Άρθρο 07 – Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύουν, καθώς και από τις ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.