Άρθρο 02 – Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

2.1 Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο (National Park) η περιοχή Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη, που βρίσκεται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή των Δήμων Σφακίων, Κρυονερίδας, Κεραμίων, Ανατολικού Σελίνου, Θερισού, Μουσουρών, Αρμενών, Φρε όπως τα όρια της φαίνονται με κόκκινη συνεχή γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:100.000, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ με την υπ’ αριθμ. ……………………. πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. Τα όρια της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
2.2 Εντός του Εθνικού Πάρκου, χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης, πως τα όριά της φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
2.3 Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται με τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται Ειδικές ζώνες κλιμακωτής προστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 3ζ άρθρο 5 του ν. 3937/2011 όπως ισχύει. Τα όριά τους φαίνονται στο πρωτότυπο διάγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η περιγραφή τους στο Παράρτημα 1 του παρόντος Π.Δ. Οι Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας είναι οι εξής:
2.3.1 Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας Α1 που περιλαμβάνουν ορεινές χωρικές ενότητες αλπικά οικοσυστήματα και συγκροτήματα κορυφών:
α) Α1α: Ζώνη Πάχνες
β) Α1β: Ζώνη Γκίγκιλου-Βολακιά
2.3.2 Ζώνες Α2, που περιλαμβάνουν χωρικές ενότητες των φαραγγιών του νοτιοδυτικού τμήματος:
α) Α2α: Ζώνη Φαραγγιών Τρυπητής και Κλάδου
β) Α2β: Ζώνη Φαραγγιού Ελυγιάς
γ) Α2γ: Ζώνη Φαραγγιού Αγίας Ειρήνης
2.3.3 Ζώνες Κλιμακωτής Προστασίας Β:
α) Β1: Ζώνη Αράδαινας – Αγίου Ιωάννη
β) Β2: Ζώνη Οροπεδίου Ομαλού
γ) Β3: Ζώνη Αγίας Ρουμέλης
2.3.4. Περιφερειακή Ζώνη Γ:
Η Ζώνη αυτή περιλαμβάνει την υπόλοιπη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του εθνικού πάρκου.