Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος των διατάξεων

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις επιμέρουςδιατάξεις του.