Άρθρο 08 – Εκκαθάριση και Διακανονισμός Συναλλαγών

1. Πέραν των αρμοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και (ΕΕ) 2015/1222, οι Διαχειριστές των Αγορών είναι αρμόδιοι για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμότων Συναλλαγών, βάσει των κανόνων λειτουργίας των Αγορών του άρθρου 5, όπως καθορίζονται στους επιμέρους Κώδικες.
Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Την εφαρμογή των ρυθμίσεων των Κωδίκων των Αγορών σχετικά με το είδος, το ύψος και τον τρόπο παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους Συμμετέχοντες αναλογικά με το ύψος των συναλλαγών τους στις επιμέρους Αγορές.
(β) Την Κάλυψη των Συναλλαγών που διενεργούνται στις Αγορές, σε περίπτωση αδυναμίας των Συμμετεχόντων να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μέσω ειδικών ρυθμίσεων που θα προβλεφθούν στους επιμέρους Κώδικες των Αγορών. Ειδικότερα, για την Κάλυψη των Συναλλαγών, οι Διαχειριστές δύνανται να συστήσουν συννεγγυητικό ταμείο χρηματοδοτουμενο από εισφορές των Συμμετεχόντων στις Αγορές ανάλογα με το ύψος των Συναλλαγών τους σε αυτές και γενικότερα να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο.
(γ) Την παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των Συμμετεχόντων στις Αγορές.
(δ) Την έγερση αξιώσεων κατά των Συμμετεχόντων, με σκοπό την ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν για την Κάλυψη των Συναλλαγών.
(ε) Την έγκαιρη και διαφανή εκκαθάριση και διακανονισμό των Συναλλαγών που αφορούν τις επιμέρους Αγορές.
(στ) Τη σύνταξη εκθέσεων για τις χρηματικές ροές και συναλλαγές, οι οποίες υποβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στους επιμέρους Κώδικες.
2. Για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων οι Διαχειριστές οφείλουν, το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατό, νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εύρεσης νομικού προσώπου το οποίο καλύπτει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 και αναλαμβάνει την εκτέλεση των υπηρεσιών της παραγράφου 1.
Οι Διαχειριστές των Αγορών δύνανται είτε να συστήσουν ή να συμμετέχουν στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο, με απ’ ευθείας πρόταση στη ΡΑΕ, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την απευθείας σύναψη των σχετικών συμβάσεων, ή να επιλέξουν το εν λόγω νομικό πρόσωπο μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην πρώτη περίπτωση, οι Διαχειριστές οφείλουν να έχουν υποβάλει σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ εντός τεσσάρων (4) μηνών, από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση διενέργειας διαγωνισμού για την εύρεση του εν λόγω νομικού προσώπου, οι προδιαγραφές της διαγωνιστικής διαδικασίας υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Οι Διαχειριστές οφείλουν να ενημερώνουν σε μηνιαία βάση τη ΡΑΕ για την πρόοδο των σχετικών ενεργειών τους. Οι προθεσμίες της παραγράφου αυτής δύναται να παραταθούν με αιτιολογημένη απόφαση της ΡΑΕ.
4. Μετά την εύρεση του νομικού προσώπου που καλύπτει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 και μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση των υπηρεσιών της παραγράφου 1, ο Διαχειριστής της αντίστοιχης Αγοράς υποβάλει σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ. Ακολούθως, το ως άνω νομικό πρόσωπο υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ, ως ενδιαφερόμενος να αναλάβει την εκτέλεση των υπηρεσιών της παραγράφου 1, αντί του Διαχειριστή της Αγοράς. Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση του Διαχειριστή αλλά και σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πλήρωση από τον ενδιαφερόμενο των προδιαγραφών της περίπτωσης (στ) της παραγ. 6, αξιολογεί την αίτηση του νομικού προσώπου, ως προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 και αποφασίζει για τον ορισμό του ή όχι ως Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου της Αγοράς που αναλαμβάνει την εκτέλεση των υπηρεσιών της παραγράφου 1. Σε κάθε περίτπωση, οι όροι των σχετικών συμβάσεων ή άλλων πράξεων υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω, η ΡΑΕ εξετάζει ιδίως το εύλογο των χρεώσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
5. Σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι ενέργειες της παραγράφου 2, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, οι Διαχειριστές ενημερώνουν με σχετική επιστολή τον αρμόδιο Υπουργό και τη ΡΑΕ στην οποία τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Η ΡΑΕ αξιολογεί τους λόγους αδυναμίας και δύναται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Εφόσον διαπιστωθεί πλήρης αδυναμία των Διαχειριστών για εξεύρεση λύσης, μπορεί να ορίζεται με σχετική απόφασή της ΡΑΕ, νομικό πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6 για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παραγράφου 1.
6. Τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 είναι ιδίως τα ακόλουθα:
(α) Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους τους και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για το σκοπό αυτό να είναι ασφαλείς, διαφανείς και να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων.
(β) Να διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και λοιπούς πόρους για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τους.
(γ) Να επιφέρουν το μικρότερο δυνατό κόστος στους Συμμετέχοντες.
(δ) Να εφαρμόζουν τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες επικοινωνίας για τον συντονισμό με τους Διαχειριστές των Αγορών.
(ε) Να εφαρμόζουν κατάλληλες συμφωνίες διαφάνειας και εμπιστευτικότητας με τους Συμμετέχοντες στις Αγορές.
(στ) Να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτουν οι Διαχειριστές της Αγοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και του ν. 3606/2007.
7. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2, 4 και 5, καθώς και η δυνατότητα σύστασης του συνεγγυητικού ταμείου της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1, ισχύουν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των αντίστοιχων Κωδίκων των Αγορών, η σύσταση του συνεγγυητικού ταμείου και το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλονται από τους Συμμετέχοντες για τη χρηματοδότηση του ταμείου αυτού, γίνεται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή.