Άρθρο 02:Διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

. Τα περιουσιακά στοιχεία του αναφερόμενου στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 κλάδου εισφέρονται κατά το στάδιο της ιδρύσεως της νέας εταιρίας ή, εφόσον η νέα εταιρία είναι ήδη υφιστάμενη, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, μη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεπόμενων στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993. Ομοίως, μη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεπομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται όπως η νέα εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ’) κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ. 186/1992 ή όπως έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ καταρτίζει σχέδιο σύμβασης απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, στο οποίο περιγράφονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου. Το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ΑΕ και της νέας εταιρίας είναι αρμόδιες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου για την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης.
3. Η μεταβίβαση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πραγματοποιείται με καθολική διαδοχή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση οιασδήποτε άλλης διάταξης. Ως αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο, η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, η αξία των οποίων θα είναι ίση προς την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου. Τo μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας μπορεί να μεταβληθεί και μετά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού της απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτηση τους πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού.
5. Εφόσον στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν σε σχέση με την απόσχιση του αναφερόμενου στην παράγραφο 4 κλάδου αναλογικώς οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:01 | ΕΛΕΝΗ

  Κύριε Υπουργέ και λοιποί,
  ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να σας πω: την προσωπική και οικογενειακή σας περιουσία την χαρίζετε; Με ποιο λοιπόν δικαιώματα θέλετε να πράξετε το αυτό για την περιουσία του Ελληνικού λαού; Ποιός σας έχει δώσει το δικαίωμα να ξεπουλήσετε τον πλούτο της πατρίδας μας, σήμερα ΔΕΗ,ΝΕΡΑ, αύριο δεν ξέρω τι; Η εντολή που δίδεται σε μία κυβέρνηση είναι να προστατεύει τα συμφέροντα του λαού της και να αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες των πολιτών της, κι εσείς τι καταφέρατε; Φέρατε τους μισούς πολίτες σας σε απόγνωση και στα όρια αυτοκτονίας και συνεχίζετε για να αποτελειώσετε και τους άλλους μισούς πουλώντας ό,τι έχει απομείνει.
  ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ. Η ΔΕΗ ΔΕΝ ΜΠΡΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΤΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ …

