Άρθρο 02: Εξειδίκευση χρήσεων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων

1. Στην περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης  εξειδικεύονται  ανά Ζώνη οι επιτρεπόμενες από το από 19.7.2007 Π.Δ/γμα (336/Δ/24.7.07) χρήσεις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ως εξής:

α) Ζώνη Δ1 (Περιοχή αναψυχής και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων)

 

Επιτρέπονται έργα και κατασκευές υπαίθριας δασικής αναψυχής, για διευκόλυνση των επισκεπτών – χρηστών των χώρων, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων πληροφόρησης, υγιεινής, ενοικίασης ποδηλάτων, αναψυκτηρίων, περιβαλλοντικής και ιστορικής ενημέρωσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης.

Επιτρέπεται η κατασκευή παρατηρητηρίων της αγρίας φύσης καθώς και η οργάνωση και διαμόρφωση χώρων αναψυχής, χώρων δασικού παιχνιδιού, μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, υπαίθριων χώρων ανάπαυσης, η διαμόρφωση χώρων εισόδου, η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων στις προβλεπόμενες εκτάσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης.

 

β) Ζώνη Δ2 (Περιοχή αναψυχής, πολιτισμού φιλοξενίας προσωπικοτήτων διοργάνωσης διεθνών πολιτικών συμβουλίων, πνευματικών εκδηλώσεων (εκδηλώσεων πολιτισμού) και εκθέσεων ειδικής θεματολογίας)

 

β1. Οι κτιριακές χρήσεις ορίζονται σε δύο ενότητες Ε1 και Ε2 όπως φαίνονται με τις αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές διακεκομμένες γραμμές χρώματος κόκκινου  στα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα  Χ01 και Χ02 :

 • Στην «Μουσειακή Ενότητα» Ε1 των υφισταμένων κτιρίων ΚΑ-01, ΚΑ-02 και των προϋφισταμένων κτιρίων ΠΥ-1 «Ναΐδριο του Προφήτη Ηλία» και ΠΥ-2 «Παλαιά Ανάκτορα», επιτρέπονται μουσεία και συνοδευτικές χρήσεις (όπως γραφεία, πωλητήριο, καφέ – εστιατόριο, αίθουσα συνεδριάσεων) και χώροι λατρείας. Στα κτίρια της ενότητας είναι δυνατή η φιλοξενία εκδηλώσεων και εκθέσεων συμβατής με τις χρήσεις του Πάρκου θεματολογίας.
 • Στη «Διοικητική Ενότητα» Ε2 των υφισταμένων κτιρίων ΚΒ-01, ΚΒ-02, ΚΒ-03, ΚΒ-04, ΚΒ-05, ΚΒ-06, ΚΒ-07 επιτρέπονται, γραφεία (σχετικά με τις δραστηριότητες και το χαρακτήρα του Πάρκου), ενδιαιτήματα προσωπικού, αστυνομικοί και πυροσβεστικοί σταθμοί, και χώροι φιλοξενίας με συνοδευτικές χρήσεις. Στα κτίρια της ενότητας είναι δυνατή η φιλοξενία πνευματικών εκδηλώσεων και εκθέσεων συμβατής με τις χρήσεις του Πάρκου θεματολογίας.

 

β2. Οι αγροτικές δραστηριότητες επιτρέπονται στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

 

β3. Στα κτιριακά έργα επιτρέπεται η επισκευή και αναδιαρρύθμιση των υφισταμένων κτιρίων, οι επεμβάσεις και οι απαραίτητες προσθήκες όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της παρούσης. Η ανακατασκευή των  προϋφισταμένων κτιρίων επιτρέπεται μετά από έγκριση  του ΥΠΟΠΑΙΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002.

Επιβάλλεται η αποκατάσταση του κήπου των ανακτόρων και των αλεών και  η διαμόρφωση του περιβάλλοντος τα κτίρια χώρου, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 και εξειδικεύονται στο άρθρο  4 της παρούσης.

 

β4. Εντός της ζώνης  επιτρέπονται έργα και κατασκευές για διευκόλυνση των επισκεπτών – χρηστών των χώρων υπαίθριας δασικής αναψυχής όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιτρέπεται η κατασκευή παρατηρητηρίων της αγρίας φύσης όπως εξειδικεύεται στο άρθρο  4 της παρούσης .

Επιτρέπεται η οργάνωση και διαμόρφωση χώρων αναψυχής, χώρων δασικού παιχνιδιού, μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, υπαίθριων χώρων ανάπαυσης, η διαμόρφωση χώρων εισόδου, η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης.

 

γ) Ζώνη Δ3 (Περιοχή αναψυχής, αθλητισμού, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής ενημέρωσης, γεωργίας και κτηνοτροφίας εξαιρουμένων των γεωργικών αποθηκών)

 

γ1. Οι κτιριακές χρήσεις ορίζονται σε πέντε ενότητες Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 και Ε7 όπως φαίνονται με τις αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές διακεκομμένες γραμμές χρώματος κόκκινου  στα πρωτότυπα σχεδιαγράμματα  Χ 01 και Χ 02:

 

 • Στην «Ερευνητική Ενότητα» Ε3 των υφισταμένων κτιρίων ΚΒ-08,ΚΒ-09, ΚΒ-10, ΚΓ-01, ΚΓ-02, ΚΓ-03 και ΚΓ-04 και του προϋφιστάμενου κτιρίου ΠΥ-3 «οικία Λύδερς» επιτρέπονται ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, κέντρα περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης, αρχεία, γραφεία (σχετικά με τις δραστηριότητες και το χαρακτήρα του Πάρκου), θερμοκήπιο, ιατρεία-σταθμοί Α΄ βοηθειών. Ειδικότερα στο κτίριο ΚΒ-08 επιτρέπονται και χώροι εστίασης.

 

 • Στην «Ενότητα της Αγοράς» Ε4 των υφισταμένων κτιρίων ΚΓ-05, ΚΓ-06, ΚΓ-07, ΚΓ-08, ΚΓ-09, ΚΓ-10, ΚΓ-11 και ΚΓ-12 και των προϋφισταμένων κτιρίων, επιτρέπονται γραφεία (σχετικά με τις δραστηριότητες και το χαρακτήρα του Πάρκου), καταστήματα, καταστήματα πώλησης τροφίμων παραγόμενων στο Πάρκο, εργαστήρια, ιατρεία-σταθμοί Α΄ βοηθειών. Ειδικότερα στα κτίρια ΚΓ-05, ΚΓ-06, ΚΓ-07 επιτρέπονται  και χώροι εστίασης.

 

 • Στην «Παραγωγική – Εκθεσιακή Ενότητα» Ε5 των υφισταμένων κτιρίων ΚΔ-01, ΚΔ-02, ΚΔ-05, ΚΔ-06, ΚΔ-07, ΚΔ-08, ΚΔ-09, ΚΔ-10 και  ΚΔ-11 και των προϋφισταμένων κτιρίων, επιτρέπονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και πώλησης αγροτικών, κτηνοτροφικών και συναφών προϊόντων, με χαρακτήρα επιδεικτικό – αγροτουριστικό, εκθετήρια και εκθεσιακοί χώροι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σταβλισμού έως έξι (6) ισοδύναμων ζώων. Ειδικότερα στο κτίριο ΚΔ-09 επιτρέπονται και χώροι εστίασης.

 

 • Στην «Πολιτιστική – Εκπαιδευτική Ενότητα» Ε6 των υφισταμένων κτιρίων ΚΔ-03 και ΚΔ-04 και των προϋφισταμένων κτιρίων, επιτρέπονται πολιτιστικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, εκπαιδευτικά κέντρα, κέντρα πληροφόρησης και συνοδές χρήσεις.

 

 • Στην «Ταφική Ενότητα» Ε7 των υφισταμένων κτιρίων ΚΕ-01, ΚΕ-02 και ΚΕ-03 και των προϋφισταμένων κτιρίων, επιτρέπονται Ιερός Ναός, Κοιμητήριο, Μουσείο.

 

 • Κτίρια εκτός ενοτήτων και εκτός Κεντρικού Πυρήνα: Το κτίριο ΚΖ-05 επιτρέπεται να λειτουργεί ως ορειβατικό καταφύγιο, στάση περιπατητών και περιβαλλοντικό παρατηρητήριο και στο κτίριο ΚΖ-06 επιτρέπεται η εγκαταστάση κέντρου περίθαλψης αγρίων ζώων.

 

γ2. Οι αγροτικές δραστηριότητες επιτρέπονται στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Επιτρέπεται η οργάνωση και ενοικίαση αγροτεμαχίων. Πέραν των προβλεπόμένων στην προηγούμενη παράγραφο γ1, δεν επιτρέπονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της ζώνης Δ3.

 

γ3. Στα κτιριακά έργα επιτρέπεται η επισκευή και αναδιαρρύθμιση των υφισταμένων κτιρίων, οι επεμβάσεις και οι απαραίτητες προσθήκες όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της παρούσης. Η ανακατασκευή των  προϋφισταμένων κτιρίων επιτρέπεται μετά από έγκριση  του ΥΠΟΠΑΙΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002.

 

γ4. Εντός της ζώνης επιτρέπεται η οργάνωση και διαμόρφωση χώρων αναψυχής, χώρων δασικού παιχνιδιού, μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, υπαίθριων χώρων ανάπαυσης, χώρων εισόδου και βοηθητικών χώρων, η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων, στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης.

Τα έργα και κατασκευές για διευκόλυνση των επισκεπτών – χρηστών των χώρων υπαίθριας δασικής αναψυχής ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων πληροφόρησης, υγιεινής, ενοικίασης ποδηλάτων, αναψυκτηρίων, περιβαλλοντικής και ιστορικής ενημέρωσης και η κατασκευή παρατηρητηρίων της αγρίας φύσης όπως εξειδικεύονται στο άρθρο  4 της παρούσης..

 

δ). Τμήμα Ζώνης  Β4 που περιλαμβάνεται στο Κτήμα Τατοίου (Περιοχή αναψυχής, υπαίθριου αθλητισμού, γεωργικής χρήσης εξαιρουμένων γεωργικών αποθηκών και περιβαλλοντικής ενημέρωσης)

 

δ1. Οι κτιριακές χρήσεις ορίζονται στην ενότητα «εισόδου» Ε8 όπως φαίνεται με τις   αντίστοιχες κλειστές πολυγωνικές διακεκομμένες γραμμές χρώματος κόκκινου στο πρωτότυπο σχεδιάγραμμα  Χ01 και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κτίρια ΚΖ-01, ΚΖ-02, ΚΖ-03 και ΚΖ-04. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις εισόδου, πληροφόρησης, ενοικίασης ποδηλάτων και φύλαξης   

 

δ2. Οι αγροτικές δραστηριότητες επιτρέπονται στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Επιτρέπεται η οργάνωση και ενοικίαση αγροτεμαχίων για τη χρήση τους ως αστικών λαχανόκηπων και οι απολύτως απαραίτητες εγκαταστάσεις στέγασης αγροτικών μηχανημάτων και εργαλείων. Οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις επιτρέπονται στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

 

δ3. Στα κτιριακά έργα επιτρέπεται η επισκευή και αναδιαρρύθμιση των υφισταμένων κτιρίων, οι επεμβάσεις και οι απαραίτητες προσθήκες όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 4 της παρούσης. Η ανακατασκευή των προϋφισταμένων κτιρίων επιτρέπεται μετά από έγκριση του ΥΠΟΠΑΙΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002για το τμήμα το ευρισκόμενο εντός του χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου.

 

δ4. Εντός της ζώνης επιτρέπεται η οργάνωση και διαμόρφωση χώρων αναψυχής, χώρων δασικού παιχνιδιού, μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών, υπαίθριων χώρων ανάπαυσης, χώρων εισόδου και βοηθητικών χώρων, η διαμόρφωση και λειτουργία θεματικού χώρου σιδηροδρόμων, χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων, στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης.

Τα έργα και κατασκευές για διευκόλυνση των επισκεπτών – χρηστών των χώρων υπαίθριας δασικής αναψυχής ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και επιβάλλεται η λήψη σχετικών εγκρίσεων από το ΥΠΟΠΑΙΘ για τις θέσεις πλησίον κτηρίων μνημείων Ν.3028/2002.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων πληροφόρησης, υγιεινής, ενοικίασης ποδηλάτων, αναψυκτηρίων, περιβαλλοντικής και ιστορικής ενημέρωσης και η κατασκευή παρατηρητηρίων της αγρίας φύσης όπως εξειδικεύονται στο άρθρο  4 της παρούσης.

Επιτρέπεται η διαμόρφωση και λειτουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων , αθλητικών ποδηλατικών διαδρομών και αθλητικών ιππικών διαδρομών.

 • 7 Ιουνίου 2015, 23:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΟΣ

  Τα κτήματα Τατοιου είναι μνημείο της νεοτερης Ιστορίας μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν τέτοιο. Απο το όνομα του που θα πρέπει να αναφέρεται ως «πρώιν Βασιλικά Κτήματα Τατοιου» μέχρι και η χρήση του που θα πρέπει να παραμείνει ένα αγηρόκτημα του 1900. Τα ανακτορα να γίνουν μουσείο, το ιδιο και το βουστάσιο για τα βασιλικά αυτοκίνητα και τις άμαξες, το ξενοδοχείο να ξαναλειτουργήσει σαν ξενοδοχείο, να αναστυλωθούν τα γύρω κτήσματα όπως ήταν κατα το παρελθόν για να έχουν οι επισκέπτες και οι πολίτες της χώρας μια πλήρη εικόνα πως ήταν διαρθρωμένος και πως λειτουργούσε αυτός ο χώρος.
  Οι προβλέψεις για συνεδριακό κέντρο καφεταίριες και ταβέρνες μέσα στο χώρο είναι εντελώς άστοχες. Ισως μόνο κατι μικρό και διακριτικό. Χρήση για οινοποιείο, βουτυροκομείο, και ότι άλλο είχε στο παρλθόν είναι αποδεκτά.
  Αντιμετωπίστε το χώρο με τον ίδιο σεβασμό που αντιμετωπίζετε και τα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας. Οπως δεν θα βάζατε ταβέρνα πάνω στην ακρόπολη δεν μπορείτε να το κάνετε ούτε εδω. Πρέπει να μείνει ένα γραφικό ήσυχο αγρόκτημα με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές του δραστηριότητες κ με ένα σεμνό μουσείο για το καομματι αυτό της ιστορίας του τόπου μας

 • 7 Ιουνίου 2015, 22:17 | Μ.ΧΑΖΑΠΗ-Λ.ΦΕΡΜΕΛΗ-Ε.ΣΤΕΦΑΝΗ

  Να διερευνηθεί η δυνατότητα διασποράς των προτεινόμενων για την ενότητα Ε4 χώρων εστίασης.

