Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου και των φυσικών πόρων, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου στα χερσαία και θαλάσσια τμήματα της περιοχής της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (Special Area of Conservation): GR4340008, της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Special Protection Area): GR4340014 και των επεκτάσεων σε τμήμα του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης δυτικά και σε τμήμα του φαραγγιού της Ίμπρου ανατολικά, που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

 • 21 Αυγούστου 2016, 15:57 | Στέφανος Γεώργας

  Έχουμε δέκα εθνικούς δρυμούς και δεκατέσσερα εθνικά πάρκα.
  Κανένας από τους παραπάνω δεν φυλάσσετε στοιχειωδώς από προσωπική εμπειρία .
  Απεναντίας οι λαθροθήρες –λαθρουλότομοι –παράνομη βόσκηση και λοιποί παράνομοι προτιμούν τις προστατευόμενες περιοχές από άλλες που δεν έχουν τόσο αυστηρό καθεστώς με αποτέλεσμα π.χ. να υπάρχουν περισσότερα άγρια θηράματα σε γωνίες της Ελλάδας (ξεχασμένες) από ένα πυρήνα εθνικού δρυμού.
  Θέλω να καταλήξω , καλύτερα να δώσουμε προτεραιότητα στην ουσιαστική φύλαξη των ήδη υπαρχόντων περιοχών γιατί δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης περισσοτέρων δρυμών ή πάρκων αν δεν φυλάσσονται οι ήδη υπάρχοντες έτσι όπως ορίζετε στο σύνταγμα.
  Αν πετυχουμε την ουσιαστική προστασία των υπαρχόντων πάρκων τότε ..ναι θα ήταν θεμιτό και χρήσιμο η δημιουργία και άλλων εθνικών πάρκων.

 • 19 Αυγούστου 2016, 14:02 | ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  Η Δνση Δασών Χανίων συμμετείχε σε όλες τις φάσεις σύνταξης της Ειδικής Περ/κης Μελέτης (ΕΠΜ).
  Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) του Εθνικού Δρυμου Λευκών Ορέων ποτέ δε έφτασε στο επίπεδο της πλήρους ευθύνης της καθημερινής λειτουργίας του.
  Δηλαδή, υπάρχοντος του ΦΔ η Δνση Δασών αναλώνει μεγάλο μέρος της ενέργειας της στην διαχείριση του Εθνικού Δρυμού.
  Έχει λοιπόν αποφασιστική σημασία η πολιτική απόφαση:
  1ον: Ότι ο ΦΔ του Εθνικού Πάρκου θα υφίσταται νομικά και επιπλέον θα του εκχωρηθούν οι προβλεπόμενες αρμοδιότητες και αυτοτελείς πόροι, σύμφωνα με τον ν 2742/1999,
  2ον: Να αποφασιστεί ότι από την επόμενη κιόλας περίοδο την πλήρη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου την αναλαμβάνει ο ΦΔ.
  Η Δασική Υπηρεσία σήμερα συντάσσει μελέτες συντήρησης των υποδομών του Δρυμού.
  Συντάσσει προϋπολογισμούς έργων και εφοδιασμού του δύσκολου αυτού οργανισμού.
  Εξασφαλίζει την έγκαιρη πρόσληψη εποχικού προσωπικού και τα συντάσσει τα μηνιαία προγράμματα εργασίας του.
  Εισπράττει και διασφαλίζει το προϊόν του εισιτηρίου εισόδου.
  Φροντίζει για την άρτια και ασφαλή διεκπεραίωση των επισκεπτών του Δρυμού.
  Φροντίζει,κατά το δυνατόν, στη διάχυση της περιβαλλοντικής λογικής ανάπτυξης των περιοχών πέριξ του Δρυμού.
  Προστατεύει τα ενδιαιτήματα του Δρυμού και με κίνδυνο του προσωπικού της.
  Απολαμβάνει κύρους και υπόληψης στους παρα-Δρύμιους πληθυσμούς.
  Ανταποκρίνεται στις διεθνείς υποχρεώσεις του Εθνικού Δρυμού.
  Έχουμε να σημειώσουμε κατ άρθρο:
  Άρθρο 1: Θεωρούμε ότι ο σκοπός δεν είναι νεωτερικός και πάντως δεν σηματοδοτείται ένας ρόλος με εθνική και υπερεθνική εμβέλεια.
  Άρθρο 2: Δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση.
  Άρθρο 3, στην παράγραφο 3.2 Β6:
  “φαίνεται” ότι παραμένει σε ρόλο γνωμοδότη ο ΦΔ, ενώ το ζήτημα που θέτειη Δνση Δασών είναι η πλήρης ανάληψη της ευθύνης από τον ΦΔ, όπως προβλέπει η Νομοθεσία αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης στους όρους ανανέωσης του Διπλώματος Α Κατηγορίας, και
  στην παράγραφο 3.2Β8: Επειδή η ηλεκτροδότηση με χρήση ΑΠΕ, έχει ολοκληρωθεί, εξεταστέο θα ήταν η υδροηλεκτρική παραγωγή ρεύματος για τις ανάγκες της Αγ.Ρουμέλης (οικισμός στα Νότια του Πυρήνα).

  3.3Β3 & 6: Θεωρούμε ότι η εκτατική κτηνοτροφία και μάλιστα με την κλιματική αλλαγή επί θύραις αποτελεί μέτρο μη αναγκαίο και μάλλον καταστροφικό πλέον, πρόταση μας είναι ημιεσταυλισμένη μορφή άσκηση κτηνοτροφίας.
  Στην παράγραφο 6 το Πράσινο Ταμείο ήδη χρηματοδοτεί πρόγραμμα αξιολόγησης και κατόπιν αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης των αρωματικών φυτών όχι στην κατεύθυνση της ατομικής χρήσης. Η αντιφατικότητα αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στην προσπάθεια της Δνσης Δασών που με σειρά ΔΑΔ έχει φτιάξει ένα οδικό χάρτη εξορθολογισμού του κύκλου των ΑΦΦΕ.
  3.3.3 Ζώνη Β. Β4: Μείζων ζήτημα που αφορά και όλη την Κρήτη είναι ο ορισμός του νόμιμου οδικού δικτύου, καθώς η κυκλοφορία εκτός του νόμιμου δικτύου περιέχει δεσμεύσεις και απαγορεύσεις από τον ΚΟΚ. Κίνηση εκτός οδικού δικτύου πάντως είναι αδύνατη για τροχοφόρα ειδικά στην ορεινή Κρήτη.
  Ζώνη Β. Γ οι παράγραφοι 2&10&11, μπορεί να συγχωνευτούν.
  3.3.4 Ζώνη Γ,Β2: Δυσνόητη η απαγόρευση κίνησης τροχοφόρων εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
  Β4: Ήδη υπάρχει νέα ΥΑ που τροποποιεί και κωδικοποιεί την 1958/2012 (ΦΕΚ Β21) με την νέα ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β/2016).
  Άρθρο 4: Θεωρούμε ότι πρέπει να εκπροσωπείται αυτοτελώς η Δνση Δασών Χανίων στο ΔΣ του Φορέα και οι λόγοι έχουν αναλυθεί σε πολλά προηγούμενα έγγραφα μας.
  Άρθρο 5: Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση από την ανααρίθμιση των άρθρων που έχουν πρωθύστερο περιεχόμενο.
  Άρθρο 6: Δεν υπάρχει στο υπόψη κείμενο (στο κείμενο διαβούλευσης είναι το άρθρο των μεταβατικών διατάξεων)
  Άρθρο 7: Στις μεταβατικές διατάξεις.
  Θεωρούμε ότι οι απαγορεύσεις τις παραγράφου 2 δεν χρειάζονται καθώς μπορούν να εξειδικευτούν στο διαχειριστικό σχέδιο και η αναστάτωση θα είναι δυσανάλογη της ουσίας.
  Τέλος γνώμη μας είναι ότι, αν παραμείνει ο ΦΔ ως γνωμοδοτικός οργανισμός, η Δνση Δασών Χανίων πρέπει να ενισχυθεί θεσμικά με ίδρυση Δασαρχείου Λευκών Ορέων καθώς και με σειρά πάγιων αποφάσεων για χρηματοδότηση και ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού.
  (Παρακαλούμε να μη ληφθεί υπόψη το ατελές προηγούμενο)

 • 19 Αυγούστου 2016, 14:16 | ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

  ηλεκτροδότηση με χρήση ΑΠΕ, έχει ολοκληρωθεί, εξεταστέο θα ήταν η υδροηλεκτρική παραγωγή ρεύματος για τις ανάγκες της Αγ.Ρουμέλης (οικισμός στα Νότια του Πυρήνα).

