Άρθρο 11: Ευθύνη της ΔΕΗ ΑΕ

1. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που η νέα εταιρία συνιστά 100% θυγατρική επιχείρηση της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα εταιρία για το σύνολο των υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου που γεννήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.
2. Η ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύει ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρία στο πλαίσιο των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
3. Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. και εντεύθεν, η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μόνον μέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στη νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην παρούσα απόσχιση.

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:49 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==