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:43 | Σύλλογος Κρυονερίου «ΔΡΥΑΔΕΣ»

  Σαν Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου «ΔΡΥΑΔΕΣ» Προτείνουμε:
  1. Περιορισμό αναψυκτηρίων στα απαραίτητα για την ανακούφιση πεζοπόρων & επισκεπτών
  2. ΌΧΙ διανυκτερεύσεις τρίτων εκτός των ατόμων που κρίνονται απαραίτητα για την φύλαξη.
  3. ΌΧΙ λειτουργία συνεδριακών κέντρων.
  4. ΌΧΙ προσθήκες στα υπάρχοντα κτήρια.
  5. Πλήρης απαγόρευση οχημάτων εντός του κτήματος, εκτός από Αστυνομία Πυροσβεστική, Ποδήλατα & ιππήλατα αμαξίδια.
  6. ΌΧΙ Δημιουργία πάρκινγ, αλλά μεταφορά των εργαζομένων με βαν από τις πύλες.
  Επισημαίνουμε ότι η διαδρομή μέσω Κρυονερίου μέχρι την αντίστοιχη πύλη προς το Κτήμα Τατοίου δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με τον όγκο των οχημάτων που αναφέρεται στην προτεινόμενη μελέτη.

 • Προτάσεις της δημοτικής κίνησης ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ
  πάνω στο σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την αξιοποίηση των πρώην Βασιλικών Κτημάτων Τατοΐου:

  1. Να παραμείνει η ονομασία του Κτήματος ως έχει (Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου) και να μην προχωρήσει το Υπουργείο στη μετονομασία του σε “Μητροπολιτικό Πάρκο Τέτοιου”, καθώς μια τέτοια αλλαγή του “brand name”, με το οποίο είναι γνωστός ο ιστορικός αυτός χώρος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αναιρεί τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής και των κτισμάτων της, τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει ως νεώτερα μνημεία.
  2. Να επαναξετασθεί το σχέδιο της ΚΥΑ, με βάση τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του Κτήματος, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος (ήπια ανάπτυξη).
  3. Η ΚΥΑ αναφέρεται στη δυνατότητα επέκτασης έως 10% του φέροντος οργανισμού των υπαρχόντων ιστορικών κτιρίων στο Κτήμα, στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα αναφέρει το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.
  4. Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, συνεδριακών κέντρων και πολυάριθμων χώρων εστίασης στον ιστορικό πυρήνα του Κτήματος (παλιός στρατώνας, βουστάσιο, περιοχή πλησίον του Κοιμητηρίου κλπ.), καθώς μια τέτοια “επιθετική” αλλαγή χρήσης της γης δε συνάδει με την ιστορική φυσιογνωμία του χώρου, υποβαθμίζει το μνημείο και διαταράσσει το υπάρχον οικοσύστημα με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ας μην ξεχνάμε ότι το κτήμα βρίσκεται μέσα σε ένα κηρυγμένο Εθνικό Δρυμό.
  5. Συμφωνούμε με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει συλλογικοί φορείς που έχουν ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα, για την αξιοποίηση κτισμάτων, όπως η δημιουργία μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, ολίγων κλινών στην θέση του παλιού ξενοδοχείου «Τατόιον» (και όχι ταβέρνας), η ανάδειξη του χώρου του Βουστασίου σε Μουσείο Βασιλικών Αυτοκινήτων και Αμαξών (και όχι σε συνεδριακό κέντρο) κλπ.
  6. Να υπάρξει μελέτη για τη συλλογή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής «Κιθάρα», που προέρχονται από την Πάρνηθα και δεν έχουν αξιοποιηθεί έως σήμερα.
  7. Να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο πυροφύλαξης, πυρόσβεσης και εκκένωσης του χώρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
  8. Να υπάρξουν μελέτες από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Δασαρχείο (με βάση το καθεστώς προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, την ύπαρξη αναδασωτέων θυλάκων εντός του Κτήματος και τον Αρχαιολογικό Νόμο), που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν πριν την υπογραφή της ΚΥΑ και αφορούν στον περιορισμό των χρήσεων.
  9. Να παραμείνει ο χαρακτήρας του κτήματος δημόσιος και η πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτό ελεύθερη.
  10. Να ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα προβλήματα (νομικά και πραγματικά) που θα ανακύψουν από το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς περιμετρικά του Κτήματος.
  11. Ενίσχυση των υπαρχόντων καλλιεργειών εντός κτήματος και ανάπτυξη νέων, με στόχο την παραγωγή προιόντων για εμπορική εκμετάλλευση και προς όφελος και συντήρηση του κτήματος από τα έσοδα.
  12. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα και την εφικτότητα του προτεινομένου σχεδιασμού σε βάθος χρόνου.
  13. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο πρόσβασης, κυκλοφορίας και στάθμευσης (π.χ. διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με μέσα σταθερής τροχιάς, όπως σιδηροδρομική σύνδεση με το ΣΚΑ Αχαρνών).
  14. Να υπάρξει μελέτη διαχείρισης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος.
  15. Στον Φορέα Διαχείρησης να εκπροσωπούνται όλοι οι παρακείμενοι Δήμοι.

 • H έκδοση της ΚΥΑ έρχεται να δικαιώσει προσπάθειες ετών της Κοινότητας Κρυονερίου αρχικά και του Δήμου Διονύσου μετέπειτα καθώς και των φορέων της ευρύτερης περιοχής, όπως και αυτών της Ελληνικής εταιρίας περιβάλλοντος και πολιτισμού και του Συλλόγου Φίλων του κτήματος Τατοϊου.
  Επί της αρχής των προτάσεων που προτείνει η Πολιτεία, συμφωνούμε αφού αποτελούν θέσεις και προτάσεις της προηγούμενης Δημοτικής αρχής και της παράταξής μας.
  Η εισήγηση του Συλλόγου Φίλων του κτήματος Τατοϊου και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Π.Δ. προστασίας της Πάρνηθας μας βρίσκει σύμφωνους, αφού συμφωνούν με το αποτέλεσμα τής εσωτερικής διαβούλευσης της παράταξης μας αλλά και της πολυετούς διαβούλευσης με συλλόγους και φορείς της πόλης μας.
  Επιπλέον θέτουμε στη διάθεση σας τις παρακάτω προτάσεις:
  1.Brading (Ονομασία).
  Το κτήμα στο πέρασμα των ετών είναι γνωστό με το όνομα Βασιλικό Κτήμα Τατοίου.Θεωρούμε πως ήδη αποτελεί ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο Brand Name και έτσι πρέπει να παραμείνει δίνοντας βάση στην αίγλη και το σεβασμό που μπορεί συνειρμικά να προκαλέσει σε κάθε εν δυνάμει επισκέπτη.
  Λαμβάνοντας υπόψιν μας τα παραπάνω αλλά και τις επιταγές του σύγχρονου marketing προτείνουμε το όνομα του κτήματος να είναι Βασιλικό Κτήμα Τατοίου και η διεθνής ονομασία του ,Hellenic Royal Estate Of Tatoi ή,Royal Estate of Tatoi (εν συντομία R.ES.T).
  2.Αλλαγές χρήσης.
  Είναι απαραίτητες τροποποιήσεις στο προεδρικό διάταγμα του 2007 και 2008 για την προστασία της Πάρνηθας, ώστε να συμπεριληφθούν και οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου(Δήμου Διονύσου) διευρύνοντας τις δραστηριότητες του Κτήματος.
  3.Προσβασιμότητα.
  Δημιουργία στάσης προαστιακού σιδηροδρόμου επι της οδού Ανεμώνης στα όρια της πρώην κοινότητας Κρυονερίου.
  Από τη στάση προτείνεται η ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας μέχρι την πύλη 3 Κρυονερίου.
  Δημιουργία υπαίθριου-ανοιχτού parking 15 στρεμμάτων στην πύλη 3 με δυνατότητα στάθμευσης 500 ΕΙΧ και 10 τουριστικών λεωφορείων.
  Επίσης η πρόσβαση των ΙΧ και των λεωφορείων προτείνεται να γίνει ως εξής:
  Α.Παράδρομος Εθνικής οδού-Οδός Ανεμώνης-διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου πλάτους 7 μέτρων ο οποίος θα έχει και παράλληλη λωρίδα για ποδηλάτες( θα λειτουργεί και ως ζώνη πυρασφάλειας)-parking πύλη 3.
  Με αυτό τον τρόπο δε θα επιβαρυνθεί περαιτέρω η ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία στη Λ.Κρυονερίου.
  Σήμανση μονοπατιών πεζοπορίας διαφορετικών από τους κύριους δρόμους, από την πύλη 3 έως τους χώρους του παλατιού, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση επισκεπτών με ειδικές ικανότητες (golf car,κατασκευή διαδρομής με ειδικές προδιαγραφές).
  4.Πυρασφάλεια/διατήρηση χαρακτήρα κτήματος
  Η υπογειοποίηση των γραμμών υπερυψηλής τάσης, που περικλείουν το Τατόι και την Δ.Ε Κρυονερίου πρέπει να μπουν στα προαπαιτούμενα της Κ.Υ.Α.
  5.Διαχείρηση.
  Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα του κτήματος και τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου και του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοίου στη σύσταση του φορέα διαχείρισης.

  Για την Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου
  Γιάννης Καλαφατέλης
  πρ. Δήμαρχος Διονύσου

 • Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1995 ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑ ΕΠΤΑ, ΠΛΕΟΝ ΟΣΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ. Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ »ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΓΓΠΠ 0015. ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1999, ΣΕ ΠΛΗΜΥΡΕΣ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 600ΤΜ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΧΩΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΠΕΙΔΗ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΥΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ.
  ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΣΑΣ Ο ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΚΑΓΙΑΣ ‘Η ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ,ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΓΓΠΠ, Κ.Α.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
  ΦΙΛΙΚΑ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 • Συμμετοχή Δήμου Διονύσου στη Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)»

  «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης
  (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)»

  Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της πρώην βασιλικής περιουσίας στο Τατόι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)» για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Αγροκτήματος.

  Το Κτήμα Τατοΐου διαθέτει μια σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία, φυσικού – πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου και μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης, με διεθνή προβολή. Σήμερα, το Πάρκο κατακλύζεται τα Σαββατοκύριακα από επισκέπτες του Δήμου μας και των όμορων Δήμων. Πρόκειται για έκταση 22.500 περίπου στρεμμάτων στις νοτιοανατολικές υπώρειες της Πάρνηθας. Κατά το πλείστον δασική, η οποία διακόπτεται από τμήματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων ( 1250 στρεμμάτων συνολικά) και περικλείει στον κεντρικό της πυρήνα τις εγκαταστάσεις του πρώην βασιλικού κτήματος σε έκταση 1500 στρεμμάτων, όπου και συγκεντρώνεται το κύριο κτιριακό δυναμικό (14.340 m2).

  Γενικά, στη νομοθεσία προβλέπονται περισσότεροι φορείς που εμπλέκονται στην δημιουργία, διαχείριση, φύλαξη, προστασία των χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου, όπως οι ΟΤΑ, η Δασική Υπηρεσία, η Πολεοδομία, η ΕΠΑΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι εδ. γ αρ. 13 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ, ν. 3463/2006) η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους ανάγεται σε αρμοδιότητα των ΟΤΑ.

  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι: «…οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: … 4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. …7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης….11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. … ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. …

  Με βάση την ανωτέρω διάταξη, η ευθύνη της δημιουργίας χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτούς, ανήκει στους ΟΤΑ. Επομένως, οι Δήμοι και κοινότητες έχουν το τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε εργασία στους χώρους αυτούς. Μάλιστα, με το άρθρο 79 παρ. 1 του ΔΚΚ, χορηγείται στους ΟΤΑ εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων ειδικά «….α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση. α2…. α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. …».

  Με το υπ’ αρ. 87668/5.8.93 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΓΓ Δασών και ΦΠ, διευκρινίσθηκε ότι, περιεχόμενο της ανατεθείσας στους ΟΤΑ μέριμνας είναι η φροντίδα για την ανάπτυξη, βελτίωση και καθαριότητα των χώρων πρασίνου. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 998/79 και τον ΔΚΚ, η ευθύνη προστασίας των δασικών χώρων πρασίνου ανήκει στην αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δασικές υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα να κρίνουν πότε επέρχεται αλλαγή του προορισμού, από μια επέμβαση.

  Με βάση τα ανωτέρω καταλήγουμε στην ακόλουθη τριπλή διάκριση:
  Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την δημιουργία χώρων πρασίνου στις εντός σχεδίου περιοχές, ανήκει σε εκείνον που διαθέτει, κατά τη νομοθεσία, πρωτοβουλία έναρξης της διαδικασίας έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου, δηλαδή, κατά περίπτωση, τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ή τους ΟΤΑ.

  Για την προστασία και διαχείριση των ήδη υφιστάμενων χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, χωρίς δασικό χαρακτήρα, η αρμοδιότητα ανήκει κατά τεκμήριο στους ΟΤΑ, είτε σε όποιον καθορίζουν ειδικές νομοθετικές διατάξεις ως υπεύθυνο για την διενέργεια συγκεκριμένων εργασιών.

  Η διαχείριση των εντός σχεδίου υφιστάμενων χώρων κοινόχρηστου πρασίνου δασικού χαρακτήρα (πάρκων και αλσών), δηλαδή η φροντίδα ανάπτυξης, βελτίωσης, αναδάσωσης, φύλαξης, καθαριότητας, περιποίησης, υλοτομίας κ.λπ., αρμόδιες είναι κατ’ αρχάς οι υπηρεσίες των ΟΤΑ, άλλως οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην τυχόν ad hoc υφιστάμενη ρύθμιση για τον κάθε χώρο πρασίνου, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των σχετικών ενεργειών από την αρμόδια δασική υπηρεσία,η οποία έχει πάντοτε κατά νόμον την ευθύνη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.

  Υλοποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 19-7-2007 Π.Δ/τος « Καθορισμός Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 336Δ/2007) όπως τροποποιήθηκε με το από 4 -12- 2008 Π.Δ/γμα «Τροποποίηση του από 19.7/24.7.2007 Π.Δ /τος «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής)» (Δ’ 336)».(Δ/619/19.2.2008), η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας (ΟΡΣΑ) με την υπ’ αριθμ. 13η / 3ο/15.09.2011 απόφαση της και σε συνέχεια της από 06/05/2011 πρόσκλησης διαγωνισμού ανέθεσε σε κοινοπραξία μελετητών την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης για την Προστασία και Ανάδειξη του Κτήματος Τατοΐου. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, ο οποίος ασκεί τη διαχείριση του Κτήματος Τατοΐου συνεπικουρούμενος από τον ΟΡΣΑ.

  Στην πράξη, ο σχεδιασμός ενός μητροπολιτικού πάρκου κλίνει προς την επιλογή ενός συστήματος μεικτών χρήσεων (πρασίνου, οικιστικής ανάπτυξης, τουρισμού, επιχειρήσεων κ.λπ) και έχει επικρατήσει να θεωρείται επιτρεπτό ένα ευρύ φάσμα ήπιων δραστηριοτήτων, συναφών και συμβατών με τη λειτουργία του πάρκου, εφόσον δεν ανατρέπεται η βασική λειτουργία του πρασίνου, όπου αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του μητροπολιτικού πάρκου στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όχι μόνον των Δήμων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων υπάγεται χωρικά, αλλά μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος.

  Ο Φορέας Διαχείρισης Τατοΐου δεν έχει ακόμη λειτουργήσει και μια υποστελέχωσή του θα θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του σχεδίου. Η συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου από τους ΟΤΑ κρίνεται απαραίτητη και επιπροσθέτως θα βοηθήσει την τοπική οικονομία.

  Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Διονύσου καταθέτει τη σύμφωνη γνώμη του και λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι εμπλέκεται άμεσα στην αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου, θέλει να συμβάλει αναπτυξιακά με συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της Διαβούλευσης, αναλαμβάνοντας το κόστος των διαφόρων επενδύσεων που πρόκειται να προτείνει αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτών στους παρακάτω άξονες:

  Α. Άξονας πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης,
  Ο Δήμος μας δια μέσου της Αναπτυξιακής Εταιρείας μόνος ή σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των όμορων Δήμων θα μπορούσε δια μέσου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων INTERREG και ΟΑΕΔ να υποστηρίξει και να ενισχύσει ένα δίκτυο νεοφυών επιχειρήσεων startups με στόχο τόσο την διάθεση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας για κατανάλωση και εμπορία εντός και εκτός του κτήματος Τατοΐου, όσο και σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης Τατοΐου να προωθήσει την εκπαιδευτική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν (επισκέψιμες εγκαταστάσεις)που βρίσκονται στη χωρική του αρμοδιότητα.

  Β. Άξονας αναψυχής και άθλησης
  Ο Δήμος μας μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης και δια μέσου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής θα μπορούσε να παρέμβει με ήπιες βιοκλιματικές αναπλάσεις χώρων ποδηλατικών διαδρομών, υπαίθριων χώρων ανάπαυσης που θα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: αθλητικές δραστηριότητες (ποδηλασία, πεζοπορία), αθλοπαιδιές (παιδικές χαρές), δραστηριότητες συναφείς με την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Bird watching, επίσκεψη πεζή ή επί υποζυγίων στο δάσος, στις καλλιέργειες, στους τόπους παραγωγής). Οργανωμένη σήμανση του δικτύου μονοπατιών του ορεινού συγκροτήματος της Πάρνηθας με πληροφορίες σχετικές με το Πάρκο ώστε να ενισχυθεί η προσέλευση πεζοπόρων ορειβατών. Δημιουργία ειδικού δικτύου αγωνιστικής ιππασίας στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου, εντός της ζώνης Β4.
  Τα έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική (2014-2020) ή από τομεακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ ή κατ΄ εξαίρεση από τα ειδικά μέτρα του Προγράμματος ΥΠΑΑΝ. Ακόμη μέρος του έργου από το BALKAN MEDITERRANEAN INTERREG όπου θα μπορούσε να υποστηριχθεί η ιδιαίτερη δυναμική του Κτήματος ως Μητροπολιτικού Πάρκου της Αττικής, ώστε να ενταχθεί τόσο στα δίκτυα των αντίστοιχων περιαστικών δασών την Ευρώπης όσο και στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Βασιλικών Κατοικιών.

  Γ. Πολιτιστικός Άξονας
  Ο Δήμος μας δια μέσου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και η Αναπτυξιακή μας Εταιρεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αειφορία πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπαιθρίων αλλά και στεγασμένων.
  Στην κατασκευή κτιρίων, όπως εξειδικεύονται στα άρθρα 4 και 5 της δημόσιας διαβούλευσης για την οργάνωση και διαμόρφωση χώρων εισόδου και βοηθητικών χώρων, τη διαμόρφωση και λειτουργία χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων, στις προβλεπόμενες εκτάσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 5 της δημόσιας διαβούλευσης, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου ενώ τη διαχείριση και λειτουργία αυτών να έχει η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου.

  Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην Πύλη Κρυονερίου, κοντά στο νεκροταφείο του Κρυονερίου, εντός της ζώνης Β4.όπου διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος έκτασης 1 στρέμματος. Στο κτίριο ΚΖ-03 όπου πρόκειται να στεγάσει χρήσεις υποδοχής του Πάρκου (πληροφορίες, χώροι υγιεινής, πωλητήριο) και στο κτίριο ΚΖ-02 ως χώρος φύλακα. Συμπληρωματικά στο περίπτερο για την διάθεση των ποδηλάτων, στο στέγαστρο ιππήλατων αμαξιδίων και στον κύριο χώρο στάθμευσης «P3» Κρυονερίου. Το συγκεκριμένο εγχείρημα για να είναι βιώσιμο και επιτυχές, προϋποθέτει την χρήση του επιφανειακού γεωθερμικού πεδίου για μέρος της ενέργειας θέρμανσης-κλιματισμού, την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης.

  Στην εγκατάσταση infokiosks με οθόνη αφής, ασύρματες συσκευές ξενάγησης, ξενάγηση με φυσικά πρόσωπα και συστήματος ασύρματου hotspot wi fi, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης.

  Για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης και λειτουργίας ενοικίασης ποδηλάτων και μικρών αναψυκτηρίων (παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων της τάξης των 20 μ2 και στις περιπτώσεις των αναψυκτηρίων και των ενοικιαστηρίων ποδηλάτων, με συνοδεία στεγάστρου των 40 μ2 περίπου) προτείνεται η επέκταση και η αξιοποίηση του Χρηματοδοτικού του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του ΥΠΕΚΑ για προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ή και συμβατικών ποδηλάτων με ύπαρξη διαφημιστικού χώρου στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ποδήλατα, θέσεις στάθμευσης, θέσεις φύλαξης, εξειδικευμένο και εξελιγμένο τεχνολογικά λογισμικό υποστήριξης ηλεκτρονικής διαδικασίας κλειδώματος, ηλεκτρονικής διαδικασίας αυτόματης πληρωμής, ενημέρωση για βλάβη, κα.

  Δ. Άξονας επιστημονικής, οικολογικής, ερευνητικής δραστηριότητας
  Διεξαγωγή διακρατικών Συνεδρίων σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς επιστημονικής έρευνας και συνεδρίων με έμφαση αντικείμενα συναφή με τις δραστηριότητες του Πάρκου για την προβολή και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για την προστασία της άγριας πανίδας, την περίθαλψη και επανένταξη των αγρίων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

  Ε. Άξονας εστίασης και φιλοξενίας
  Ο Δήμος Διονύσου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, την Περιφέρεια Αττικής τους όμορους δήμους και το ΚΑΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει στα έργα υποδομών με κατά το δυνατόν ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα, μειωμένο λειτουργικό κόστος, χαμηλή εκπομπή CO2 και εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Με στόχο τη διατήρηση ή αποκατάσταση της γενικής φυσιογνωμίας και λειτουργίας των κτιρίων ενώ παράλληλα να μετέχει στην κοινοπραξία των παραπάνω εμπλεκόμενων φορέων με αντικείμενο την οργάνωση δικτύου εστίασης στο Πάρκο (αναψυκτήρια, εστιατόριο, ταβέρνα, καφενεία) αλλά και κτιρίου φιλοξενίας με την εγκατάσταση συστήματος BMS (Building Management System) που θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση ενέργειας και τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων.

 • Την τελευταία διετία το γραφείο μας, με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων, έχει ασχοληθεί με το Κτήμα Τατοΐου, κατόπιν πρόσκλησης για συνεργασία από το Σωματείο «Φίλων Κτήματος Τατοΐου». Έχουν εκπονηθεί τρεις μελέτες αποκατάστασης για αντίστοιχα κτίρια (Βουτυροκομείο, κτίριο Τηλεπικοινωνιών και οικία Φροντιστή), οι οποίες είτε έχουν εγκριθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ενασχόληση με το σημαντικό, από πολλές απόψεις (κτιριακά, περιβαλλοντικά, κλπ), μνημείο, μας έχει δημιουργήσει σκέψεις και προκαλέσει αναζητήσεις σχετικά με την βιώσιμη αποκατάσταση, ανάδειξη και χρήση του, στο πλαίσιο της υποχρέωσης μας ως κοινωνία για την διατήρησή του.

  Καταρχήν κρίνουμε θετικά την, μετά από πολλά χρόνια αναμονής, πρόθεση για επίλυση του ζητήματος της χρήσης και αξιοποίησης του Κτήματος και την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της ΚΥΑ. Τα θετικά σημεία της ΚΥΑ, που είναι αρκετά, δυνητικά, μπορούν να προωθήσουν μία βιώσιμη λύση για το Κτήμα Τατοΐου. Παρόλα αυτά είναι εμφανής η υπερβολική απόδοση χρήσεων συναφών με την μαζική εστίαση και αναψυχή, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του Κτήματος και την επιβολή τεράστιων περιβαλλοντικών συνεπειών σε αυτό. Ο αριθμός επισκεπτών/ χρηστών που θα προσελκύσουν τέτοιες χρήσεις θα είναι αντιστρόφως ανάλογος με την ικανότητα του Κτήματος και των κτιρίων του, να τον αναλάβει.

  Παρακάτω παραθέτουμε τις δικές μας απόψεις/ επισημάνσεις/ παρατηρήσεις για τα εξής θέματα:

  – Είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση ενιαίου του ιστορικού πυρήνα του Κτήματος και η αποφυγή του κατακερματισμού του σε ζώνες, με διαφορετική αντιμετώπιση, τόσο χωρικά όσο και διοικητικά. Ο κατακερματισμός αυτός δημιουργεί ασάφειες και διαστρέβλωση στο αρχικό και ιστορικό πλαίσιο λειτουργίας του Κτήματος και έρχεται σε αντίθεση με τη βασική παραγωγική δομή του.

  – Να αποδοθούν στα κτήρια συμβατές χρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την «δυνατότητα» των κελυφών να τις υποδεχθούν, όσο και την αποφυγή της αλλοίωσης της ιστορικής τους φυσιογνωμίας.

  – Να διατηρηθούν τα αναφερόμενα στα Προεδρικά Διατάγματα των ετών 2007 και 2008, ως προς τον περιορισμό της δόμησης στον ιστορικό πυρήνα, όσον και ως προς την προστασία του οικοσυστήματος και της τεράστιας περιβαλλοντολογικής σημασίας του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, ως μέρους του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

  – Στην ζώνη Δ3 να προβλεφθεί η δημιουργία μονάδας ήπιας φιλοξενίας με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργήσει το ιστορικό Ξενοδοχείο «Τατόιον», με χρήση για την οποία κατασκευάστηκε και λειτουργούσε από το 1885, σε συνδυασμό με τα παρακείμενα κτίρια της ενότητας (Εργατοκατοικίες, κτίριο αστυνομικού τμήματος, κλπ). Αντίθετα στη ζώνη Δ2, που προβλέπεται η ύπαρξη μονάδας ήπιας φιλοξενίας, δεν υπάρχει κατάλληλο κτίριο για να φιλοξενήσει μια τέτοια χρήση.

  – Εστιατόριο θα μπορούσε να χωροθετηθεί έξω από το βασικό πυρήνα του Κτήματος για την αποφυγή της όχλησης από τη λειτουργία του και της ασυμβατότητας των χρήσεων.

  – Να προβλεφθούν αποθηκευτικοί χώροι, εργαστήρια συντήρησης και άλλοι χώροι απαραίτητοι για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου.

  – Να εξασφαλιστεί ο καθοριστικός ρόλος των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ και των γνωμοδοτικών του οργάνων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας του Κτήματος και η διατήρηση της αρχιτεκτονικής αξίας των ιστορικών κτιρίων του Κτήματος. Κάθε επέμβαση σε αυτά θα πρέπει να κρίνεται απαραιτήτως από το ΚΣΝΜ, μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου και με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ. Κάθε προσπάθεια υποβάθμισης ή παραγκώνισης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρμοδίων υπηρεσιών του είναι αντίθετη με την ορθολογική διατήρηση και ανάπτυξη του Κτήματος.

  – Να μην υπογραφεί η ΚΥΑ εάν δεν υπάρχει γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού (ΚΣΜΝ) και εάν δεν εκπονηθεί και εγκριθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 • 5 Ιουνίου 2015, 21:02 | Κτηνοτροφικός σύλλογος περιφέρειας Αττικής

  Ο κτηνοτροφικός σύλλογος περιφέρειας Αττικής Άγιος Γεώργιος είναι στην διάθεση του Υ.ΠΑ.Π.ΕΝ.,του φορέα διαχείρισης,των δήμων και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά με την εκμετάλλευση της υπό ιδρυθείσας αγροτικής δραστηριότητας στους προτεινόμενους οριοθετημένους χώρους.Τηρώντας τις υγειονομικές και περιβαλλοντολογικές διατάξεις που προβλέπει ο Ν.4056/12 για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την ευζωία των ζώων και λόγω της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτουμε ως κτηνοτρόφοι στα παραγωγικά ζώα και στις αυτόχθονες ελληνικές φυλές,θεωρώ ότι είμαστε οι κατάλληλοι στο να αναβιώσουμε τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.Σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργία αποδεικτικών και επιδεικτικών μονάδων ώστε να φέρουμε τους αστούς κοντά στον παραγωγικό τομέα.

