Άρθρο 07: Ολοκλήρωση της απόσχισης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας, με τις οποίες εγκρίνεται το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης, μαζί με τη σύμβαση απόσχισης που έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υποβάλλονται κατόπιν εγκρίσεως τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 για κάθε μία από τις ανωτέρω εταιρίες. Η έγκρισή του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχεται, αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη και η νομιμότητα των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών νόμος.
2. Σε περίπτωση εισφοράς του κλάδου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, στις υποβαλλόμενες κατά την προηγούμενη παράγραφο σε δημοσιότητα εταιρικές πράξεις περιλαμβάνεται επίσης το καταστατικό της υπό ίδρυση της νέας εταιρίας. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει εν προκειμένω τη διαπίστωση της ύπαρξης και νομιμότητας του περιεχομένου του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
3. Με την καταχώρηση της σύμβασης απόσχισης, της προβλεπόμενης στις προηγούμενες παραγράφους εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της εγκριτικής του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας ολοκληρώνονται η απόσχιση και εισφορά του κλάδου και, κατά περίπτωση, η σύσταση της νέας εταιρίας.

 • 11 Μαρτίου 2014, 21:51 | Αλέξανδρος Τομπουλίδης

  ● Νά αποφασίσει ο Ελληνικός λαός μέ Δημοψήφισμα !!!

  ● Σύνταγμα τής Ελλάδος
  Αρθρο 1, Παράγραφος 2: – “Θεμέλιο τού πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”
  Αρθρο 1, Παράγραφος 3: – “Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τόν λαό …” !!!

  ● Δημοψήφισμα γιά τό συγκεκριμένο ζήτημα καί γιά κάθε άλλο θέμα πού αφορά τήν Ζωή, τήν Υγεία καί τήν Υπαρξη τού Ελληνικού λαού !!!

  ● == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ == ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ==