέμα των μετακινήσεων του προσωπικού μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. που να αφορά το σύνολο των εργαζομένων στις εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

  Ελένη Κόκκινου
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 12 Μαρτίου 2014, 12:58 | Χρήστος Δήμου

  Δεν γίνεται μνεία αναφορικά με το προσωπικό κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι στη Νέα Επιχείρηση θα ισχύει ο παρών ΚΚΠ.

  Παραμένει ασαφής ο τρόπος μετάβασης μέρους του προσωπικού στη νέα επιχείρηση. Με εξαίρεση τις παραγωγικές μονάδες όπου το πρόβλημα είναι μικρό υπάρχουν διευθύνσεις στη ΔΕΗ ΑΕ που θα ήταν αδύνατο να διασπαστούν με το πλήθος των εργαζόμενων σήμερα.

  Στη συνέχεια τίθεται θέμα με άτομα που έχουν απόσπαση από θέση που θα παραμείνει στη ΔΕΗ ΑΕ σε θέση που θα είναι στη Νέα εταιρεία και τανάπαλιν. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση θα καταστεί μόνιμη και ο υπάλληλος θα υπαχθεί στην εταιρεία όπου θα αναλάβει τη διαχείριση της μονάδας/διεύθυνσης στην οποία εργάζεται ως αποσπασμένος ή θα επιστρέψει στο αρχικό του πόστο; Αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί αν όχι ειδικά στο σχέδιο νόμου αλλά να είναι ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στο Δ.Σ. ή στη συνέλευση των μετόχων.

 • 12 Μαρτίου 2014, 06:45 | Π.Κ.

  Θα πρέπει να γίνει μια μνεία για το καθεστώς με το οποίο θα εργάζονται οι υπό μετάταξη υπάλληλοι στην νέα εταιρεία, από τη στιγμή που η θυγατρική εταιρεία περάσει στα χέρια του ιδιώτη. Είναι πιθανό μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος να επιχειρηθεί αποχώρησή αρκετών από την εταιρεία και αντικατάστασή τους με νεότερα και φθηνότερα εργατικά χέρια.

  Τουλάχιστον να περάσει στα χέρια ενός νοικοκύρη και όχι κομήτη ή απατεώνα…

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:56 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==