Άρθρο 09: Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο καθώς και οι παρεπόμενες έννομες σχέσεις που συνδέονται με αυτές μεταβιβάζονται αυτούσιες στη νέα εταιρία μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Για τη μεταβίβαση των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται όπως αυτές έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Η νέα εταιρία προμηθεύει τους πελάτες με ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, στις συμβάσεις των πελατών με την ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες εισφέρονται στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δύναται να μεταβάλλει τους όρους των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στις οικείες συμβάσεις.
3. Σε περίπτωση ειδικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 εδαφ. β’ του Κώδικα Προμήθειας, συμβατικών όρων σε σχέση με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και την οφειλόμενη αποζημίωση επί καταγγελίας της τελευταίας, η μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εξ αιτίας της αποσχίσεως δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας.
4. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρεία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης. Κατά τα λοιπά, δεν θίγεται το προβλεπόμενο στο νόμο και τη σύμβαση δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στην νέα εταιρία.
5. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.
6. Σε περίπτωση λύσης των συμμεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη νέα εταιρία, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας με τους συγκεκριμένους πελάτες, για τους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών. Σε περίπτωση κατάρτισης νέας συμβάσεως προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των ανωτέρω πελατών, η σύμβαση αυτή διέπεται από τους όρους και το περιεχόμενο που ισχύουν για τις βασικές και ειδικές κατηγορίες πελατών με βάση τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών.
7. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που εισφέρονται στον κλάδο προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε εκδιδόμενη επί τη βάσει σχετικής μελέτης – εισήγησης εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα ιδίως με τα εξής κριτήρια:
(α) η συνολικώς παρεχόμενη στο πλαίσιο των μεταβιβαζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο 30% της συνολικώς προμηθευόμενης στην πελατειακή βάση της ΔΕΗ Α.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολικώς παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται μεσοσταθμικώς με βάση τις τρείς (3) εταιρικές χρήσεις που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
(β) οι μεταβιβαζόμενες με τον κλάδο συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στο 30 % του συνολικού αριθμού συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., αναλογικώς ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.
(γ) ειδικώς ως προς τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσεως της ΔΕΗ Α.Ε., το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση (β), δεν είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθμό των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. με τους συγκεκριμένους πελάτες αλλά μπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούμενη στις συμβάσεις των συγκεκριμένων πελατών ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους συγκεκριμένους πελάτες αναλαμβάνουν τόσον η ΔΕΗ Α.Ε. όσο και η νέα εταιρία, κατά το ποσοστό εκπροσωπούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην κάθε μία.
8. Κατά τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμήθειας που περιλαμβάνονται στον κλάδο κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., δύναται να λαμβάνει υπόψη του, τόσο τον αριθμό συνδέσεων, όσο και τη συνολική κατανάλωση του μεμονωμένου πελάτη ανεξαρτήτως του αριθμού συνδέσεων του, καθώς επίσης και τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών, τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς τους και την γεωγραφική τους κατανομή.
9. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθμίζονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4001/2011, καθώς επίσης οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με πελάτες των νήσων της ελληνικής επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρονικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο. Κατά τον προσδιορισμό της συνολικώς παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται η παρεχόμενη στο πλαίσιο των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου ηλεκτρική ενέργεια.
10. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει εντός τριών (3) μηνών από της ολοκλήρωσης της απόσχισης σε δημόσια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της σε σχέση με τη μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή και την ετοιμότητα της νέας εταιρίας προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας τις υποχρεώσεις ατομικής ενημέρωσης των πελατών που προβλέπονται σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρων σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
11. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας και στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα των πελατών, οι συμβάσεις των οποίων μεταβιβάσθηκαν στη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες. Οι όροι και η διάρκεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ της νέας εταιρίας και της ΔΕΗ Α.Ε.
12. Επιτρέπεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ Α.Ε. και την νέα εταιρία, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση και εκτέλεση των εμπιπτουσών στον εισφερόμενο κλάδο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 14 Μαρτίου 2014, 15:42 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Στην παράγραφο 1 για τη μεταβίβαση των συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία προβλέπεται ότι γίνονται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  Μπορεί με νόμο να καταργούνται οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς για να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, σε έναν Νόμο ο οποίος επαγγέλλεται την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

  Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρεία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχιση. Είναι δυνατόν να κρατάς δέσμιους πελάτες; Η διακοπή Σύμβασης μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους πλην της αλλαγής προμηθευτή. π.χ. ανάγκη διακοπής ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου. Εχουν ληφθεί όλοι οι παράμετροι υπόψη και τι δικαστικές διεκδικήσεις μπορεί να επιφέρει αυτή η απαγόρευση;

 • 13 Μαρτίου 2014, 23:33 | pavlos

  Νόμος 1468/1950. Νόμος, ενός Ιστορικού ΦΕΚ. Ήταν 7 Αυγούστου.
  Άρθρο 1, παράγραφος 1: «δρύεται Οργανισμός υπό την επωνυμίαν «Δημόσια Επιχείρισις Ηλεκτρισμού», σκοπόν έχων …την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών εργοστασίων καθ` άπασαν την χώραν, την εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς μεταφοράν της παραγομένης ηλεκτρικής ενεργείας και την διάθεσιν αυτής».
  Άρθρο 1, παράγραφος 2: «Ο Οργανισμός ούτος αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνουσιν διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας, τελούσαν όμως υπό την ανωτάτην εποπτείαν και τον έλεγχον του Κράτους. Τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτής θέλουσι ρυθμισθή διά Β. Διατάγματος εφ’ άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου και εισηγήσει του Υπουργού Συντονισμού».
  Άρθρο 1, παράγραφος 3: Ειδικώς η Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού υποχρεούται όπως:
  α) Διασφαλίση την οικονομικήν αυτάρκειαν αυτής.
  β) Παρέχη την παραγόμενην ηλεκτρική ενέργειαν προς τους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς εις την ευθυνοτέραν δυνατήν τιμήν, ενεργούσα βάσει υγιών εμπορικών αρχών, εντός των πλαισίων της γενικωτέρας οικονομικής πολιτικής της Χώρας.
  γ) Αποφεύγη τας αδικαιολογήτους διακρίσεις κατά την παροχήν ηλεκτρικής ενεργείας μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Χώρας και κατά τον καθορισμόν των τιμολογίων μεταξύ καταναλωτών της αυτής κατηγορίας.
  δ) Διαθέτη τα πραγματοποιούμενα έσοδα μετά την αφαίρεσιν κρατήσεων προς σχηματισμόν αποθεματικών, αποκλειστικώς προς τελειοποίησιν και συμπλήρωσιν των εγεκαταστάσεων, βελτίωσιν των όρων εξυπηρετήσεως του κοινού και μείωσιν της τιμής της ηλεκτρικής ενεργείας απαγορευομένης της διαθέσεως αυτών διά σκοπόν ξένον προς τους υπό του παρόντος καθοριζομένους σκοπούς αυτής»…
  … Έτσι λειτούργησε η ΔΕΗ. Όχι για 10, ούτε για 20 ή 30 αλλά για 60 ολόκληρα χρόνια. Λειτούργησε, άκμασε, εξελίχθηκε και μαζί της άκμασε, εξελίχθηκε και απέκτησε προοπτική ολόκληρη η χώρα.
  Σήμερα, μετά από μία ιστορία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια (τότε που εν μία νυκτί εμφανίστηκαν το Μνημόνιο, η Τρόικα, οι δόσεις, τα προαπαιτούμενα) βρισκόμαστε στο σημείο όπου μπαίνει σε διαβούλευση το Χαρτοφυλάκιο «Μικρή ΔΕΗ» για την αναδιοργάνωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού.
  Αναμφίβολα πρόκειται για μία ενέργεια που όχι μόνο δημιουργεί περαιτέρω ανισορροπίες στην ήδη κλονισμένη αγορά ενέργειας, όχι μόνο βάζει σε ρίσκο την τροφοδοσία, την ομαλή λειτουργία του δικτύου και την προοπτική της εθνικής οικονομίας αλλά πρόκειται και για μία πράξη που –αποδεδειγμένα- (εξ)υπηρετεί Μνημονιακές επιταγές που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ιδιωτών. Με την πώλησή της, δε, παύει να υφίσταται το κοινωνικό της πρόσωπου. Το πρόσωπο δηλαδή με το οποίο και καθιερώθηκε στις συνειδήσεις του κόσμου.
  Η ΔΕΗ δεν είναι απλά μία Βιομηχανική Επιχείρηση. Είναι η μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας, είναι ο τροχός που ρυμουλκεί την ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι μία Επιχείρηση που ανήκει στους εργαζόμενούς της και στον Ελληνικό λαό. Η εκποίηση αυτής της περιουσίας, την οποία διακαώς επιθυμείτε και προσπαθείτε να επιβάλλετε με τον πλέον ανάλγητο τρόπο, όχι μόνο θα οδηγήσει στην διάλυσή της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας αλλά με μαθηματική ακρίβεια, θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη της χώρας καταρρακώνοντας κάθε προοπτική που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ακόμα και στο θολό τοπίο της περιόδου που διανύουμε.
  Αν αυτό δεν αποτελεί πρόκληση τι είναι; Είναι πραγματικά αδιανόητο το γεγονός την ώρα που σε άλλες χώρες (βλέπε Γαλλία) γίνεται οργανωμένη προσπάθεια και ιδρύονται νέες κρατικές εταιρείες, στην Ελλάδα να επιχειρείτε να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία.
  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υπόθεση του Σχεδίου αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ όχι απλά δεν είναι μία ¨εύκολη υπόθεση¨ αλλά αποτελεί μία πάρα πολύ δύσκολη ιστορία που συναντά την αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού από κάθε διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης, συναντά τις αντιδράσεις και την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών, συναντά την αμετάκλητη θέση των συνδικάτων που έχουν σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης και το μέτωπο που θα συναντήσει η κυβέρνηση, θα είναι μεγάλο, ισχυρό, ανένδοτο.

