Άρθρο 08: Έννομες συνέπειες της απόσχισης

1. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και, κατά περίπτωση, της σύστασης της νέας εταιρίας, επέρχεται αυτοδικαίως με οιονεί καθολική διαδοχή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου και η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου.
2. Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών διατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων δεν απαιτούνται για την επέλευση των αποτελεσμάτων της προηγουμένης παραγράφου οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, εγκρίσεις, άδειες ή βεβαιώσεις των διοικητικών αρχών ή οποιαδήποτε δήλωση της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας ενώπιον των διοικητικών αρχών.
3. Για τη μεταβίβαση στη νέα εταιρία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της ΔΕΗ ΑΕ επί των ακινήτων που περιγράφονται στην σύμβαση απόσχισης δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών ή σχεδιαγραμμάτων ή τυχόν απαιτούμενων αδειών ή εν γένει οιουδήποτε εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές ή έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση.
4. Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών διατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις διοικητικές αρχές, καθώς επίσης απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις υπέρ και προς τη ΔΕΗ ΑΕ που αναφέρονται σε στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία. Τυχόν εγγυήσεις τρίτων υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία ισχύουν υπέρ της δεύτερης με τους αυτούς όρους και ιδία ως προς το ύψος των αναληφθεισών υποχρεώσεων.
5. Οι εκκρεμείς δίκες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αφορούν σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη δεύτερη, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψη τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας.
6. Η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. με τους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν μεν στη σύμβαση και τη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, εκείνοι όμως συνταξιοδοτήθηκαν κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ της κατάρτισης του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και της ολοκλήρωσης αυτής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά του προσωπικού του εισφερόμενου κλάδου στη νέα εταιρία. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού στη νέα εταιρία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.
7. Επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΔΕΗ ΑΕ άνευ συγκαταθέσεως του υποκειμένου των δεδομένων, κατά το μέτρο που η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης απόσχισης.

 • 14 Μαρτίου 2014, 15:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Η παράγραφος 6 του Αρθρου 8 αφορά τη μετάφορα προσωπικού στη νέα εταιρεία της οποίας οι διαδικασίες αφήνονται στο ΔΣ της ΔΕΗ και η οποία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Στη ουσία με την πρόβλεψη αυτή καταργούνται όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων. Επί της ουσίας οι εργαζόμενοι μεταβιβάζονται χωρίς να ρωτούνται, χωρίς δικαίωμα επιλογής, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη εταιρεία του Ομίλου, με άγνωστο εργασιακό μέλλον, χωρίς ισχύ των συλλογικών τους συμβάσεων, καταστρατηγώντας την Ευρωπαική και Ελληνική νομοθεσία, στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλοντας την αξιοπρέπεια ανθρώπων που συνεισέφεραν στην ΔΕΗ και στον τόπο για δεκαετίες. Βορά στην κερδοφορία του ιδιώτη. Αυτό δεν νοείται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επαγγέλλεται την δημοκρατία και την ελευθερία του ατόμου.

  Επιπλέον στην παράγραφο 7 επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή με νόμο καταργείται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατοχυρωμένη με νόμο (Ν. 2472/1997).

  Γενικότερα σε όλα τα Άρθρα νομοθετούνται παρεκκλίσεις της κείμενης γενικά νομοθεσίας προκειμένου να υλοποιηθεί το Σχέδιο Απόσχισης. Πρέπει να διερευνηθεί αναλυτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Π.χ. Για τη μεταβίβαση στη νέα εταιρία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της ΔΕΗ ΑΕ επί των ακινήτων που περιγράφονται στην σύμβαση απόσχισης δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών ή σχεδιαγραμμάτων ή τυχόν απαιτούμενων αδειών ή εν γένει οιουδήποτε εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές ή έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση.
  Πόσο κατοχυρωμένες μπορεί να είναι αυτές οι μεταβιβάσεις χωρίς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Νόμο και πόσο εξασφαλίζεται ο αγοραστής έναντι τρίτων διεκδικητών π.χ. εκτάσεων που έχει η ΔΕΗ;

  Γνωρίζετε ότι στη περιουσία της ΔΕΗ είναι ενσωματωμένη και αναγνωρισμένη η περιουσία των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ με το νόμο 2733/99 (άρθρο 34) που ψήφισε η Βουλή μετά από πρόταση του σημερινού αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης με καθολική ψηφοφορία 287 ψήφων. Δεν μπορεί να διαγραφεί αυτή η τεράστια ασφαλιστική περιουσία με όποια νομοθετική ρύθμιση. Ο ιδιώτης ως διάδοχη επιχείρηση επιβαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ.

 • Η παράγραφος 6 του Αρθρου 8 αφορά τη μετάφορα προσωπικού στη νέα εταιρεία της οποίας οι διαδικασίες αφήνονται στο ΔΣ της ΔΕΗ και η οποία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Στη ουσία με την πρόβλεψη αυτή καταργούνται όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων καταπατώντας και το Σύνταγμα της χώρας.