 • 13 Μαρτίου 2014, 23:34 | pavlos

  Νόμος 1468/1950. Νόμος, ενός Ιστορικού ΦΕΚ. Ήταν 7 Αυγούστου.
  Άρθρο 1, παράγραφος 1: «δρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν «Δημόσια Επιχείρισις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων …την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων καθ` άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής».
  Άρθρο 1, παράγραφος 2: «Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνουσιν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και τον έλεγχον του Κράτους. Τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτής θέλουσι ρυθμισθή διά Β. Διατάγματος εφ’ άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου και εισηγήσει του Υπουργού Συντονισμού».
  Άρθρο 1, παράγραφος 3: Ειδικώς η Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού υποχρεούται όπως:
  α) Διασφαλίση την οικονομικήν αυτάρκειαν αυτής.
  β) Παρέχη την παραγόμενην ηλεκτρική ενέργειαν προς τους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς εις την ευθυνοτέραν δυνατήν τιμήν, ενεργούσα βάσει υγιών εμπορικών αρχών, εντός των πλαισίων της γενικωτέρας οικονομικής πολιτικής της Χώρας.
  γ) Αποφεύγη τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Χώρας και κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας.
  δ) Διαθέτη τα πραγματοποιούμενα έσοδα μετά την αφαίρεσιν κρατήσεων προς σχηματισμόν αποθεματικών, αποκλειστικώς προς τελειοποίησιν και συμπλήρωσιν των εγεκαταστάσεων, βελτίωσιν των όρων εξυπηρετήσεως του κοινού και μείωσιν της τιμής της ηλεκτρικής ενεργείας απαγορευομένης της διαθέσεως αυτών διά σκοπόν ξένον προς τους υπό του παρόντος καθοριζομένους σκοπούς αυτής»…
  … Έτσι λειτούργησε η ΔΕΗ. Όχι για 10, ούτε για 20 ή 30 αλλά για 60 ολόκληρα χρόνια. Λειτούργησε, άκμασε, εξελίχθηκε και μαζί της άκμασε, εξελίχθηκε και απέκτησε προοπτική ολόκληρη η χώρα.
  Σήμερα, μετά από μία ιστορία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια (τότε που εν μία νυκτί εμφανίστηκαν το Μνημόνιο, η Τρόικα, οι δόσεις, τα προαπαιτούμενα) βρισκόμαστε στο σημείο όπου μπαίνει σε διαβούλευση το Χαρτοφυλάκιο «Μικρή ΔΕΗ» για την αναδιοργάνωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού.
  Αναμφίβολα πρόκειται για μία ενέργεια που όχι μόνο δημιουργεί περαιτέρω ανισορροπίες στην ήδη κλονισμένη αγορά ενέργειας, όχι μόνο βάζει σε ρίσκο την τροφοδοσία, την ομαλή λειτουργία του δικτύου και την προοπτική της εθνικής οικονομίας αλλά πρόκειται και για μία πράξη που –αποδεδειγμένα- (εξ)υπηρετεί Μνημονιακές επιταγές που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ιδιωτών. Με την πώλησή της, δε, παύει να υφίσταται το κοινωνικό της πρόσωπου. Το πρόσωπο δηλαδή με το οποίο και καθιερώθηκε στις συνειδήσεις του κόσμου.
  Η ΔΕΗ δεν είναι απλά μία Βιομηχανική Επιχείρηση. Είναι η μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας, είναι ο τροχός που ρυμουλκεί την ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι μία Επιχείρηση που ανήκει στους εργαζόμενούς της και στον Ελληνικό λαό. Η εκποίηση αυτής της περιουσίας, την οποία διακαώς επιθυμείτε και προσπαθείτε να επιβάλλετε με τον πλέον ανάλγητο τρόπο, όχι μόνο θα οδηγήσει στην διάλυσή της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας αλλά με μαθηματική ακρίβεια, θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη της χώρας καταρρακώνοντας κάθε προοπτική που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ακόμα και στο θολό τοπίο της περιόδου που διανύουμε.
  Αν αυτό δεν αποτελεί πρόκληση τι είναι; Είναι πραγματικά αδιανόητο το γεγονός την ώρα που σε άλλες χώρες (βλέπε Γαλλία) γίνεται οργανωμένη προσπάθεια και ιδρύονται νέες κρατικές εταιρείες, στην Ελλάδα να επιχειρείτε να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία.
  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υπόθεση του Σχεδίου αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ όχι απλά δεν είναι μία ¨εύκολη υπόθεση¨ αλλά αποτελεί μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορία που συναντά την αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού από κάθε διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης, συναντά τις αντιδράσεις και την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών, συναντά την αμετάκλητη θέση των συνδικάτων που έχουν σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και το μέτωπο που θα συναντήσει η κυβέρνηση, θα είναι μεγάλο, ισχυρό, ανένδοτο.

  • Με πoια διαδικασία 3.000 εργαζόμενοι θα αλλάξουν με καταναγκαστικό τρόπο εργοδότη;
  • Με ποια διαδικασία θα υποχρεωθούν 2 εκατομμύρια καταναλωτές να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργεια χωρίς να το επιθυμούν;
  • Ποιος θα αποζημιώσει τη μετεγκατάσταση των οικισμών στα ορυχεία που παραχωρούνται αφού τουλάχιστον στα δύο, παραχωρούνται μόνο δικαιώματα και δεν υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα σε εξέλιξη.
  • Θα επιμεριστεί στην νέα εταιρία μέρος του υπέρογκου δανεισμού της ΔΕΗ;
  • Θα αποτελείται το πελατειακό της χαρτοφυλάκιο από ¨καλοπληρωτές¨ άλλα και από ¨κακούς πελάτες¨;
  • Θα πουλά το ηλ. Ρεύμα η νέα εταιρία στην κάτω του κόστους τιμή που επέβαλε το υπουργείο στην βιομηχανία;
  • Έχει ικανοποιηθεί ή όχι η απαίτηση της ευρωπαϊκής ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας στη χώρα μας όταν η ΔΕΗ έχει ποσοστό περί του 60% ;
  • Ποια ακριβώς απελευθέρωση λοιπόν υποτίθεται ότι προωθείται με αυτό το τερατούργημα;

  Πληροφορίες δημοσιευμάτων θέλουν κάποιους Βουλευτές που ήταν παρόντες σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, να λένε ότι «άλλο πράγμα η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, και άλλο η ψήφισή του».
  Στην Κύπρο, βρέθηκαν βουλευτές που αρνήθηκαν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης της εκεί ΔΕΗ, της ΑΗΚ και των άλλων οργανισμών. Το νομοσχέδιο, τελικώς, δεν πέρασε κι ας ήταν η ψήφισή του προαπαιτούμενο για τη δόση της τρόικας. Ευχόμαστε ότι στη χώρα μας, καθείς θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα πράξει τα επιβεβλημένα πριν ρίξουμε την ταφόπλακα σκεπάζοντας και καταδικάζοντας όχι μόνο την επιχείρηση αλλά μία ολόκληρη χώρα.
   Όποιος επιδιώξει να πράξει το στυγερό πολιτικό έγκλημα της πώλησης της ΔΕΗ, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των τοπικών κοινωνιών, των θεσμών και των φορέων, του ελληνικού λαού που είναι ο κύριος, είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης και μόνης επιχείρησης της πατρίδας που μπορεί να δώσει προοπτική ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς για το τελικό προϊόν που παράγει, το ηλ. Ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.
   Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο να είναι μπροστάρηδες στον αγώνα αυτό να είναι μαζί μας με περηφάνια και αξιοπρέπεια κι εμείς θα τους στηρίξουμε και θα τους δικαιώσουμε για το ΟΧΙ που πρώτοι αυτοί θα τολμήσουν! Ούτε δευτερόλεπτο να μην λησμονήσουν ότι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας, αυτό λοιπόν να πράξουν και μόνο. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Ο καθρέφτης έχει έρθει πλέον εντελώς μπροστά τους και κοιτάζοντας μέσα σε αυτόν οι κυβερνητικοί βουλευτές στης περιοχής μας θα δουν αυτόν που έχει την πλήρη ευθύνη για το μεγαλύτερο ξεπούλημα από όσα εχουν επιχειρηθεί στην ιστορία της Ελλάδας. Και είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του ξεπουλήματος που σε περίπτωση που υλοποιηθεί θα πρέπει να απολογούνται για πολλές γενιές από κει που θα βρίσκονται διότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν θα έχουν μέρος να σταθούν .
  Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το Σχέδιο Αναθεμάτισης και Αποδεκάτισης της ΔΕΗ.

  Παύλος Μουρατίδης
  Οργ.Γραμματέας Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

 • 12 Μαρτίου 2014, 11:20 | Χρήστος Δήμου

  Κρίνω απαραίτητο, το Δ.Σ. της Επιχείρησης, να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των Ιδιωτών Μετόχων της Επιχείρησης (που κατέχουν το 49%) αναφορικά με τις μετοχές της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας.

  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους Ιδιώτες Μετόχους της Επιχείρησης να επιλέξουν αν θέλουν ή όχι τη συμμετοχή τους στη νέα Επιχείρηση και αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω της απόφασης των μετόχων αυτών να μετατρέψουν το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν στην ενιαία ΔΕΗ σε μετοχές τόσο στη «Μεγάλη όσο και στη Μικρή ΔΕΗ».

  Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στη μειοψηφία να αποφασίσει αν θέλει την ισότιμη συμμετοχή της στη Νέα Καθετοποιημένη Μονάδα (σε συνέλευση μετόχων όπου το Δημόσιο θα απόσχει της ψηφοφορίας) ή όχι καθώς και να αποφασίσει αν θα ζητήσει (σε περίπτωση που αποφασίσει να μην συμμετάσχει στη Νέα καθετοποιημένη μονάδα) το τίμημα που της αναλογεί δικαιωματικά από την πώληση της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας. (επιστροφή χρημάτων ανά μετοχή)

  Φυσικά και αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των διαδικασιών οιοδήποτε διαγωνισμού ώστε ο νέος αγοραστής να γνωρίζει ακριβώς τι αγοράζει.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4:
  «4. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτηση τους πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού.»

  Άρα η ΔΕΗ ξεπουλείται. Και αν δεν υπάρχουν σοβαροί ενδιαφερόμενοι στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα ξεπουληθεί με ψίχουλα ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας. Ο οποίος όμως ανήκει στους πολίτες και όχι στους πολιτικούς, που έχουν αναλάβει να διοιηκήσουν τη χώρα για μια τετραετία και όχι να την ξεπουλήσουν. Το ξεπούλημα αυτό είναι παράνομο, και θα έρθει σύντομα η στιγμή που οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν στον ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΛΑΟ.

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:02 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==