Άρθρο 03 – Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί

3.1 Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος, και εκτός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης, ου άρθρου 2 παρ. 2, και 3 του παρόντος, διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας.
3.2 Α) Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων διαχειριστικός στόχος είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του με εξαίρεση τις αναγκαίες δραστηριότητες που στοχεύουν στην μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευταίων αντικειμένων, στην επιστημονική έρευνα και στην άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων.

Β) Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων επιτρέπεται:
1. Η επιστημονική έρευνα, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου.
2. Η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση, βελτίωση και ανάδειξη των ειδών και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα τους και περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.
3. Η ημερήσια επίσκεψη και ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης. Ο αριθμός των επισκεπτών, οι χρονικές περίοδοι, οι διαδρομές καθώς και άλλες ρυθμίσεις καθορίζονται ειδικότερα στο σχέδιο διαχείρισης.
4. Η κατασκευή υποδομών με αποκλειστικό στόχο τη διαχείριση και φύλαξη της περιοχής αι εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. Έργα συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές υποδοχής, ενημέρωσης ή ανάπαυσης των επισκεπτών καθώς και η κατασκευή νέων, εφόσον τα παραπάνω έργα δεν έρχονται σε αντίθεση με τον στόχο προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφός 3.2 Α του παρόντος.
5. Η εγκατάσταση πινακίδων για την σήμανση των ορίων των προστατευόμενων ζωνών, την ενημέρωση επισκεπτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης.
6. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
7. Η δημιουργία και συντήρηση εξοπλισμού υδρομάστευσης εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς για την υδροδότηση του οικισμού της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων, εφόσον θα έχει αποκλειστεί κάθε δυνατότητα ύδρευσης από πηγές εκτός του πυρήνα, και κατόπιν εκπόνησης των απαιτούμενων τεχνοοικονομικών μελετών.
8. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος έως 10KW με αποκλειστικό στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των υποδομών, που αφορούν αποκλειστικά τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής και την ασφάλεια των επισκεπτών.

3.3 Στις ζώνες κλιμακωτής προστασίας Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος ισχύουν τα παρακάτω:
3.3.1 (Ζώνες Α1α & Α1β)
Α) Διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία και διαχείρισή του. Στις ζώνες αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν από το Σχέδιο Διαχείρισης και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.
Β) Εντός των ορίων των Ζωνών Α1 πλέον των αναφερόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται:
1. Η χρήση, συντήρηση και βελτίωση των νόμιμα υφιστάμενων οδών. Στη βελτίωση δεν περιλαμβάνεται η ασφαλτόστρωση.
2. Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενικά, με σκοπό την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
3. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
4. Επιτρέπεται η αποκατάσταση μιτάτων και η χρήση τους για την υποστήριξη των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.
5. Η λειτουργία μελισσοκομικών μονάδων. Νέες εγκαταστάσεις κυψελών μελισσοσμηνών επιτρέπονται μετά από άδεια των αρμόδιων Υπηρεσιών και γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
6. Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μανιταριών, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνον ατομικών αναγκών των κατοίκων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου Διαχείρισης.
7. Η κατασκευή και λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους προστασίας.
8. Η θήρα, στις περιοχές όπου αυτή επιτρέπεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εκάστοτε ισχύουσες απαγορεύσεις και περιορισμούς. Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να εξειδικεύει τους όρους άσκησης της δραστηριότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Σχέδιο Διαχείρισης.
9. Η διαμόρφωση φιλικών προς το περιβάλλον (χωρίς επίστρωση τους με σκυρόδεμα ή άσφαλτο) δύο το πολύ θέσεων προσγείωσης ελικοπτέρων, με σκοπό την άμεση διακομιδή ασθενών από δυσπρόσιτες περιοχές.
10. Η κατασκευή και λειτουργία μικρών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος ως 10 KW αποκλειστικά και μόνο για την ηλεκτροδότηση ορειβατικών καταφυγίων και μιτάτων.