  Επιπλέον στην παράγραφο 7 επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή με νόμο καταργείται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατοχυρωμένη με νόμο (Ν. 2472/1997) ;

  Γενικότερα σε όλα τα Άρθρα νομοθετούνται παρεκκλίσεις της κείμενης γενικά νομοθεσίας προκειμένου να υλοποιηθεί το Σχέδιο Απόσχισης. Πρέπει να διερευνηθεί αναλυτικά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Π.χ. Για τη μεταβίβαση στη νέα εταιρία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της ΔΕΗ ΑΕ επί των ακινήτων που περιγράφονται στην σύμβαση απόσχισης δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών ή σχεδιαγραμμάτων ή τυχόν απαιτούμενων αδειών ή εν γένει οιουδήποτε εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές ή έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση.
  Πόσο κατοχυρωμένες μπορεί να είναι αυτές οι μεταβιβάσεις χωρίς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Νόμο και πόσο εξασφαλίζεται ο αγοραστής έναντι τρίτων διεκδικητών π.χ. εκτάσεων που έχει η ΔΕΗ;

 • 13 Μαρτίου 2014, 23:09 | pavlos

  Νόμος 1468/1950. Νόμος, ενός Ιστορικού ΦΕΚ. Ήταν 7 Αυγούστου.
  Άρθρο 1, παράγραφος 1: «δρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν «Δημόσια Επιχείρισις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων …την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων καθ` άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής».
  Άρθρο 1, παράγραφος 2: «Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνουσιν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και τον έλεγχον του Κράτους. Τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτής θέλουσι ρυθμισθή διά Β. Διατάγματος εφ’ άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου και εισηγήσει του Υπουργού Συντονισμού».
  Άρθρο 1, παράγραφος 3: Ειδικώς η Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού υποχρεούται όπως:
  α) Διασφαλίση την οικονομικήν αυτάρκειαν αυτής.
  β) Παρέχη την παραγόμενην ηλεκτρική ενέργειαν προς τους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς εις την ευθυνοτέραν δυνατήν τιμήν, ενεργούσα βάσει υγιών εμπορικών αρχών, εντός των πλαισίων της γενικωτέρας οικονομικής πολιτικής της Χώρας.
  γ) Αποφεύγη τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Χώρας και κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας.
  δ) Διαθέτη τα πραγματοποιούμενα έσοδα μετά την αφαίρεσιν κρατήσεων προς σχηματισμόν αποθεματικών, αποκλειστικώς προς τελειοποίησιν και συμπλήρωσιν των εγεκαταστάσεων, βελτίωσιν των όρων εξυπηρετήσεως του κοινού και μείωσιν της τιμής της ηλεκτρικής ενεργείας απαγορευομένης της διαθέσεως αυτών διά σκοπόν ξένον προς τους υπό του παρόντος καθοριζομένους σκοπούς αυτής»…
  … Έτσι λειτούργησε η ΔΕΗ. Όχι για 10, ούτε για 20 ή 30 αλλά για 60 ολόκληρα χρόνια. Λειτούργησε, άκμασε, εξελίχθηκε και μαζί της άκμασε, εξελίχθηκε και απέκτησε προοπτική ολόκληρη η χώρα.
  Σήμερα, μετά από μία ιστορία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια (τότε που εν μία νυκτί εμφανίστηκαν το Μνημόνιο, η Τρόικα, οι δόσεις, τα προαπαιτούμενα) βρισκόμαστε στο σημείο όπου μπαίνει σε διαβούλευση το Χαρτοφυλάκιο «Μικρή ΔΕΗ» για την αναδιοργάνωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού.
  Αναμφίβολα πρόκειται για μία ενέργεια που όχι μόνο δημιουργεί περαιτέρω ανισορροπίες στην ήδη κλονισμένη αγορά ενέργειας, όχι μόνο βάζει σε ρίσκο την τροφοδοσία, την ομαλή λειτουργία του δικτύου και την προοπτική της εθνικής οικονομίας αλλά πρόκειται και για μία πράξη που –αποδεδειγμένα- (εξ)υπηρετεί Μνημονιακές επιταγές που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ιδιωτών. Με την πώλησή της, δε, παύει να υφίσταται το κοινωνικό της πρόσωπου. Το πρόσωπο δηλαδή με το οποίο και καθιερώθηκε στις συνειδήσεις του κόσμου.
  Η ΔΕΗ δεν είναι απλά μία Βιομηχανική Επιχείρηση. Είναι η μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας, είναι ο τροχός που ρυμουλκεί την ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι μία Επιχείρηση που ανήκει στους εργαζόμενούς της και στον Ελληνικό λαό. Η εκποίηση αυτής της περιουσίας, την οποία διακαώς επιθυμείτε και προσπαθείτε να επιβάλλετε με τον πλέον ανάλγητο τρόπο, όχι μόνο θα οδηγήσει στην διάλυσή της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας αλλά με μαθηματική ακρίβεια, θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη της χώρας καταρρακώνοντας κάθε προοπτική που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ακόμα και στο θολό τοπίο της περιόδου που διανύουμε.
  Αν αυτό δεν αποτελεί πρόκληση τι είναι; Είναι πραγματικά αδιανόητο το γεγονός την ώρα που σε άλλες χώρες (βλέπε Γαλλία) γίνεται οργανωμένη προσπάθεια και ιδρύονται νέες κρατικές εταιρείες, στην Ελλάδα να επιχειρείτε να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία.
  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υπόθεση του Σχεδίου αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ όχι απλά δεν είναι μία ¨εύκολη υπόθεση¨ αλλά αποτελεί μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορία που συναντά την αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού από κάθε διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης, συναντά τις αντιδράσεις και την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών, συναντά την αμετάκλητη θέση των συνδικάτων που έχουν σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και το μέτωπο που θα συναντήσει η κυβέρνηση, θα είναι μεγάλο, ισχυρό, ανένδοτο.