 • Αρχικά, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, όταν ο χρόνος που διατίθεται για διαβούλευση, για σημαντικά θέματα – ειδικά όταν σε αυτήν συμμετέχουν συλλογικά όργανα, που έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες – είναι μηδενικός, τότε η διαβούλευση τείνει να καταστεί προσχηματική και όχι ουσιαστική.
  Παρακάμπτοντας τα προαναφερθέντα, οι θέσεις της ΠΕΕΓΕΠ συνοπτικά και υπό την ασφυκτική πίεση του ελαχίστου διατεθέντος χρόνου, για την διαβούλευση, είναι οι εξής:
  • Οι αρχές της ΚΥΑ προέρχονται από προγενέστερες λεπτομερείς μελέτες διαφόρων εγκρίτων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στις οποίες η ΠΕΕΓΕΠ συμφωνεί, κατά το μεγαλύτερό τους τμήμα.
  • Η βασική αρχή της αναπτύξεως του κτήματος, ως ενός πολλαπλά παραγωγικού στοιχείου, πρέπει να εξαρτάται και να στηρίζεται οικονομικά, σε μεγάλο ποσοστό, στην δυνατότητα αναπτύξεως διαφόρων κλάδων της πρωτογενούς, αλλά και δευτερογενούς παραγωγής (οινοποιία ,ελαιοκομία, γαλακτοκομία, μελισσοκομία, δασοκομία , παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κ.α. ), σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών τοπίου, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ. Το πεδίο δράσεως και η πρόκληση, που παρέχεται στον γεωτεχνικό κόσμο, είναι μεγάλο και η ΠΕΕΓΕΠ, ως ένας από τους δυναμικούς εκπροσώπους του, είναι διατεθειμένη να συμμετέχει και μπορεί να προσφέρει πολλά, στον ειδικό τομέα που δραστηριοποιείται.
  • Θεωρούμε ότι η διατήρηση της ονομασίας « Βασιλικό Κτήμα Τατοίου », μπορεί να προσδώσει πολλαπλή υπεραξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές, αλλά και στην προσέλκυση της αναμενόμενης ποιοτικής τουριστικής πελατείας, του μοναδικού αυτού «βασιλικού κτήματος», στην Ευρώπη.
  • Θεωρούμε αναγκαία την ανάπτυξη και βελτίωση του δασικού τμήματος. από απόψεως προστασίας και διαφυλάξεως της πανίδας και χλωρίδας του, καθώς και των υδατικών αποθεμάτων του, αλλά και επιβεβλημένη την ανανέωση και ανάδειξη των ιστορικών κήπων, που περιβάλλουν το παλαιό κεντρικό κτίριο των ανακτόρων, σε μια ολοκληρωμένη διασύνδεση και λειτουργική σχέση, με το δασικό και παραγωγικό του τμήμα, σύμφωνα με τα διεθνή παραδεδεγμένα.
  • Σε καμία περίπτωση, η πολλαπλή ανάπτυξη και κοινωνική διαχείριση του κτήματος, δεν θα πρέπει να υπερβεί της δυνατότητες αειφορίας , την επισκεψιμότητα αλλά και το genius loci του κτήματος, που πρέπει να διατηρηθεί αναλλοίωτο, δεδομένου ότι αποτελεί και την μοναδική του «προίκα» ( ατμόσφαιρα κτήματος Αττικής του τέλους του 19ου αιώνα).
  • Η ανάδειξη του κτήματος ως στοιχείου ιστορικής μνήμης, με δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής, προσανατολισμό υψηλής ποιότητας τουριστικής προβολής, μουσειακής δραστηριότητος, διαφυλάξεως και αναδείξεως του πολυτίμου περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και χώρου ελεύθερης πρόσβασης και μαζικής, αλλά όχι απείθαρχου αναψυχής, ως και πολλαπλών συναφών αθλητικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να γίνεται υπό την εποπτεία ενός οργανισμού, όπου η σύμπραξη κρατικών φορέων και ιδιωτών θα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κάθε περιττής σκοπιμότητας και την αποκλειστική στόχευση, στην αρίστη και αειφορική ανάπτυξη του κτήματος, σύμφωνα με την ιστορία του.
  • Στον γενικό προσανατολισμό αναπτύξεως και αναδείξεως του κτήματος, η εμπειρία από την παρεμφερή διαχείριση παρομοίων ευρωπαϊκών κτημάτων, που διακρίνονται από υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων σε συνδυασμό με την οικονομική αυτοδυναμία, θα είναι πολύ χρήσιμη και ενδεδειγμένη.
  • Η ΠΕΕΓΕΠ θα παρακολουθήσει όλη την διαδικασία και είναι πρόθυμη να συμβάλλει με την επιστημοσύνη και την εμπειρία των μελών της, στην ολοκλήρωση των στόχων που θα τεθούν.

 • 5 Ιουνίου 2015, 16:50 | Γιάννα Τσούπρα

  Το Τατόι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδος, ξεκινώντας από την αρχαία Δικέλλια, η θέση της οποίας συμπίπτει με το κεντρικό τμήμα του κτήματος, έως και την νεότερη ιστορία της Ελλάδος.
  Η βανδαλισμοί και η εγκατάλειψη των τελευταίων χρονών μας θλίβει όλους μας. Περιουσία του ελληνικοί λαού απαξιώνεται και καταστρέφεται από την αδιαφορία των τόσων χρονών. Ανάμεσα στο κατάφυτο δάσος, ο επισκέπτης σήμερα διακρίνει ερειπωμένα κτίρια. Καθώς προχωρά στο μεγάλο λιβάδι, κάτω από τον λόφο Παλιόκαστρου που φιλοξενεί τους βασιλικούς τάφους, συναντά οικογένειες και μεγάλες παρέες να κάνουν πικ νικ τα σαββατοκύριακα. Ποδηλάτες και πεζοπόροι ανάμεσα στα δρομάκια που οδηγούν στα σπίτια που άλλοτε φιλοξένησαν το προσωπικό του κτήματος και σήμερα ερημώνουν και φθείρονται. Ο παλιός πετρόχτιστος δρόμος που περνά από την εγκαταλειμμένη παλιά πισίνα στη θέση κιθάρα να βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, ένας δρόμος που από μόνος του αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής και μηχανικής κατασκευής.
  Είναι θετικό, ότι ξεκιναει η αξιοποίηση του κτήματος, γιατί η συνέχιση της σημερινής κατάστασης οδηγεί στην απαξίωση και στην καταστροφή. Και στην Πάρνηθα, το έχουμε ξαναζήσει με την λεηλάτηση αντί της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του στρατώνα και της λεγόμενης βίλας παπαδόπουλου, την διάλυση του παλιού σανατόριου, των εγκαταστάσεων του ΣΕΓΑΣ κτλ.
  Όλοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με χρήσεις που θα πρέπει να συνάδουν με την ιστορική φυσιογνωμία του χώρου χωρίς να τον προσβάλλουν, αποδίδοντάς τον παράλληλα στους πολίτες.
  Επί της ουσίας τώρα. Το όνομα με το όποιο είναι γνωστό στην Ελλάδα και διεθνώς το κτήμα Τατοϊου είναι ισχυρό, αποτελεί brand name και δεν πρέπει να αλλάξει. Ενώ θα πρέπει να ξαναδούμε τα τόσα πολλά εστιατόρια που προτείνονται, και σ΄ αυτό θα συμφωνήσω με την πρόταση των φίλων του κτήματος για μετατροπή των στρατώνων σε εστιατόριο. Επίσης νομίζω ότι το Ξενοδοχείο θα πρέπει να κατασκευαστεί στον χώρο που ήταν το παλιό ξενοδοχείο Τατόϊ και τέλος πρέπει να υπάρξει στην οριοθέτηση Μουσείο Βασιλικών Αμαξών και Αμαξιών, μετά μάλιστα και την πρόσφατη απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων όπου χαρακτηρίστηκαν μνημεία. Στο σχεδιασμό θα πρέπει να εξεταστούν: η πυρασφάλεια του χώρου σε συνδυασμό με την ασφάλεια των επισκεπτών, η αντοχή του χώρου σε αριθμό επισκεπτών, κυκλοφοριακή μελέτη καθώς και δυνατότητα στάθμευσης χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος, μελέτη πρόσβασης από τα μέσα μεταφοράς και τέλος τρόπο αξιοποίησης των μεγάλων αποθεμάτων νερού που διαθέτει το κτήμα κυρίως στη θέση Κιθάρα.
  Τέλος, πρέπει να συνυπολογιστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το κτήμα, που αποτελεί μέρος του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας και συγχρόνως υπάγεται στην προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθούν, οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις όμορες τοπικές κοινωνίες των Δήμων Αχαρνών και Διονύσου, ώστε να προβλεφθούν λύσεις για τη μείωση των επιπτώσεων.

  Τσούπρα Ιωάννα
  Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  3/6/2015

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ»

  Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ που βασίζεται σε σχετική μελέτη του ΟΡΣΑ (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών, 2012) φανερώνει την επιθυμία του ΥΠΕΚΑ να προωθήσει μία βιώσιμη λύση για το πολύπαθο Τατόι. Η μελέτη είναι θετική σε πλείστα σημεία της, όμως παρατηρείται μία υπερβολή στην απόδοση χρήσεων πάσης φύσεως εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, τεϊοποτεία, καφενεία κτλ) που οπωσδήποτε φθηναίνουν την όλη εικόνα του ιστορικού Κτήματος και αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του. Ταυτόχρονα προσελκύουν στο κέντρο του υπερβολικά μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών σε σχέση με το μέγεθος των κτιρίων και το περιορισμένο της κλίμακας. Δεν είμαστε επί πλέον της γνώμης ότι η παρουσία συνεδριακού κέντρου – και μάλιστα στο κτίριο του νέου βουστασίου, που είναι το μόνο κατάλληλο να στεγάσει μουσείο οχημάτων (αμαξών και αυτοκινήτων)– συνάδει με την τελική εικόνα που θα θέλαμε να αποκτήσει ο πυρήνας του Κτήματος.

  Υπάρχουν πρωτίστως δύο καίρια σημεία στα οποία αντιτιθέμεθα ως Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Η διαφωνία μας κατά μεγάλο μέρος προέρχεται από το γεγονός ότι η μελέτη του ΟΡΣΑ εδράζεται πάνω στα Π.Δ 19.7/24.7.2007 (Δ΄336) και 40707/2008/4.12.2008 (Δ΄ 619) που αφορούν το Τατόι. Είναι σαφές ότι τα εν λόγω ΠΔ/τα, ως προς τα σημεία της διαφωνίας μας, είτε ώθησαν τους μελετητές προς λάθος κατεύθυνση είτε τους επέβαλαν επιζήμιους για το Κτήμα περιορισμούς.

  Οι αντιρρήσεις μας αφορούν στα κάτωθι σημεία:
  Α. Την κατάργηση των ιστορικών ορίων του κτήματος – με την απόσπαση περίπου 20.000 στρεμμάτων από αυτό – και κατά συνέπεια της ποικιλότροπης αυτοτέλειάς του, και
  Β. Την κατάτμηση του υπολειπόμενου κτήματος σε ζώνες (Α1, Δ1, Δ2,Δ3, Β4), καθεστώς που έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός την πολυαρχία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αφ’ ετέρου την μείωση της αποδοτικότητας σε οικονομικό επίπεδο, καθότι περιοχές απολύτως απαραίτητες για την οικονομική εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Κτήματος, βρίσκονται να υπάγονται σε διαφορετικό φορέα απ’ ό,τι το κεντρικό τμήμα του, που μόνον αυτό, σύμφωνα με τα εν λόγω ΠΔ, καλείται πλέον Τατόι.

  Ως προς το ζήτημα των ζωνών εστιάζομε τις παρατηρήσεις μας στα εξής:
  Στις ζώνες Δ2 και Δ3 που συγκροτούν τον ιστορικό πυρήνα του Κτήματος, οι χρήσεις γης που προβλέπονται από το ΠΔ δεν ταιριάζουν με την φύση και την ιστορία ορισμένων κτιρίων που ανήκουν σε αυτές. Έτσι λοιπόν βάσει του εν λόγω ΠΔ καθίσταται αδύνατη η αναβίωση στην ζώνη Δ3 του ξενοδοχείου «Τατόιον» (1885-1935), ενώ αντιθέτως στην ζώνη Δ2, στην οποία προβλέπεται η ύπαρξη μονάδας ήπιας φιλοξενίας, δεν υπάρχει κατάλληλο κτίριο για μία τέτοια χρήση. Έτσι εξηγείται η εκ μέρους των μελετητών του ΟΡΣΑ επιλογή των στρατώνων για την στέγαση ξενοδοχείου, προβλέποντας επίσης επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το εν λόγω ΠΔ. Πέραν αυτού η άποψή μας είναι ότι είναι προτιμότερο να μεταφέρει κανείς την κίνηση του εστιατορίου σε περιοχή περιφερειακή του πυρήνα και σε κτίριο που βρίσκεται πάνω στην άσφαλτο, δίπλα σε χώρο στάθμευσης και κοντά στην συμβολή με την αλέα προς την Κιθάρα, παρά να μεταφέρει τον θόρυβο και την αναπόφευκτη ακαταστασία του στην καρδιά του Κτήματος – όπου λόγω ατμόσφαιρας ο θόρυβος θα πρέπει να είναι περιορισμένος –λόγω της προτεινόμενης δημιουργίας εκεί μίας ζώνης εστίασης.
  Όσο για την ζώνη Β4, αυτή αποσπάται από τη δικαιοδοσία του Φορέα Τατοΐου υπαγόμενη στον Δρυμό Πάρνηθας. Ο ιστορικός πυρήνας και η οικονομικά άμεσα συσχετισμένη με αυτόν ζώνη Β4 (στην οποία βρίσκονται όλες περίπου οι αξιοποιήσιμες γεωργικές εκτάσεις του Κτήματος) ανήκουν επομένως σε δύο διαφορετικούς φορείς ευθύνης.
  Το ίδιο παρατηρούμε και με την δασική ζώνη Α1, η οποία αποσπώμενη από το υπόλοιπο Κτήμα, διαχέεται στην ζώνη ευθύνης του Δρυμού Πάρνηθας. Σημειώνεται ότι το δάσος και η λελογισμένη εκμετάλλευσή του ανέκαθεν υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων του Κτήματος, χάρη στην οποία μάλιστα εξασφάλιζε οικονομική αυτάρκεια.

