Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες της ΡΑΕ

1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ:
(α) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009.
(β) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και προβλέπουν ιδίως τον ορισμό του ΟΔΑΗΕ, την παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση μονοπωλίου, την έγκριση του σχεδίου συνεργασίας των ΟΔΑΗΕ για την από κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της λειτουργίας Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό.
(γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (EE L 326/1 της 08.12.2011).
2. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους Διαχειριστές για την κατάρτιση των Κωδίκων. Εφόσον του ζητηθεί, ο αρμόδιος Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των Κωδίκων των Αγορών, ορίζεται το χρονικό σημείο έναρξης της λειτουργίας κάθε Αγοράς, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής.

  • • Άρθρο 3: Μολονότι σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι ο εμπεριστατωμένος και συνεπής με τα ευρωπαϊκά δεσμευτικά κείμενα επανασχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πρότυπα του target model, οι προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις εν πολλοίς απλώς επαναλαμβάνουν τις ευρωπαϊκές επιταγές χωρίς να τις εξειδικεύουν. Όσον αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στη ΡΑΕ (η οποία ως εθνική ρυθμιστική αρχή έχει καίριο ρόλο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία), ο νομοθέτης αρκείται στη γενική παραπομπή «στις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009, «στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222» και «στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011» (βλ. το άρθρο 3 παρ. 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου). Ωστόσο, οι εν λόγω γενικές αρμοδιότητες θα έπρεπε να εξειδικεύονται στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της εθνικής αγοράς, ώστε να είναι σαφές στους συμμετέχοντες ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω αρμοδιοτήτων και πώς ασκούνται από τη ΡΑΕ. Ειδικότερα, απουσιάζουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Διαχειριστών, ΟΔΑΗΕ και Ρυθμιστικών Αρχών, αναφορικά με την ενιαία σύζευξη των αγορών επόμενης ημέρας και την ενιαία σύζευξη των ενδοημερήσιων αγορών, όπως απαιτεί η ίδια η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:37 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στο Άρθρο 3, Παράγραφος 3 και προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της ΡΑΕ ως ανεξάρτητου φορέα που ρυθμίζει στο πλαίσιο ενός ελεύθερου ανταγωνισμού την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η διατύπωση «ύστερα από γνώμη» να αντικατασταθεί «με τη σύμφωνη γνώμη».