Άρθρο 08 – Ισχύς

Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.