  3.3Β3 & 6: Θεωρούμε ότι η εκτατική κτηνοτροφία και μάλιστα με την κλιματική αλλαγή επί θύραις αποτελεί μέτρο μη αναγκαίο και μάλλον καταστροφικό πλέον, πρόταση μας είναι ημιεσταυλισμένη μορφή άσκηση κτηνοτροφίας.
  Στην παράγραφο 6 το Πράσινο Ταμείο ήδη χρηματοδοτεί πρόγραμμα αξιολόγησης και κατόπιν αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης των αρωματικών φυτών όχι στην κατεύθυνση της ατομικής χρήσης. Η αντιφατικότητα αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στην προσπάθεια της Υπηρεσίας μας, που με σειρά ΔΑΔ έχει φτιάξει ένα οδικό χάρτη εξορθολογισμού του κύκλου των ΑΦΦΕ.
  3.3.3 Ζώνη Β. Β4: Μείζων ζήτημα που αφορά και όλη την Κρήτη είναι ο ορισμός του νόμιμου οδικού δικτύου, καθώς η κυκλοφορία εκτός του νόμιμου δικτύου περιέχει δεσμεύσεις και απαγορεύσεις από τον ΚΟΚ. Κίνηση εκτός οδικού δικτύου πάντως είναι αδύνατη για τροχοφόρα ειδικά στην ορεινή Κρήτη.
  Ζώνη Β. Γ οι παράγραφοι 2&10&11, μπορεί να συγχωνευτούν.
  3.3.4 Ζώνη Γ,Β2: Δυσνόητη η απαγόρευση κίνησης τροχοφόρων εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
  Β4: Ήδη υπάρχει νέα ΥΑ που τροποποιεί και κωδικοποιεί την 1958/2012 (ΦΕΚ Β21) με την νέα ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471Β/2016).
  Άρθρο 4: Θεωρούμε ότι πρέπει να εκπροσωπείται αυτοτελώς η Δνση Δασών Χανίων στο ΔΣ του Φορέα και οι λόγοι έχουν αναλυθεί σε πολλά προηγούμενα έγγραφα μας.
  Άρθρο 5: Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση από την ανααρίθμιση των άρθρων που έχουν πρωθύστερο περιεχόμενο.
  Άρθρο 6: Δεν υπάρχει στο υπόψη κείμενο (στο κείμενο διαβούλευσης είναι το άρθρο των μεταβατικών διατάξεων)
  Άρθρο 7: Στις μεταβατικές διατάξεις.
  Θεωρούμε ότι οι απαγορεύσεις τις παραγράφου 2 δεν χρειάζονται καθώς μπορούν να εξειδικευτούν στο διαχειριστικό σχέδιο και η αναστάτωση θα είναι δυσανάλογη της ουσίας.
  Τέλος γνώμη μας είναι ότι, αν παραμείνει ο ΦΔ ως γνωμοδοτικός οργανισμός, η Δνση Δασών Χανίων πρέπει να ενισχυθεί θεσμικά με ίδρυση Δασαρχείου Λευκών Ορέων καθώς και με σειρά πάγιων αποφάσεων για χρηματοδότηση και ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού.

 • 17 Αυγούστου 2016, 13:26 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Που ακριβώς να ψαξουμε να βρούμε ένα όραμα για την περιοχή; Τώρα νομίζω χάνεται η ευκαιρία. Έπρεπε να γίνει τροποποίηση και όχι επικαιροποίηση του σχεδίου ΠΔ.
  * Περιοχή Natura χωρίς αγροχημικά.
  * Προώθηση εσταυλισμένης/ημιεσταυλισμένης κτηνοτροφίας.
  * Προϊόντα ενιαίας ονομασίας προέλευσης.
  * Τόπος παραγωγής ΑΦΦΕ.
  * Προορισμός/πεδίο δραστηριοτήτων φυσικής διαβίωσης.