3.3.2 Ζώνες Α2
Α) Διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία και διαχείρισή του. Στις ζώνες αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, όπως αυτοί θα εξειδικευθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.
Β) Εντός των ορίων των Ζωνών (Ζώνες Α2) πλέον των αναφερόμενων στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται:
1. Η χρήση, συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων οδών.
3.3.3 Ζώνη Β
Α) Διαχειριστικός στόχος είναι:
– Η διατήρηση της αρμονικής αλληλεπίδρασης της φύσης και του πολιτισμού, μέσω της προστασίας του τοπίου και της συνέχισης των παραδοσιακών χρήσεων γης, των κατασκευαστικών πρακτικών και των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
– Η διατήρηση της ποικιλομορφίας του τοπίου και των οικοτόπων και των αντίστοιχων ειδών χλωρίδας και πανίδας
– Η τοπική ανάπτυξη με την ανάδειξη των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.
Στην ζώνη αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας και όπως αυτοί θα εξειδικευθούν από το Σχέδιο Διαχείρισης.
Β) Ειδικότερα και πλέον των αναφερόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εντός των ορίων της Ζώνης Β επιτρέπεται:
1. Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και ανασκαφών στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία καθώς και σε αξιόλογα παραδοσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η οργανωμένη κατασκήνωση και η υπαίθρια άθληση σε οργανωμένους για τη χρήση αυτή χώρους.
3. Η ανέγερση και χρήση εγκαταστάσεων προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των ως άνω δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της φύσης και του τοπίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
4. Η κυκλοφορία οχημάτων μόνο στις νόμιμα υφιστάμενες οδούς. Η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφισταμένων οδών επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά), για τις ανάγκες φύλαξης της περιοχής ή για συγκεκριμένες και προγραμματισμένες εργασίες προστασίας και διαχείρισης της περιοχής του Εθνικού Πάρκου που προβλέπονται από το Σχέδιο Διαχείρισης.
5. Έργα βελτίωσης και συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι).
6. Οι δασοκομικές εργασίες, τα έργα δασοπροστασίας και η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων γενικά, εξαιρουμένων των πρακτικών που επιφέρουν αλλοιώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. λοιπές αποψιλωτικές υλοτομίες, χρησιμοποίηση ξενικών ή μη αυτοφυών ειδών κατά τις αναδασώσεις, κ.ά.).
7. Η ελεύθερη βόσκηση σε εκτατική μορφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα εγκεκριμένα σχέδια. Όσον αφορά τις περιοχές, τον αριθμό και το είδος των ζώων, την περίοδο βόσκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας, μπορεί να προβλέπονται, να ρυθμίζονται και να εξειδικεύονται από το σχέδιο διαχείρισης μετά την εκπόνηση ειδικής διαχειριστικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τη βοσκοϊκανότητα κατά είδος ζώου, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας επιτρέπεται η κατασκευή και χρήση υποδομής (στέγαστρα, ποτίστρες, κ.λ.π.) με έγκριση της καθ’ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
8. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων κτηνοτροφικών μονάδων.
9. Η εγκατάσταση νέων μικρών κτηνοτροφικών μονάδων κατηγορίας Β (Κ.Υ.Α. 1958/2012, ΦΕΚ 21 Β) και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
10. Η γεωργία και η δενδροκαλλιέργεια στις νόμιμα καλλιεργήσιμες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, καθώς και εκείνων που εγκαταλείφθηκαν, δασώθηκαν, αλλά η εκχέρσωσή τους επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία, απαγορευμένης της με οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής ή αλλοίωσης των φυτοφρακτών και της καταστροφής των παραδοσιακών γεωργικών κατασκευών από πέτρα. Επίσης, συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα προωθείται και ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών καθώς και η λήψη μέτρων και η διενέργεια ελέγχων για τον ποσοτικό περιορισμό στη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, με σκοπό την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης θα προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης.
11. Για την εξυπηρέτηση της γεωργικής δραστηριότητας επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων μεγίστου εμβαδού 80m2 και ύψους 4,5m. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανέγερση μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών αποθηκών ή στεγάστρων, για τη φύλαξη μεγαλύτερου μεγέθους γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και εφόσον επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
12. Η συλλογή βοτάνων και αρωματικών φυτών, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών των Λευκών Ορέων. Ειδικότερες ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης.
13. Η καλλιέργεια και συνακόλουθη εμπορία φαρμακευτικών, αρωματικών φυτών και βοτάνων-εδώδιμων φυτών, αποκλειστικά με αυτόχθονα είδη των Λευκών Ορέων και γενετική προέλευση του πολλαπλασιαστικού υλικού από την Κρήτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Επιτρέπονται, μετά από γνωμοδότηση και έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών και στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι δασώσεις οριακών και εγκαταλειμμένων γεωργικών γαιών, με προϋπόθεση τη χρήση φυτευτικού υλικού αυτόχθονων δασικών ειδών των Λευκών Ορέων, με γενετική προέλευση, επίσης από τα Λευκά Όρη. Απαγορεύεται η εισαγωγή της τραχείας πεύκης σε περιβάλλοντα των Λευκών Ορέων, εκτός των φυσικών χώρων εξάπλωσής της.
15. Η οργανωμένη πώληση τοπικών προϊόντων και ενημερωτικού υλικού σε υπαίθριους χώρους και κτίρια.
16. Η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων και δικτύων μικρής κλίμακας που εξυπηρετούν επιτρεπόμενες από το παρόν διάταγμα δραστηριότητες, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Ο σχεδιασμός των έργων ταμίευσης νερού, θα συνοδεύεται από έκθεση, η οποία θα τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα του μεγέθους και της φύσης των έργων.
17. Η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων τοπικών προϊόντων (π.χ. ξυλουργείων, τυροκομείων, κλπ.), με μέγιστη δομήσιμη συνολική επιφάνεια 300 m2 μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
18. Η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις ισχύος, μεγέθους και αριθμού προσδιορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης. Έως την έκδοση του Σχεδίου Διαχείρισης επιτρέπεται η εγκατάσταση σχετικών υποδομών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών των οικισμών και των δραστηριοτήτων των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στα όρια του Εθνικού Πάρκου.
Γ) Όροι και περιορισμοί δόμησης εκτός της Ζώνης Προστασίας της Φύσης:
1. Ελάχιστο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα οριζόμενα στην παρ 2δ του άρθρου 9 του Ν 3937/2011 (ΦΕΚ 160Α)
2. Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις αρτιότητας για την παρόδια δόμηση, όπως αυτές ορίζονται στο από 6.10.78 Π.Δ. (Δ’ 538) και τα τροποποιητικά του διατάγματα.
3. Επιτρέπεται η ανέγερση και χρήση μικρών ξενώνων δυναμικότητας έως 20 κλινών, χώρων εστίασης και κτιρίων δημοσίων ή δημοτικών σκοπών και εν γένει μικρών κτιρίων κοινής ωφέλειας (άρθρο 26 του ν. 1337/83) σε περιοχές σε απόσταση 500μ. από τους οικισμούς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται μετά από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης και της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομού Χανίων.
4. Όλα τα ισχύοντα μεγαλύτερα όρια αρτιότητας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
5. Επιτρέπεται η επισκευή και αναστήλωση-αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου (κρήνες, λιθόστρωτα, γέφυρες, κλπ.) αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ Β βαθμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από το Δήμο, εγκεκριμένα σχέδια, βιβλιογραφικές μαρτυρίες, Τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα κ.ά.) η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος και την αντιπροσωπευτικότητά του.
