Άρθρο 13 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διαχειριστή της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέχρι την επίτευξη της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222, σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3.
2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 8 μετά την εκκίνηση της Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (β) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 δεν αφορούν ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία της αγοράς που προβλέπεται στο ν. 4001/2011.