  • Με πoια διαδικασία 3.000 εργαζόμενοι θα αλλάξουν με καταναγκαστικό τρόπο εργοδότη;
  • Με ποια διαδικασία θα υποχρεωθούν 2 εκατομμύρια καταναλωτές να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργεια χωρίς να το επιθυμούν;
  • Ποιος θα αποζημιώσει τη μετεγκατάσταση των οικισμών στα ορυχεία που παραχωρούνται αφού τουλάχιστον στα δύο, παραχωρούνται μόνο δικαιώματα και δεν υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα σε εξέλιξη.
  • Θα επιμεριστεί στην νέα εταιρία μέρος του υπέρογκου δανεισμού της ΔΕΗ;
  • Θα αποτελείται το πελατειακό της χαρτοφυλάκιο από ¨καλοπληρωτές¨ άλλα και από ¨κακούς πελάτες¨;
  • Θα πουλά το ηλ. Ρεύμα η νέα εταιρία στην κάτω του κόστους τιμή που επέβαλε το υπουργείο στην βιομηχανία;
  • Έχει ικανοποιηθεί ή όχι η απαίτηση της ευρωπαϊκής ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας στη χώρα μας όταν η ΔΕΗ έχει ποσοστό περί του 60% ;
  • Ποια ακριβώς απελευθέρωση λοιπόν υποτίθεται ότι προωθείται με αυτό το τερατούργημα;

  Πληροφορίες δημοσιευμάτων θέλουν κάποιους Βουλευτές που ήταν παρόντες σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ, να λένε ότι «άλλο πράγμα η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, και άλλο η ψήφισή του».
  Στην Κύπρο, βρέθηκαν βουλευτές που αρνήθηκαν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης της εκεί ΔΕΗ, της ΑΗΚ και των άλλων οργανισμών. Το νομοσχέδιο, τελικώς, δεν πέρασε κι ας ήταν η ψήφισή του προαπαιτούμενο για τη δόση της τρόικας. Ευχόμαστε ότι στη χώρα μας, καθείς θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα πράξει τα επιβεβλημένα πριν ρίξουμε την ταφόπλακα σκεπάζοντας και καταδικάζοντας όχι μόνο την επιχείρηση αλλά μία ολόκληρη χώρα.
   Όποιος επιδιώξει να πράξει το στυγερό πολιτικό έγκλημα της πώλησης της ΔΕΗ, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των τοπικών κοινωνιών, των θεσμών και των φορέων, του ελληνικού λαού που είναι ο κύριος, είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης και μόνης επιχείρησης της πατρίδας που μπορεί να δώσει προοπτική ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς για το τελικό προϊόν που παράγει, το ηλ. Ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.
   Καλούμε τους εκπροσώπους μας στο κοινοβούλιο να είναι μπροστάρηδες στον αγώνα αυτό να είναι μαζί μας με περηφάνια και αξιοπρέπεια κι εμείς θα τους στηρίξουμε και θα τους δικαιώσουμε για το ΟΧΙ που πρώτοι αυτοί θα τολμήσουν! Ούτε δευτερόλεπτο να μην λησμονήσουν ότι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας, αυτό λοιπόν να πράξουν και μόνο. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. Ο καθρέφτης έχει έρθει πλέον εντελώς μπροστά τους και κοιτάζοντας μέσα σε αυτόν οι κυβερνητικοί βουλευτές στης περιοχής μας θα δουν αυτόν που έχει την πλήρη ευθύνη για το μεγαλύτερο ξεπούλημα από όσα εχουν επιχειρηθεί στην ιστορία της Ελλάδας. Και είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του ξεπουλήματος που σε περίπτωση που υλοποιηθεί θα πρέπει να απολογούνται για πολλές γενιές από κει που θα βρίσκονται διότι σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν θα έχουν μέρος να σταθούν .
  Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το Σχέδιο Αναθεμάτισης και Αποδεκάτισης της ΔΕΗ.