  Βάσει των ανωτέρω παρατηρήσεων προτείνουμε τα εξής:
  1. Την οριστική θεσμοθέτηση των ιστορικών ορίων του Κτήματος, εντός των οποίων αποκλειστικώς υπεύθυνος θα είναι ο Φορέας Διαχείρισης Τατοΐου, όπως και αν αυτός ορισθεί. Συνέπεια τούτου είναι να ενταχθούν στο Κτήμα και να υπαχθούν στην δικαιοδοσία του φορέα διαχείρισής του οι ζώνες Δ2, Δ3, Β4, Δ1 και Α1. Από τις ζώνες αυτές η Α1 θα αποκοπεί μεν διοικητικά από τον Δρυμό Πάρνηθας, αλλά είναι σαφές ότι η διαχείρισή της θα γίνεται σε στενή συνεργασία μαζί του σε πλείστα ζητήματα.
  2. Ως προς τον ιστορικό πυρήνα του Κτήματος (ζώνες Δ2 και Δ3) προτείνουμε την τροποποίηση των χρήσεων γης με την εκχώρηση στην ζώνη Δ3 της δυνατότητας συστάσεως μονάδας ήπιας φιλοξενίας, δυνατότητα η οποία αφαιρείται από την ζώνη Δ2. Στην περίπτωση αυτή το νέο ξενοδοχείο Τατόιον θα μπορούσε να περιλάβει όλα τα κτίρια από το διευθυντήριο έως το κτίριο των αξιωματικών της Α. Φρουράς και φυσικά το παλαιό ξενοδοχείο.
  3. Εις ό,τι αφορά την ζώνη Β4 ορθώς η μελέτη προβλέπει την χρήση του χώρου των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις νότιες παρυφές του Κτήματος ως περιοχή υποστηρικτική του κεντρικού πυρήνα με την ύπαρξη σε αυτές αποθηκών και εργαστηρίων, κυρίως όμως μονάδων παραγωγής κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

  Με την επισήμανση ότι η ένταξη της ζώνης Β4 στην δικαιοδοσία του φορέως Τατοΐου, καθώς και η τροποποίηση των χρήσεων γης της ζώνης Δ1 προτείνονται επίσης από τους μελετητές του ΟΡΣΑ, και ότι η μεταφορά της μονάδας ήπιας φιλοξενίας από την Δ2 στην ζώνη Δ3 βρίσκει σύμφωνα τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΠΟ, θα θέλαμε να εστιάσομε την προσοχή σας προς ένα σημείο κομβικής σημασίας: εκείνο της διοικήσεως του Κτήματος, της οργάνωσης δηλαδή και της στελέχωσης του Φορέα Διαχείρισης.
  Ο στόχος θα πρέπει να είναι η συγκρότηση ενός σώματος που να εξασφαλίζει αφ’ ενός την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση και αφ’ ετέρου την δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος εκ μέρους οργανισμών και ιδιωτών κυρίως από το εξωτερικό, ώστε να ευεργετείται το Κτήμα και να επιβαρύνεται κατά το δυνατό λιγότερο το ελληνικό Δημόσιο. Στο διοικητικό αυτό σχήμα θα πρέπει επομένως να μετέχουν, πλέον των εκπροσώπων του Δημοσίου- ιδιοκτήτη του χώρου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με μακρά και έντονη δράση υπέρ του Τατοΐου, εκπρόσωποι μεγάλων ευρωπαϊκών οργανώσεων με εμπειρία στην οργάνωση παρομοίων κτημάτων, και επί πλέον, υπό κάποια μορφή, εκπρόσωποι των μεγάλων επενδυτών. Είναι δε σαφές πως το ανωτέρω διοικητικό σχήμα πρέπει να διαθέτει αυτοτέλεια και ευχέρεια κινήσεων, υπό τον στενό, εννοείται, διαρκή οικονομικό έλεγχο της Πολιτείας.

  Με ιδιαίτερη τιμή,

  Κώστας Μ. Σταματόπουλος

  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
  Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

 • Συνοπτική αναφορά των θέσεων του Δήμου Αχαρνών, βάσει της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

  1. Η αξιοποίηση να γίνει με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία του χώρου και του Μνημείου, στηριζόμενη στους πυλώνες Πολιτισμός, Ιστορία, Περιβάλλον.

  2. Εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου με το οποίο θα τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα και η εφικτότητα του προτεινομένου σχεδιασμού. Μέχρι να εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να μην προχωρήσει η ΚΥΑ.

  3. Να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν έργα που δεν θα συνάδουν με τη φυσιογνωμία της περιοχής και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη φυσική ομορφιά του κτήματος και γενικότερα τον ιστορικό και οικολογικό χαρακτήρα του.

  4. Να διατηρηθεί η ονομασία του κτήματος ως πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου- «Δεκέλεια»

  5. Εκπόνηση, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, ολοκληρωμένου σχεδίου πρόσβασης, κυκλοφορίας και στάθμευσης.

  6. Μελέτη διαχείρισης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος.

  7. Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων

  8. Τοπικό σχέδιο Ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).

  9. Αλλαγή Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αχαρνών ώστε να συμπεριληφθεί τμήμα από το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών

  10. Διεύρυνση δυνατοτήτων και αξιοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού.

  11. Δημιουργία χώρου έκθεσης οχημάτων της τέως βασιλικής οικογένειας που χαρακτηρίστηκαν μνημεία από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.

  12. Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης του κτήματος.

  13. Ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας

  14. Διαρκής επιτροπή παρακολούθησης από τον Δήμο Αχαρνών

  15. Εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο χώρο

  Η ανάλυση και τεκμηρίωση των παραπάνω προτάσεων θα σταλεί στο γραφείο του Υπουργού κ. Γιάννη Τσιρώνη.

 • Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
  Αριθ. Πρωτ.: 21

  Συμμετοχή Σωματείου Φίλων Κτήματος Τατοΐου στην Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου ΚΥΑ για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

  Γενικές παρατηρήσεις:
  Το Σωματείο Φίλων Κτήματος Τατοΐου με περισσότερα από 5 έτη παρουσίας στα θέματα που αφορούν στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, την ανάδειξη και την διάσωσή του, έχει δημοσίως παρουσιάσει το όραμα και τις απόψεις του για την αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια ανακοπής της προϊούσας φθοράς των κτιρίων του κτήματος στηρίζοντας το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία των ιστορικών κτιρίων με ένα πρόγραμμα που ξεπερνά σήμερα τις 70.000 ευρώ. Οι απόψεις μας για το μέλλον του κτήματος στηρίζονται καθολικά από την κοινωνία των πολιτών και είναι ευρέως αποδεκτές από τους φορείς που σχετίζονται με το πρώην βασιλικό κτήμα. Είναι απαύγασμα της άμεσης και τακτικής μας επαφής με το κτήμα και όλες τις παραμέτρους που το συνθέτουν. Πολλές από τις προτάσεις μας για την νέα χρήση που οφείλουν να έχουν τα ιστορικά κτίρια του κτήματος (κηρυγμένα Νεώτερα Μνημεία του Ελληνικού Κράτους), έχουν τροποποιηθεί και μεταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια υπακούοντας τόσο στις επιστημονικές κατευθύνσεις που δόθηκαν μέσα από την μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας όσο και από την 5ετή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες εντός του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

  Βασική αρχή μας παραμένει ότι οποιοσδήποτε διάλογος για το μέλλον του κτήματος θα πρέπει να βασιστεί στην μελέτη που ανέθεσε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και παρέλαβε από ειδική ομάδα μελετητών. Η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, απαντά και λύνει τα χρόνια προβλήματα του πρώην βασιλικού κτήματος και είναι, κατά ποσοστό 70% περίπου, σύμφωνη και με τις δικές μας αρχές και σκέψεις για το μέλλον του κτήματος. Τα πλεονεκτήματα της μελέτης και της ΚΥΑ είναι πολλά και σημαντικά και δεν χρειάζονται σχολιασμό στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης που στόχο έχει την βελτίωση των διατάξεων της ΚΥΑ. Παρόλα αυτά η μελέτη αυτή παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις που σχετίζονται κυρίως με τον περιορισμό που θέτει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της Πάρνηθας. Όταν το 2007-2008 θεσπίστηκε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο δεν υπήρχε αναλυτική μελέτη βιωσιμότητας και χωροταξίας των νέων χρήσεων του κτήματος. Με βάση λοιπόν αυτό το περιοριστικό και αναχρονιστικό πλαίσιο η μελέτη του ΟΡΣΑ περιορίστηκε στα όρια του νομοθετήματος και σε πολλές περιπτώσεις παραβίασε συγκεκριμένα άρθρα και παρερμήνευσε το πνεύμα του νομοθέτη, αφήνοντας σε πολλά σημεία την ΚΥΑ μετέωρη νομικά.

  Για τον λόγο αυτόν το Σωματείο Φίλων Κτήματος Τατοΐου, συμμετέχοντας στην δημόσια διαβούλευση, εισηγείται τα παρακάτω:

  Εισήγηση του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου περί τροποποίησης θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 19.7/24.07.2007 (Δ’336), και 40707/2008/4.12.2008) που αφορά στον «Καθορισμό ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάνηθας (Ν. Αττικής)

  Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου συμφωνεί με το πλαίσιο των Προεδρικών Διαταγμάτων 2007/2008, τόσον ως προς τον περιορισμό της δόμησης στον Ιστορικό πυρήνα, όσον και ως προς την προστασία του οικοσυστήματος και της τεράστιας περιβαλλοντολογικής σημασίας του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, ως μέρους του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

  Το βασικότερο μειονέκτημα του ισχύοντος νομικού πλαισίου το εντοπίζουμε στην διάσπαση του ιστορικού πυρήνα του κτήματος (κηρυγμένος ιστορικός τόπος και τα κτίρια νεώτερα μνημεία) σε ζώνες (ΔΙ, Δ2, Δ3, Β4, Α1) με περιορισμούς στις νέες χρήσεις των ιστορικών κτιρίων.
  Οι εν λόγω περιορισμοί φτάνουν, μάλιστα, σε σημείο να αλλοιώνουν την ιστορική φυσιογνωμία των κτιρίων, να αποκόπτουν το κτήμα από την ιστορία του και την παράδοσή του, να προτείνουν χρήσεις που θέτουν την βιωσιμότητα της αυτόνομης λειτουργίας του κτήματος με έσοδα από τις χρήσεις υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην ζώνη Δ3 (χωριό-γεωκτηνοτροφική ενότητα) ο νομοθέτης δεν προβλέπει την δημιουργία μικρής μονάδας ήπιας φιλοξενίας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το ιστορικό Ξενοδοχείο Τατόιον. Τίθεται το εύλογο ερώτημα γιατί ένα ιστορικό Ξενοδοχείο που υπήρχε ήδη στο κτήμα με οκτώ (8) μόνο δωμάτια δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει. Πέραν αυτού η προτεινόμενη χρήση του κτιρίου ως εστιατορίου προσβάλει την ιστορική φυσιογνωμία του κτιρίου. Με τα κτίρια της Οικιστικής Ζώνης (Διευθυντήριο, Δασονομείο, Εργατοκατοικίες, Εργαστήρι, Χωροφυλακή, Οικία Αξιωματικών Φρουράς) μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά μια μικρή μονάδα ήπιας φιλοξενίας η οποία μπορεί να καταστεί βιώσιμη σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Επιπλέον η λειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου «Τατοΐον» θα αποσυμφορήσει τον κεντρικό πυρήνα του κτήματος από τον μεγάλο όγκο των επισκεπτών. Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει το πρώην Βασιλικό Κτήμα έχει φέρουσα ικανότητα η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί επιστημονικά και βάση αυτών των στοιχείων να επιτραπούν οι όποιες βαριές εμπορικές χρήσεις σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο.
  Επιπροσθέτως στην ζώνη Δ2 (Ανακτορική Ενότητα) δεν προβλέπεται η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυκτηρίων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το καφέ του Μουσείου στο κτίριο των Μαγειρείων αλλά ούτε και το προτεινόμενο από τον Σύλλογο Φίλων Τατοΐου εστιατόριο/χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων στο κτίριο των Στρατώνων.
  Περαιτέρω το προεδρικό διάταγμα προβλέπει την δημιουργία μικρής μονάδας φιλοξενίας προσωπικοτήτων χωρίς να την εξειδικεύει σε φιλοξενία επισκεπτών, αυτό δε, έχει ως αποτέλεσμα ο ΟΡΣΑ να προτείνει την λειτουργία μεγάλης μονάδας φιλοξενίας στο κτίριο των Στρατώνων και μάλιστα με τροποποιήσεις των υπαρχόντων κτιρίων, μολονότι η πρόταση αυτή είναι νομικά αβάσιμη σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο για την ζώνη Δ2.
  Η παρουσία τόσων πολλών χώρων εστίασης (όπως προτείνονται από την μελέτη του ΟΡΣΑ και επιγραμματικά μόνο αναφέρεται στην ΚΥΑ) στην καρδιά του κτήματος θα έχει τεράστιες περιβαλλοντολογικές συνέπειες και θα επιβαρύνει την φέρουσα ικανότητα του κτήματος. Αντίθετα, η δημιουργία ενός μόνον εστιατορίου στο κτίριο των Στρατώνων θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του ιστορικού πυρήνα. Οι Στρατώνες είναι εύκολα προσβάσιμοι από τον δρόμο, με δικό τους χώρο στάθμευσης και μπορούν να φιλοξενήσουν ποικίλες εκδηλώσει ανεξαρτήτως περιορισμών κίνησης ή ασφάλειας που θα πρέπει να είναι σε ισχύ στο κέντρο του κτήματος ειδικά κατά την διάρκεια της νύχτας. Η σοφή απαγόρευση αυτοκινήτων επισκεπτών στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος θα περιορίζει την πρόσβαση στο εστιατόριο αν αυτό γίνει στο κτήριο του ξενοδοχείου και θα κάνει απαγορευτική την λειτουργία του εστιατορίου κατά την διάρκεια της νύχτας.

