Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, καθώς και οι ακόλουθοι:
Χονδρική αγορά ενέργειας: Η αγορά που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/ 2011 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 Οκτωβρίου 2011 «για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» (EE L 326/1 της 08.12.2011).
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας/Αγορές: η Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρόπησης που λειτουργούν ως χονδρικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έννοια του Κανονισμού(ΕΕ) 1227/ 2011 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 Οκτωβρίου 2011 «για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας» (EE L 326/1 της 08.12.2011).
Προθεσμιακό Προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας: Συμβόλαιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστιχεί σε προϊόν υποκείμενο σε υποχρεωτική φυσική παράδοση (έγχυση ή απορρόφηση) ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και το οποίο τυγχάνει διαπραγμάτευσης τόσο στη Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, όσο και εκτός αυτής.
Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η αγορά στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης Προθεσμιακά Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης: Η ημέρα κατά την οποία παραδίδονται οι ποσότητες ενέργειας που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αγορά Επόμενης Ημέρας: Η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης) και στην οποία δηλώνονται οι συναλλαγές ενέργειας μέσω Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ενδοημερήσια Αγορά: Η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και αφορούν την Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.
Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Nominated Electricity Μarket Operator/ NEMO) (εφεξής ο «ΟΔΑΗΕ»): Το νομικό πρόσωπο που ορίζεται από την αρμόδια Αρχή να εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας ή/ και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222.
Αγορά Εξισορρόπησης: Η αγορά η οποία περιλαμβάνει τις Αγορές Ισχύος Εξισορρόπησης και Ενέργειας Εξισορρόπησης και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων.
Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη των απαιτήσεων εφεδρείας του Συστήματος η οποία (ισχύς) διατηρείται από τους Συμμετέχοντες για προκαθορισμένη χρονική διάρκεια.
Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης: Η αγορά στην οποία προσφέρεται από τους Συμμετέχοντες ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με σκοπό τη διατήρηση της συχνότητας του Συστήματος σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο, καθώς και του ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρουμένων των προγραμμάτων ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες.
Κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής: Η επαναλαμβανόμενη διαδικασία με την οποία ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των Συμμετεχόντων, τους τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος και τις προσφορές των Συμμετεχόντων στην Αγορά Εξισορρόπησης, επιλύει ένα πρόβλημα συν-βελτιστοποίησης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με στόχο τον καθορισμό ενδεικτικού προγράμματος λειτουργίας για τους Συμμετέχοντες και τις μονάδες παραγωγής, με γνώμονα την ασφάλεια του Συστήματος. Από το Πρόγραμμα Κατανομής είναι δυνατό να προκύπτουν πρόσθετα στοιχεία, όπως η Ισχύς Εξισορρόπησης, για κάθε Συμμετέχοντα στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Ενεργειακό Προϊόν Χονδρικής: Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και ισχύος που που αντιστοιχεί σε προϊόν υποκείμενο σε διαπραγμάτευση και συναλλαγή στην Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Αγορά Επόμενης ημέρας, στην Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Αγορά Εξιρορρόπησης.
Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Συμμετέχων: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δικαιούται να πραγματοποιεί συναλλαγές σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών και των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, σύμφωνα με τους Κώδικες των Αγορών.
Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιλέγει να προμηθεύεται ενέργεια απευθείας από τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς ιδία αποκλειστική χρήση.
Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator): Το νομικό πρόσωπο το οποίο συναθροιστικά εκπροσωπεί στις Αγορές έναν ή περισσότερους παραγωγούς ή καταναλωτές ή δυνητικά Συμμετέχοντες για ένα ή περισσότερα σημεία σύνδεσης, είτε για παραγωγή είτε για ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και αναλαμβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις Αγορές αυτές. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Φορέας Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παρ. 22 και 23 του άρθρου 2 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/ 09.08.2016) εφόσον είναι νομικό πρόσωπο.
Εντολή Συναλλαγής: Πρόθεση αγοράς (δήλωση ζήτησης) ή πώλησης (προσφορά) ενέργειας ή/ και ισχύος, την οποία υποβάλει ο Συμμετέχων στην Αγορά και η οποία υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις εκτέλεσης.
Θέση Συμμετέχοντα: Το αλγεβρικό άθροισμα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή όλων των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας του Συμμετέχοντα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως προέκυψαν από τις συναλλαγές του στις Αγορές, διακριτά για έγχυση ή απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος: το νομικό πρόσωπο που κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος των Συμμετεχόντων στις Αγορές, για το σύνολο των συναλλαγών τους όσον αφορά τα οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω συναλλαγές αναλαμβάνοντας την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των συναλλαγών αυτών.
Εκκαθάριση Αγοράς: Ο υπολογισμός με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας και ισχύος, καθώς και των τιμών αγοραπωλησίας στις συναλλαγές των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εκκαθάριση Συναλλαγών: Ο υπολογισμός της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Διακανονισμός Συναλλαγών: Η διευθέτηση του οικονομικού αποτελέσματος της Εκκαθάρισης Συναλλαγών και η εκτέλεση τραπεζικών πράξεων χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού των Συμμετεχόντων.
Κάλυψη των Συναλλαγών: Η ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και η διευθέτηση τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας..

  • • Άρθρο 2: Κατά την Κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι προσφορές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά διότι αυτές οι προσφορές είναι μόνο διαθέσιμες για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της επαναλαμβανόμενης Κατάρτισης του Προγράμματος Κατανομής.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 13:34 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Στους ορισμούς του Άρθρου 2 περιλαμβάνονται όροι, όπως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης και Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος, που δεν αναφέρονται ξανά στο υπόλοιπο κείμενο, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός ελλιπούς νομοσχεδίου.