6. Επιτρέπεται η αναστήλωση εγκαταλειμμένων και νομίμως υφισταμένων ερειπωμένων οικισμών και η χρήση τους για τη φιλοξενία επισκεπτών ή ερευνητών – φυσιολατρών, με προϋπόθεση την ιδία κάλυψη (περιορισμένων) αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.
7. Επιτρέπεται η κατασκευή έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών και μεταφορών (αποχέτευση, ύδρευση, δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στην παρούσα ως προς την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Ειδικότερα, η εγκατάσταση πάσης φύσεως κεραιών (π.χ. λήψεως και αναμετάδοσης τηλεοπτικού σήματος, κινητής τηλεφωνίας) επιτρέπεται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων σε συγκεκριμένους επιλεγμένους χώρους που θα υποδειχθούν από τους οικείους ΟΤΑ, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και μετά από έγκριση σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.).
8. Επιτρέπονται επεκτάσεις οικισμών και εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών που προκύπτουν από μελέτη στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κ.λ.π.) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης.
9. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία κατασκευάσθηκαν. Επιτρέπονται προσθήκες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης νερού μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
10. Επιτρέπεται η ανέγερση και χρήση κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 200 m2 και σε απόσταση 500 μέτρων από υπάρχοντες υφιστάμενους οικισμούς με όριο αρτιότητας τα 10 στρέμματα και συντελεστή συνολικής αλλοίωσης του οικοπέδου το 0,2.
11. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπήw Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
3.3.4 Περιφερειακή Ζώνη Γ
Α) Ο διαχειριστικός στόχος είναι:
-Η διατήρηση της αρμονικής αλληλεπίδρασης της φύσης και του πολιτισμού, μέσω της προστασίας του τοπίου και της συνέχισης των παραδοσιακών χρήσεων γης, των κατασκευαστικών πρακτικών και των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
— Η τοπική ανάπτυξη με την ανάδειξη των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.
– Η διατήρηση της ποικιλομορφίας του τοπίου και των οικοτόπων και των αντίστοιχων ειδών χλωρίδας και πανίδας
Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται έργα και εργασίες, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας και όπως αυτοί θα εξειδικευθούν από το Σχέδιο Διαχείρισης.
Β) Εντός της Περιφερειακής Ζώνης δεν επιτρέπεται:
1. Η τοποθέτηση πινακίδων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας:
 Πινακίδες σήμανσης των οδών του Υπ. Συγκοινωνιών.
 Πινακίδες οριοσήμανσης των προστατευόμενων ζωνών.
 Πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών.
 Πινακίδες κατασκευαζόμενων έργων
 Άλλες πινακίδες που κατά περίπτωση προσδιορίζονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας.
2. Η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων δρόμων, εκτός αν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για εργασίες προστασίας και διαχείρισης, για την άσκηση της δασοπονίας καθώς και για την άσκηση των επιτρεπόμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων.
3. Το κυνήγι κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο σε όλη τη διάρκεια του έτους σε ζώνη εύρους 250 μέτρων περιμετρικά των οργανωμένων και λειτουργούντων χώρων ήπιας αναψυχής. Στο Σχέδιο Διαχείρισης δύναται να προβλέπονται ειδικότεροι όροι και ζώνες για την άσκηση του κυνηγίου στο σύνολο της Γ ζώνης.
4. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α, υποκατηγορίας I (ΑΙ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (21 Β), όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Τα έργα αποστράγγισης φυσικών υγροτόπων.
6. Η αλλοίωση περιοχών που φύεται η Αμπελιτσιά (Zelkova abelicea) οπουδήποτε και αν αυτά βρίσκονται. Οι περιοχές εξάπλωσης δύναται να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
7. Η εκτεταμένη αλλαγή χρήσεων γης από παραδοσιακού τύπου καλλιέργειες σε μεγάλης κλίμακας εντατικές καλλιέργειες. Η χρήση αγροχημικών δύναται να ελέγχεται με ειδικότερους όρους που θα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
8. Η καταστροφή θαμνοφραχτών, ξερολιθιών ή άλλων χαρακτηριστικών χωρισμάτων μεταξύ αγροτεμαχίων.