  Επίσης, το σχέδιο της ΚΥΑ και η μελέτη του ΟΡΣΑ προβλέπει την δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου στο κτήριο του Νέου Βουστασίου. Όμως, το κτήριο αυτό είναι το μοναδικό σε μέγεθος κτήριο που μπορεί να φιλοξενήσει το Μουσείο Αμαξών και Αμαξιών του κτήματος (περισσότερες από 15 άμαξες και πάνω από 20 αυτοκίνητα). Το σχέδιο της ΚΥΑ δεν προβλέπει την δημιουργία ενός τέτοιου Μουσείου κάτι που προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη σε όσους γνωρίζουν πολύ καλά το κτήμα, την ιστορία του και τα αντικείμενα της τέως βασιλικής οικογένειας που βρίσκονται σε αυτό. Το Σωματείο Φίλων Κτήματος Τατοΐου προκαλεί επί αυτού του ζητήματος το Υπουργείο Πολιτισμού να λάβει σαφή θέση και να μας ενημερώσει τι σκοπεύει να πράξει επί αυτού του εξέχοντος σημασίας ζήτημα. Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγες εβδομάδες το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων χαρακτήρισε ως κινητά μνημεία 10 αυτοκίνητα που βρίσκονται στο Τατόι.
  Επίσης στο σχέδιο της ΚΥΑ σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού δεν προβλέπονται αποθηκευτικοί χώροι ούτε εργαστήρια συντήρησης, παραβλέποντας εντελώς της ανάγκες της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου που αυτή την στιγμή επιτελούν ένα σημαντικό έργο στο Τατόι, σημαντικότερο σίγουρα από το έργο οποιουδήποτε άλλου κρατικού φορέα που σχετίζεται με την διαχείριση του πρώην Βασιλικού Κτήματος.

  Η ζώνη Β4 που περιλαμβάνει τις γεωργικές εκτάσεις του κτήματος η καλλιέργεια των οποίων θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην διαχείριση του κτήματος και στον προϋπολογισμό του, μένει, σύμφωνα με το διάταγμα, στην διαχείριση του Φορέα Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και πολυαρχία πέραν από τον διαμελισμό του κτήματος σε τόσες ζώνες, ο οποίος διαμελισμός δεν κρίνεται απαραίτητος και δεν δικαιολογείται.
  Περαιτέρω, στην ζώνη αυτήν, η μελέτη του ΟΡΣΑ μεταφέρει από την καρδιά του ιστορικού πυρήνα το κτηνοτροφικό πάρκο χωρίς να υπάρχει η νομική δυνατότητα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία γεωργικών αποθηκών, στάβλων προβάτων, αγελάδων και όλων των απαραίτητων βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή και τυποποίηση όλων των προϊόντων του κτήματος.
  Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας διαχειρίζεται επίσης και τις ζώνες Α1 και Δ1 που αποτελούν μέρος του ιστορικών ορίων του πρώην Βασιλικού Κτήματος με αποτέλεσμα την ακόμη περαιτέρω διάσπαση του κτήματος και την μη ευέλικτη διαχείρισή του.

  Τέλος, σύμφωνα με τα παραπάνω π.δ. οι διαδικασίες έγκρισης χρήσεων-έργων διαφέρουν ανά ζώνη του Κτήματος, δημιουργώντας μια πολύπλοκη δομή λήψης αποφάσεων.

  Οι παραπάνω παθογένειες των π.δ. έχουν εντοπιστεί και καταδειχθεί σαφέστατα και στην μελέτη του ΟΡΣΑ και μας προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη το γεγονός ότι δρομολογείται ΚΥΑ, χωρίς την απαραίτητη όπως έχει τονιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τροποποίηση των παραπάνω π.δ.

  Προτείνουμε και Εισηγούμαστε:
  Την τροποποίηση, πριν την εξαγγελία του Σχεδίου Γενικής Διάταξης του ΟΡΣΑ και την υπογραφή της ΚΥΑ, των Προεδρικών Διαταγμάτων Σουφλιά (2007/2008) έτσι ώστε το κτήμα να αντιμετωπίζεται ως ενιαία οντότητα στα ιστορικά του όρια και να μην τεμαχίζεται σε ζώνες με ασαφές διαχειριστικό καθεστώς. Εφόσον καταργηθεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας το θεσμικό πλαίσιο θα περιπλεχθεί περισσότερο με αποτέλεσμα το Τατόι να παραμείνει στην κατάσταση που είναι τουλάχιστον για μια ακόμα δεκαετία. Η πολυαρχία θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, την όποια προσπάθεια επαναλειτουργίας του κτήματος σε αποτυχία.

  Πλέον συγκεκριμένα προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις (προτείνονται οι περισσότερες και στην μελέτη του ΟΡΣΑ):

  1. Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Τατοΐου ώστε να περιλάβει και το τμήμα του κτήματος των ζωνών Α1, Δ1 και Β4. Σε στενή συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μπορεί ο Φορέας Διαχείρισης Τατοΐου να χρησιμοποιεί τις ζώνες, ειδικά αν ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Κτήματος Τατοΐου. Ειδικά για την ζώνη Α1 (περιοχή απολύτου προστασίας) θα εντάσσεται μεν στην αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης Τατοΐου αλλά δεν θα επιτρέπεται καμία χρήση όπως σαφέστατα ορίζουν τα σχετικά προεδρικά διατάγματα.
  2. Σαφής και επακριβώς προσδιορισμένη ένταξη στους σκοπούς & αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Τατοΐου, της εκμετάλλευσης των αγροτικών εκτάσεων του Κτήματος και της δυνατότητας συνεργασίας και με ιδιωτικούς φορείς για την λειτουργία του κτήματος και την διοργάνωση ή συ-νδιοργάνωση δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς του.
  3. Ρητή πρόβλεψη της μετατροπής πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην ζώνη Δ1.
  4. Ρητή πρόβλεψη της μετατροπής πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες στην ζώνη Β4 (κοντά στο τρένο). Αν δεν γίνει η προτεινόμενη μετατροπή δεν είναι εφικτή η δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου και μονάδων παραγωγής αγροτικών/κτηνοτροφικών προϊόντων.
  5. Πρόβλεψη της κατασκευής στεγάστρου αμαξών και στάβλων αλόγων και προβάτων στην ζώνη Β4. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ουδέν σχετικό προβλέπεται.
  6. Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη ζώνη Δ3, επιβάλλεται να προβλεφθεί η λειτουργία εγκαταστάσεων φιλοξενίας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το ιστορικό ξενοδοχείο «Τατόϊον» και τα πέριξ αυτού κτίρια. Επίσης επιβάλλεται να γίνεται ρητή αναφορά/εξειδίκευση στις ιππικές εγκαταστάσεις ώστε να λειτουργήσει το ιπποστάσιο καθώς και η ρητή αναφορά/εξειδίκευση στην λειτουργία κτηνοτροφικών και γεωργικών εγκαταστάσεων ώστε να περιλαμβάνονται δραστηριότητες-εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και πώλησης αγροτικών κτηνοτροφικών και συναφών προϊόντων με χαρακτήρα επιδεικτικό-αγροτουριστικό.
  7. Στην ζώνη Δ2 (Ανακτορική ενότητα) να εξειδικευτούν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι γενικές χρήσεις έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσουν μονάδες εστίασης και αναψυκτήρια.
  8. Σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα για του 2007 και 2008 δεν επιτρέπεται η αύξηση των συντελεστών δόμησης στα υπάρχοντα κτίρια του κτήματος. Η ΚΥΑ προτείνει συγκεκριμένα ποσοστά αύξησης της δόμησης που θα οδηγήσει σε αλλοίωση της φυσιογνωμίας των κτιρίων και αντιτίθεται των άρθρων περί προστασίας νεωτέρων μνημείων. Φυσικά μια τέτοια αναφορά στην ΚΥΑ παραβλέπει και πάλι το θεσμικό πλαίσιο και εκπίπτει νομικά.
  9. Προτείνεται, με αποκλειστικό σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση του κτήματος και την διευκόλυνση λήψης αποφάσεων, η απλούστευση της διαδικασίας ώστε να γίνει ενιαία για όλες τις ζώνες. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η έγκριση χρήσεων να γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟ με σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Φορέα Διαχείρισης του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.
  10. Όσον αφορά την πρώτη φάση λειτουργίας του κτήματος οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ και τα γνωμοδοτικά του όργανα οφείλουν να αναλάβουν και να διατηρούν καθοριστικό ρόλο πάντα με στόχο την προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας του κτήματος και του σεβασμού της αρχιτεκτονικής αξίας των ιστορικών κτιρίων του κτήματος. Στα πλαίσια αυτά και μετά την παράλληλη διαβούλευση όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων, οργανισμών, φυσικών και νομικών προσώπων υπάρχει καθολική και κατηγορηματική άρνηση μετονομασίας του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου ελεύθερης πρόσβασης. Είναι κοινή άποψη όλων ότι η εν λόγω μετονομασία προσβάλει βάναυσα την ιστορικότητα του χώρου και υποβαθμίζει την αξία και την μοναδικότητα του κτήματος.
  11. Πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια στην ΚΥΑ ότι κάθε σκέψη/πρόβλεψη αλλαγής χρήσης σε ιστορικά κτίρια θα πρέπει να κρίνεται απαραιτήτως από το ΚΣΝΜ μετά από εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου.
  12. Προτείνεται επίσης ο περιορισμός της έκτασης των χώρων στάθμευσης του κτήματος λόγω των μεγάλων περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στην περιοχή και η ανάθεση ειδικής συγκοινωνιολογικής μελέτης που θα αναλύει επιστημονικά τις αναάγκες προσβασιμότητας στο κτήμα.

  Εκφράζουμε τέλος την ικανοποίηση μας για την διάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να ξεκινήσει την διαδικασία διαλόγου για το μέλλον του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. Οι συνεχιζόμενες καταρρεύσεις κτιρίων, οι κλοπές, ο άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς και η γενικότερη ασυδοσία που επικρατεί στο κτήμα οφείλουν να ρυθμιστούν και να διαχειριστούν. Ευχόμαστε και ελπίζουμε η ελληνική πολιτεία να προχωρήσει στην απαιτούμενη σύνθεση των απόψεων και όλοι μαζί κράτος και πολίτες να καταλήξουμε σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον του μοναδικού αυτού στολιδίου της Αττικής γής. Βασικές αρχές μας θα παραμένουν πάντα ο σεβασμός της ιστορικότητας και του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου καθώς και μια λελογισμένη και ήπια αξιοποίηση που στόχο θα έχει την αυτοχρηματοδότηση της λειτουργίας του κτήματος, της οικολογικής του προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξής τους για τις μελλοντικές γενιές.

  Σωματείο Φίλων Κτήματος Τατοΐου

 • 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Η μετονομασία του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου, επηρεάζει αρνητικά την ιστορικότητα της περιοχής και καταστρατηγεί / αναιρεί τον χαρακτηρισμό των εκεί ευρισκομένων εγκαταστάσεων και αντικειμένων (ανάκτορα και λοιποί βοηθητικοί χώροι, οχήματα κλπ) ως νεώτερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο έχει κατατεθεί για Δημόσια Διαβούλευση, υποκρύπτει αλλαγές στην χρήση των κτηρίων αλλά και αλλαγές στην διαρρύθμιση του κτήματος, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την φυσική ομορφιά του κτήματος και γενικότερα τον ιστορικό και οικολογικό χαρακτήρα του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση της μελέτης και της σχεδίασης προς την κατεύθυνση και με γνώμονα την πιο ήπια ανάπτυξη του κτήματος Τατοΐου (π.χ. το σχεδιαζόμενο parking-γίγας στον κόμβο Τατοΐου και Ερυθραίας θα επιφέρει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τσιμεντοποίηση).

  3. ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ Π.Δ. – Κ.Υ.Α.: Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει μεταρρυθμιστικά σημεία, τα οποία δε συμφωνούν με το υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα, κατ’ εφαρμογή του οποίου το σχέδιο αυτό συνετάγη. Παράδειγμα τέτοιου σημείου ασυμφωνίας αποτελεί η αναφορά στην ΚΥΑ της δυνατότητας επέκτασης έως 10% του φέροντος οργανισμού των υπαρχόντων ιστορικών κτηρίων, στοιχείο που αποκλείεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

  4. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ – Κ.Α.Σ.: Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρχει για την υπογραφή της συγκεκριμένης ΚΥΑ συνοδευτική έκθεση του αρμόδιου Δασαρχείου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δασαρχείο αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι οι αρμόδιοι φορείς για τις χρήσεις, που αφορούν σε χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία – ιστορικά κτήρια. Πιθανόν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να είναι αντίθετο σε ακραίες αλλαγές χρήσης στα κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου μελέτη της επισκεψιμότητας του Κτήματος σε σχέση με τα «καταστήματα» που προβλέπεται να δημιουργηθούν.

  5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Επόμενο σημείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί, είναι η πρόταση για δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων φαραωνικών διαστάσεων στον παλιό στρατώνα. Το περιβάλλον του κτήματος, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κηρυγμένο Εθνικό Δρυμό δεν προσφέρεται για να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση. Αντ’ αυτής εισηγούμαστε τη δημιουργία μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, ολίγων κλινών στην θέση του παλιού ξενοδοχείου «Τατόιον», επομένως είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία ταβέρνας όπως προβλέπει η ΚΥΑ στην θέση του «Τατόιον».

  6. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ακόμα η ΚΥΑ οφείλει να επανεξετάσει το χώρο έκθεσης – Μουσείο Βασιλικών Αυτοκινήτων και Αμαξών (που πρόσφατα κηρύχθηκαν νεώτερα μνημεία) ενδεχομένως στο χώρο του Βουστασίου αντί για συνεδριακό κέντρο.

  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Κατά την μελέτη και σύνταξη της ΚΥΑ θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη συλλογή των νερών της περιοχής «Κιθάρα», που προέρχονται από την Πάρνηθα και σήμερα χάνονται αναξιοποίητα.

  8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στις διατάξεις του τελικού κειμένου της ΚΥΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη πρόταση καθαρισμού του κτήματος από τη βιομάζα, ολοκληρωμένο σχέδιο πυροφύλαξης και πυρόσβεσης, καθώς επίσης και σχέδιο απομάκρυνσης των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις του δασαρχείου περί αναδασωτέων θυλάκων μέσα στο κτήμα που από το Σύνταγμα περιορίζουν δραστικά τις τυχόν προβλεπόμενες από την ΚΥΑ χρήσεις.

  9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ: Προτείνεται επίσης η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για περαιτέρω ενδελεχή μελέτη της ΚΥΑ και για διαβούλευση επ’ αυτής, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπούν οι εργασίες συντήρησης των κτηρίων, διότι αυτά κινδυνεύουν να χαθούν ολοσχερώς και η αναστύλωσή τους αργότερα να αποτελεί μια πολυέξοδη διαδικασία.

  10. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εννοείται πως παραμένει ο δημόσιος χαρακτήρας του κτήματος και η ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό από τους πολίτες. Η ΚΥΑ πρέπει να προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με μέσα σταθερής τροχιάς, π.χ. σιδηροδρομική σύνδεση με το ΣΚΑ Αχαρνών.