  Παύλος Μουρατίδης
  Οργ.Γραμματέας Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

 • 12 Μαρτίου 2014, 15:38 | Μάριος Λ.

  Τα παρακάτω τιμολόγια δημιουργούν χασούρα στην σημερινή ΔΕΗ:
  -Υψηλή τάση
  -Αλουμίνιο ΤΕ, ΛΑΡΚΟ
  -Κοινωνικό τιμολόγιο και παρόμοια
  -Αγρότες
  -Νησιά

  Μετα τον διαχωρισμό αυτά ποιός θα τα έχει?

  Εά μήνουν στην παλαιά ΔΕΗ, όπως φαίνεται, αυτή θα χρεοκοπήσει. Μιά νέα ολυμπιακή δημιουργείται.

 • 12 Μαρτίου 2014, 12:51 | Χρήστος Δήμου

  Αναφορικά με την παράγραφο 9 του υπό διαβούλευση Νόμου

  «9. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθμίζονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4001/2011, καθώς επίσης οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με πελάτες των νήσων της ελληνικής επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρονικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο. Κατά τον προσδιορισμό της συνολικώς παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται η παρεχόμενη στο πλαίσιο των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου ηλεκτρική ενέργεια.»

  όπως βλέπω δεν γίνεται μνεία αναφορικά με τους πελάτες που εμπίπτουν στο άρθρο 52 του Ν4001/2011. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς του Νομοθέτη δέσμευση ότι για το διάστημα των 4 μηνών όπου ο πελάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης με τη Νέα Εταιρεία να μην μπορεί και η επιχείρηση να μεταβάλλει και τη τιμή του τιμολογίου σε σχέση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε.

  Αναφορικά με το Τιμολόγιο Προσωπικού θεωρώ βέβαιο ότι κατά το διαχωρισμό της πελατειακής βάσης θα υπάρξει και η υποχρεωτική μετάταξη των συμβολαίων των εργαζόμενων στη νέα επιχείρηση και αντίστοιχα η παραμονή των συμβολαίων των εργαζομένων στην ΔΕΗ Α.Ε.

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:18 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==

 • 11 Μαρτίου 2014, 12:31 | KK

  Το νομοσχέδιο λέει:
  Η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  Και μάλιστα
  Η νέα εταιρία δύναται να μεταβάλλει τους όρους των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στις οικείες συμβάσεις.

  Από τα πιο κουφά πράγματα που έχω διαβάσει. Θα πας με το ζόρι σε άλλη εταιρεία η οποία μπορεί να σε χρεώσει και παραπάνω ή να μην λάβει υπόψιν της π.χ. το κοινωνικό τιμολόγιο. Δηλαδή, με το ζόρι θα πληρώσεις παραπάνω και μάλιστα στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν χάσει πλέον οι έννοιες το νόημά τους.

  Αν θέλετε κύριοι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός δώστε άδειες για εξόρυξη ή δημιουργία μονάδων με φυσικό αέριο ώστε να γίνουν επενδύσεις και έπειτα αφήστε τους πελάτες να επιλέξουν.
  Όχι να πάρουν κάποιοι έτοιμες και τις υποδομές και τους πελάτες!!!