Άρθρο 07: Απόκτηση ιδιότητας μέλους

 1. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΔΑ.Σ.Ε. από την καταχώριση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 3 και υποχρεούνται να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεταιριστική τους μερίδα όπως ορίζει το άρθρο 11.
 2. Η εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και του  καταστατικού και τηρείται η σχετική διαδικασία. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑ.Σ.Ε.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής φυσικού προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται στο Καταστατικό.
 4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
 5. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή διατάσσει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.

     Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση.

     Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να αποφασίσει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη λήξη των εργασιών της συνέλευσης.

 1. Η ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης που δέχεται την αίτηση, ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
 2. Το Δ.Σ υποχρεούται να ενημερώνει για κάθε μεταβολή των μελών του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) ημερών, την εποπτεύουσα αρχή – Διεύθυνση Δασών του Νομού – καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. που τηρεί το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
 • 10 Φεβρουαρίου 2016, 15:33 | Καραγιαννίδης Αβραάμ

  Οι Διευθύνσεις Δασών θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς εντός 15 ημερών τα Δασαρχεία εποπτείας τους, σε όσες Περιφερειακές Ενότητες υφίστανται, για τις μεταβολές των μελών στους ΔΑ.Σ.Ε. καθώς είναι η Υπηρεσία της οποίας οι υπάλληλοι (Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες κλπ.) βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις υλοτομικές εργασίες και διαδικασίες βάση της ιεράρχισης των αρμοδιοτήτων τους.

  Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Δασαρχείου Δράμας

 • 30 Ιανουαρίου 2016, 20:54 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Οπωσδήποτε πρέπει να προβλέπει ο νόμος κυρώσεις σε ένα συνεταιρισμό που δεν
  κάνει δεκτό ένα καινούριο μέλος, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.

 • 29 Ιανουαρίου 2016, 10:53 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  Να προστεθεί παράγραφος 8 στην οποία να αναφέρεται:
  Εάν οποιοσδήποτε, δεν έγινε δεκτός ως μέλος του συνεταιρισμού εφόσον δεν εκκρεμούν εναντίον του καταδίκες σε οποιοδήποτε βαθμό για δασικά αδικήματα, δικαιωθεί Δικαστικά, να τίθεται άμεσα θέμα απαγόρευσης λειτουργίας του συνεταιρισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.