9. Η αλλοίωση του τοπίου με μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής ή άλλα έργα.
10. Νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες επιτρέπεται να συνεχιστούν. Ειδικότεροι όροι για αυτές δύναται να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
11. Η απόθεση προϊόντων εκσκαφών ή οικοδομικών υλικών. Εξαιρείται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών, που προέρχονται αποκλειστικά από έργα που εκτελούνται στην περιοχή των Λευκών Ορέων, αποκλειστικά και μόνο στα ανενεργά λατομεία της περιοχής μετά από σχετική τεχνική έκθεση και τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης.
12. Η αλλοίωση ή υποβάθμιση του οικοτόπου προτεραιότητας 6220* Τhero-brachypodietea όπου και αν αυτός βρίσκεται. Παράλληλα, η αλλοίωση ή υποβάθμιση των ασβεστολιθικών δολίνων που είναι οι κύριοι χώροι παρουσίας του εν λόγω οικοτόπου.
13. Η συλλογή αυτοφυών και αυτόχθονων αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της μαλοτύρας (Sideritis syriaca) για σκοπούς άλλους εκτός από την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών των Λευκών Ορέων. Ειδικότερες ρυθμίσεις, περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
Γ) Όροι και περιορισμοί δόμησης:
Έως την εκπόνηση σχετικού ΣΧΟΑΠ και την θεσμοθέτηση ειδικότερων όρων δόμησης ισχύει ότι και για τη Ζώνη Β

 • 17 Αυγούστου 2016, 14:35 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Εκ του σχεδίου ΠΔ απαγορεύονται, οι ΑΠΕ, ως στρατηγικής σημασίας συντελεστές ανάπτυξης. Η λογική της ιδιοκατανάλωσης, αρωματικών ενέργειας, λαδιού τυριού..κλπ συγκροτούν μια φοβική κοινωνία που κοιτάζει τον ομφαλό της και αφουγκράζεται τον παρελθόν.Να μη δεσμεύσει το εν εξελίξει(;) χωροταξικό ΑΠΕ για την Κρήτη, του Πολυτεχνείου Κρήτης.Προφανώς είναι θέμα πολιτικής λογικής.

 • 17 Αυγούστου 2016, 14:57 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η Κεντρική Υπηρεσία σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ και την τοπική Δνση Δασών «περπατούν» πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο απο το Πράσινο Ταμείο για αξιολόγηση φυσικών πληθυσμών αρωματικών φυτών στα Λευκά Όρη,με σκοπό την συλλογή τους ανάλογα με τις συνθήκες προστασίας και ανάπτυξης τους,και για εμπορικούς σκοπούς, όπως με σχετική ΔΑΔ επιτρέπεται.
  Και το ΠΔ θα επαναφέρει την ασυδωσία, η οποία με σημαντικό βαθμό αποδοχής, έχει αναστραφεί παρά την εθιμική διαχειριστική λογική.

 • Βάσει των επιταγών της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (η οποία έχει κυρωθεί από την χώρα μας με τον ν. 4074/2012) και ιδιαίτερα του άρθρου 9 – «Προσβασιμότητα», όπου αναφέρεται με σαφήνεια ότι «1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον,[…]», η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στο άρθρο 3 να προστεθεί παράγραφος 3.3.5 ως ακολούθως:

  3.3.5. Προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία
  Σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές και ζώνες, ανάλογα με τη φύση του εδάφους και το είδος των υποδομών (υποδομές ανοικτές σε κοινό), θα διασφαλίζεται πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Προς τούτο επιτρέπονται κατάλληλες παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις υποδομές και τη σήμανση, όπως αυτές θα εξειδικευθούν από το Σχέδιο Διαχείρισης.