 • 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Η μετονομασία του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου, επηρεάζει αρνητικά την ιστορικότητα της περιοχής και καταστρατηγεί / αναιρεί τον χαρακτηρισμό των εκεί ευρισκομένων εγκαταστάσεων και αντικειμένων (ανάκτορα και λοιποί βοηθητικοί χώροι, οχήματα κλπ) ως νεώτερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο έχει κατατεθεί για Δημόσια Διαβούλευση, υποκρύπτει αλλαγές στην χρήση των κτηρίων αλλά και αλλαγές στην διαρρύθμιση του κτήματος, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την φυσική ομορφιά του κτήματος και γενικότερα τον ιστορικό και οικολογικό χαρακτήρα του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση της μελέτης και της σχεδίασης προς την κατεύθυνση και με γνώμονα την πιο ήπια ανάπτυξη του κτήματος Τατοΐου (π.χ. το σχεδιαζόμενο parking-γίγας στον κόμβο Τατοΐου και Ερυθραίας θα επιφέρει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τσιμεντοποίηση).

  3. ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ Π.Δ. – Κ.Υ.Α.: Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει μεταρρυθμιστικά σημεία, τα οποία δε συμφωνούν με το υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα, κατ’ εφαρμογή του οποίου το σχέδιο αυτό συνετάγη. Παράδειγμα τέτοιου σημείου ασυμφωνίας αποτελεί η αναφορά στην ΚΥΑ της δυνατότητας επέκτασης έως 10% του φέροντος οργανισμού των υπαρχόντων ιστορικών κτηρίων, στοιχείο που αποκλείεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

  4. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ – Κ.Α.Σ.: Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρχει για την υπογραφή της συγκεκριμένης ΚΥΑ συνοδευτική έκθεση του αρμόδιου Δασαρχείου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δασαρχείο αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι οι αρμόδιοι φορείς για τις χρήσεις, που αφορούν σε χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία – ιστορικά κτήρια. Πιθανόν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να είναι αντίθετο σε ακραίες αλλαγές χρήσης στα κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου μελέτη της επισκεψιμότητας του Κτήματος σε σχέση με τα «καταστήματα» που προβλέπεται να δημιουργηθούν.

  5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Επόμενο σημείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί, είναι η πρόταση για δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων φαραωνικών διαστάσεων στον παλιό στρατώνα. Το περιβάλλον του κτήματος, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κηρυγμένο Εθνικό Δρυμό δεν προσφέρεται για να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση. Αντ’ αυτής εισηγούμαστε τη δημιουργία μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, ολίγων κλινών στην θέση του παλιού ξενοδοχείου «Τατόιον», επομένως είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία ταβέρνας όπως προβλέπει η ΚΥΑ στην θέση του «Τατόιον».

  6. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ακόμα η ΚΥΑ οφείλει να επανεξετάσει το χώρο έκθεσης – Μουσείο Βασιλικών Αυτοκινήτων και Αμαξών (που πρόσφατα κηρύχθηκαν νεώτερα μνημεία) ενδεχομένως στο χώρο του Βουστασίου αντί για συνεδριακό κέντρο.

  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Κατά την μελέτη και σύνταξη της ΚΥΑ θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη συλλογή των νερών της περιοχής «Κιθάρα», που προέρχονται από την Πάρνηθα και σήμερα χάνονται αναξιοποίητα.

  8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στις διατάξεις του τελικού κειμένου της ΚΥΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη πρόταση καθαρισμού του κτήματος από τη βιομάζα, ολοκληρωμένο σχέδιο πυροφύλαξης και πυρόσβεσης, καθώς επίσης και σχέδιο απομάκρυνσης των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις του δασαρχείου περί αναδασωτέων θυλάκων μέσα στο κτήμα που από το Σύνταγμα περιορίζουν δραστικά τις τυχόν προβλεπόμενες από την ΚΥΑ χρήσεις.

  9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ: Προτείνεται επίσης η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για περαιτέρω ενδελεχή μελέτη της ΚΥΑ και για διαβούλευση επ’ αυτής, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπούν οι εργασίες συντήρησης των κτηρίων, διότι αυτά κινδυνεύουν να χαθούν ολοσχερώς και η αναστύλωσή τους αργότερα να αποτελεί μια πολυέξοδη διαδικασία.

  10. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εννοείται πως παραμένει ο δημόσιος χαρακτήρας του κτήματος και η ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό από τους πολίτες. Η ΚΥΑ πρέπει να προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με μέσα σταθερής τροχιάς, π.χ. σιδηροδρομική σύνδεση με το ΣΚΑ Αχαρνών.

 • Μετά από διάσκεψη των τοπικών φορέων και συλλόγων του Δήμου Αχαρνών, η ΙΛΕΑ
  καταθέτει στη δημόσια διαβούλευση τις απόψεις και τις προτάσεις της, οι οποίες έχουν ως εξής:

  1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Η μετονομασία του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου, επηρεάζει αρνητικά την ιστορικότητα της περιοχής και καταστρατηγεί / αναιρεί τον χαρακτηρισμό των εκεί ευρισκομένων εγκαταστάσεων και αντικειμένων (ανάκτορα και λοιποί βοηθητικοί χώροι, οχήματα κλπ) ως νεώτερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο έχει κατατεθεί για Δημόσια Διαβούλευση, υποκρύπτει αλλαγές στην χρήση των κτηρίων αλλά και αλλαγές στην διαρρύθμιση του κτήματος, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την φυσική ομορφιά του κτήματος και γενικότερα τον ιστορικό και οικολογικό χαρακτήρα του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση της μελέτης και της σχεδίασης προς την κατεύθυνση και με γνώμονα την πιο ήπια ανάπτυξη του κτήματος Τατοΐου (π.χ. το σχεδιαζόμενο parking-γίγας στον κόμβο Τατοΐου και Ερυθραίας θα επιφέρει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τσιμεντοποίηση).

  3. ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ Π.Δ. – Κ.Υ.Α.: Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει μεταρρυθμιστικά σημεία, τα οποία δε συμφωνούν με το υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα, κατ’ εφαρμογή του οποίου το σχέδιο αυτό συνετάγη. Παράδειγμα τέτοιου σημείου ασυμφωνίας αποτελεί η αναφορά στην ΚΥΑ της δυνατότητας επέκτασης έως 10% του φέροντος οργανισμού των υπαρχόντων ιστορικών κτηρίων, στοιχείο που αποκλείεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

  4. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ – Κ.Α.Σ.: Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρχει για την υπογραφή της συγκεκριμένης ΚΥΑ συνοδευτική έκθεση του αρμόδιου Δασαρχείου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δασαρχείο αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι οι αρμόδιοι φορείς για τις χρήσεις, που αφορούν σε χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία – ιστορικά κτήρια. Πιθανόν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να είναι αντίθετο σε ακραίες αλλαγές χρήσης στα κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου μελέτη της επισκεψιμότητας του Κτήματος σε σχέση με τα «καταστήματα» που προβλέπεται να δημιουργηθούν.

  5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Επόμενο σημείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί, είναι η πρόταση για δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων φαραωνικών διαστάσεων στον παλιό στρατώνα. Το περιβάλλον του κτήματος, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κηρυγμένο Εθνικό Δρυμό δεν προσφέρεται για να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση. Αντ’ αυτής εισηγούμαστε τη δημιουργία μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, ολίγων κλινών στην θέση του παλιού ξενοδοχείου «Τατόιον», επομένως είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία ταβέρνας όπως προβλέπει η ΚΥΑ στην θέση του «Τατόιον».

  6. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ακόμα η ΚΥΑ οφείλει να επανεξετάσει το χώρο έκθεσης – Μουσείο Βασιλικών Αυτοκινήτων και Αμαξών (που πρόσφατα κηρύχθηκαν νεώτερα μνημεία) ενδεχομένως στο χώρο του Βουστασίου αντί για συνεδριακό κέντρο.

  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Κατά την μελέτη και σύνταξη της ΚΥΑ θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη συλλογή των νερών της περιοχής «Κιθάρα», που προέρχονται από την Πάρνηθα και σήμερα χάνονται αναξιοποίητα.

  8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στις διατάξεις του τελικού κειμένου της ΚΥΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη πρόταση καθαρισμού του κτήματος από τη βιομάζα, ολοκληρωμένο σχέδιο πυροφύλαξης και πυρόσβεσης, καθώς επίσης και σχέδιο απομάκρυνσης των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις του δασαρχείου περί αναδασωτέων θυλάκων μέσα στο κτήμα που από το Σύνταγμα περιορίζουν δραστικά τις τυχόν προβλεπόμενες από την ΚΥΑ χρήσεις.

  9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ: Προτείνεται επίσης η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για περαιτέρω ενδελεχή μελέτη της ΚΥΑ και για διαβούλευση επ’ αυτής, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπούν οι εργασίες συντήρησης των κτηρίων, διότι αυτά κινδυνεύουν να χαθούν ολοσχερώς και η αναστύλωσή τους αργότερα να αποτελεί μια πολυέξοδη διαδικασία.

  10. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εννοείται πως παραμένει ο δημόσιος χαρακτήρας του κτήματος και η ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό από τους πολίτες. Η ΚΥΑ πρέπει να προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με μέσα σταθερής τροχιάς, π.χ. σιδηροδρομική σύνδεση με το ΣΚΑ Αχαρνών.

 • Να προστεθεί παράγραφος ε) ως εξής: Όλα τα έργα, κατασκευές και διαμορφώσεις που εξειδικεύονται ανά Ζώνη στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης, θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

 • 3 Ιουνίου 2015, 22:08 | Βενετία Γαζιλα

  Όταν πριν αρκετά χρόνια (2008) είχα προτείνει να δημιουργηθεί στα ανάκτορα του Τατοΐου ένα μουσείο Μαθηματικών διότι τα μαθηματικά θεωρούνται ο Βασιλιάς των επιστημών και σαν επιστήμη ξεκίνησαν από την Ελλάδα, η πρόταση μου αυτή θεωρήθηκε ανάξια λόγου και ουδέποτε δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ».
  Στα ΑΝΑΚΤΟΡΑ (ΚΑ 01) η υφιστάμενη δόμηση είναι 3100τμ και προορίζεται για μουσεία και συνοδευτικές χρήσεις (όπως γραφεία, πωλητήριο, καφέ – εστιατόριο, αίθουσα συνεδριάσεων)
  Θα πρότεινα λοιπόν να δημιουργηθεί εκεί ένα μουσείο μαθηματικών που θα συγκεντρώνει την Αρχαία Ελληνική Μαθηματική σκέψη και θα την συνδέει με το σήμερα.
  Η γλώσσα των Μαθηματικών κυριαρχεί στη εποχή μας και σαν μια εξελισσόμενη διαδικασία περιγραφής του κόσμου μας και του περιβάλλοντος μας συνδέεται με την φύση που υπάρχει άφθονη στη περιοχή. Τα Μαθηματικά πλέον έχουν εισχωρήσει σε όλες τις επιστήμες και οφείλουμε να αναδείξουμε αυτή τη σχέση κατανόησης του κόσμου μας αλλά και τα όρια του.
  Βιωματικά εργαστήρια, συνέδρια και άλλα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην περιοχή καθώς η χώρα μας διαθέτει ένα ικανό αριθμών επιστημόνων που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση . Στο χώρο μπορούν να παρουσιάζονται και γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Ιωάννης Ξενάκης που αποτύπωσε μαθηματικές θεωρίες σε μουσικό ήχο συνεχίζοντας την αρχαία παράδοση. Ο χώρος μπορεί να γίνει κέντρο πολιτισμού , έρευνας και συμπληρωματικής ( βοηθητικής στο εκπαιδευτικό σύστημα) εκπαίδευσης. Επειδή δε ζούμε σε ψηφιακή εποχή μπορούν οι παρουσιάσεις να γίνονται με ψηφιακό τρόπο.
  Το Εθνικό Μουσείο των Μαθηματικών ή MoMath στη Νέα Υόρκη αφιερωμένο στα μαθηματικά ιδρύθηκε το 2009 και άνοιξε το 2012, στο Λονδίνο το 2014, ενώ στη Γερμανία στο Gissen στο 2002 . Στην παρακάτω ιστοσελίδα θα δείτε πόσα ακόμα υπάρχουν και σε πόσες χώρες. http://mathfactory.org/Similar+Institutions
  http://momath.org/
  http://mathsworlduk.com/about-us/
  http://www.mathematikum.de/
  Η πρόταση αυτή δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με όσες άλλες ήπιες δραστηριότητες έχουν προταθεί

 • Η έκθεση σε δημόσια διαβούλευση της μελέτης του ΟΡΣΑ είναι δηλωτική της επιθυμίας του ΥΠΕΚΑ να προωθήσει επί τέλους μία βιώσιμη λύση για το πολύπαθο Τατόι. Η μελέτη είναι θετική σε πλείστα σημεία της, πάνω στα οποία επομένως δεν έχει νόημα να αναφερθούμε. Παρατηρούμε ωστόσο μία υπερβολή στην απόδοση χρήσεων πάσης φύσεως εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία κτλ) που οπωσδήποτε αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του Κτήματος, ενώ ταυτόχρονα προσελκύουν στο κέντρο του υπερβολικά μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών εν σχέσει προς το μέγεθος των κτιρίων/κελύφων και το περιορισμένο της κλίμακας. Δεν είμαστε επί πλέον της γνώμης ότι η παρουσία συνεδριακού κέντρου – και μάλιστα στο κτίριο του νέου βουστασίου, που είναι το μόνο κατάλληλο να στεγάσει μουσείο οχημάτων (αμαξών και αυτοκινήτων) – συνάδει με την τελική εικόνα που θα θέλαμε να αποκτήσει ο πυρήνας του Κτήματος.

  Υπάρχουν πρωτίστως δύο καίρια σημεία στα οποία αντιτιθέμεθα κατηγορηματικώς. Η διαφωνία μας κατά μεγάλο μέρος προέρχεται από το γεγονός ότι η μελέτη του ΟΡΣΑ αναγκαστικώς εδράζεται πάνω στα εξαιρετικά πρόχειρα Π.Δ 19.7/24.7. 2007 (Δ΄336) και 40707/2008/4.12.2008 που αφορούν το Τατόι. Είναι σαφές ότι τα εν λόγω ΠΔ, ως προς τα σημεία της διαφωνίας μας, είτε ώθησαν τους μελετητές προς λάθος κατεύθυνση είτε τους επέβαλαν επιζήμιους για το Κτήμα περιορισμούς.

