Άρθρο 06 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την ισχύ του παρόντος καταργείται το Β.Δ. 781/6-11-1962 (Α’ 200) «Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς».
2. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων εντός των ορίων των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, των Ζωνών Α1, των Ζωνών Α2)και των Ζωνών Ζώνες Β του άρθρου 2 παρ. 2, 3.1, 3.2., και 3.3. αντίστοιχα που δεν αναφέρονται ως επιτρεπόμενες αντίστοιχα στο άρθρο 3.2., 3.3.1., 3.3.2. και 3.3.3. αντίστοιχα.
4. Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σήμερα εν μέρει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες περιοχών προστασίας λογίζονται ενιαίες για θέματα αρτιότητας και μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. Σε κάθε τμήμα τους όμως επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη κατηγορία περιοχή προστασίας στην οποία ανήκει κάθε τμήμα.
5. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας ρύθμισης:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος:
– υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή
– βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια, ή
– έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης, ή
– έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή
– έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή
– έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επιβολής αρμοδίως πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.
β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών, κ.λπ.).