  • Με πoια διαδικασία 3.000 εργαζόμενοι θα αλλάξουν με καταναγκαστικό τρόπο εργοδότη;
  • Με ποια διαδικασία θα υποχρεωθούν 2 εκατομμύρια καταναλωτές να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργεια χωρίς να το επιθυμούν;
  • Ποιος θα αποζημιώσει τη μετεγκατάσταση των οικισμών στα ορυχεία που παραχωρούνται αφού τουλάχιστον στα δύο, παραχωρούνται μόνο δικαιώματα και δεν υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα σε εξέλιξη.
  • Θα επιμεριστεί στην νέα εταιρία μέρος του υπέρογκου δανεισμού της ΔΕΗ;
  • Θα αποτελείται το πελατειακό της χαρτοφυλάκιο από ¨καλοπληρωτές¨ άλλα και από ¨κακούς πελάτες¨;
  • Θα πουλά το ηλ. Ρεύμα η νέα εταιρία στην κάτω του κόστους τιμή που επέβαλε το υπουργείο στην βιομηχανία;
  • Έχει ικανοποιηθεί ή όχι η απαίτηση της ευρωπαϊκής ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας στη χώρα μας όταν η ΔΕΗ έχει ποσοστό περί του 60% ;
  • Ποια ακριβώς απελευθέρωση λοιπόν υποτίθεται ότι προωθείται με αυτό το τερατούργημα;

  Πληροφορίες δημοσιευμάτων θέλουν κάποιους Βουλευτές που ήταν παρόντες σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, να λένε ότι «άλλο πράγμα η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, και άλλο η ψήφισή του».
  Στην Κύπρο, βρέθηκαν βουλευτές που αρνήθηκαν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης της εκεί ΔΕΗ, της ΑΗΚ και των άλλων οργανισμών. Το νομοσχέδιο, τελικώς, δεν πέρασε κι ας ήταν η ψήφισή του προαπαιτούμενο για τη δόση της τρόικας. Ευχόμαστε ότι στη χώρα μας, καθείς θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα πράξει τα επιβεβλημένα πριν ρίξουμε την ταφόπλακα σκεπάζοντας και καταδικάζοντας όχι μόνο την επιχείρηση αλλά μία ολόκληρη χώρα.
   Όποιος επιδιώξει να πράξει το στυγερό πολιτικό έγκλημα της πώλησης της ΔΕΗ, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των τοπικών κοινωνιών, των θεσμών και των φορέων, του ελληνικού λαού που είναι ο κύριος, είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης και μόνης επιχείρησης της πατρίδας που μπορεί να δώσει προοπτική ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς για το τελικό προϊόν που παράγει, το ηλ. Ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.
   Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο να είναι μπροστάρηδες στον αγώνα αυτό να είναι μαζί μας με περηφάνια και αξιοπρέπεια κι εμείς θα τους στηρίξουμε και θα τους δικαιώσουμε για το ΟΧΙ που πρώτοι αυτοί θα τολμήσουν! Ούτε δευτερόλεπτο να μην λησμονήσουν ότι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας, αυτό λοιπόν να πράξουν και μόνο. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Ο καθρέφτης έχει έρθει πλέον εντελώς μπροστά τους και κοιτάζοντας μέσα σε αυτόν οι κυβερνητικοί βουλευτές στης περιοχής μας θα δουν αυτόν που έχει την πλήρη ευθύνη για το μεγαλύτερο ξεπούλημα από όσα εχουν επιχειρηθεί στην ιστορία της Ελλάδας. Και είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του ξεπουλήματος που σε περίπτωση που υλοποιηθεί θα πρέπει να απολογούνται για πολλές γενιές από κει που θα βρίσκονται διότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν θα έχουν μέρος να σταθούν .
  Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το Σχέδιο Αναθεμάτισης και Αποδεκάτισης της ΔΕΗ.

  Παύλος Μουρατίδης
  Οργ.Γραμματέας Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:41 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==