  Οι αντιρρήσεις μας αφορούν στα κάτωθι σημεία:
  Α. Την κατάργηση των ιστορικών ορίων του κτήματος – με την απόσπαση περίπου 20.000 στρεμμάτων από αυτό – και κατά συνέπεια της ποικιλότροπης αυτοτέλειάς του, και
  Β. Την κατάτμηση του υπολειπόμενου κτήματος σε ζώνες (Α3, Δ1, Δ2,Δ3, Β4), καθεστώς που έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός την πολυαρχία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αφ’ ετέρου την μείωση της αποδοτικότητας σε οικονομικό επίπεδο, καθότι περιοχές απολύτως απαραίτητες για την οικονομική εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Κτήματος, βρίσκονται να υπάγονται σε διαφορετικό φορέα απ’ ό,τι το κεντρικό τμήμα του, που μόνον αυτό, σύμφωνα με τα εν λόγω ΠΔ, καλείται πλέον Τατόι.

  Ως προς το ζήτημα των ζωνών εστιάζομε τις παρατηρήσεις μας στα εξής:
  Στις ζώνες Δ2 και Δ3 που συγκροτούν τον ιστορικό πυρήνα του Κτήματος, οι χρήσεις γης που προβλέπονται από το ΠΔ δεν ταιριάζουν με την φύση και την ιστορία ορισμένων κτιρίων που ανήκουν σε αυτές. Έτσι λοιπόν βάσει του εν λόγω ΠΔ καθίσταται αδύνατη η αναβίωση στην ζώνη Δ3 του ξενοδοχείου «Τατόιον» (1885-1935), ενώ αντιθέτως στην ζώνη Δ2, στην οποία προβλέπεται η ύπαρξη μονάδας ήπιας φιλοξενίας, δεν υπάρχει κατάλληλο κτίριο για μία τέτοια χρήση. Έτσι εξηγείται η εκ μέρους των μελετητών του ΟΡΣΑ επιλογή των στρατώνων για την στέγαση ξενοδοχείου, προβλέποντας επίσης επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το εν λόγω ΠΔ. Πέραν αυτού η άποψή μας είναι ότι είναι προτιμότερο να μεταφέρει κανείς την κίνηση του εστιατορίου σε περιοχή περιφερειακή του πυρήνα και σε κτίριο που βρίσκεται πάνω στην άσφαλτο, δίπλα σε χώρο σταθμεύσεως και κοντά στην συμβολή με την αλέα προς την Κιθάρα, παρά να μεταφέρει τον θόρυβο και την αναπόφευκτη ακαταστασία του στην καρδιά του Κτήματος – όπου λόγω ατμόσφαιρας ο θόρυβος θα πρέπει να είναι περιορισμένος – δημιουργώντας εκεί μια ευρεία ζώνη εστίασης.

  Όσο για την ζώνη Β4, αυτή αποσπάται από την δικαιοδοσία του Φορέως Τατοΐου υπαγόμενη στον Δρυμό Πάρνηθας. Ο ιστορικός πυρήνας και η οικονομικά άμεσα συσχετισμένη με αυτόν ζώνη Β4 (στην οποία βρίσκονται όλες περίπου οι αξιοποιήσιμες γεωργικές εκτάσεις του Κτήματος) ανήκουν επομένως σε δύο διαφορετικούς φορείς ευθύνης.

  Το ίδιο παρατηρούμε και με την δασική ζώνη Α3, η οποία αποκολλώμενη από το υπόλοιπο Κτήμα, διαχέεται στην ζώνη ευθύνης του Δρυμού Πάρνηθας. Tο δάσος και η λελογισμένη εκμετάλλευσή του ανέκαθεν υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων του Κτήματος, χάρη στην οποία μάλιστα εξασφάλιζε οικονομική αυτάρκεια.

  Βάσει των ανωτέρω παρατηρήσεων προτείνομε τα εξής:
  1. Την οριστική θεσμοθέτηση των ιστορικών ορίων του Κτήματος, εντός των οποίων αποκλειστικώς υπεύθυνος θα είναι ο φορέας διαχείρισης Τατοΐου, όπως και αν αυτός ορισθεί. Συνέπεια τούτου είναι να ενταχθούν στο Κτήμα και να υπαχθούν στην δικαιοδοσία του φορέα διαχείρισής του οι ζώνες Δ2, Δ3, Β4, Δ1 και Α3. Από τις ζώνες αυτές η Α3 αποκόπτεται μεν διοικητικά από τον Δρυμό Πάρνηθας, αλλά είναι σαφές ότι η διαχείρισή της θα γίνεται σε στενή συνεργασία μαζί του σε πλείστα ζητήματα.
  2. Ως προς τον ιστορικό πυρήνα του Κτήματος (ζώνες Δ2 και Δ3) προτείνομε την τροποποίηση των χρήσεων γης με την εκχώρηση στην ζώνη Δ3 της δυνατότητας συστάσεως μονάδας ήπιας φιλοξενίας, δυνατότητα η οποία αφαιρείται από την ζώνη Δ2. Στην περίπτωση αυτή το νέο ξενοδοχείο Τατόιον θα μπορούσε να περιλάβει όλα τα κτίρια από το διευθυντήριο έως το κτίριο των αξιωματικών της Α. Φρουράς και φυσικά το παλαιό ξενοδοχείο.
  3. Εις ό,τι αφορά την ζώνη Β4 ορθώς η μελέτη προβλέπει την χρήση του χώρου των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις νότιες παρυφές του Κτήματος ως περιοχή υποστηρικτική του κεντρικού πυρήνα με την ύπαρξη σε αυτές αποθηκών και εργαστηρίων, κυρίως όμως μονάδων παραγωγής κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

  Με την παραδοχή ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες συμφωνούν με την ένταξη της ζώνης Β4 στην δικαιοδοσία του φορέως Τατοΐου, με την τροποποίηση των χρήσεων γης της ζώνης Δ1 που προτείνονται από τους μελετητές του ΟΡΣΑ, και με την μεταφορά της μονάδας ήπιας φιλοξενίας από την Δ2 στην ζώνη Δ3 , θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα ακόμα σημείο κομβικής σημασίας: εκείνο της διοικήσεως του Κτήματος, της οργάνωσης δηλαδή και της στελέχωσης του Φορέα Διαχείρισης.

  Ο στόχος θα πρέπει να είναι η συγκρότηση ενός σώματος που να εξασφαλίζει αφ’ ενός την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση και αφ’ ετέρου την δυνατότητα της προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος εκ μέρους οργανισμών και ιδιωτών κυρίως από το εξωτερικό, ώστε να επιβαρύνεται κατά το δυνατό λιγότερο το ελληνικό Δημόσιο. Στο διοικητικό αυτό σχήμα θα πρέπει επομένως να μετέχουν, πλην των εκπροσώπων του Δημοσίου- ιδιοκτήτη του χώρου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με μακρά και έντονη δράση υπέρ του Τατοΐου, εκπρόσωποι μεγάλων ευρωπαϊκών οργανώσεων με εμπειρία στην οργάνωση παρομοίων κτημάτων, και επί πλέον, υπό κάποια μορφή, εκπρόσωποι των μεγάλων επενδυτών. Είναι δε σαφές πως το ανωτέρω διοικητικό σχήμα πρέπει να διαθέτει σχετική αυτοτέλεια και ευχέρεια κινήσεων, υπό τον στενό όμως και διαρκή οικονομικό έλεγχο της Πολιτείας.

  Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

 • 2 Ιουνίου 2015, 15:05 | Γεωργιος Γοντικας

  Διαφωνώ με τη βάση της πρότασης. Πιστεύω πώς ο συγκεκριμενος χώρος πρέπει να γίνει εθνικό πάρκο με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Ο συγκεκριμένος χώρος ήδη έχει σχεδιαστεί και χωρωθετηθεί μέ βαση σχέδια αρχιτεκτόνων της π. βασιλικής οικογένειας. Υπάρχει δίκτυο δασικών δρόμων και μονοπατιών. Υπάρχουν πολλά κτήρια που μπορεί να αλλάξουν χρήση, αφού αναστηλωθούν.

  Προτείνω:

  1) Ανακύρξη εθνικού πάρκου με φυλασσόμενη είσοδο. Θα μπορεί να υπάρχει είσοδος και ετησια καρτα.
  2) Τα έσοδα θα καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης και φύλαξης
  3) Κανένα νέο κτήριο. Τα υπάρχοντα κτήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθουν για τις ανάγκες του πάρκου.
  4) Σκοπός του πάρκου θα μπορούσε να είναι η ενημέρωση για το οικοσύστημα του δρυμού της πάρνηθας (και την καταστροφή του 2009) με κεντρο ενημέρωσης και παρουσιάσεις/διαδρομές εντός του πάρκου
  5) Στην έκταση αυτή υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών ΜΤΒ. Προτείνω τη χάραξη και ορισμό χρήσης μονοπατιών (single & double tracks) σε πεζοπορικά, ποδηλατικά, ιππασιας και μεικτής χρήσης. Η συντήρηση των μονοπατιών αυτών θα μπορούσε να ανατεθεί σε συλλόγους με ειδική γνωση (πεζοπορικού, ιππικους, ποδηλατικούς)
  6) Όλες οι εμπορικές δραστηριότητες (ενοικίαση ποδηλατων, εστιατόρια κτλ) θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εκτός του κτήματος και επί του δρόμου (στον οποίο ήδη υπάρχουν εστιατόρια).

  Δυστυχώς αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι προτάσεις είναι αντιθετες με το πνέυμα του σχεδίου που έχει προφανή στόχο την εμπορική αξιοποιηση.

 • 1 Ιουνίου 2015, 08:20 | ΗΛΙΑΣ

  Προσοχή: Ακούω ότι ζητούν την ανάκληση της ζώνης προστασίας 20.000 στρεμμάτων που εντάχθηκαν στον εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Αυτό όχι μόνο δεν πρέπει να γίνει αλλά η ζώνη εθνικού δρυμού απολύτου προστασίας θα πρέπει να επεκταθεί. Σε ένα πληγωμένο απο την μεγάλη φωτιά βουνό με ήδη τόσες δραστηριότητες στον πυρήνα του, θα πρέπει να υπάρχει επέκταση της προστασίας ώστε να παραμείνει ένα δάσος άγριας ζωής και να μην υποβαθμιστεί σε ένα περιαστικό δάσος. Αντίθετα θα πρέπει να προστατευτεί η περιοχή από τις απαράδεκτες ήδη δραστηριότητες όπως είσοδο μηχανών μότο κρός κλπ.

 • 31 Μαΐου 2015, 19:29 | Ειρήνη Κουτρουμάνου

  Εκτός από τα ιππήλατα αμαξίδια να υπάρχει δυνατότητα περιπάτου και με άλογο, πράγμα που προϋποθέτει την δημιουργία στάβλων με εκπαιδευμένα άλογα και πόνυ για μεγάλους και παιδιά. Θα μπορούσε να οριστεί διαδρομή παράλληλη με αυτή των ποδηλάτων.

  Να υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και περιπάτου με την συνοδεία οικόσιτων ζώων καθώς και χώρος όπου τα σκυλιά να μπορούν να παίξουν και να τρέξουν ελεύθερα. Ο χώρος αυτός να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα παιχνίδια για τα ζώα καθώς και με καθίσματα για τους συνοδούς τους.

  Να υπάρχει σημείο φιλοζωικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ενηλίκων και ανηλίκων.

 • 30 Μαΐου 2015, 08:19 | Στυλιανός Μηλιαράκης

  Προτείνω τη μετατροπή των κτιρίων και ανακτόρων σε δημόσιες ξενοδοχειακές μονάδες που θα λειτουργούν από τους φοιτητές των τμημάτων τουριστικών επιστημών των δημοσίων πανεπιστημίων και τα έσοδα των οποίων πρώτον θα καλύπτουν τις ανάγκες προσωρινής διαμονής και διατροφής των φοιτητών στους χώρους και δεύτερον θα μεταφέρονται στα ανωτέρω πανεπιστημιακά τμήματα.

 • 29 Μαΐου 2015, 18:52 | Ιωαννης Αξαρλης

  Na μην επιτραπη κατηγορηματικα ουτε ενα μετρο προσθηκη στα υφισταμενα κτηρια.
  να μην επιτρεπνται περγκολες και αλλες<>παντεντες.
  τα φυτα-δενδρα οπου επιβαλεται να φυτευτουν να συναδουν με την ελληνικοτητα της χλωριδας της ευρυτερης περιοχης.
  οι οπιες επιχειρηματικες δρασεις να ειναι περιορισμενες προς ωφελος των επισκεπτων και οχι των δηθεν επιχειρηματιων.
  τα αναψυκτηρια κλπ να μην ειναι μονιμες βαριες κατασκευες και να μην διαταρρασουν το περιβαλλον.

 • 29 Μαΐου 2015, 17:59 | Λώρα Φλωρά

  το μέρος είναι μαγικό.Περνούσα παλιά συχνά απο εκεί ,πηγαίνοντας Μαλακάσα.Πάντα αναρωτιώμουν,γιατί τόση εγκατάληψη? Σας γράφω τι σκεπτόμουν τότε .Το μέρος αυτό έχει κάτι απο βασιλιάδες παραμυθιών.Θα ήταν ωραία να αναπαλαιωθεί,να »ντυθεί» με αντίγραφα των αντικειμένων που είχε και να γίνει Παλάτι-ξενοδοχείο-μουσείο.Με ταβέρνα και εστιατόρια.Παράλληλα θα μπορούν να νοικιαστούν χώροι σε ιππικούς ομίλους,να κάνουν την βόλτα τους οι αθλητές,σε ποδηλατικούς ομίλους και γιατί οχι να διοργανωθεί πανευρωπαική mounten bike συγκέντρωση.Μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργία το »παλάτι»αυτό θα βγάζει τα έξοδά του,απο συνεστιάσεις,τραπέζια γάμων και βαπτίσεων.Δεν υπάρχει παιδί που δεν μεγάλωσε με παραμύθι με βασιλιάδες,ας ζήσουμε λοιπόν το παραμύθι μας εκεί.Δεσμεύομαι να εργαστώ και ως εθελόντρια για να γίνει ανθρώπινο αυτό το κομμάτι της περιουσίας μας.

 • 28 Μαΐου 2015, 15:22 | Βασίλειος Μαύρος

  Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε μέσα στο κτήμα να απασχοληθούν αποκλειστικά άνεργοι και στον τομέα της συντήρησης και μετέπειτα στην οικονομική εκμετάλλευση και όχι να ανατεθούν σε εταιρίες.